Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 003379 22432523 na godz. na dobę w sumie
Klucz do podświadomości - ebook/pdf
Klucz do podświadomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377010747 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Możesz odkryć źródło nieograniczonej mocy swojego umysłu, zrozumieć jego potęgę i przejąć kontrolę nad nią oraz wykorzystać tak, by w każdej sekundzie pracowała na Twoją korzyść. Tym źródłem jest Twój umysł. Podświadomość — posłuszny sługa, czujny doradca, zawsze pracuje wyłącznie dla Ciebie. Może zapewnić Ci wszystko, czego pragniesz i o czym myślisz, ponieważ za każdym razem znajduje sposoby znacznie wykraczające poza możliwości umysłu świadomego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Klucz do podświadomości” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Paula Świątek Data: 11.08.2010 rok 2010 Tytuł: Klucz do podświadomości – fragment utworu Autor: Paula Świątek Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Spis treści Klucz do podświadomości projekcja co dzieli? misja duchowa podświadomością? podświadomość — co Od Autorki.......................................................................................................5 Wstęp...............................................................................................................7 Słowniczek.....................................................................................................10 Trzy poziomy umysłu....................................................................................18 Dwie osobowości mózgu.............................................................................23 Centrum dowodzenia....................................................................................25 Czym właściwie jest podświadomość?.......................................................28 Świadomość — program podświadomości................................................32 Świadomość i je łączy, a .......................38 W świecie iluzji — natura świadomości ......................................................41 Jak działa podświadomość?........................................................................45 Podświadomość a ..............................................................53 Głębia podświadomości...............................................................................59 Co daje praca z ............................................................63 Filtry percepcyjne.........................................................................................66 Wewnętrzne zapotrzebowanie.....................................................................73 Uwaga! Sabotaż!...........................................................................................74 Mechanizm psychocybernetyczny...............................................................76 Podświadome programy..............................................................................80 Wyparcie i .....................................................................................83 Podświadome potrzeby................................................................................85 Wewnętrzne przyzwolenie............................................................................87 Podświadomy lęk..........................................................................................89 Emocje...........................................................................................................91 Przekonania...................................................................................................93 Autopilot a .....................................................................97 Prawdziwe możliwości................................................................................101 Słaby punkt umysłu podświadomego.......................................................104 ...........................................................................108 I wszystko staje się jasne zmiany Krok po kroku w .................................................................111 Podstawowe narzędzia w ...............................114 pracy z Kreowanie trwałych zmian a ..........................................116 Ile czasu potrzeba, by przeprogramować podświadomość?...................117 Zakończenie.................................................................................................118 zmiana przekonań stronę podświadomością podświadomość Spokój duszy Strefa Umysłu..............................................................................................123 Na początek….............................................................................................125 Życie pełne spokoju....................................................................................127 Myśli pełne spokoju....................................................................................133 Arkusz wewnętrznej równowagi................................................................136 Arkusz 1.................................................................................................................136 Arkusz 2.................................................................................................................137 Arkusz 3.................................................................................................................138 Emocje zrównoważone...............................................................................140 Z daleka od stresu .......................................................................................144 Śmiech zamiast gniewu..............................................................................147 Złość zneutralizowana................................................................................149 Pudełko........................................................................................................151 Lęk? Nie, dziękuję..................................................................................................152 ład życzliwości odprężenie wybaczenie Pożegnanie przeszłości..............................................................................153 Uwolnienie i ............................................................................155 Dobre rozwiązania.......................................................................................157 Harmonia i .............................................................................................161 Otoczenie pełne ......................................................................164 Relaks i .....................................................................................167 Czas na wzmocnienie.................................................................................170 Siła spokoju.................................................................................................173 Spokojnie i ................................................................................175 Energia spokoju drogą sukcesu................................................................177 Kodeks Spokoju Ducha..............................................................................181 Jak utrwalić w ............................................................183 Deklaracje, karty, oświadczenia wzmacniające........................................185 Zakończenie................................................................................................187 sobie siłę spokoju? skutecznie KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek Jak działa podświadomość? Jak działa podświadomość? Podświadomość to inteligencja, która nadzoruje labirynt wszystkich czynności biochemicznych. Jednocześnie jest miej- scem, w którym zgromadzone są wszystkie przyzwyczajenia dotyczące sfery fizycznej i mentalnej. To wszystko , niczym me- gasystem bioinformacyjny, obsługuje nie tylko program opera- cyjny, ale i wszelkie dodatkowe pakiety oprogramowania, co wymaga niewyobrażalnej, nieosiągalnej dla świadomości liczby równocześnie podejmowanych działań na sekundę. Ucząc się, nabieramy nawyków w wykonywanej czynności. Osiągając mistrzostwo w danej dziedzinie (bez względu na to, czy jest to nauka języka, nauka chodzenia, umiejętność prowa- dzenia samochodu czy gry na instrumencie muzycznym), osią- gamy poziom zwany w NLP kompetencją nieświadomą — stan, w którym potrafimy wykonywać określone czynności z łatwo- ścią, niemalże bez zastanowienia, naturalnie, automatycznie. Powielając określone zachowania w sferach związanych z funk- cjonowaniem i egzystencją, stan kompetencji nieświadomej mo- żemy nazwać przyzwyczajeniem – jest to stan, kiedy powtarzając daną czynność, osiągamy poziom, w którym wykonujemy ją per- 5 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek fekcyjnie, nie musząc jednocześnie koncentrować na niej świado- mie uwagi. Dotyczy to nie tylko działań, sfery fizycznej, ale rów- nież sfery myśli. Regularnie wybierając określone myśli, odtwa- rzając te same obrazy, stany emocjonalne i scenariusze czynimy myślenie nawykiem, a ten z czasem zmienia się w przekonanie i determinuje określone, utarte reakcje i zachowania — stany fi- zyczne. Poznaj podstawowe cechy podświadomości: • Nie zna pojęcia czasu ani miary przestrzeni — jest poza cza- sem i poza fizyczną odległością. • Odtwarza i realizuje komendy — zadania wyznaczone wy- starczająco wyraźnie przez umysł świadomy. • Lubi rytuały, kojarzy powtarzające się zjawiska. • Nie zna ograniczeń, wszystko pojmuje jako realne i możli- we. • • • Przemawia językiem intuicji. Przyjmuje fakty bezkrytycznie. Jest twórcza, kreatywna. • Myśli obrazami, kojarzy je ze słowami i dopisuje znaczenie. • Odczytuje mowę ciała, rzeczywistość. • • Zbiera informacje o świecie zewnętrznym poza świadomością. Porozumiewa się z otoczeniem bez udziału świadomości. 6 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek • Postrzega szczegóły, detale i łączy je w całość. • Kreuje obrazy, działa poprzez wyobraźnię. • • • Projektuje skojarzenia dopasowane do nabytych przekonań. Steruje wewnętrznymi procesami ciała, w tym odczuciami i reakcjami fizjologicznymi. Podsuwa odpowiedzi. • Kieruje naszą uwagę na potencjalne szanse lub zagrożenia (metaprogram za zdobywanie, unikanie — nlp). • Współgra z nadświadomością. • Działa na zasadzie kompasu dbającego o zachowanie home- ostazy, równowagi, zgodności między misją duchową, sa- mooceną i nabytymi programami. • Wpływa na stan emocjonalny, mentalność, nastawienie w stosunku do rzeczywistości. • Nie zna pojęcia czasu — dla podświadomości zawsze istnieje tu i teraz — chwila obecna. Przyszłość jest tym, co się jeszcze nie wydarzyło, a więc nie istnieje. Przeszłość oznacza to, co już przeminęło. O ile to, co już nastąpiło, wciąż może mieć moc, tak jakby istniało nadal (jeśli bezustannie przetwarzamy w umyśle te same obrazy, przeżywamy na nowo związane z przeszłymi wydarzeniami stany emocjonalne), to to, co loku- jemy w przyszłości, jest dla umysłu podświadomego abstrak- cyjne i niepojęte. 7 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek • Niezależnie od sposobu, jaki wybierzemy, pracując nad przeprogramowaniem podświadomości (afirmacje, wizuali- zacje, mapy marzeń), pamiętajmy o tym, żeby formułować swoje cele w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym. Dlatego tak ważne jest, by podczas programowania podświadomo- ści posługiwać się afirmacjami w czasie: teraźniejszym (su- gestie, afirmacje właściwe, uwalniające, akceptujące, wyba- czające) i przeszłym (wybaczanie, uwalnianie, akceptacja). Nie stosujemy czasu przyszłego — każdy cel formułujemy tak, jakby istniał już w tym momencie. • Nie działa metrycznie, nie zna pojęcia miary, odległości — ta ostatnia istnieje w świecie fizycznym i świadomości. Podświa- domie myśląc o miejscu, już w nim jesteśmy, nie pokonujemy faktycznej drogi, jaką musimy przebyć w rzeczywistości. • Lubi rytuały. Cechą podświadomego umysłu jest łatwość wprowadzania w trans poprzez powtarzające się czynności, rytmy, przy wykorzystaniu symboli, działanie światła, kolo- ru. Zaklinanie podświadomości to umiejętność wprowadza- nia w stan autohipnotyczny. Zaszczepianie nowych sugestii i ich kotwiczenie w podświadomości umożliwia proces two- rzenia skojarzeń z czynnościami powtarzanymi lub symbo- lami. Podświadomie jesteśmy bardziej otwarci na nowe su- gestie w hipnotyzującym, „nastrojowym” otoczeniu, róż- nym od tego kojarzonego z codziennymi nawykami i przy- zwyczajeniami. Dzięki muzyce, kolorom, światłom, symbo- 8 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek lom (płomień, woda) wyciszamy świadomość, obniżając częstotliwość fal umysłu. • Nie zna ograniczeń — dla podświadomego umysłu wszystko jest realne, możliwe. Ograniczenia istnieją wyłącznie w świadomości i w świecie materii. Podświadomość potrafi ujrzeć wszystko, wykorzystując moc wyobraźni, zaś to umysł świadomy koncentruje się na wyszukiwaniu logicz- nych rozwiązań uwzględniających wszystkie przeszkody, blokady, braki i zagrożenia. Jeśli świadomie postrzegamy coś jako niewykonalne, takie właśnie będzie. Jeśli nato- miast otwieramy się na wszystkie rozwiązania, nastawieni na realizację celu, odpowiedzi — nowe rozwiązania zaczną pojawiać się same, podsuwane przez podświadomość, intu- icję czy w formie olśnień. • Wypełnia komunikaty, komendy świadomości. O czymkol- wiek nie zechcesz pomyśleć i przekształcisz to w nawyk my- ślowy — twoja podświadomość stworzy to w umyśle jako rzeczywisty obraz. To umysł nieświadomy wykształcił świa- domość, lecz świadomość poprzez skonkretyzowane decy- zje, cele poparte determinacją, narzuca podświadomości racjonalny plan do realizacji. • Nie ocenia — ocena leży w gestii świadomego myślenia. Świadomie uczymy się klasyfikować fakty jako dobre czy złe, słuszne, niesłuszne, prawe lub niemoralne. Jeśli świa- 9 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek • domie nadasz znaczenie informacji, podświadomość po- traktuje ją jako wyznacznik i wdroży w życie zgodnie z two- ją oceną. Dla podświadomości wszystko ma znaczenie rów- norzędne. To, w co chcemy wierzyć i w jaki sposób opisy- wać rzeczywistość, zależy wyłącznie od racjonalnych pobu- dek umysłu świadomego, wyrabianych na podstawie do- świadczeń i wyciągniętych wniosków. Intuicja jest językiem podświadomości, wymykającym się racjonalnemu wytłumaczeniu. Często kwestionujemy to, czego nie możemy zrozumieć do końca, zbadać, usystema- tyzować. Mimo to — każdy człowiek i zwierzę są obdarzeni zmysłem intuicji. Jest ona instynktem pierwotnym ostrze- gającym przed zagrożeniem, a podświadome informacje przekazywane głosem intuicji mają za zadanie chronić nas, zapewniać bezpieczeństwo, podsuwać skuteczne, proste rozwiązania i umożliwiać optymalne funkcjonowanie. Otwarcie na nią, słuchanie jej podszeptów, pojawiających się w formie przeczuć, snów, olśnień i znaków wyłapywa- nych w świecie zewnętrznym zawsze działa z korzyścią dla nas i naszego dobra. • Komunikaty podświadomości to odczucia płynące z ciała, re- akcje fizyczne, intuicja, symbolika snów. • Zbiera informacje poza świadomością. Do świadomości do- ciera jedynie ułamek postrzeganych danych. Podświadomie 10 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek jesteśmy w stanie w ułamku sekundy zanalizować sytuację i podjąć odpowiednie działanie. Podobnie jest z wiedzą o nowo poznanych ludziach. Świadomie wiemy to, co zosta- nie ujawnione czy powiedziane. Jednak podświadomość analizuje pozostałe elementy — wygląd, ton głosu, szybkość oddechu i tym podobne, odczytując jedynie komunikaty niewerbalne. Podświadomie potrafimy wykryć każdą nie- ścisłość, nieprawdziwość w rozmówcy, choć świadomie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, w jaki sposób doszliśmy do swoich wniosków. • Nie rozumie znaczenia „nie” — koncentruje się na sugestii, jakiej się poddajemy, przyjmując ją dosłownie. Tak więc nie mówimy: „nie chcę dłużej być samotny”, ale: „uwalniam się od poczucia samotności” lub: „w moim życiu jest mnóstwo miłości i zrozumienia”, „otaczają mnie wspaniali ludzie”. („Otaczam się wspaniałymi ludźmi”). Nie zaprzeczamy: „nie jestem już nieśmiały”, ale: „mam w sobie wystarczająco dużo wiary w siebie i odwagi”, „uwalniam się od nieśmiało- ści”, „jestem otwarty, zrelaksowany i pewny siebie”. • Jest dosłowna — działa precyzyjnie według zaszczepionych przekonań i sugestii. • Nie ocenia, nie poddaje w wątpliwość słuszności przeko- nań. Werbalizując komunikaty i sugestie w kierunku pod- świadomości, starannie dobierajmy więc słowa. 11 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek • Realizuje komendy — nie jest twórcą przekonań, urzeczywist- nia ich system. Zaszczepianie przekonań jest domeną świado- mości. Ich realizacja należy natomiast do podświadomości. • Posługuje się wielozmysłowym językiem — kompozycją ob- razów, dźwięków, odczuć i emocji. Świadomość zaś korzy- sta z języka słów — jest to myślenie lingwistyczne. • Działa na zasadzie projekcji (lustra). Przeglądamy się w świe- cie zewnętrznym, a to, co zauważamy, jest odbiciem naszego wnętrza. Najbardziej razi nas w innych to, czego w sobie nie lubimy, do czego nie chcemy się przyznać czy wyparte emocje. Interpretacje dopisywane przez nas innym rodzą się w nas sa- mych, potwierdzając naszą mentalność, tożsamość, przekona- nia, wierzenia, nadzieje, lęki, marzenia i bolączki. • Nigdy nie traci koncentracji. Zdolności zapamiętywania i przetwarzania informacji przez umysł nieświadomy są nieograniczone. Podświadomość nigdy nie zapomina, gro- madzi wszystkie pobrane ze świata bodźce. Ma umiejętność budowania nowych połączeń neuronalnych, dzięki czemu wytwarza nowe ścieżki na starych mapach umysłu, urzeczy- wistniając nowe koncepcje, wytwarzając nawyki, schematy i przyzwyczajenia. • Powiela schematy — nie tworzy wzorców reagowania, nie przy- pisuje znaczeń. Powiela schematy nabyte i utrwalone w prze- szłości na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Dla pod- 12 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek świadomości zawsze istnieje tylko „teraz”. „Teraz”, które trwało w przeszłości, jest dla niej tym samym „teraz” trwającym w te- raźniejszości i będzie tym samym „teraz” w przyszłości. 13 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek Co daje praca z podświadomością? podświadomością? Co daje praca z Dla naszej podświadomości nie ma znaczenia, czy to, w co wie- rzymy, istniało i istnieje w naszym życiu, czy też nigdy się nie zdarzyło. Wszystko, co projektujemy sobie w umyśle, nasza podświadomość przyjmuje w taki sam sposób. Nasze wyobra- żenia czy wewnętrzne motywy są dla niej równie realne i ważne jak wspomnienie rzeczywistych doświadczeń. Realność, zasadność czy możliwość zaistnienia w rzeczywisto- ści wizualizowanych zdarzeń są analizowane przez lewą półku- lę mózgową i etykietowane jako wykonalne lub niewykonalne. Nasze myśli wywołują odczuwalne emocje i reakcje organizmu, podobnie jak w czasie oglądania filmów czy doświadczania re- alnych sytuacji. Wewnętrzne motywy, pragnienia, lęki i obawy są dla nas równie odczuwalne i rzeczywiste jak emocje związa- ne z naszą przeszłością. To, o czym myślimy najczęściej, regu- larnie powtarzane, staje się rzeczywistością. Przyczyną dyskomfortu nie jest sama sytuacja, doświadczenia, wspomnienia czy fakty, ale nasz stosunek do nich, wewnętrzna projekcja i odbiór doznań. Podobnie jak w świecie zewnętrz- 14 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek nym, to nie okoliczności decydują za nas, lecz robią to nasze wewnętrzne motywy i podświadome programy (podświadoma projekcja rezultatów i konsekwencji). Myśli wywołują doznania fizyczne. Schematy myślowe mają bezpośredni wpływ na stan naszego zdrowia, wygląd i kondy- cję, a także na postawę, komunikację, samoocenę, działanie, zdolność do podejmowania decyzji i szereg innych czynników, z którymi codziennie mamy do czynienia. Celem pracy z umysłem na poziomie podświadomym jest uzmy- słowienie sobie wzorców myślowych oraz zastąpienie ich takimi, które wspierają realizację świadomie postawionych celów. Czyli jest to wykorzystanie swojego potencjału i umiejętność kreowa- nia rzeczywistości odpowiedniej do naszych potrzeb. Poprzez świadomą pracę w stanie obniżonych częstotliwości alfa i przy wykorzystaniu kilku prostych technik pracy z umysłem możemy dowolnie zmienić każdą ze swoich myśli, przekonań i programów. Możemy także wzmocnić i wykreować pożądane efekty, cele czy zamierzenia. Dzięki połączeniu świadomej pracy z mocą twórczej natury podświadomości jesteśmy w stanie: • • zmodyfikować traumatyczne wspomnienia — uzdrawianie przeszłości; uwolnić się od ograniczających przekonań; 15 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek • • zaszczepić w sobie dowolne przekonanie; uzdrowić swoje relacje z ludźmi; • wybaczyć; • • uwolnić się od destrukcyjnych układów; zmienić stosunek do własnej osoby, poprawić swoją samo- ocenę i samoakceptację; • wpłynąć na procesy zachodzące w organizmie, sterować • • • • procesem autouzdrowienia; uwolnić się od nałogów; zmienić i wykształcić w sobie dowolny nawyk; rozwinąć umiejętność wykorzystywania intuicji; nauczyć się twórczego radzenia sobie z problemami w skali wykraczającej poza rozwiązania pochodzące z analizy lewej półkuli mózgowej; • wykorzystać swój potencjał poprzez synchronizację lewej i prawej półkuli mózgowej; • wykreować dowolny cel; • • określić swoją misję duchową; zaplanować swoją przyszłość zgodnie z własnymi potrzebami. Świadomie nigdy nie przejmiemy całej mocy podświadomości. Należy to zaakceptować. Podświadomość zawsze będzie tą czę- 16 KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — Złote Myśli Paula Świątek ścią umysłu, która wymyka się ograniczonym umiejętnościom „programu operacyjnego” świadomości. Praca nad zmianą utartych wzorców jest jednak konieczna i obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą działać skutecznie i panować nad życiem, a nie poddawać się okolicznościom i wierzyć w przypadki. 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Klucz do podświadomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: