Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 006418 20227209 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2018 - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-60-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych było już wielokrotnie nowelizowane. W 2014 r. wydano tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują spore zmiany – niektóre podziałki przestały obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia.

Książka zawiera m.in.:

Jest to jedyna na rynku publikacja zawierająca wszystkie zmiany z 2017 r., w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Klasyfikacja budżetowa odgrywa ważną rolę w systemie finansów publicznych. Za­ pewnia jednolite zasady grupowania zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ­ ków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. W 2014 r. wydano tekst jednolity (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053). W związku z licznymi zmianami oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budże- towa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów pub­ licznych zmiany te powinny na bieżąco uwzględniać w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jakie zmiany należy uwzględnić od 1 stycznia 2018 r.? 14 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał rozporządzenie zmienia­ jące rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy­ chodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580). Nowelizacja dotyczy dostosowania nazewnictwa i treści objaśnień poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych do wdrożonej 1 marca 2017 r. konsolida­ cji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej wynikającej z ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpo­ rządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 21 marca 2017 r.), z mocą od 1 marca 2017 r. Wyjątkiem są zmiany dotyczące nazwy rozdziału 75008 oraz uchyleniu rozdziałów 75010 i 75013, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i będą miały po raz pierwszy zastosowanie do opracowania usta- wy bud żetowej na rok 2018. 25 lipca 2017 r. zostały ogłoszone zmiany w klasyfikacji budżetowej rozporządze­ niem Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Zmia­ ny mają charakter porządkujący i dostosowawczy do zmian wprowadzanych ustawami regulującymi funkcjonowanie jednostek należących do sektora finansów publicznych, m.in. związanymi z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego. Część zmian weszła w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia (czyli 26 lipca 2017 r.), a część – z dniem 1 września 2017 r. Natomiast część zmian należy zastosować po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018. Ponadto nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2017 r. wprowadzono zmiany w klasyfikacji części budżetowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 74) w zakresie części 36, która została uchylona. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obej muje zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w spra­ 5 wie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Książka zawiera: ■■ obowiązującą klasyfikację części budżetowych, ■■ aktualną, ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami, ■■ komentarz eksperta dotyczący stosowania podziałek w praktyce pozwa­ lający rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce, ■■ oznaczenie terminów – od kiedy obowiązuje lub do kiedy obowiązywała dana podziałka, ■■ najnowsze pisma i opinie w zakresie klasyfikacji budżetowej wydane przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez organy kontrolne – regionalne izby obrachunkowe – dla ułatwienia przyporządko­ wane do poszczególnych podziałek. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednos­ tek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfi­ kacji bud żetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek. WSTĘP 6 1.Klasyfikacjabudżetowa –zasadyogólne,kryteria Klasyfikacja budżetowa stanowi bazę techniczną do prezentowania rodzajów działalności, rodzajów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Odgrywa ważną rolę zarów­ no w planowaniu, rachunkowości, jak i w sprawo zdawczości. Klasyfikacja ta nie stanowi podstawy prawnej do ustalania i pobierania dochodów, a także do dokonywania wydatków bud że towych – jest jedynie instrumentem do ujmo­ wania gromadzonych dochodów i ponoszonych wydatków na podstawie właś­ ciwych aktów prawnych. Pozwala na grupowanie dochodów, wydatków, przy­ chodów i rozchodów według jednolitych kryteriów przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Wyróżnia się trzy kryteria klasyfikacji budżeto­ wej wskazane w tabeli 1. Tabela1.Kryteriaklasyfikacjibudżetowej Kryterium Objaśnienia Podmiotowe Przedmiotowo-funkcjonalne Rodzajowe Oznacza podział na części zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Każda z części odpowia- da aktualnemu podziałowi resortowemu admini- stracji rządowej, a każda z jednostek resortowych jest dysponentem, który odpowiada za wykonanie określonej części budżetu. Oznacza podział dochodów według źródła ich pochodzenia, natomiast podział wydatków – we- dług przeznaczenia tych środków. Dochody i wy- datki budżetowe dzieli się na działy i rozdziały. Działy budżetu umożliwiają analizę oraz ocenę zaangażowania środków budżetowych w wykona- nie funkcji publicznych, społecznych i gospodar- czych państwa, natomiast rozdziały budżetu sta- nowią poszerzenie klasyfikacji działowej. Oznacza uzupełnienie klasyfikacji przedmiotowo- -funkcjonalnej o paragrafy i pozycje, przy czym treść paragrafów określa rodzaj dochodu i wydatku. Według klasyfikacji budżetowej można dokonywać analiz, porównań docho­ dów i wydatków – oczywiście w zależności od potrzeb. Klasyfikacja bud żetowa speł­ nia cztery funkcje, wskazane i objaśnione w tabeli 2. 7 ZASADYOGÓLNE,KRYTERIA Tabela2.Funkcjeklasyfikacjibudżetowej Funkcja Ekonomiczna Objaśnienia Oznacza przejrzyste powiązanie określonych elementów układu bud- żetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z zadaniami, któ- re budżet państwa lub jednostka samorządu terytorialnego zamierza wykonać. Finansowa Pozwala na planowanie i wykonywanie budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz kontrolę poprzez budżet całej gospodarki finansowej państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Informacyjna Wiąże się z jawnością i przejrzystością finansów publicznych i jest ściśle związana ze sprawozdawczością. Prawna Oznacza zapisanie konkretnej kwoty dochodów lub wydatków w okre- ślonej podziałce klasyfikacji, co przesądza o zakresie kompetencji finan- sowych organów wykonujących budżet. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Fi- nansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji bud żetowej). Rozporządzenie to było wielokrotnie no­ welizowane, a w 2014 r. ogłoszono tekst jednolity, do którego wprowadzono liczne zmiany. W poszczególnych załącznikach do tego rozporządzenia określono: ■■ załącznik nr 1 – klasyfikację działów, ■■ załącznik nr 2 – klasyfikację rozdziałów, ■■ załącznik nr 3 – klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środków, ■■ załącznik nr 4 – klasyfikację paragrafów wydatków i środków, ■■ załącznik nr 5 – klasyfikację paragrafów przychodów, ■■ załącznik nr 6 – klasyfikację paragrafów rozchodów, ■■ załącznik nr 7 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeń­ ■■ załącznik nr 8 – szczegółową klasyfikację wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeń­ stwa zewnętrznego, stwa wewnętrznego. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: