Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 005446 24123913 na godz. na dobę w sumie
Klastry pracy awaryjnej w środowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie - książka
Klastry pracy awaryjnej w środowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2609-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zachowanie ciągłości procesów biznesowych dla wielu przedsiębiorstw stanowi jedną z najważniejszych kwestii, decydującą niejednokrotnie o ich istnieniu i powodzeniu na rynku w coraz bardziej zwirtualizowanym świecie. W firmach wymagających stałego dostępu do ważnych danych, usług lub aplikacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów, gwarantujących ciągłość pracy systemów niezależnie od wszelkiego rodzaju awarii, które mogą czasami zdarzać się w bardziej rozbudowanej i skomplikowanej infrastrukturze informatycznej. Odpowiedzią na te potrzeby stała się technologia klastrowa, implementowana przez firmę Microsoft w jej serwerowych systemach operacyjnych.

Niestety, zagadnienia dotyczące technologii klastrowej i jej realizacji w środowiskach opartych na najnowszych serwerowych systemach operacyjnych firmy Microsoft nie należą do najprostszych w informatycznym świecie. Wszyscy zainteresowani mają też z pewnością świadomość tego, jak ważna w karierze każdego specjalisty IT może okazać się znajomość tej tematyki. To właśnie z myślą o takich osobach powstała książka 'Klastry pracy awaryjnej w środowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie '. Informatycy, studenci kierunków informatycznych i amatorzy pragnący dowiedzieć się więcej na temat technologii klastrowej dostępnej w najbardziej zaawansowanych technologicznie serwerowych systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2008 R2 znajdą tu mnóstwo praktycznych informacji oraz poszerzą swoją wiedzę na temat klastrów pracy awaryjnej.

Poznaj od środka klastry pracy awaryjnej! Dołącz do najbardziej poszukiwanych na rynku specjalistów IT!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158×235, stron: 224 (cid:129) Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu o systemy firmy Microsoft (cid:129) Naucz siê praktycznie wdra¿aæ klastry pracy awaryjnej (cid:129) Dowiedz siê, jak korzystaæ z zaawansowanych rozwi¹zañ serwerowych Zachowanie ci¹g³oœci procesów biznesowych dla wielu przedsiêbiorstw stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii, decyduj¹c¹ niejednokrotnie o ich istnieniu i powodzeniu na rynku w coraz bardziej zwirtualizowanym œwiecie. W firmach wymagaj¹cych sta³ego dostêpu do wa¿nych danych, us³ug lub aplikacji konieczne jest zapewnienie odpowiednich mechanizmów, gwarantuj¹cych ci¹g³oœæ pracy systemów niezale¿nie od wszelkiego rodzaju awarii, które mog¹ czasami zdarzaæ siê w bardziej rozbudowanej i skomplikowanej infrastrukturze informatycznej. Odpowiedzi¹ na te potrzeby sta³a siê technologia klastrowa, implementowana przez firmê Microsoft w jej serwerowych systemach operacyjnych. Niestety, zagadnienia dotycz¹ce technologii klastrowej i jej realizacji w œrodowiskach opartych na najnowszych serwerowych systemach operacyjnych firmy Microsoft nie nale¿¹ do najprostszych w informatycznym œwiecie. Wszyscy zainteresowani maj¹ te¿ z pewnoœci¹ œwiadomoœæ tego, jak wa¿na w karierze ka¿dego specjalisty IT mo¿e okazaæ siê znajomoœæ tej tematyki. To w³aœnie z myœl¹ o takich osobach powsta³a ksi¹¿ka Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie . Informatycy, studenci kierunków informatycznych i amatorzy pragn¹cy dowiedzieæ siê wiêcej na temat technologii klastrowej dostêpnej w najbardziej zaawansowanych technologicznie serwerowych systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2008 R2 znajd¹ tu mnóstwo praktycznych informacji oraz poszerz¹ swoj¹ wiedzê na temat klastrów pracy awaryjnej. (cid:129) Przegl¹d podstawowych pojêæ i nowoœci zwi¹zanych z technologi¹ klastrow¹ w œrodowisku opartym na systemach Windows Server 2008 R2 (cid:129) Mo¿liwoœci technologii klastrowej, oferowane przez systemy Windows Server 2008 R2 (cid:129) Wdra¿anie infrastruktury kluczy publicznych (PKI) (cid:129) Praktyczne przyk³ady wdra¿ania klastra pracy awaryjnej (cid:129) Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej (cid:129) Zarz¹dzanie klastrami pracy awaryjnej, infrastruktur¹ kluczy publicznych (PKI), rolami i funkcjami systemów Windows Server 2008 R2 Poznaj od œrodka klastry pracy awaryjnej! Do³¹cz do najbardziej poszukiwanych na rynku specjalistów IT! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Technologia klastrowa w systemach Windows Server 2008 R2 ....... 13 1.1. Czym jest klaster pracy awaryjnej? ........................................................................ 14 1.2. Czym jest wĊzeá klastra pracy awaryjnej? ............................................................. 16 1.3. Jak dziaáa klaster pracy awaryjnej i do czego moĪna go wykorzystaü? ................. 17 1.4. KorzyĞci wynikające ze stosowania klastrów pracy awaryjnej .............................. 18 1.4.1. WyĪsza dostĊpnoĞü ..................................................................................... 19 1.4.2. Lepsza skalowalnoĞü .................................................................................. 20 1.4.3. Prostsze zarządzanie ................................................................................... 20 1.5. Zmiany w klastrach pracy awaryjnej w systemach Windows Server 2008 R2 ...... 20 1.5.1. Uproszczenie procesu instalacji .................................................................. 21 1.5.2. Udoskonalenia procesu konfiguracji ........................................................... 22 1.5.3. Zmiany i udoskonalenia interfejsów zarządzania ....................................... 22 1.5.4. Ulepszenia sposobu wspóápracy klastra z magazynem ............................... 24 1.5.5. Udoskonalenia komunikacji sieciowej ........................................................ 26 1.5.6. Ulepszenia zabezpieczeĔ ............................................................................ 27 Rozdziaä 2. Klaster pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows Server 2008 R2 ..... 29 2.1. Informacje o Ğrodowisku klastra pracy awaryjnej .................................................. 30 2.2. Przygotowanie do wdroĪenia klastra pracy awaryjnej ........................................... 35 2.3. Wymagania sprzĊtowe klastra pracy awaryjnej ..................................................... 36 2.4. Wymagania programowe klastra pracy awaryjnej ................................................. 42 2.5. Wymagania sieciowe klastra pracy awaryjnej ....................................................... 48 Rozdziaä 3. WdraĔanie Gäównego Urzödu Certyfikacji w trybie offline .................. 53 3.1. Minimalne wymagania systemowe dla Gáównego UrzĊdu Certyfikacji ................ 54 3.2. CzynnoĞci przedinstalacyjne .................................................................................. 55 3.3. CAPolicy.inf — plik konfiguracyjny dla Gáównego UrzĊdu Certyfikacji ............. 57 3.4. Instalowanie usáug certyfikatów na Gáównym UrzĊdzie Certyfikacji .................... 58 3.5. CzynnoĞci poinstalacyjne ....................................................................................... 66 3.5.1. Skanowanie Gáównego UrzĊdu Certyfikacji za pomocą narzĊdzia Analizator najlepszych rozwiązaĔ ............................ 67 3.5.2. Skanowanie Gáównego UrzĊdu Certyfikacji za pomocą moduáu BestPractices Ğrodowiska Windows PowerShell ......... 69 3.5.3. Sprawdzanie certyfikatu i konfiguracji Gáównego UrzĊdu Certyfikacji za pomocą narzĊdzia CertUtil.exe .............................................................. 73 4 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie 3.6. Konfigurowanie Gáównego UrzĊdu Certyfikacji ................................................... 74 3.6.1. Ustawianie atrybutu DSConfigDN ............................................................. 75 3.6.2. Konfigurowanie rozszerzeĔ Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) i DostĊp do informacji o urzĊdach (AIA) ................................................... 76 3.6.3. Konfigurowanie okresu waĪnoĞci wystawianych certyfikatów .................. 80 3.6.4. Wáączanie dyskretnych podpisów w certyfikatach ..................................... 82 3.6.5. Konfigurowanie zdarzeĔ do inspekcji ......................................................... 82 3.6.6. Konfigurowanie parametrów publikowania podstawowej listy odwoáania certyfikatów (CRL) ...................................... 85 3.6.7. Publikowanie podstawowej listy CRL ........................................................ 87 3.7. Eksportowanie certyfikatu i listy CRL Gáównego UrzĊdu Certyfikacji ................. 89 3.8. Publikowanie certyfikatu i listy CRL Gáównego UrzĊdu Certyfikacji w magazynie usáugi Active Directory .................................................................... 89 Rozdziaä 4. WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 1. wöĒle klastra pracy awaryjnej ................................................ 93 4.1. Minimalne wymagania systemowe dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji ............ 94 4.2. Etapy wdraĪania usáug certyfikatów na 1. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ............. 95 4.3. CAPolicy.inf — plik konfiguracyjny dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji ......... 96 4.4. Konfigurowanie i instalowanie usáug certyfikatów na 1. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ....................................................................... 97 4.5. Generowanie i eksportowanie certyfikatu cyfrowego dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji .................................................................. 107 4.6. Dodawanie certyfikatu i listy CRL Gáównego UrzĊdu Certyfikacji 4.7. do magazynu Zaufane gáówne urzĊdy certyfikacji ............................................... 111 Instalowanie certyfikatu dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji na 1. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ..................................................................... 114 4.8. Konfigurowanie rozszerzeĔ CDP i AIA na 1. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ...... 116 4.9. Eksportowanie certyfikatu PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) ....................................................................................... 117 Rozdziaä 5. WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra pracy awaryjnej .............................................. 121 5.1. Etapy wdraĪania usáug certyfikatów na 2. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ........... 122 5.2. Importowanie certyfikatu PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do magazynu Osobisty .................................................. 124 5.3. Konfigurowanie i instalowanie usáug certyfikatów na 2. wĊĨle klastra pracy awaryjnej ..................................................................... 125 Rozdziaä 6. WdraĔanie klastra pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows Server 2008 R2 ....................................... 131 6.1. Podstawowe wymagania dotyczące klastrów pracy awaryjnej ............................ 132 6.1.1. OkreĞlenie statycznych adresów IP dla kart sieciowych na wĊzáach klastra pracy awaryjnej .......................................................... 133 6.1.2. OkreĞlenie nazwy dla klastra pracy awaryjnej .......................................... 133 6.1.3. OkreĞlenie adresu IP dla klastra pracy awaryjnej ..................................... 135 6.2. Etapy wdraĪania klastra pracy awaryjnej ............................................................. 135 6.3. Instalowanie funkcji Klaster pracy awaryjnej ...................................................... 136 6.4. Sprawdzanie poprawnoĞci konfiguracji klastra pracy awaryjnej ......................... 139 6.5. Tworzenie dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej typu active/passive ............. 151 Spis treĈci 5 Rozdziaä 7. Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej typu active/passive .......... 155 7.1. Konfigurowanie wysokiej dostĊpnoĞci dla usáug certyfikatów ............................ 156 7.2. Konfigurowanie rozszerzenia CDP dla klastra pracy awaryjnej .......................... 162 7.3. Tworzenie obiektu typu CRLDistributionPoint w magazynie usáugi Active Directory dla klastra pracy awaryjnej ...................... 164 7.4. Zmiana uprawnieĔ dla wĊzáów klastra pracy awaryjnej w usáudze Active Directory ................................................................................. 165 7.5. Zmiana nazwy DNS w usáudze Active Directory dla klastra pracy awaryjnej ..... 169 7.6. Testowanie klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów ................................. 172 7.6.1. Przenoszenie sklastrowanej usáugi certyfikatów pomiĊdzy wĊzáami klastra pracy awaryjnej .............................................. 172 7.6.2. Instalowanie certyfikatu uĪytkownika w magazynie Osobisty z poziomu systemu Windows 7 ........................... 173 Rozdziaä 8. Zarzñdzanie klastrem pracy awaryjnej, PKI, rolami i funkcjami ....... 179 8.1. NarzĊdzia do lokalnego zarządzania klastrem pracy awaryjnej i PKI .................. 180 8.1.1. Konsola MenedĪer klastra pracy awaryjnej (CluAdmin.msc) .................. 181 8.1.2. Program narzĊdziowy Cluster.exe ............................................................ 183 8.1.3. Moduá FailoverClusters Ğrodowiska Windows PowerShell (PowerShell.exe) ....................................................................................... 185 8.1.4. Konsola Infrastruktura PKI przedsiĊbiorstwa (PKIView.msc) ................. 187 8.1.5. Konsola Urząd certyfikacji (CertSrv.msc) ................................................ 188 8.1.6. Konsola Certyfikaty (CertMgr.msc) ......................................................... 190 8.1.7. Konsola szablonów certyfikatów (CertTmpl.msc) .................................... 192 8.1.8. Program narzĊdziowy CertUtil.exe ........................................................... 195 8.1.9. Program narzĊdziowy CertReq.exe .......................................................... 198 8.2. NarzĊdzia do zdalnego zarządzania klastrem pracy awaryjnej, PKI, rolami i funkcjami ................................................................................................ 199 8.2.1. NarzĊdzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 (RSAT) ..................................................................................................... 199 8.2.2. Zdalne zarządzanie klastrem pracy awaryjnej (CluAdmin.msc) ............... 201 8.2.3. Zdalne zarządzanie PodrzĊdnym UrzĊdem Certyfikacji w trybie online (CertSrv.msc) ............................................................................................ 203 8.2.4. Zdalne zarządzanie infrastrukturą kluczy publicznych (PKIView.msc) ... 205 8.2.5. Zdalne zarządzanie rolami i funkcjami systemu Windows Server 2008 R2 (WinRM.cmd) .......................................................................................... 208 8.3. Tworzenie konsoli gáównej do zdalnego zarządzania klastrem pracy awaryjnej i PKI ............................................................................ 210 Bibliografia .................................................................................. 215 Skorowidz .................................................................................... 219 Rozdziaä 5. WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra pracy awaryjnej W tym rozdziale zostanie zaprezentowany szczegóáowy proces instalacji oraz konfigura- cji PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryj- nej dla usáug certyfikatów typu active/passive, który bĊdzie pracowaá w trybie online pod kontrolą serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2 Enterprise. WĊzeá ten bĊdzie peániá (w przypadku awarii 1. wĊzáa klastra pracy awaryjnej) funkcjĊ PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji o nazwie PUC01 oraz obsáugiwaá Īądania uĪytkowni- ków koĔcowych. Jego konfiguracja bĊdzie róĪniáa siĊ nieco od konfiguracji 1. wĊzáa, która zostaáa przedstawiona w rozdziale 4. Z tego rozdziaáu dowiesz siĊ, jak wygląda przebieg wdraĪania usáug certyfikatów na 2. wĊĨle klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, podzielony na nastĊpujące etapy:  sprawdzenie, czy udostĊpnione na macierzy pamiĊci masowej SAN iSCSI dyski klastrowe Dysk 1 i Dysk 2 są dostĊpne i znajdują siĊ w stanie online,  przygotowanie pliku konfiguracyjnego CAPolicy.inf oraz umieszczenie go w lokalizacji SYSTEMROOT (zwykle C:\Windows). Plik ten moĪna skopiowaü z 1. wĊzáa dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, tj. z serwera klastrowanego SRV01.  zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gáówne urzĊdy certyfikacji certyfikatu cyfrowego i podstawowej listy CRL Gáównego UrzĊdu Certyfikacji, 122 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie  zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty certyfikatu cyfrowego PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym), tj. pliku z rozszerzeniem *.p12,  skonfigurowanie i zainstalowanie roli Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory na potrzeby Ğrodowiska dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, które zostaáo przedstawione w rozdziale 2.,  skonfigurowanie (z wykorzystaniem skryptu) dwóch rozszerzeĔ: Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) oraz DostĊp do informacji o urzĊdach (AIA). 5.1. Etapy wdraĔania usäug certyfikatów na 2. wöĒle klastra pracy awaryjnej WdraĪanie usáug certyfikatów na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, pracującego pod kontrolą serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2 Enterprise, skáada siĊ z kilku kroków (etapów), które naleĪy wykonaü w takiej kolejnoĞci, w jakiej zostaáy przedstawione poniĪej. Etap 1. Sprawdzenie, czy udostĊpnione na macierzy pamiĊci masowej SAN iSCSI dyski klastrowe Dysk 1 i Dysk 2 są dostĊpne dla 2. wĊzáa klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive oraz znajdują siĊ w stanie online. MoĪna tu wykorzystaü (jak w poprzednim rozdziale) program narzĊdziowy DiskPart.exe lub konsolĊ graficzną Zarządzanie dyskami. Na dysku klastrowym S powinny byü pliki, które zostaáy utwo- rzone podczas uruchamiania usáugi certyfikatów na 1. serwerze klastrowanym SRV01 (rysunek 5.1). Ten krok naleĪy wykonaü samodzielnie. Etap 2. Przygotowanie pliku konfiguracyjnego CAPolicy.inf oraz umieszczeniu go w lokalizacji SYSTEMROOT (zwykle C:\Windows). Plik ten moĪna skopiowaü z 1. wĊzáa dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, tj. z serwera klastrowanego SRV01. Ten krok naleĪy wykonaü samodzielnie. Etap 3. Zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gáówne urzĊdy certyfikacji certyfikatu cyfrowego i podstawowej listy CRL Gáównego UrzĊdu Certyfi- kacji. MoĪna tu wykorzystaü program narzĊdziowy CertUtil.exe (wraz z przeáącznikiem -addstore). Ten krok naleĪy wykonaü samodzielnie, zgodnie z informacjami przedsta- wionymi w poprzednim rozdziale. Rozdziaä 5. i WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra 123 Rysunek 5.1. ZawartoĞü udostĊpnionego dysku klastrowego S (na serwerze SRV02) Etap 4. Zaimportowanie do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty certyfikatu cyfro- wego PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym), tj. pliku z rozszerzeniem *.p12. Ten krok zostanie przedstawiony szczegóáowo w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu. Etap 5. Skonfigurowanie i zainstalowanie roli Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory na potrzeby Ğrodowiska dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, które zostaáo przedstawione w rozdziale 2. Ten krok zostanie szczegóáowo przedstawiony w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu. Etap 6. Skonfigurowanie (z wykorzystaniem skryptu) dwóch rozszerzeĔ: Punkt dystry- bucji listy CRL (CDP) oraz DostĊp do informacji o urzĊdach (AIA). Ten krok naleĪy wykonaü samodzielnie, wykorzystując skrypt PUC01_skrypt01.cmd, którego zawartoĞü zostaáa przedstawiona w poprzednim rozdziale. 124 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie 5.2. Importowanie certyfikatu Podrzödnego Urzödu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do magazynu Osobisty Aby z poziomu 2. wĊzáa dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive zaimportowaü certyfikat cyfrowy PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z klu- czem prywatnym) do jego lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty, naleĪy wykonaü (jako administrator domenowy) komendĊ CertUtil.exe -importPFX A:\CA\PUC01.p12. Gdy zostanie wprowadzone poprawne hasáo, pojawi siĊ komunikat, którego treĞü przed- stawiono na listingu 5.1. Listing 5.1. Wynik wykonania komendy CertUtil.exe -importPFX A:\CA\PUC01.p12 (na serwerze SRV02) Wprowadļ hasđo PFX: Certyfikat “CN=PUC01, DC=EA, DC=local” zostađ dodany do magazynu. CertUtil: polecenie -importPFX zostađo wykonane pomyħlnie. Przed zaimportowaniem z poziomu 2. wözäa dwuwözäowego klastra pracy awaryjnej dla usäug certyfikatów typu active/passive certyfikatu cyfrowego Podrzödnego Urzödu Cer- tyfikacji (z kluczem prywatnym) do jego lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty naleĔy zaimportowaè certyfikat cyfrowy oraz podstawowñ listö CRL Gäównego Urzödu Certyfikacji do lokalnego magazynu certyfikatów Zaufane gäówne urzödy certyfikacji. MoĔna tu wykorzystaè program narzödziowy CertUtil.exe (wraz z przeäñcznikiem -addstore). PowyĔsze czynnoĈci uĔytkownik powinien wykonaè samodzielnie, zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzednim rozdziale. O tym, czy faktycznie certyfikat cyfrowy PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) zostaá dodany do lokalnego magazynu certyfikatów Osobisty 2. wĊzáa dwu- wĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, moĪna siĊ przekonaü, wykonując np. komendĊ CertUtil.exe -viewstore My PUC01. W rezulta- cie powinno siĊ pojawiü okno podobne do przedstawionego na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Wynik wykonania komendy CertUtil.exe -viewstore My PUC01 (na serwerze SRV02) Rozdziaä 5. i WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra 125 Po klikniĊciu certyfikatu cyfrowego PUC01 (rysunek 5.2) moĪna wyĞwietliü jego szczegóáowe informacje. Warto siĊ tutaj upewniü, czy na zakáadce Ogólne znajduje siĊ informacja o tym, Īe certyfikat ma klucz prywatny (rysunek 5.3). Certyfikat ten bĊdzie potrzebny podczas konfigurowania roli Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/ passive. Rysunek 5.3. Zakáadka Ogólne certyfikatu PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) na serwerze SRV02 Certyfikat cyfrowy Podrzödnego Urzödu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) moĔna wy- Ĉwietliè takĔe z poziomu konsoli graficznej Certyfikaty (dla komputera lokalnego). 5.3. Konfigurowanie i instalowanie usäug certyfikatów na 2. wöĒle klastra pracy awaryjnej Aby poprawnie skonfigurowaü i zainstalowaü usáugi certyfikatów na 2. wĊĨle dwuwĊ- záowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive, trzeba wy- konaü przedstawione poniĪej kroki (jako administrator domenowy) na serwerze kla- strowanym SRV02. Aby skonfigurowaü i zainstalowaü na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive rolĊ Usáugi certyfikatów w usáudze Active 126 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie Directory, naleĪy wykonaü kroki podobne do opisanych w przypadku instalacji tej roli na 1. wĊĨle tego typu klastra (z maáymi wyjątkami, o których bĊdzie mowa w tym rozdziale). 1. Uruchomiü konsolĊ graficzną MenedĪer serwera (np. za pomocą komendy ServerManager.msc). 2. W lewym panelu konsoli MenedĪer serwera wybraü gaáąĨ Role. 3. W prawym panelu konsoli kliknąü odnoĞnik Dodaj role, co spowoduje uruchomienie narzĊdzia graficznego Kreator dodawania ról, w którym naleĪy (po zapoznaniu siĊ z podstawowymi informacjami) kliknąü przycisk Dalej. 4. Na stronie Wybieranie ról serwera zaznaczyü opcjĊ Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory, a nastĊpnie kliknąü przycisk Dalej. 5. Po zapoznaniu siĊ z informacjami znajdującymi siĊ na stronie Wprowadzenie do Usáug certyfikatów w usáudze Active Directory naleĪy kliknąü przycisk Dalej. 6. Na stronie Wybieranie usáug ról naleĪy upewniü siĊ, czy zaznaczona jest opcja Urząd certyfikacji, a nastĊpnie kliknąü przycisk Dalej. 7. Na stronie OkreĞlanie typu instalacji naleĪy zaznaczyü pierwszą opcjĊ PrzedsiĊbiorstwo, a nastĊpnie kliknąü przycisk Dalej. 8. Na stronie OkreĞlanie typu urzĊdu certyfikacji naleĪy upewniü siĊ, czy zaznaczona jest druga z opcji, tj. PodrzĊdny urząd certyfikacji, a nastĊpnie kliknąü przycisk Dalej. 9. Na stronie Konfigurowanie klucza prywatnego, która zostaáa przedstawiona na rysunku 5.4, naleĪy zaznaczyü opcje: UĪyj istniejącego klucza prywatnego oraz Wybierz certyfikat i uĪyj skojarzonego z nim klucza prywatnego. PowyĪsze ustawienia naleĪy zatwierdziü przyciskiem Dalej. JeĔeli przed rozpoczöciem na 2. wöĒle klastra pracy awaryjnej instalacji roli Usäugi certyfikatów w usäudze Active Directory nie zostanie zaimportowany certyfikat cyfrowy Podrzödnego Urzödu Certyfikacji (z kluczem prywatnym) do lokalnego magazynu cer- tyfikatów Osobisty, to nie bödzie on widoczny w oknie Certyfikaty, które jest dostöpne z poziomu strony Wybieranie istniejñcego certyfikatu. 10. Na stronie Wybieranie istniejącego certyfikatu naleĪy zaznaczyü (rysunek 5.5) certyfikat cyfrowy PUC01 (z kluczem prywatnym) i kliknąü przycisk Dalej. 11. Na stronie Konfigurowanie bazy danych certyfikatów, którą przedstawia rysunek 5.6, naleĪy zmieniü domyĞlne ĞcieĪki dla lokalizacji bazy danych certyfikatów cyfrowych oraz jej dziennika transakcyjnego na lokalizacjĊ S, tj. na udostĊpniony dysk klastrowy, znajdujący siĊ na macierzy pamiĊci masowej SAN iSCSI. 12. Przy próbie zmiany lokalizacji bazy danych certyfikatów cyfrowych i jej dziennika transakcyjnego powinno pojawiü siĊ ostrzeĪenie, które przedstawia rysunek 5.7. NarzĊdzie Kreator dodawania ról wyĞwietli ostrzeĪenie Rozdziaä 5. i WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra 127 Rysunek 5.4. Strona Konfigurowanie klucza prywatnego dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) Rysunek 5.5. Strona Wybieranie istniejącego certyfikatu dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) 128 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie Rysunek 5.6. Strona Konfigurowanie bazy danych certyfikatów dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) przed zmianami Rysunek 5.7. OstrzeĪenie o zastąpieniu istniejącej bazy danych certyfikatów (na serwerze SRV02) informujące o tym, Īe w okreĞlonej lokalizacji (na udostĊpnionym dysku klastrowym S) istnieje baza danych. Jest to baza danych certyfikatów PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji. W poprzednim rozdziale zostaáa utworzona na udostĊpnionym dysku klastrowym S baza danych (podczas uruchamiania na 1. wĊĨle klastra pracy awaryjnej usáugi certyfikatów CertSvc). Na tym etapie naleĪy kliknąü przycisk Tak. Ustawienia koĔcowe dla lokalizacji bazy danych certyfikatów i jej dziennika powinny byü podobne do tych, które zostaáy przedstawione na rysunku 5.8. JeĪeli tak faktycznie jest, to naleĪy kliknąü przycisk Dalej. 13. Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji naleĪy kliknąü przycisk Zainstaluj. Gdy zostaną wykonane powyĪsze kroki, rozpocznie siĊ proces instalowania roli Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej typu active/passive. Jego poszczególne etapy bĊdą Rozdziaä 5. i WdraĔanie Podrzödnego Urzödu Certyfikacji na 2. wöĒle klastra 129 Rysunek 5.8. Strona Konfigurowanie bazy danych certyfikatów dla PodrzĊdnego UrzĊdu Certyfikacji (na serwerze SRV02) po zmianach wyĞwietlane na bieĪąco na stronie PostĊp instalacji, której tutaj nie przedstawiono. Proces instalacyjny usáug certyfikatów moĪe trwaü kilka minut; po jego zakoĔczeniu wyĞwietli siĊ strona Wyniki instalacji, informująca o pomyĞlnym zainstalowaniu powyĪszej roli. 14. Zamknąü okno narzĊdzia Kreator dodawania ról, klikając przycisk Zamknij. Wykonanie powyĪszych kroków sprawi, Īe konsola MenedĪer serwera na 2. wĊĨle dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfikatów typu active/passive zmieni wygląd na podobny do tego z rysunku 5.9. Po zainstalowaniu na 2. wöĒle dwuwözäowego klastra pracy awaryjnej dla usäug certyfi- katów typu active/passive roli Usäugi certyfikatów w usäudze Active Directory naleĔy pamiötaè o tym, aby nastöpnie skonfigurowaè m.in. dwa waĔne rozszerzenia: Punkt dystrybucji listy CRL (CDP) i Dostöp do informacji o urzödach (AIA). MoĔna wykorzy- staè do tego celu skrypt PUC01_skrypt01.cmd, którego zawartoĈè zostaäa przed- stawiona w rozdziale 4. MoĔna teĔ rozwaĔyè skonfigurowanie inspekcji, jeĔeli zajdzie taka potrzeba, czy innych ustawieþ. Mając zainstalowane i skonfigurowane role Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory na obu wĊzáach dwuwĊzáowego klastra pracy awaryjnej dla usáug certyfi- katów typu active/passive, moĪna przystąpiü do wdraĪania tego typu klastra zgodnie z informacjami przedstawionymi w nastĊpnym rozdziale. 130 Klastry pracy awaryjnej w Ĉrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarzñdzanie Rysunek 5.9. GaáąĨ Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory po zainstalowaniu roli Usáugi certyfikatów w usáudze Active Directory (na serwerze SRV02)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klastry pracy awaryjnej w środowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: