Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01240 025040 21106247 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2017 - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409780 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-75%), audiobook).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują spore zmiany – niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia.

.Książka zawiera m.in.:

• ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami (z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych w 2016 r. i w 2017 r.),

• wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce, pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce,

• oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka,

• wzbogaconą bazę obowiązujących pism i opinii w zakresie klasyfikacji budżetowej dla ułatwienia są one przyporządkowane do poszczególnych podziałek.

Jest to jedyna na rynku publikacja zawierająca wszystkie zmiany z 2017 r. Z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działowej, a ich symbole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej od- powiadają m.in. określonym zadaniom bud żetowym. W większości działów został utworzony rozdział „Pozostała działalność” z końcówką „95” dodaną do symbolu działu. Należy tu klasyfikować jedynie ta- kie dochody czy też wydatki dotyczące danego zadania, których nie da się zakla- syfikować do innych rozdziałów w danym dziale. Następnym rozdziałem, któ- ry funkcjonuje w większości działów, jest rozdział „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z końcówką „78” dodaną do symbolu działu. Ponadto prawie w każdym dziale występuje rozdział „Pomoc zagraniczna” z końcówką „79” dodaną do symbolu działu, a także rozdział „Działalność badawczo-rozwojo- wa” z końcówką „80” dodaną do symbolu działu. W rozdziale „Pomoc zagra- niczna” należy klasyfikować wydatki stanowiące pomoc zagraniczną, w szcze- gólności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Z dniem 31 grudnia 2014 r. przestały ostatecznie obowiązywać występu- jące w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 rozdziały: ●● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych”, z końcówką „93” dodaną do symbolu działu, ●● „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze”, z końcówką „94” dodaną do symbolu działu. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje wiele zmian w klasyfikacji rozdziałów. I. Nowe brzmienie rozdziałów ●● 01032 „Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa” ●● 72001 „Działalność Centrum Informatyki Statystycznej” ●● 75003 „Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej” ●● 75823 „Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)” ●● 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe” wraz z objaśnieniami ●● 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” II. Uchylono rozdziały ●● 75071 „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich” ●● 75105 „Rzecznik Interesu Publicznego” ●● 75309 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wraz z objaśnieniami 23 ROZDZIAŁY ●● 75824 „Komitety wyborcze (wyborców)” ●● 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wraz z objaśnieniami ●● 85204 „Rodziny zastępcze” wraz z objaśnieniami ●● 85206 „Wspieranie rodziny” wraz z objaśnieniami ●● 85211 „Świadczenie wychowawcze” wraz z objaśnieniami ●● 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego” wraz z objaśnieniami ●● 85226 „Ośrodki adopcyjne” wraz z objaśnieniami ●● 85234 „Fundusz Alimentacyjny w likwidacji” ●● 85305 „Żłobki” ●● 85306 „Kluby dziecięce” ●● 85307 „Dzienni opiekunowie” ●● 90021 „Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych” ●● 92122 „Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” ●● 92124 „Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa” III. Dodano rozdziały ●● 75087 „Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji” ●● 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ●● 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” ●● 85501 „Świadczenie wychowawcze” wraz z objaśnieniami ●● 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” ●● 85503 „Karta Dużej Rodziny” wraz z objaśnieniami ●● 85504 „Wspieranie rodziny” wraz z objaśnieniami ●● 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” ●● 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” ●● 85507 „Dzienni opiekunowie” ●● 85508 „Rodziny zastępcze” wraz z objaśnieniami ●● 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” wraz z objaśnieniami ●● 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wraz z obja- śnieniami ●● 85511 „Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie” wraz z objaśnieniami ●● 85512 „Fundusz Alimentacyjny w likwidacji” ●● 85578 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ●● 85595 „Pozostała działalność” ●● 92128 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pa- mięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol- skiemu”. 24  ROZDZIAŁY Rozdziały Klasyfikację rozdziałów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 – ROlnIctwO I ŁOwIectwO 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Komentarz:Rozdziałtenwystępujewbudżetachsamorządówwojewództw. Klasyfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem ww. zarządów (np.paragrafy:401,404,411,412,421,426,430,436). 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne Komentarz:Wrozdzialetymujmujesiędotacjeudzielonespółkomwodnym (np. paragrafy: 283, 623). Spółki wodne, zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z18lipca2001r.–Prawowodne,mogąkorzystaćzpomocyfinansowejpaństwa udzielanejwformiedotacjipodmiotowejzbudżetupaństwaprzeznaczonejna dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych zutrzymaniemwódiurządzeńwodnych,zwyłączeniemzadań,narealizację którychzostałaudzielonainnadotacja.Natomiastzgodniezart.164ust.5a–5d ww.ustawy,spółkiwodnemogąkorzystaćzpomocyfinansowejzbudżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnychoraznafinansowanielubdofinansowanieinwestycji.Takapomocfi- nansowapoleganaudzielaniudotacjicelowejwrozumieniuprzepisówustawy z27sierpnia2009r.ofinansachpublicznychzbudżetówjednosteksamorządu terytorialnego.Zasadyudzielaniadotacjicelowej,trybpostępowaniawsprawie udzielaniadotacjiisposóbjejrozliczaniaokreślająorganystanowiącejedno- steksamorząduterytorialnegowdrodzeuchwały.Udzieleniedotacjicelowej następujenapodstawieumowyzawartejprzezjednostkęsamorząduterytorial- negozespółkąwodną.Wprzypadkugdydotacjastanowipomocpubliczną lubpomocdeminimis,jejudzielenienastępujezuwzględnieniemwarunków dopuszczalnościtejpomocyokreślonychwprzepisachprawaUniiEuropejskiej. Udzieleniespółcewodnejwykonującejurządzeniamelioracjiwodnychpomocy, októrejmowapowyżej,możenastąpićwówczas,gdyobszarprzewidzianydo melioracjistanowizwartykompleks,zasięgorazprojekttechnicznymelioracji zostałyuzgodnionezwojewodą,audziałwłasnyczłonkówspółkiwodnejod- powiadaconajmniejkwociewyliczonejzgodniezzapisamiustawy. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 ROZDZIAŁY Komentarz:Rozdziałtenwystępujewgminachwiejskich.Możnatuujmo- wać: ●● środki otrzymane na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków na terenie wsi pochodzące z: darowizn (para- graf096),zdotacji(paragrafy:630,633),zeźródełzagranicznych(para- graf625i629)izinnychźródełdochodów(np.paragraf628), ●● wydatkiponoszonenabudowęsiecikanalizacyjnej,wodociągowejoraz oczyszczalniściekównatereniewsi(paragraf605)orazwydatkizwiązane zutrzymaniembieżącymsiecikanalizacyjnejiwodociągowej(np.para- grafy:421,426,430,427). Pismo MF: Zakłady wielobranżowe w planach finansowych powinny stoso- wać klasyfikację dla wszystkich rodzajów działalności, jakie prowadzą, i tak np.: 1) remonty i konserwacje sieci wodno-kanalizacyjnej: – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona śro- dowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; 2) obsługa oczyszczalni ścieków: 3) 4) – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; administrowanie i gospodarowanie zasobami budynków mieszkalnych – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „Zakłady gospo- darki mieszkaniowej”; oczyszczanie ulic i placów – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”; 5) (...) Dotacje zaś powinny być ujmowane w odpowiednim dziale i rozdziale dla danej działalności. (…) znak: ST1-4834-254/BTM/2009/1612 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 01017 Ochrona roślin 01018 Rolnictwo ekologiczne 01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 01021 Główny Inspektorat Weterynarii 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i pro- duktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 01023 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: