Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 002447 20663708 na godz. na dobę w sumie
Klasyfikacja budżetowa 2019.Zawiera najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
Klasyfikacja budżetowa 2019.Zawiera najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-387-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków. Począwszy od planowania na 2019 r., zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość decydowania o szczegółowości – w zakresie wydatków – sporządzanych planów finansowych swoich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych).
Książka zawiera m.in.:
• ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnieniami (z uwzględnieniem wszystkich najnowszych zmian wprowadzonych w 2018 r.),
• wskazówki eksperta dotyczące stosowania podziałek w praktyce, pozwalające rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmować w danej podziałce,
• oznaczenie terminów – od kiedy lub do kiedy obowiązuje dana podziałka,
• wzbogaconą bazę obowiązujących pism i wyjaśnień urzędowych w zakresie klasyfikacji budżetowej – dla ułatwienia są one przyporządkowane do poszczególnych podziałek.
Jest to jedyna na rynku publikacja zawierająca wszystkie zmiany z 2018 r., w tym zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Klasyfikacja bud żetowa odgrywa ważną rolę w systemie finansów publicznych. Za­ pewnia jednolite zasady grupowania zarówno dochodów, jak i wydatków bud żetowych. Obecnie wydatki bud żetu państwa klasyfikowane są w dwóch podstawowych ukła­ dach, tj. w układzie klasyfikacji bud żetowej oraz układzie zadaniowym. Klasyfika- cja bud żetowa (tzw. układ tradycyjny) systematyzuje dochody publiczne i wydatki publiczne według działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności oraz paragra­ fów, określających rodzaj dochodu lub wydatku. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest określona w rozporządzeniu Mi­ nistra Finansów z 2 marca 2010 r. W 2014 r. wydano tekst jednolity (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053). W związku z licznymi zmianami oraz wprowadzanymi reformami klasy- fikacja bud żetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowią­ zywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych zmiany te powinny na bieżąco uwzględniać w pla­ nowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jakie zmiany należy uwzględnić od 1 stycznia 2019 r.? 18 kwietnia 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające roz­ porządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767). Nowelizacja w większości już obowiązuje. Wyjątkiem są zmiany dotyczą- ce m.in. nazwy rozdziału 75408, 80140, 85213, 90002 oraz uchylenia rozdziałów: 50002, 70012, 71016, 71018, 71019, 80141, 85213, czy też dodania nowych rozdzia- łów: 85513, 85514, 90025, 90026, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. i mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania ustawy bud żetowej na rok 2019. W dniu 4 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lip­ ca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicz­ nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393). Nowelizacja dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji bud żetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odnie­ sieniu do art. 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowa- dzono nową podziałkę klasyfikacji – grupy paragrafów (łącznie 26). Zmiana ta ma na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Ponadto ma uprościć proces planowania oraz wykonywania bud żetu jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja ta ma zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019. Ponadto nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z 29 sierpnia 2018 r. wpro­ wadzono zmiany w klasyfikacji części bud żetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1677) w za­ kresie części 10 – nazwa części bud żetowej „10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych” została zmieniona na „10. Urząd Ochrony Danych Osobowych”. 5 WSTĘP Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ma ulec także brzmienie części „28. Nauka”. Po nowelizacji część ta ma otrzymać brzmienie – „28. Szkolnictwo wyższe i nauka”. Natomiast część „38. Szkolnictwo wyższe” ma zostać uchylona. Przepisy te mają zasto­ sowanie po raz pierwszy do planowania budżetowego na rok 2019. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji bud żetowej i obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Książka zawiera: ■■ obowiązującą klasyfikację części bud żetowych, ■■ aktualną, ujednoliconą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i roz- chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wraz z objaśnie­ niami, ■■ komentarz eksperta dotyczący stosowania podziałek w praktyce pozwalający rozwiać wątpliwości w wielu przypadkach – co ujmować, a czego nie należy ujmo­ wać w danej podziałce, ■■ oznaczenie terminów – od kiedy obowiązuje lub do kiedy obowiązywała dana po­ działka, ■■ najnowsze pisma i opinie w zakresie klasyfikacji bud żetowej wydane przez Mini­ sterstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez organy kontrolne – regionalne izby obrachunkowe – dla ułatwienia przyporządkowane do poszcze­ gólnych podziałek. Dopełnienie całości stanowi zestawienie obejmujące poszczególne grupy para- grafów wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji bud­ żetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2019.Zawiera najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: