Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002947 20668178 na godz. na dobę w sumie
Kasy fiskalne 2019 - ebook/pdf
Kasy fiskalne 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-411-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019–2021. Niektóre usługi od czerwca 2019 r. nie będą korzystały już ze zwolnienia.
Nadal trwają prace nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek wymiany kas na e-kasy. Ustawodawca zmieni także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę na ich zakup. Wprowadza też nową sankcję za brak przeglądu technicznego. Zmienią się również zasady wystawiania faktur do paragonów.
W publikacji wyjaśniamy:
• Jakie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obowiązują w 2019 r.
• Jak ewidencjonować sprzedaż na kasie
• Czy można odzyskać VAT zawyżony na paragonie
• Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie
• Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie
• Jaki jest stan prac nad przepisami wdrażającymi e-kasy i jak się do nich przygotować
Publikacja zawiera również komplet rozporządzeń oraz wyciąg z ustawy o VAT, które dotyczą kas fiskalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-kasy – planowanE Zmiany w Zasadach EwidEncjonowania na kasach rEjEstrujących Kasy rejestrujące w 2019 r. Podatnik,. który. prowadzi. sprzedaż. na. rzecz. osób. fizycznych. nieprowadzących. działalności. go- spodarczej.oraz.rolników.ryczałtowych.(dalej:.osoby.prywatne.lub.konsumenci),.zwykle.ma.obowią- zek.zaewidencjonowania.obrotu.oraz.kwoty.podatku.należnego.za.pomocą.kasy.rejestrującej,.chyba. że.może.korzystać.ze.zwolnienia.z.obowiązku.ewidencjonowania.na.kasie.rejestrującej .. 1. E-kasy – planowane zmiany w zasadach ewidencjonowania na kasach rejestrujących Rząd.planuje.rewolucję.w.zasadach.ewidencjonowania.na.kasie.rejestrującej ..27.kwietnia.2018.r ..trafił. do.Sejmu.projekt.ustawy.o.zmianie.ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług.oraz.ustawy.–.Prawo.o.miarach,. która.ma.wprowadzić.e-kasy ..Wynika.z.niego,.że.zmiany.miały.wejść.w.życie.już.1.października.2018.r .,. natomiast.pierwszy.etap.wymiany.kas.miał.rozpocząć.się.1.stycznia.2019.r ..Tak.się.jednak.nie.stało ..Po. pierwszym.czytaniu.projekt.trafił.do.Komisji.Finansów.Publicznych ..8.lutego.2019.r ..podkomisja.po.zakoń- czeniu.prac.przedstawiła.kolejną.wersję.projektu . Projekt.ustawy.zmieniającej.zakłada,.że.e-kasy.będą.stosowane.obligatoryjnie.przez.podatników.pro- wadzących.działalność.gospodarczą.w.określonych.w.ustawie.branżach,.zidentyfikowanych.jako.szcze- gólnie.narażone.na.nadużycia ..E-kasy.będą.wyposażone.w.funkcjonalność.połączenia.z.systemem.telein- formatycznym.CRK.prowadzonym.przez.Szefa.KAS,.do.którego.będą.przesyłane.dane.z.tych.kas .. Jednocześnie,.zgodnie.z.projektem.ustawy.zmieniającej,.dopuszczalne.będzie.stosowanie.dotychcza- sowych.kas ..Podatnicy.nadal.będą.mogli.nabywać.i.wykorzystywać.do.prowadzenia.ewidencji.kasy.reje- strujące.„starego”.rodzaju ..Zostanie.to.jednak.ograniczone.czasowo ..Założeniem.jest,.że.kasy.dotych- czasowe.będą.funkcjonowały.obok.e-kas.aż.do.momentu.ich.wyeksploatowania.się ..W.zależności.od. rodzaju.działalności.gospodarczej,.do.której.jest.używana.dana.kasa.rejestrująca,.może.ona.funkcjono- wać.nawet.kilka.lat ..Docelowym.będzie.jednak.system.kas.online,.a.kasy.dotychczasowe.zostaną.stopnio- wo.wycofane.z.rynku,.jako.rozwiązania,.które.nie.spełniają.wymogów.nowego.systemu.kas . Dla.niektórych.branż.wymiana.kas.na.elektroniczne.będzie.obowiązkowa ..Dotyczy.to: ■■ świadczenia.usług.naprawy.pojazdów.silnikowych.oraz.motorowerów,.w.tym.naprawy.opon,.ich.zakła- dania,.bieżnikowania.i.regenerowania,.a.także.świadczenia.usług.w.zakresie.wymiany.opon.lub.kół.dla. pojazdów.silnikowych.oraz.motorowerów; ■■ sprzedaży.benzyny.silnikowej,.oleju.napędowego,.gazu.przeznaczonego.do.napędu.silników.spalinowych;. ■■ świadczenia.usług.związanych.z.wyżywieniem.wykonywanych.wyłącznie.przez.stacjonarne.placówki. gastronomiczne,.w.tym.również.sezonowo,.oraz.w.zakresie.krótkotrwałego.zakwaterowania,.a.także. sprzedaż.węgla,.brykietu.i.podobnych.paliw; ■■ świadczenia.usług.fryzjerskich,.kosmetycznych.i.kosmetologicznych,.budowlanych,.w.zakresie.opieki. medycznej.świadczonej.przez.lekarzy.i.lekarzy.dentystów,.prawniczych.oraz.związanych.z.działalno- ścią.obiektów.służących.poprawie.kondycji.fizycznej.wyłącznie.w.zakresie.wstępu .. Również.dla.tych.branż.wymiana.kas.będzie.rozłożona.w.czasie ..Ma.się.rozpocząć.od.2020.r ..–.dla. pierwszej.i.drugiej.grupy ..Tak.wynika.z.ostatniego.projektu . Od.7.lipca.2018.r ..obowiązuje.nowe.rozporządzenie.Ministra.Przedsiębiorczości.i.Technologii.z.28.maja. 2018.r ..w.sprawie.kryteriów.i.warunków.technicznych,.którym.muszą.odpowiadać.kasy.rejestrujące ..Za- stąpiło.ono.rozporządzenie.Ministra.Gospodarki.z.27.sierpnia.2013.r ..o.tej.samej.nazwie ..Rozporządzenie. z.28.maja.2018.r ..wprowadza.nowy.typ.kas.rejestrujących,.które.będą.umożliwiały.emisję.dokumentów. fiskalnych.i.niefiskalnych.w.dwóch.formach.–.elektronicznej.i.papierowej ..Paragony.i.faktury.emitowane. przez.kasę.będą.mogły.być.przekazywane.nabywcy.w.formie.elektronicznej . Wprowadzone.w.ubiegłym.roku.rozporządzenie.daje.producentom.kas.możliwość.przygotowania.się. do.nowych.regulacji,.które.znajdą.się.w.ustawie ..Jak.wynika.z.uzasadnienia.do.projektu.rozporządzenia,. głównym.celem.jego.wydania.jest.umożliwienie.emisji.dokumentów.fiskalnych.i.niefiskalnych.w.dwóch. formach.–.elektronicznej.i.papierowej ..Dotychczasowe.przepisy.umożliwiały.jedynie.wydruk.takich.doku- mentów . 5 KASY-REJESTRUJACE-2019.indd 5 26.02.2019 11:10:15 WWW.INFOR.PL Rozporządzenie.stwarza.zatem.możliwość.produkcji.nowego.typu.urządzeń.kasowych,.do.wprowa- dzenia.których.zobowiąże.podatników.ustawa ..Spowoduje.także.wycofanie.z.rynku.tzw ..kas.dwurolko- wych ..Nowe.kasy.nie.będą.miały.możliwości.archiwizacji.paragonów.w.postaci.papierowej ..Dane.będą. przechowywane.w.pamięci.chronionej.i.pamięci.fiskalnej ..Jest.to.również.zgodne.z.założeniami.projek- tu.ustawy.z.8.lutego.2019.r .,.który.przewiduje,.że.potwierdzenia.o.spełnieniu.funkcji,.kryteriów.i.warun- ków.technicznych.dla.kas.rejestrujących.przez.kasy.rejestrujące.z.papierowym.zapisem.kopii.będą.wy- dawane.do.30.czerwca.2019.r .,.a.z.elektronicznym.–.do.końca.2022.r . Rozporządzenie.wprowadza.nowy.standard.protokołu.komunikacyjnego.dla.nowych.urządzeń.fiskal- nych.wchodzących.do.eksploatacji,.a.także.cyfryzację.dokumentów.(paragonów.i.faktur.emitowanych. przez.kasę).oraz.raportów.fiskalnych ..Opisano.także.moduł.kryptograficzny,.którego.zadaniem.jest.pod- pisywanie.cyfrowe.emitowanych.dokumentów.fiskalnych.i.niefiskalnych.w.taki.sposób,.że.wygenerowany. podpis.będzie.umieszczany.w.treści.dokumentu . Dodatkowo.wskazany.został.obowiązek.oznaczenia.kasjera.na.paragonie,.niezależnie.od.liczby.stano- wisk.kasowych ..Jak.tłumaczy.to.w.uzasadnieniu.ustawodawca,.jest.to.niezbędne.ze.względu.na.przepro- wadzanie.kontroli.prawidłowości.rejestrowania.transakcji.sprzedaży.oraz.naliczania.należnego.podatku .. Sposób.oznaczenia.kasjera.będzie.autonomiczną.decyzją.użytkownika.kasy.(oznaczenie.nie.będzie.mu- siało.zawierać.danych.osobowych) . Ze.względu.na.dopuszczenie.emisji.dokumentów.fiskalnych.lub.niefiskalnych.w.postaci.elektronicznej. oraz.przekaz.danych.kasa.będzie.musiała.zawierać.interfejsy.zewnętrzne ..Zestaw.elementów.kasy.został. także.uzupełniony.o.wymóg.posiadania.przez.kasę.interfejsu.komunikacyjnego.do.terminala.płatniczego . Rozporządzenie,.o.którym.mowa,.przygotowuje.podatników,.a.szczególnie.producentów.kas,.do.nowej. rzeczywistości.kasowej ..Pozwala.tym.ostatnim.na.produkcję.nowych.urządzeń ..Nie.zobowiązuje.nato- miast.podatników.do.wymiany.kas ..Dopóki.nie.wejdą.w.życie.przepisy.ustawy.zmieniającej,.nie.ma.takie- go.obowiązku ..Jednak.podatnicy,.którzy.zastanawiają.się.nad.zakupem.kasy,.powinni.wziąć.pod.uwagę. najnowsze.urządzenia.(gdy.będą.dostępne.na.rynku),.szczególnie,.gdy.zostali.wymienieni.w.grupie.pod- miotów,.u.których.wymiana.będzie.konieczna . Wprowadzenie.e-kas.spowoduje.również.zmiany.w.zakresie.obowiązków.informacyjnych,.w.zasadach. ewidencjonowania,.korzystania.z.ulgi.na.zakup.kasy.itp ..Świadczą.o.tym.kolejne.opublikowane.projekty .. Dlatego.omawiając.w.następnych.rozdziałach.te.regulacje,.wskażemy.również.jak.zmienią.się.przepisy. w.tym.zakresie . 2. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej Zasady.korzystania.ze.zwolnienia.z.obowiązku.ewidencjonowania.na.kasie.rejestrującej.w.latach.. 2019–2021.r ..określa.rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.28.grudnia.2018.r ..w.sprawie.zwolnień.z.obo- wiązku.prowadzenia.ewidencji.przy.zastosowaniu.kas.rejestrujących.(Dz .U ..z.2018.r ..poz ..2519),.dalej:.roz- porządzenie.w.sprawie.zwolnień . Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w 2019 r. Lp. Rodzaj zwolnień Kontynuujący sprzedaż Rozpoczynający sprzedaż w 2019 r. na rzecz osób fizycznych w 2019 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności nieprowadzących działalności Warunki korzystania ze zwolnień 2 3 4 Zwolnienie. przedmiotowe Jeśli.będzie.wykonywał.czynności.wymie- nione.w.załączniku.do.rozporządzenia . Jeśli.będzie.wykonywał.czynności.wymie- nione.w.załączniku.do.rozporządzenia . Zwolnienie. podmiotowe Jeśli.obrót.zrealizowany.na.rzecz.osób.. fizycznych.nieprowadzących.działalności Jeśli.obrót.zrealizowany.na.rzecz.osób.. fizycznych.nieprowadzących.działalności 1 1 . 2 . 6 KASY-REJESTRUJACE-2019.indd 6 26.02.2019 11:10:15 KASY FISKALNE 2019PODATKI NR 8 ZwolniEnia Z obowiąZku EwidEncjonowania na kasiE rEjEstrującEj 1 2 3 4 gospodarczej.oraz.rolników.ryczałtowych. nie.przekroczył.w.2018.r ..kwoty.20.000.zł,. a.w.przypadku.podatników,.którzy.roz- poczęli.w.2018.r ..dostawę.towarów.lub. świadczenie.usług.na.rzecz.osób.fizycz- nych.nieprowadzących.działalności.go- spodarczej.oraz.rolników.ryczałtowych,. jeżeli.obrót.z.tego.tytułu.nie.przekroczył,. w.proporcji.do.okresu.wykonywania.tych. czynności. w. 2018. r .,. kwoty. 20. 000. zł .. Zwolnienie.nie.przysługuje.podatnikom,. którzy.w.2018.r ..byli.obowiązani.do.ewi- dencjonowania.lub.przestali.spełniać.wa- runki.do.zwolnienia.z.obowiązku.ewiden- cjonowania . gospodarczej. oraz. rolników. ryczałto- wych,.przewidywany.przez.podatnika,.nie. przekroczy,.w.proporcji.do.okresu.wyko- nywania.tych.czynności.w.2019.r .,.kwoty. 20.000.zł . Uwaga Do limitu nie należy wliczać obrotu z tytułu dostawy towarów i świadcze- nia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw- nych podlegających amortyzacji, a tak- że z tytułu dostawy nieruchomości. Uwaga Do limitu nie należy wliczać obrotu z tytułu dostawy towarów i świadcze- nia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw- nych podlegających amortyzacji, a tak- że z tytułu dostawy nieruchomości. Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie. dwóch.miesięcy.następujących.po.mie- siącu,.w.którym.podatnik.przekroczył.ob- rót.z.tytułu.dostawy.towarów.lub.świad- czenia. usług. na. rzecz. osób. fizycznych. nieprowadzących.działalności.gospodar- czej.oraz.rolników.ryczałtowych,.w.pro- porcji.do.okresu.wykonywania.tych.czyn- ności,.w.kwocie.20.000.zł . Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie. dwóch.miesięcy.następujących.po.mie- siącu,.w.którym.podatnik.przekroczył.ob- rót.realizowany.na.rzecz.osób.fizycznych. nieprowadzących.działalności.gospodar- czej.oraz.rolników.ryczałtowych.w.kwo- cie.20.000.zł . Jeśli. dokonują. dostawy. towarów. lub. świadczą.usługi.zwolnione.z.obowiązku. ewidencjonowania,.wymienione.w.czę- ści.I.załącznika.do.rozporządzenia,.oraz. w.przypadku.gdy.udział.obrotu.z.tytu- łu. czynności. zwolnionych. z. obowiąz- ku. ewidencjonowania,. wymienionych. w. części. I. załącznika. do. rozporządze- nia,.w.całkowitym.obrocie.podatnika.re- alizowanym. na. rzecz. osób. fizycznych. nieprowadzących. działalności. gospo- darczej.oraz.rolników.ryczałtowych.był. w.2018.r ..wyższy.niż.80 .oraz.w.pierw- szym. lub. drugim. półroczu. 2018. r .. nie. osiągnęli. udziału. procentowego. obro- tu.równego.80 .albo.niższego.niż.80 . Zwolnienie. to. traci. moc. po. upływie. dwóch.miesięcy,.licząc.od.końca.półro- cza. danego. roku. podatkowego,. w. któ- rym. podatnik. korzysta. z. tego. zwolnie- nia,.jeżeli.w.okresie.tego.półrocza.udział. procentowy.obrotu.był.równy.80 .albo. niższy. niż. 80 .. Gdy. na. skutek. utraty Jeśli. będą. dokonywać. dostawy. towa- rów.lub.świadczyć.usługi.na.rzecz.osób. .fizycznych.nieprowadzących. działalno- ści.gospodarczej.oraz.rolników.ryczałto- wych.i.jeśli.przewidywany.przez.podatni- ka.udział.procentowy.obrotu: a)..za.okres.pierwszych.sześciu.miesięcy. wykonywania.tych.czynności, b)..za.okres.do.końca.roku,.w.przypadku. gdy.okres.wykonywania.tych.czynno- ści. w. roku. podatkowym. jest. krótszy. niż.sześć.miesięcy –.będzie.wyższy.niż.80 . W. przypadku. podatników. korzystają- cych.ze.zwolnienia,.u.których.udział.pro- centowy. obrotu. w. okresie. pierwszych. sześciu.miesięcy.2019.r ..jest.równy.80 . albo.niższy.niż.80 ,.zwolnienie.to.traci. moc.po.upływie.dwóch.miesięcy.nastę- pujących. po. miesiącu,. w. którym. upły- nął.ten.okres.(zwolnienie.do.31.sierpnia. 2019.r .) . 7 3 .. Zwolnienie. podmiotowo- -przedmiotowe KASY-REJESTRUJACE-2019.indd 7 26.02.2019 11:10:15 WWW.INFOR.PL 1 2 3 4 zwolnienia. podatnik. byłby. obowiąza- ny. do. rozpoczęcia. ewidencjonowania. przy.zastosowaniu.więcej.niż.5000.kas,. zwolnienie.to.traci.moc.po.upływie.roku,. .licząc. od. końca. półrocza. danego. roku. podatkowego,. w. którym. podatnik. ko- rzysta. z. tego. zwolnienia,.jeżeli. w. okre- sie.tego.półrocza.udział.procentowy.ob- rotu.był.równy.80 .albo.niższy.niż.80 . W.przypadku.podatników.korzystających. ze.zwolnienia,.u.których.udział.procento- wy.obrotu.za.okres.do.końca.2019.r ..jest. równy.80 .albo.niższy.niż.80 ,.zwolnie- nie.to.traci.moc.po.upływie.dwóch.mie- sięcy.od.zakończenia.tego.roku.podat- kowego.(zwolnienie.do.28.marca.2020.r .) . Przewidziano.także.specjalne.zwolnienie.dla.jednostek.samorządu.terytorialnego.(dalej:.JST).w.zakre- sie.czynności.wykonywanych.przez.ich.jednostki.organizacyjne,.o.których.mowa.w.art ..2.pkt.1.ustawy. o.centralizacji.VAT ..Zwolnienie.przysługuje.jednostce.samorządu.terytorialnego.w.zakresie.czynności. wykonywanej.przez.jej.jednostki.organizacyjne: ■■ jeśli.na.31.grudnia.2016.r ..korzystała.ona.ze.zwolnienia.na.podstawie.art ..8.ust ..2.ustawy.o.cen- tralizacji.VAT;.zwolnienie.na.podstawie.art ..8.ust ..2.ustawy.o.centralizacji.VAT.przysługiwało.JST,. które. scentralizowały. rozliczenia. przed. 1. stycznia. 2017. r .,. jeśli. ich. jednostki. w. dniu. poprzedza- jącym.dzień.centralizacji.były.zwolnione.z.obowiązku.ewidencjonowania.na.kasie.rejestrującej; . ■■ jeżeli.jej.jednostki.organizacyjne.na.31.grudnia.2016.r ..korzystały.ze.zwolnienia.z.takiego.obowiązku . Należy.przypomnieć,.że.gminy,.które.nie.korzystają.ze.zwolnienia,.były.obowiązane.wymienić.najpóź- niej.z.dniem.31.grudnia.2018.r .: ■■ kasy.rejestrujące.używane.przed.centralizacją.rozliczeń.VAT.przez.jej.jednostki.organizacyjne.albo ■■ pamięć.fiskalną.w.przypadku.kas.używanych.przed.centralizacją.rozliczeń.VAT.przez.jej.jednostki.or- ganizacyjne,.które.to.kasy.spełniają.obecne.wymogi.określone.przepisami.rozporządzenia.w.sprawie. kryteriów.i.warunków.technicznych . Obowiązek.wymiany.kas.wynikał.z.art ..8.ust ..1.ustawy.z.5.września.2016.r ..o.szczególnych.zasadach. rozliczeń.podatku.od.towarów.i.usług.oraz.dokonywania.zwrotu.środków.publicznych.przeznaczonych. na.realizację.projektów.finansowanych.z.udziałem.środków.pochodzących.z.budżetu.Unii.Europejskiej. lub.od.państw.członkowskich.Europejskiego.Porozumienia.o.Wolnym.Handlu.przez.jednostki.samorzą- du.terytorialnego . W.§.4.rozporządzenia.w.sprawie.zwolnień.został.zamieszczony.wykaz.towarów.i.usług,.których.do- stawy.lub.świadczenie.muszą.zostać.zaewidencjonowane.na.kasie.rejestrującej.(zob ..tabelę.poniżej) . Przypadki, gdy podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania Rodzaj czynności 2 Uwagi 3 Dostawy: ..1).gazu.płynnego, ..2).części.do.silników.(PKWiU.28 .11 .4), ..3)..silników.spalinowych.wewnętrznego.spalania.w.rodzaju.stosowanych.do. Zakres.wyłączeń.w.porów- naniu.z.rozporządzeniem. obowiązującym.w.2018.r .. jest.taki.sam . napędu.pojazdów.(PKWiU.29 .10 .1), ..4).nadwozi.do.pojazdów.silnikowych.(PKWiU.29 .20 .1), ..5).przyczep.i.naczep;.kontenerów.(PKWiU.29 .20 .2), ..6)..części.przyczep,.naczep.i.pozostałych.pojazdów.bez.napędu.mechanicz- nego.(PKWiU.29 .20 .30 .0), ..7)..części.i.akcesoriów.do.pojazdów.silnikowych.(z.wyłączeniem.motocykli),. gdzie.indziej.niesklasyfikowanych.(PKWiU.29 .32 .30 .0), ..8)..silników.spalinowych.tłokowych.wewnętrznego.spalania.w.rodzaju.stoso- wanych.w.motocyklach.(PKWiU.30 .91 .3), Lp. 1 1 . 8 KASY-REJESTRUJACE-2019.indd 8 26.02.2019 11:10:16 KASY FISKALNE 2019PODATKI NR 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kasy fiskalne 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: