Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00377 006487 20293693 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2018 - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-60-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują spore zmiany – niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia.

Książka zawiera m.in.:

• ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami (z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych w 2017 r.),

• wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce, pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce,

• oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka,

• wzbogaconą bazę obowiązujących pism i wyjaśnień urzędowych w zakresie klasyfikacji budżetowej dla ułatwienia są one przyporządkowane do poszczególnych podziałek.

Jest to jedyna na rynku publikacja zawierająca wszystkie zmiany z 2017 r., w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

seKtor publiczny Krystyna Gąsiorek KlasyfiKacja budżetowa 2018 Zawiera wyjaśnienia Ministerstwa Finansów R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Małgorzata Majewska – redaktor merytoryczny Jolanta Bugaj – korekta Monika Rodziewicz – dtp Wydanie I © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona:www.sklep.infor.pl Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii ISBN 978-83-65887-60-3 Spis treści Wstęp .................................................................................................................... 5 1. Klasyfikacja budżetowa – zasady ogólne, kryteria ......................................... 7 2. Części budżetowe – najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej .................... 9 3. Klasyfikacja działów ...................................................................................... 17 4. Klasyfikacja rozdziałów ................................................................................. 23 Rozdziały ................................................................................................................ 24 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ......................................................................... 24 Dział 020 – Leśnictwo ............................................................................................ 30 Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..................................................................... 31 Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo .................................................................... 32 Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ................................................................. 33 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ............................................................................................ 34 Dział 500 – Handel ................................................................................................. 36 Dział 550 – Hotele i restauracje ............................................................................. 37 Dział 600 – Transport i łączność ............................................................................ 37 Dział 630 – Turystyka ............................................................................................. 43 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ................................................................. 43 Dział 710 – Działalność usługowa ......................................................................... 47 Dział 720 – Informatyka ........................................................................................ 49 Dział 730 – Nauka .................................................................................................. 50 Dział 750 – Administracja publiczna ..................................................................... 52 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .................................................... 62 Dział 752 – Obrona narodowa ............................................................................... 64 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ............................................ 66 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .................... 67 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .................................................................... 71 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..................................................................... 72 Dział 757 – Obsługa długu publicznego ................................................................ 81 Dział 758 – Różne rozliczenia ................................................................................ 82 Dział 801 – Oświata i wychowanie ........................................................................ 86 3 SPIS TREŚCI Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ................................................................ 101 Dział 851 – Ochrona zdrowia .................................................................... 102 Dział 852 – Pomoc społeczna ................................................................... 107 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ................. 113 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ......................................... 114 Dział 855 – Rodzina .................................................................................. 117 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .................... 124 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ......................... 130 Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .............................................. 133 Dział 926 – Kultura fizyczna ..................................................................... 134 5. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) ................................................................................ 135 5.1. Czwarta cyfra ...................................................................................... 135 5.2. Paragrafy dochodów .......................................................................... 141 6. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) ....... 207 6.1. Czwarta cyfra ...................................................................................... 209 6.2. Paragrafy wydatków ........................................................................... 214 7. Klasyfikacja paragrafów przychodów ................................................. 327 8. Klasyfikacja paragrafów rozchodów .................................................. 329 9. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego ............................................................ 331 10. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego ........................................................... 343 4 Wstęp Klasyfikacja budżetowa odgrywa ważną rolę w systemie finansów publicznych. Za­ pewnia jednolite zasady grupowania zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ­ ków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. W 2014 r. wydano tekst jednolity (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053). W związku z licznymi zmianami oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budże- towa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów pub­ licznych zmiany te powinny na bieżąco uwzględniać w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jakie zmiany należy uwzględnić od 1 stycznia 2018 r.? 14 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał rozporządzenie zmienia­ jące rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy­ chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580). Nowelizacja dotyczy dostosowania nazewnictwa i treści objaśnień poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych do wdrożonej 1 marca 2017 r. konsolida­ cji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej wynikającej z ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpo­ rządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 21 marca 2017 r.), z mocą od 1 marca 2017 r. Wyjątkiem są zmiany dotyczące nazwy rozdziału 75008 oraz uchyleniu rozdziałów 75010 i 75013, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będą miały po raz pierwszy zastosowanie do opracowania usta- wy bud żetowej na rok 2018. 25 lipca 2017 r. zostały ogłoszone zmiany w klasyfikacji budżetowej rozporządze­ niem Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Zmia­ ny mają charakter porządkujący i dostosowawczy do zmian wprowadzanych ustawami regulującymi funkcjonowanie jednostek należących do sektora finansów publicznych, m.in. związanymi z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego. Część zmian weszła w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 26 lipca 2017 r.), a część – z dniem 1 września 2017 r. Natomiast część zmian należy zastosować po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018. Ponadto nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji części budżetowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 74) w zakresie części 36, która została uchylona. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obej muje zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w spra­ 5 wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Książka zawiera: ■■ obowiązującą klasyfikację części budżetowych, ■■ aktualną, ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami, ■■ komentarz eksperta dotyczący stosowania podziałek w praktyce pozwa­ lający rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce, ■■ oznaczenie terminów – od kiedy obowiązuje lub do kiedy obowiązywała dana podziałka, ■■ najnowsze pisma i opinie w zakresie klasyfikacji budżetowej wydane przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez organy kontrolne – regionalne izby obrachunkowe – dla ułatwienia przyporządko­ wane do poszczególnych podziałek. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednos­ tek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfi­ kacji bud żetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek. WSTĘP 6 1. Klasyfikacja budżetowa – zasady ogólne, kryteria Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania rodzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarów­ no w planowaniu, rachunkowości, jak i w sprawo zdawczości. Klasyfikacja ta nie stanowi podstawy prawnej do ustalania i pobierania dochodów, a także do dokonywania wydatków bud że towych – jest jedynie instrumentem do ujmo­ wania gromadzonych dochodów i ponoszonych wydatków na podstawie właś­ ciwych aktów prawnych. Pozwala na grupowanie dochodów, wydatków, przy­ chodów i rozchodów według jednolitych kryteriów przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Wyróżnia się trzy kryteria klasyfikacji budżeto­ wej wskazane w tabeli 1. Tabela 1. Kryteria klasyfikacji budżetowej Kryterium Objaśnienia Podmiotowe Przedmiotowo-funkcjonalne Rodzajowe Oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Każda z części odpowia- da aktualnemu podziałowi resortowemu admini- stracji rządowej, a każda z jednostek resortowych jest dysponentem, który odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. Oznacza podział dochodów według źródła ich pochodzenia, natomiast podział wydatków – we- dług przeznaczenia tych środków. Dochody i wy- datki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. Działy budżetu umożliwiają analizę oraz ocenę zaangażowania środków budżetowych w wykona- nie funkcji publicznych, społecznych i gospodar- czych państwa, natomiast rozdziały budżetu sta- nowią poszerzenie klasyfikacji działowej. Oznacza uzupełnienie klasyfikacji przedmiotowo- -funkcjonalnej o paragrafy i pozycje, przy czym treść paragrafów określa rodzaj dochodu i wydatku. Według klasyfikacji budżetowej można dokonywać analiz, porównań docho­ dów i wydatków – oczywiście w zależności od potrzeb. Klasyfikacja bud żetowa speł­ nia cztery funkcje, wskazane i objaśnione w tabeli 2. 7 ZASADY OGÓLNE, KRYTERIA Tabela 2. Funkcje klasyfikacji budżetowej Funkcja Ekonomiczna Objaśnienia Oznacza przejrzyste powiązanie określonych elementów układu bud- żetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zadaniami, któ- re budżet państwa lub jednostka samorządu terytorialnego zamierza wykonać. Finansowa Pozwala na planowanie i wykonywanie budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz kontrolę poprzez budżet całej gospodarki finansowej państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Informacyjna Wiąże się z jawnością i przejrzystością finansów publicznych i jest ściśle związana ze sprawozdawczością. Prawna Oznacza zapisanie konkretnej kwoty dochodów lub wydatków w okre- ślonej podziałce klasyfikacji, co przesądza o zakresie kompetencji finan- sowych organów wykonujących budżet. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Fi- nansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji bud żetowej). Rozporządzenie to było wielokrotnie no­ welizowane, a w 2014 r. ogłoszono tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. W poszczególnych załącznikach do tego rozporządzenia określono: ■■ załącznik nr 1 – klasyfikację działów, ■■ załącznik nr 2 – klasyfikację rozdziałów, ■■ załącznik nr 3 – klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środków, ■■ załącznik nr 4 – klasyfikację paragrafów wydatków i środków, ■■ załącznik nr 5 – klasyfikację paragrafów przychodów, ■■ załącznik nr 6 – klasyfikację paragrafów rozchodów, ■■ załącznik nr 7 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeń­ ■■ załącznik nr 8 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeń­ stwa zewnętrznego, stwa wewnętrznego. 8 2. Części budżetowe – najwyższy stopień klasyfikacji budżetowej Podział według części pozwala na określenie poszczególnych dysponentów środków budżetowych oraz umożliwia ich wydatkowanie. Części występują jedynie w struktu- rach organizacyjnych budżetu państwa. Klasyfikację części budżetowych zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grud­ nia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, którego tekst jednolity ogłoszono w 2016 r. W 2017 r. wprowadzono zmianę (rozporządzeniem zmieniającym z 9 stycznia 2017 r.). Zmiana dotyczy uchylenia części „36. Skarb Państwa” oraz zmiany nazwy części budżetowej „74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa” na „74. Prokurato­ ria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej”. Uchylenie części „36. Skarb Państwa” zwią­ zane jest z przepisami ustawy z 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Natomiast zmiana nazwy części bud­ żetowej „74. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa” wiąże się z uchwaleniem usta­ wy z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami tej ustawy Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej staje się następcą prawnym Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. Klasyfikacja części budżetowych (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, w tym z 2017 r.) przedstawia się następująco: 01. Kancelaria Prezydenta RP 02. Kancelaria Sejmu 03. Kancelaria Senatu 04. Sąd Najwyższy 05. Naczelny Sąd Administracyjny 06. Trybunał Konstytucyjny 07. Najwyższa Izba Kontroli 08. Rzecznik Praw Obywatelskich 09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11. Krajowe Biuro Wyborcze 12. Państwowa Inspekcja Pracy 13. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol­ skiemu 14. Rzecznik Praw Dziecka 15/00 Sądy powszechne Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 9 CZĘŚCI BUDŻETOWE 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Ministerstwo Sprawiedliwości Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Katowicach Sąd Apelacyjny w Gdańsku Sąd Apelacyjny w Poznaniu Sąd Apelacyjny w Krakowie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sąd Apelacyjny w Łodzi Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Sąd Apelacyjny w Białymstoku Sąd Apelacyjny w Lublinie Sąd Apelacyjny w Szczecinie a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 17. Administracja publiczna 18. Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 20. Gospodarka 21. Gospodarka morska 22. Gospodarka wodna 23. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25. Kultura fizyczna 26. Łączność 27. Informatyzacja 28. Nauka 29. Obrona narodowa 30. Oświata i wychowanie 31. Praca 32. Rolnictwo 33. Rozwój wsi 34. Rozwój regionalny 35. Rynki rolne 36. Skarb Państwa – uchylono 37. Sprawiedliwość 38. Szkolnictwo wyższe 39. Transport 10 CZĘŚCI BUDŻETOWE 40. Turystyka 41. Środowisko 42. Sprawy wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 44. Zabezpieczenie społeczne 45. Sprawy zagraniczne 46. Zdrowie 47. Energia 48. Gospodarka złożami kopalin 49. Urząd Zamówień Publicznych 50. Urząd Regulacji Energetyki 52. Krajowa Rada Sądownictwa 53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 54. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 56. Centralne Biuro Antykorupcyjne 57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 58. Główny Urząd Statystyczny 59. Agencja Wywiadu 60. Wyższy Urząd Górniczy 61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 62. Rybołówstwo 63. Rodzina 64. Główny Urząd Miar 65. Polski Komitet Normalizacyjny 66. Rzecznik Praw Pacjenta 67. Polska Akademia Nauk 68. Państwowa Agencja Atomistyki 69. Żegluga śródlądowa 70. Komisja Nadzoru Finansowego 71. Urząd Transportu Kolejowego 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 74. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 75. Rządowe Centrum Legislacji 76. Urząd Komunikacji Elektronicznej 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 78. Obsługa zadłużenia zagranicznego – uchylono 79. Obsługa długu Skarbu Państwa 80. Regionalne izby obrachunkowe 81. Rezerwa ogólna 11 CZĘŚCI BUDŻETOWE 82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 83. Rezerwy celowe 84. Środki własne Unii Europejskiej 85/00 Województwa Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo wielkopolskie 32. Województwo zachodniopomorskie a nazwę części stanowi nazwa województwa 86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kole­ giów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol: 01. 03. 05. 07. 09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 12 CZĘŚCI BUDŻETOWE 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. 53. 55. 57. 59. 61. 63. 65. 67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu 13 CZĘŚCI BUDŻETOWE 69. 71. 73. 75. 77. 79. 81. 83. 85. 87. 89. 91. 93. 95. 97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego 87. Dochody budżetu środków europejskich 88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udzia­ łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy publicz- nej, kontroli państwowej, sądów i trybunałów oraz innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Organami tymi są: ■■ Kancelaria Sejmu, ■■ Kancelaria Senatu, ■■ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ■■ Trybunał Konstytucyjny, ■■ Najwyższa Izba Kontroli, ■■ Sąd Najwyższy, ■■ Naczelny Sąd Administracyjny wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, ■■ Krajowa Rada Sądownictwa, 14 CZĘŚCI BUDŻETOWE ■■ sądownictwo powszechne, ■■ Rzecznik Praw Obywatelskich, ■■ Rzecznik Praw Dziecka, ■■ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ■■ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ■■ Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ■■ Krajowe Biuro Wyborcze, ■■ Państwowa Inspekcja Pracy, ■■ organy administracji rządowej, przy czym dla poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów ustalone są odpowiednio odręb­ ne części budżetu. W odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje się: 1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 2) rezerwę ogólną, 3) rezerwy celowe, 4) obsługę długu Skarbu Państwa, 5) środki własne Unii Europejskiej, 6) przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych bud żetu państwa, 7) dochody, o których mowa w art. 111 pkt 16 uofp. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ministra, w budże­ cie państwa mogą być tworzone odrębne części dla: 1) urzędów centralnych nadzorowanych przez ministra, 2) państwowych jednostek organizacyjnych, które nie są organami władzy lub administracji rządowej, 3) zadań ogólnych, jeżeli wyodrębnienie części jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bieżącej kontroli dochodów lub wydatków. Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci części budżetowych, je­ żeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej. 15 CZĘŚCI BUDŻETOWE 16 3. Klasyfikacja działów Działy budżetu stanowią trzycyfrowe symbole. Podział środków publicznych na działy pozwala na ocenę, m.in. w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki budżetowe na realizację poszczególnych zadań zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikacja według działów umożliwia jednost­ kom ustalenie wydatkowanych środków w danym dziale, mimo że będą one ponoszo­ ne w różnych częściach budżetu. Działy stosowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są najwyższym stopniem klasyfikacji budżetowej. Symbole cyfrowe oraz nazwy działów są powiązane z odpowiednimi symbola­ mi Polskiej Klasyfikacji Działalności, ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy dział 855 – „Rodzina”. Dział ten powi­ nien być stosowany w samorządowych jednostkach budżetowych (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, żłobkach itd.), które realizują za­ dania wynikające z: ■■ ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ■■ ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ■■ ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ■■ ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ■■ ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ■■ ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ■■ ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto dział 855 będzie stosował Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla części 73 w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek ma­ cierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem. Klasyfikację działów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia o klasyfikacji bud­ żetowej. Tabela 3. Symbole cyfrowe i nazwy działów z odpowiednikami symboli PKD Symbol cyfrowy działu 010 Nazwa działu Symbole klas według PKD Rolnictwo i łowiectwo 01.11–01.28, ex 01.29, 01.30–01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21–72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99 17 DZIAŁY 020 Leśnictwo 050 100 150 400 Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 Handel 550 Hotele i restauracje 600 Transport i łączność 630 Turystyka 18 ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20 03.11–03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 70.22, ex 80.20 05.10–09.90, ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 52.21–52.22, ex 80.20, ex 84.13 10.11–10.32, ex 10.39–10.41, 10.42–10.83, ex 10.84, 10.85–11.01, ex 11.02, 11.03–13.20, ex 13.30, 13.91–15.20, ex 16.10, 16.21–16.24, ex 16.29, 17.11–19.10, ex 19.20, 20.11–20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16–33.20, ex 38.12–38.22, 38.31–38.32, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29 ex 35.11–35.14, 35.21–35.30, ex 36.00, ex 38.12–41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 84.13 ex 10.39, ex 11.01–11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 45.11–47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22–95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 55.10–56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 49.10–52.10, ex 52.21–52.22, 52.23–53.20, ex 60.20, 61.10–61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 79.11–79.12, ex 79.90, ex 84.13 DZIAŁY 700 710 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 720 Informatyka 730 Nauka 750 751 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 68.10–68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10 ex 02.40, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10–70.21, ex 70.22, 71.11–71.20, 73.11–74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11–77.40, ex 78.10, 78.20–78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21–81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20–82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01–96.04, ex 96.09 ex 33.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, 58.21–58.29, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 62.01–62.03, ex 62.09, 63.11–63.12, ex 80.20, 95.11 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.11–72.20, ex 80.20 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 72.11–72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, ex 91.01 752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91 753 754 755 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości 84.30 ex 41.20–43.99, ex 80.20, 84.24–84.25 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 84.23 19 DZIAŁY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 803 Szkolnictwo wyższe 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 ex 84.11 ex 84.11 64.11–64.19, ex 64.20, 64.30–66.30, ex 84.11, 94.92, 99.00 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 56.29, ex 80.20, 85.10–85.31, ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex 85.51–85.52, 85.53–85.59, ex 85.60 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, 86.10–86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex 88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–87.90, ex 88.91–88.99 01.61–01.62, ex 01.63–01.64, ex 10.39, ex 35.11–35.14, 37.00–38.11, ex 38.12–38.22, 39.00, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex 96.09 DZIAŁY 921 925 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 59.11–59.14, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, 90.01–90.04, ex 91.01, 91.02–91.03, 93.21, ex 93.29 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 91.04 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 78.10, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.51, 92.00–93.12, 93.19, ex 93.29 Uwaga! Zamieszczony przy symbolach klas według PKD wyróżnik „ex” oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego gru­ powania. 21 DZIAŁY 22 4. Klasyfikacja rozdziałów Rozdziały klasyfikacji budżetowej są poszerzeniem klasyfikacji działowej, a ich sym­ bole cyfrowe składają się z pięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry stanowią powtórzenie symbolu cyfrowego działu. Rozdziały klasyfikacji budżetowej odpowiadają m.in. okre­ ślonym zadaniom bud żetowym. W większości działów został utworzony rozdział „Pozostała działalność” z koń- cówką „95” dodaną do symbolu działu. Należy tu klasyfikować jedynie takie dochody czy też wydatki dotyczące danego zadania, których nie da się zaklasyfikować do innych rozdziałów w danym dziale. Następnym rozdziałem, który funkcjonuje w większości działów, jest rozdział „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z końcówką „78” do­ daną do symbolu działu. Ponadto prawie w każdym dziale występuje rozdział „Pomoc zagraniczna” z końcówką „79” dodaną do symbolu działu, a także rozdział „Działal- ność badawczo-rozwojowa” z końcówką „80” dodaną do symbolu działu. W rozdzia­ le „Pomoc zagraniczna” należy klasyfikować wydatki stanowiące pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Z dniem 31 grudnia 2014 r. przestały ostatecznie obowiązywać występujące w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 rozdziały: ■■ „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, któ­ re w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych”, z końcówką „93” dodaną do symbolu działu, ■■ „Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, któ­ re w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze”, z końcówką „94” dodaną do symbolu działu. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wiele zmian w klasyfikacji rozdziałów. I. Nowe brzmienie rozdziałów ■■ 75008 „Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skar­ bowymi i urzędami celno­skarbowymi” ■■ 75208 „Duszpasterstwa Wojskowe” ■■ 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” II. Uchylono rozdziały ■■ 50006 „Zadania Wspólnej Polityki Rolnej” ■■ 75010 „Urzędy kontroli skarbowej” ■■ 75013 „Izby celne i urzędy celne” ■■ 75209 „Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego” ■■ 75210 „Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe” 23 ROZDZIAŁY ■■ 75223 „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa” ■■ 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno­administracyjnej szkół” ■■ 80123 „Licea profilowane” ■■ 80124 „Licea profilowane specjalne” ■■ 85233 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” III. Dodano rozdziały ■■ 75206 „Wojska Obrony Terytorialnej” ■■ 80115 „Technika” ■■ 80116 „Szkoły policealne” ■■ 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” ■■ 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nau­ ki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” Rozdziały Klasyfikację rozdziałów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o klasyfikacji bud­ żetowej. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno­urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Komentarz: Rozdział ten występuje w budżetach samorządów województw. Kla- syfikuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem ww. zarządów (np. paragrafy: 401, 404, 411, 412, 421, 426, 430, 436). 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 01008 Melioracje wodne 01009 Spółki wodne Komentarz: W rozdziale tym ujmuje się dotacje udzielone spółkom wodnym (np. paragrafy: 283, 623). 24 ROZDZIAŁY 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Komentarz: Rozdział ten występuje w gminach wiejskich. Można tu ujmować: ■■ środki otrzymane na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczyszczal- ni ścieków na terenie wsi pochodzące z: darowizn (paragraf 096), z dotacji (pa- ragrafy: 630, 633), ze źródeł zagranicznych (paragraf 625 i 629) i z innych źródeł dochodów (np. paragraf 628), ■■ wydatki ponoszone na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz oczysz- czalni ścieków na terenie wsi (paragraf 605) oraz wydatki związane z utrzyma- niem bieżącym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (np. paragrafy: 421, 426, 430, 427). Pismo MF: Zakłady wielobranżowe w planach finansowych powinny stosować klasy­ fikację dla wszystkich rodzajów działalności, jakie prowadzą, i tak np.: 1) remonty i konserwacje sieci wodno­kanalizacyjnej: – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infra­ struktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; 2) obsługa oczyszczalni ścieków: – w gminach miejskich – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowi­ ska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, – w gminach wiejskich – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infra­ struktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”; administrowanie i gospodarowanie zasobami budynków mieszkalnych – dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszka­ niowej”; oczyszczanie ulic i placów – dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środo­ wiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”; 5) (...) Dotacje zaś powinny być ujmowane w odpowiednim dziale i rozdziale dla danej dzia­ łalności. (…) 3) 4) znak: ST1-4834-254/BTM/2009/1612 01011 Krajowa Stacja Chemiczno­Rolnicza 01013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 01017 Ochrona roślin 01018 Rolnictwo ekologiczne 01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 01021 Główny Inspektorat Weterynarii 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozosta­ łości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pocho­ dzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno­Spożywczych 01023 25 ROZDZIAŁY 01024 Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 września 2017 r. Z dniem 1 września 2017 r. został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na podstawie ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wspar- cia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W rozdziale tym wystąpią wydatki dotyczące funkcjonowania tej agencji. 01026 Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 01028 uchylony Komentarz: Rozdział ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2011 r. 01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 01030 Izby rolnicze Komentarz: W rozdziale tym gminy klasyfikują wydatki (paragraf 285) ponoszone na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który stanowi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2 od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2 ) gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa ter- min płatności danej raty podatku rolnego. Dochody izb z odpisu przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym ww. terminie, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Jeśli dochody, o których mowa powyżej, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki ustawowe za opóźnienie. 01031 Grupy producentów rolnych 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Komentarz: Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału. Zmiana ta po raz pierwszy miała zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2017. 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 01035 Graniczne inspektoraty weterynarii 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza­ rów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie pro­ jektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruk­ turyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 26 2004–2006”, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. ROZDZIAŁY Pismo MF: Zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania wsparcia finansowego nie należą do zadań własnych gmin. Gminy, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują na ich realizację dotacje, które należy klasyfikować: – SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza­ rów wiejskich 2004–2006”, dla którego został utworzony rozdział 01036, – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla którego odpowiedni będzie rozdział 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”, w którym ujmuje się wydatki związane z fi­ nansowaniem zadań z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Gwarancji. Środki na zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom jednostki samorządu terytorialnego powinny przyjąć w takich samych przedziałkach klasyfikacji budżeto­ wej, w jakich środki te zostały przekazane od wojewody. Natomiast wydatki powinny być ujmowane w dziale i rozdziale takim samym, w jakim zostały środki przekazane do jednostki samorządu terytorialnego, zaś w paragrafach odpowiednio do rodzaju ponoszonych wydatków. znak: ST1-4800-201/2006/210 01037 Płatności uzupełniające do gruntów rolnych 01038 Rozwój obszarów wiejskich W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Pismo MF: Zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do uzyskania wsparcia finansowego nie należą do zadań własnych gmin. Gminy, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują na ich realizację dotacje, które należy klasyfikować: – SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsza­ rów wiejskich 2004–2006”, dla którego został utworzony rozdział 01036, – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla którego odpowiedni będzie rozdział 01038 „Rozwój obszarów wiejskich”, w którym ujmuje się wydatki związane z fi­ nansowaniem zadań z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Gwarancji. Środki na zadania związane z udzielaniem pomocy rolnikom jednostki samorządu terytorialnego powinny przyjąć w takich samych przedziałkach klasyfikacji budżeto­ wej, w jakich środki te zostały przekazane od wojewody. Natomiast wydatki powinny być ujmowane w dziale i rozdziale takim samym, w jakim zostały środki przekazane do jednostki samorządu terytorialnego, zaś w paragrafach odpowiednio do rodzaju ponoszonych wydatków. 01039 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej 01040 Opłaty cukrowe 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich znak: ST1-4800-201/2006/210 27 ROZDZIAŁY W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem dzia­ łań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału. Jest to zmiana porządkująca wprowadzona z uwagi na potrzebę uwzględnienia nowej per- spektywy finansowej – od 1 stycznia 2015 r. w rozdziale tym ujmuje się również środ- ki związane z wdrażaniem programów perspektywy finansowej 2014–2020. Zmiana ta po raz pierwszy miała zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorial nego za- równo po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednostki te, przystępując do realizacji programów unijnych, otrzymują dotację na ich realizację (paragrafy: 221, 651). Natomiast jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze bene- ficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 otrzymują dotacje i płatności w paragrafach 225 i 625. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Występuje w budżetach samorządów województw po stronie dochodów (np. pa- ragrafy: 069, 092). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, są pobierane na podstawie ustawy: 1) należności, 2) opłaty roczne, 3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej 4) opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone, określone w art. 28 ust. 1–4 warstwy gleby, ustawy, 5) odsetki z tytułu należności i opłat, o których mowa w pkt. 1–4. Zarząd województwa gromadzi te dochody na wyodrębnionym rachunku bankowym. Natomiast wydatki, ponoszone zgodnie z art. 22c ww. ustawy, wystąpią w rozdzia- łach, w których realizowane będą poszczególne zadania. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 01079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 01080 Działalność badawczo­rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 01093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 28 ROZDZIAŁY 01094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 01095 Pozostała działalność Komentarz: W rozdziale tym klasyfikuje się m.in. uzyskane dochody z tytułu: ■■ sprzedaży nieruchomości rolnych, tj. gruntów lub użytków rolnych (para- graf 077), ■■ czynszów za obwody łowieckie (paragraf 075) pobieranych na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydzier- żawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nad- leśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający po- wierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierża- wiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. za- sad. W rozdziale tym gminy klasyfikują dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w ce- nie oleju napędowego (po stronie dochodów – paragraf 201, natomiast po stronie wydatków – np. paragrafy: 421, 443). Pismo MF: Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) powinny być ujmowane w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, roz­ dział 01095 „Pozostała działalność”, paragraf 077 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: ST1-4834-1180/2006/2019 Pismo MF: W rozdziale tym ujmuje się dochody z tytułu czynszów za obwody łowie­ ckie – paragraf 075, z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: ST1-4800-1197/2005/1925 Pismo MR: Jak gmina powinna klasyfikować wydatki w zakresie zwrotu producen­ tom rolnym podatku akcyzowego? Czy pracownikom, którzy wykonują prace zwią­ zane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i jego wypłatą, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? Producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom or­ ganizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami go­ spodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Część­85/..., dział 010, rozdział – 01095, paragraf 443 „Różne opłaty i składki”, z od­ powiednią czwartą cyfrą. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ww. ustawy z 10 marca 2006 r., przy ustalaniu dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku uwzględnia się koszty ustalania i wypłacania 29 ROZDZIAŁY zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, w wysokości 2 łącz­ nej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. Z powyższego wynika, że możliwe jest przeznaczenie tych środków m.in. na zakup sprzętu, artykułów biurowych lub na wynagrodzenia pracowników, którym zlecono wykonanie tego zadania. Źródło: bip.minrol.gov.pl DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna Komentarz: W rozdziale tym klasyfikuje się m.in.: ■■ w gminach – dochody ze sprzedaży drewna, np. z lasów gminnych (para- ■■ w powiatach – dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zalesia- graf 087), nie (paragraf 211), ■■ wydatki poniesione na zalesianie, m.in. na zakup sadzonek (np. paragraf 421), ■■ wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych (np. paragrafy: 303, 421, 430). Pismo MF: Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i mienia gminnego po­ winny być ujmowane w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02001 „Gospodarka leśna”, paragraf 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z odpowiednią czwar­ tą cyfrą. znak: ST1-4834/117/BTM/2012/1414 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Komentarz: W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wynagrodzenie gajowego (np. paragrafy: 303, 401, 411, 412, 417). 02003 Biuro Nasiennictwa Leśnego 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 02079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 02080 Działalność badawczo­rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 02093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 30 ROZDZIAŁY 02094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 02095 Pozostała działalność DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 05001 Rybołówstwo 05002 Rybactwo 05003 Państwowa Straż Rybacka 05004 05006 Zarybianie polskich obszarów morskich – uchylony Inspektoraty rybołówstwa morskiego Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2017 r. 05008 Organizacje producentów rybnych 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów re­ alizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i prze­ twórstwo ryb 2004–2006”. 05010 Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż­ nych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Rozdział ten dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budż etowej. Komentarz: Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa nazwa tego rozdziału. Jest to zmiana porządkująca wprowadzona z uwagi na potrzebę uwzględnienia nowej per- spektywy finansowej – od 1 stycznia 2015 r. w rozdziale tym ujmuje się również środki związane z wdrażaniem programów perspektywy finansowej 2014–2020. Zmiana ta po raz pierwszy miała zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016. Rozdział ten może wystąpić w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020 otrzymują dotacje i płatności w paragrafach 225 i 625. 05078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31 ROZDZIAŁY 05079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 05080 Działalność badawczo­rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 05093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 05094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 05095 Pozostała działalność DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Komentarz: W dziale tym – w zależności od rodzaju kopalin – klasyfikuje się wydatki związane z usuwaniem szkód górniczych. 10001 Górnictwo węgla kamiennego 10002 Górnictwo węgla brunatnego 10003 Kopalnictwo rud cynkowo­ołowiowych 10004 Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji na­ wozów 10005 Produkcja soli 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 10078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 10080 Działalność badawczo­rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 32 ROZDZIAŁY 10093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 10094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 10095 Pozostała działalność DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej 15001 Drukarnie 15002 Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 15004 15005 Stacje ratownictwa chemicznego 15006 Hutnictwo 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 15014 Wsparcie finansowe inwestycji 15015 Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą 15016 15017 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eks­ portowych Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów ekspor­ towych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych 15018 15019 15078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15079 Pomoc zagraniczna Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną. Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 15080 Działalność badawczo­rozwojowa Komentarz: Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. 33 ROZDZIAŁY 15093 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 15094 uchylony Komentarz: Rozdział ten obowiązywał do 31 grudnia 2014 r. 15095 Pozostała działalność DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła Komentarz: W rozdziale tym mogą być klasyfikowane m.in.: ■■ wpłaty za centralne ogrzewanie (paragraf 083), ■■ wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań komunalnych (np. para- graf 426). 40002 Dostarczanie wody Komentarz: W rozdziale tym w gminach ujmuje się: ■■ dochody dotyczące wpłat za wodę (paragraf 083), ■■ wydatki stanowiące dopłaty do ceny wody przekazywane spółkom (np. para- ■■ dotacje przedmiotowe do wody dla samorządowych zakładów budżetowych (pa- graf 430), ragraf 265), ■■ wydatki bezpośrednie związane z kosztem dostarczania wody (np. paragraf 430). Pismo MF: W myśl art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) [Przypis redakcji: obecnie – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.], rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich tary­ fowych grup odbiorców. Dopłata ta ma na celu ochronę np. gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki i nie stanowi formy dotowania działalności przedsiębiorstwa wodociągowo­kanalizacyjnego ani dopłaty w spółkach prawa handlowego. Dopłata ta nie będzie przekazywana do gospodarstw domowych, ale łącznie i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowo­ka­ nalizacyjnego. Pozostałą część należności za wodę uregulują gospodarstwa domowe. W związku z powyższym dopłatę do ceny wody i ścieków należy traktować jako zakup usług i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ­ ków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.) można zaklasyfikować ją w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”, z odpowiednią czwartą cyfrą. znak: BP 1/4071/59_559/KIM/2014 34 ROZDZIAŁY Pismo MF: W związku z pismem (…) w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: