Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003528 24070848 na godz. na dobę w sumie
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych - ebook/pdf
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-610-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie omawia w zarysie podstawowe zagadnienia związane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem publikacji jest przybliżenie przedsiębiorcom, rozważającym zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia budowlane (w szczególności o charakterze deweloperskim) kluczowych zagadnień właściwych dla tej formuły działalności gospodarczej.

W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycję budowlaną, umowę o roboty budowlane, instytucję gwarancji zapłaty za roboty budowlane, kwestie związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na zabudowę, umowę deweloperską i rezerwacyjną.

Autor ponadto prezentuje kontrowersje związane z eksmisją lokatorów, potencjalne utrudnienia w przypadku realizacji przedsięwzięcia budowlanego w sąsiedztwie zabytku, praktyczne porady dotyczące odrolnienia gruntu rolnego oraz podziału nieruchomości i szereg innych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIERUCHOMOŒCI Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Les³aw Myczkowski, Marcin Jêdrzejczyk PRAWO SPÓ£DZIELCZE I MIESZKANIOWE. TOM 4, wyd. 2 Warszawski Zbiór Pism Filip Hartwich NABYWANIE NIERUCHOMOŒCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Nieruchomoœci Maciej Tertelis PIENI¥DZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI MIESZKANIOWYMI, wyd. 3 Nieruchomoœci Jerzy Siegieñ PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 4 Krótki Komentarze Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 5 Wprowadzenie Jerzego Siegienia Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 8 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych Maciej Bielecki Redakcja: Andrzej Ho³ownia © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-610-4 Spis treœci Wprowadzenie ................................................................................. XIII Spis treœci Spis treœci Bibliografia ..................................................................................... XV Wykaz skrótów ................................................................................ XIX Rozdzia³ 1. Wybrane zagadnienia zwi¹zane z kupnem nieru- chomoœci gruntowej pod inwestycjê budowlan¹..................... 1.1. Analiza „przydatnoœci” nieruchomoœci pod inwestycjê na podstawie umowy najmu............................................... 1.2. Najem jako podstawa uzyskania pozwolenia na budowê ..... 1.3. Due Diligence przed nabyciem nieruchomoœci .................... 1.3.1. Niezbêdny zakres analizy ........................................... 1.3.2. Dane zawarte w ksiêgach wieczystych...................... 1.3.3. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ..... 1.3.4. Sprawdzenie studium i planu miejscowego .............. 1.3.5. Problemy zwi¹zane z urz¹dzeniami przesy³owymi zlokalizowanymi na dzia³ce .......................................... 1.3.6. Kwestie zwi¹zane z odrolnieniem gruntu ................. 1.3.6.1. Uwagi ogólne ..................................................... 1.3.6.2. Etap I – zmiana przeznaczenia w planie miejscowym.......................................................... 1.3.6.3. Etap II – wy³¹czenie z produkcji ....................... 1.3.6.4. Op³aty za wy³¹czenie z produkcji rolnej............ 1.3.6.5. Odrolnienie, gdy nie ma planu miejscowego..... 1.3.7. Prawo pierwokupu ...................................................... 1.3.7.1. Prawo pierwokupu nieruchomoœci rolnej przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych......................... 1.3.7.2. Pierwokup przez zarz¹dzaj¹cego specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹ ............................................... 1.3.7.3. Gminne prawo pierwokupu................................ 1.4. Umowy dotycz¹ce nabycia nieruchomoœci........................... 1.4.1. Umowa przedwstêpna sprzeda¿y nieruchomoœci ...... 1.4.2. Roszczenia inwestora z umowy przedwstêpnej ........ 1.4.3. Umowa zobowi¹zuj¹ca i rozporz¹dzaj¹ca ................ 1 1 4 6 6 7 9 10 11 14 14 15 17 18 19 20 20 22 22 24 24 25 26 VI Spis treœci 1.4.4. Sprzeda¿ nieruchomoœci przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Przetarg ............................... 1.4.5. Zgoda konserwatora zabytków (innego organu) na zbycie (podzia³) nieruchomoœci ................................... 1.4.6. Podzia³ nieruchomoœci po nabyciu. Po³¹czenie i ponowny podzia³ ......................................................... 1.4.6.1. Podzia³ nieruchomoœci zgodnie z planem miej- scowym................................................................. 1.4.6.2. Podzia³ nieruchomoœci w przypadku braku planu miejscowego ............................................... 1.4.6.3. Po³¹czenie i ponowny podzia³ ........................... 1.4.6.4. Op³ata adiacencka .............................................. 1.5. Spó³ka celowa jako nabywca nieruchomoœci ....................... 1.5.1. Spó³ka z o.o. jako spó³ka celowa .............................. 1.5.2. Opodatkowanie sprzeda¿y udzia³ów w spó³ce „celowej-nieruchomoœciowej” ....................................... 1.5.3. Spó³ka komandytowa jako spó³ka celowa................. 1.5.4. Uczestnictwo w spó³ce komandytowej jako metoda obni¿enia opodatkowania obcokrajowców ................... 1.6. Wybrane zagadnienia podatkowe zwi¹zane z kupnem nieruchomoœci .................................................................... 1.6.1. Kwestie zwi¹zane z podatkiem VAT i podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych .................................... 1.6.1.1. Sprzeda¿ gruntu – dostawa przy w³asnoœci, us³uga przy u¿ytkowaniu wieczystym.................. 1.6.1.2. Stawki podatku................................................... 1.6.1.3. Zwolnienia z VAT przy zbyciu nieruchomoœci. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych.............. 1.6.1.4. Zaliczka i wadium a VAT................................... 1.6.1.5. Odliczenie VAT z faktury dokumentuj¹cej zakup gruntu ......................................................... 1.6.2. Wartoœæ gruntu a koszty uzyskania przychodu ......... 1.6.3. Podatek rolny i podatek od nieruchomoœci............... 1.7. Kwestia zgody MSWiA na nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemca ............................................................ 1.7.1. Zwolnienie dla przedsiêbiorców z EOG ................... 1.7.2. Zezwolenie MSWiA na nabywanie nieruchomoœci rolnych i drugich domów .............................................. 1.7.3. Inne zwolnienia........................................................... Rozdzia³ 2. Eksmisja....................................................................... 2.1. Eksmisja niechcianego lokatora – uwagi wstêpne................ 2.2. Ochrona praw w³aœciciela a uprawnienia lokatora................ 27 30 31 31 32 33 33 34 34 36 37 39 40 40 40 42 43 45 45 45 46 48 48 49 51 53 53 54 Spis treœci VII 2.3. Definicja „lokatora” ............................................................. 2.4. Pojêcie „lokalu” wed³ug ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (OchrLokU) ....................................................... 2.5. Niedopuszczalnoœæ samowolnej eksmisji lokatora ............... 2.6. Kiedy eksmisja bêdzie dopuszczalna.................................... 2.6.1. Eksmisja przez komornika w trybie art. 1046 KPC... 2.6.2. Opró¿nienie awaryjne ................................................. 1.6.3. Administracyjny nakaz opró¿nienia........................... 2.6.4. Rozbiórka jako podstawa eksmisji............................. 2.7. Odszkodowania dla w³aœcicieli przy utrudnieniach w eksmisji .......................................................................... Rozdzia³ 3. Inwestycje wokó³ zabytków – potencjalne utrud- nienia dla inwestora ................................................................... 3.1. Formy ochrony zabytków..................................................... 3.2. Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków...................... 3.3. Zezwolenie konserwatora zabytków na roboty budowlane w otoczeniu zabytku........................................................... 3.4. Utworzenie parku kulturowego ............................................ 3.5. Utworzenie strefy ochrony konserwatorskiej w planie miejscowym ....................................................................... 3.6. Roszczenia w³aœciciela zabytku wobec gminy i inwestora ... 3.7. Ochrona poprzez gminny program opieki nad zabytkami .... Rozdzia³ 4. Podstawowe obowi¹zki stron umowy o roboty budowlane.................................................................................... 4.1. Uwagi wstêpne – brak jednolitych wzorców umów............. 4.2. Elementy definicji umowy o roboty budowlane................... 4.2.1. Essentialia negotii umowy o roboty budowlane....... 4.2.2. „Obiekt” w rozumieniu art. 647 KC. Termin „roboty budowlane” ....................................................... 4.2.3. Oddanie obiektu .......................................................... 4.2.4. Pojêcie „projektu”....................................................... 4.3. Problematyka odpowiedzialnoœci solidarnej w umowie o roboty budowlane............................................................ 4.3.1. Zastosowanie art. 6471 KC do umów zawartych po 24.4.2003 r................................................................ 4.3.2. Okreœlenie zakresu robót do powierzenia podwyko- nawcom w umowie z inwestorem ................................ 4.3.3. Zgoda inwestora na umowê z podwykonawc¹ ......... 4.3.4. Zmiany i uzupe³nienia umowy z podwykonawc¹ a zgoda inwestora .......................................................... 4.3.5. Sprzeciw inwestora wobec umowy z podwykonawc¹.. 55 56 57 59 59 60 63 65 67 68 68 69 71 72 75 77 77 79 79 80 81 82 87 88 90 90 91 92 95 96 VIII Spis treœci 4.3.6. Odpowiedzialnoœæ solidarna inwestora i generalnego wykonawcy ..................................................................... 4.3.7. Ograniczenie odpowiedzialnoœci solidarnej poprzez umowê z inwestorem zastêpczym lub konsorcjum...... 4.3.8. Konsekwencje braku zgody inwestora ..................... 4.4. Umowa o roboty budowlane – metody zawarcia ................. 4.5. Zamówienia na roboty budowlane w trybie Prawa zamó- 96 98 100 102 wieñ publicznych (ZamPublU)........................................... 104 4.5.1. Zakres zastosowania Prawa zamówieñ publicznych (ZamPublU) .................................................................... 104 4.5.2. Roboty budowlane wed³ug Prawa zamówieñ pub- licznych (ZamPublU)..................................................... 4.5.3. Przygotowanie umowy o roboty budowlane. Zasada jawnoœci. Zmiana umowy.............................................. 4.5.4. Niewa¿noœæ umowy .................................................... 4.5.5. Wartoœæ robót objêtych zamówieniem a stosowanie 106 106 108 przepisów Prawa zamówieñ publicznych (ZamPublU) ... 109 4.5.6. Jawnoœæ postêpowania i tryby zamówienie na roboty budowlane ......................................................... 110 4.5.7. Wykonawcy uprawnieni do udzia³u w postêpo- waniu o zamówienie...................................................... 4.5.8. Obowi¹zek opisu zamawianych robót budowlanych .. 4.5.9. Obowi¹zek wskazania podwykonawców ................... 4.6. Postanowienia umowy o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne .......................................................................... 4.6.1. Obowi¹zki zamawiaj¹cego ......................................... 4.6.2. Podstawowe obowi¹zki wykonawcy.......................... 4.6.3. Wyznaczenie przedstawicieli. Narady........................ 4.6.4. Regu³y anga¿owania podwykonawców ..................... 4.6.5. Przedmiot umowy ....................................................... 4.6.6. Termin realizacji robót ............................................... 4.6.7. Wynagrodzenie wykonawcy i zasady p³atnoœci ........ 4.6.8. Regulacje w zakresie przeprowadzania odbiorów .... 4.6.9. Zasady usuwania stwierdzonych wad. Rêkojmia wg KC ............................................................................ 4.6.10. Gwarancje jakoœci i nale¿ytego wykonania ............ 4.6.10.1. Zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy w Prawie zamówieñ publicznych (ZamPublU) .... 4.6.11. Gospodarka odpadami............................................... 4.6.12. Gwarancja zap³aty na rzecz wykonawcy................. 4.6.13. Zakres i zasady odpowiedzialnoœci wykonawcy..... 4.6.14. Odpowiedzialnoœæ zamawiaj¹cego ........................... 111 111 112 112 114 120 122 122 124 125 125 129 132 135 137 139 142 143 146 Spis treœci 4.6.15. Przypadki odst¹pienia od umowy. Wypowiedzenie umowy ............................................................................ 4.6.16. Kary umowne............................................................ 4.6.17. Zasady dokonywania zmian w zakresie powierzo- nych robót. Roboty dodatkowe ..................................... 4.6.18. Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy....... 4.6.19. Ubezpieczenia ........................................................... 4.6.20. Rozpatrywanie sporów.............................................. 4.6.21. Kwestia poufnoœci..................................................... 4.6.22. Cesja praw z umowy................................................ 4.6.23. Kwestia praw autorskich do projektów. Umowa IX 146 149 151 151 151 152 153 153 z projektantem................................................................ 154 4.7. Gwarancja zap³aty za roboty budowlane – wybrane zagadnienia......................................................................... 156 4.7.1. Zakres zastosowania ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (GwarZap³U) .............................. 157 4.7.2. Formy gwarancji wg ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (GwarZap³U) .............................. 4.7.3. Ograniczenia realizacji gwarancji .............................. 4.7.4. Zwrot kosztów udzielonych gwarancji zap³aty ......... 4.7.5. Niedopuszczalnoœæ umownego wy³¹czenia roszczeñ wykonawcy z ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (GwarZap³U) ............................................... 4.7.6. Termin na udzielenie gwarancji zap³aty .................... 4.7.7. Inne roszczenia wykonawcy....................................... 4.7.8. Niezgodnoœæ niektórych przepisów ustawy o gwa- rancji zap³aty za roboty budowlane (GwarZap³U) z Konstytucj¹ ................................................................. Rozdzia³ 5. Decyzja o warunkach zabudowy .............................. 5.1. Wnioski i uwagi w planowaniu przestrzennym.................... 5.1.1. Wnioski do studium i planu miejscowego ................ 5.1.2. Uwagi do studium i planu miejscowego................... 5.1.3. Wnioski i uwagi w sprawie przeznaczenia terenu pod hipermarket ............................................................. 5.1.4. Dyskusja publiczna ..................................................... 5.2. Decyzja o warunkach zabudowy – zasady postêpowania..... 5.2.1. Decyzja niezbêdna w razie braku planu miejscowego . 5.2.2. Decyzja na czas nieokreœlony .................................... 5.2.3. Strony w postêpowaniu o decyzjê o warunki zabu- dowy ............................................................................... 5.2.4. Termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.. 5.2.5. Uzgodnienia w postêpowaniu o warunki zabudowy... 158 160 161 162 162 163 164 166 166 167 168 169 170 171 171 172 173 174 176 X Spis treœci 5.2.6. Wniosek inwestora o warunki zabudowy.................. 2.5.7. Brak wymogu uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach........................................................... 5.2.8. Przes³anki wydania decyzji o warunkach zabudowy.. 5.2.9. Roszczenia odszkodowawcze przeciw inwestorowi w zwi¹zku z decyzj¹ o warunkach zabudowy............. 5.2.10. Przeniesienie decyzji na inny podmiot.................... 5.2.11. Zwolnienia z obowi¹zku uzyskania decyzji o wa- runkach zabudowy ......................................................... 5.3. Postanowienie o zawieszeniu postêpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy........................................... 5.3.1. Fakultatywny charakter zawieszenia.......................... 5.3.2. Za¿alenie na postanowienie o zawieszeniu ............... 5.3.3. Niezgodnoœæ zamierzenia budowlanego za studium jako przyczyna zawieszenia .......................................... 5.3.4. Zawieszenie do czasu uchwalenia planu ................... Rozdzia³ 6. Pozwolenie na budowê ............................................... 6.1. Ostateczne pozwolenie na budowê jako warunek rozpoczêcia i prowadzenia robót ........................................ 6.2. Prace przygotowawcze......................................................... 6.3. Wniosek o pozwolenie na budowê....................................... 6.4. Warunki wydania pozwolenia. Wygaœniêcie......................... 6.5. Przeniesienie pozwolenia na inny podmiot........................... 6.6. Termin na wydanie pozwolenia na budowê.......................... 6.7. Treœæ decyzji o pozwoleniu na budowê. Inwentaryzacja geodezyjna ......................................................................... 6.8. Szczególne warunki uzyskania pozwolenia na budowê........ 6.9. Zmiana pozwolenia na budowê............................................ 6.10. Pojêcie strony w postêpowaniu o pozwolenie na budowê.. 6.11. Kaucja na zabezpieczenie roszczeñ inwestora w razie 177 178 178 179 181 181 182 182 187 189 191 194 194 195 196 197 198 198 199 199 200 201 wniesienia skargi ................................................................ 203 6.12. Wy³¹czenie organizacji spo³ecznych z postêpowania o pozwolenie na budowê.................................................... 6.13. Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach .................. 6.14. W³aœciwoœæ organów w sprawie pozwolenia na budowê ... 6.15. Zwolnienia od uzyskania pozwolenia. Zg³oszenie.............. 6.16. Pozwolenie na rozbiórkê .................................................... 6.17. Rozpoczêcie robót budowlanych – obowi¹zek zawiadomienia.................................................................... Rozdzia³ 7. Umowa deweloperska................................................. 7.1. Umowa deweloperska – cel i charakter prawny ................... 7.2. Forma umowy deweloperskiej ............................................. 204 206 208 209 211 212 214 214 216 Spis treœci 7.3. Niedozwolone postanowienia w umowie deweloperskiej..... 7.3.1. Uwagi ogólne odnoœnie klauzul abuzywnych ........... 7.3.2. Abstrakcyjna kontrola. S¹dy polubowne ................... 7.3.3. Zakaz praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Kary pieniê¿ne....................................... 7.3.4. Przyk³adowe postanowienia niedozwolone w umo- wach deweloperskich ..................................................... 7.4. Umowy rezerwacyjne........................................................... Rozdzia³ 8. Kwestie zwi¹zane z podatkiem VAT przy budow- nictwie mieszkaniowym.............................................................. 8.1. Preferencyjna stawka............................................................ 8.2. Opodatkowanie gara¿y podatkiem VAT. Kontrowersje przy cesji praw umowy deweloperskiej...................................... XI 219 219 221 222 225 227 229 229 230 Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejsze opracowanie omawia w zarysie podstawowe zagadnienia Wprowadzenie zwi¹zane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Celem publikacji jest przybli¿enie przedsiêbiorcom, którzy rozwa¿aj¹ zaanga¿owanie kapita³u w przedsiêwziêcia budowlane (w szczególnoœci o charakterze deweloperskim), kluczowych zagadnieñ w³aœciwych dla tej formu³y dzia³alnoœci gospodarczej. Niemniej wymaga podkreœlenia, ¿e opra- cowanie nie prezentuje wszystkich zagadnieñ, które mog¹ wyst¹piæ w toku realizacji inwestycji budowlanej. W zale¿noœci bowiem od rodzaju przedsiêwziêcia pojawiaj¹ siê ró¿ne kwestie zwi¹zane z uzy- skiwaniem szczególnych zezwoleñ i uzgodnieñ administracyjnych, za- gadnienia podatkowe niezbêdne do uprzedniego zdiagnozowania dla potrzeby oceny op³acalnoœci inwestycji, problemy projektowe, marke- tingowe, spory cywilne i administracyjne, a tak¿e ró¿nego typu umowy cywilnoprawne. W ramach opracowania omówiono przede wszystkim: 1) wybrane zagadnienia zwi¹zane z nabyciem nieruchomoœci pod inwe- stycjê budowlan¹, w tym niektóre kwestie podatkowe, 2) umowê o roboty budowlane, 3) problematykê udzielanej wykonawcy gwarancji zap³aty za roboty bu- dowlane, 4) decyzjê o warunkach zabudowy, 5) decyzjê o pozwoleniu na budowê, 6) umowê dewelopersk¹ i rezerwacyjn¹. Ponadto, opracowanie omawia kwestie zwi¹zane z: 1) nabyciem nieruchomoœci budynkowej, zamieszkiwanej przez lokato- rów, których inwestor zamierza wyeksmitowaæ, 2) inwestycjami budowlanymi realizowanymi w s¹siedztwie zabytków i wynikaj¹cymi st¹d zagro¿eniami dla inwestora, 3) odrolnieniem gruntów rolnych w celu przeznaczenia ich pod zabu- dowê, 4) odpadami budowlanymi i zasadami ich unieszkodliwiania, 5) decyzj¹ o œrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiêwziêcia, XIV Wprowadzenie 6) solidarn¹ odpowiedzialnoœci¹ inwestora za zap³atê podwykonawcom, 7) utrudnieniami zwi¹zanymi z istnieniem urz¹dzeñ infrastrukturalnych (takich jak s³upy energetyczne) na dzia³ce inwestycyjnej, 8) regulacjami podatkowymi w zakresie podatku rolnego, od nierucho- moœci i VAT przy sprzeda¿y mieszkañ i gara¿y oraz wiele innych. W niniejszym opracowaniu uwzglêdniono stan prawny na 1.1.2007 r. Kwiecieñ 2007 r. Maciej Bielecki Bibliografia Bibliografia Bibliografia B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz do KPA, Warszawa 1996. M. Bielecki, Bez ministerialnego zezwolenia, Gazeta Prawna z 18–20.06.2004 r. M. Bielecki, Check before you buy. Lease agreement, Contact Maga- zine, Nr 4/2004. M. Bielecki, Gwarancja zap³aty za roboty budowlane, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 10/2005. M. Bielecki, Najem przed zakupem, Rzeczpospolita z 7.4.2004 r. M. Bielecki, Problematyka odpowiedzialnoœci solidarnej w umowie o roboty budowlane, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 6/2006. M. Bielecki, Przeciwdzia³anie zawieszeniu postêpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 12/2006. M. Bielecki, Umowa deweloperska – istota, forma, niedozwolone po- stanowienia, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 12/2005. M. Bielecki, Wnioski, uwagi i dyskusja publiczna, Rzeczpospolita z 17.6.2004 r. G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, T. 2, wyd. 6, Warszawa 2005. S. Brzeszczyñska, Umowy w obrocie nieruchomoœciami, wyd. 2, Warszawa 2005. K. Chor¹¿y, A. Wróbel, L. ¯ukowski, Postêpowanie administracyjne, postêpowanie przed NSA oraz postêpowanie egzekucyjne w administra- cji, Lublin – Rzeszów 1992. A. Cmoch, Od jednej transakcji mo¿na zap³aciæ nawet dwa podatki, Rzeczpospolita, Dobra Firma z 29.08.2006 r. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna, wyd. 6, Warszawa 2006. P. Drapa³a, Umowa o roboty budowlane, PPH Nr 8/2003. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny, T. 1, Komentarz do art. 1–534, Warszawa 2004. A. Grabowska, Taki sam podatek od mieszkania i piwnicy, Rzeczpo- spolita z 18.9.2006 r. XVI Bibliografia M. Jagielska, Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP Nr 11/2000. A. Jedliñski, Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrêbnej w³asnoœci – umowa developerska, Przegl¹d S¹dowy Nr 9/2005. A. Jedynasta, Umowa deweloperska w prawie niemieckim, Rejent Nr 7–8/2005. A. Kadzik, Postêpowanie w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone, Radca Prawny Nr 4/2003. G. Kaptur, Dostawa nieruchomoœci – zwolnienie towarów u¿ywa- nych, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 9/2006. A. Karnicka-Kawczyñska, J. Kawczyñski, Umowa o roboty budowla- ne, PS Nr 7–8/1999. Z.R. Kmiecik, Charakter prawny zaœwiadczenia a mo¿liwoœæ ustala- nia i weryfikacji jego treœci, PiP Nr 10/2004. B. Kostecki, Uwagi na temat wyk³adni przepisu art. 6471 kodeksu cy- wilnego, PUG Nr 7/2004. K. KoŸmiñska, J. Jerzykowski, Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcê (generalnego) umowy z podwykonawc¹, Radca Prawny Nr 5/2005. T. Kurek, A mia³o byæ proœciej, Rzeczpospolita z 29.3.2004 r. M. Lemkowski, Materialna ochrona konsumenta, RPEiS Nr 3/2002. G. £aszczyca, Za¿alenie w ogólnym postêpowaniu administracyj- nym, Kraków 2000. E. £êtowska, Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, wyd. 2, Warszawa 2005. T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2005. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. 1, War- szawa 2006. E. Ochendowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministra- cyjne. Wybór orzecznictwa, Toruñ 1997. D. Okolski, Umowa o roboty budowlane, wyd. 4, Warszawa 2005. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, T. 1, Komentarz do arty- ku³ów 1–44911, wyd. 4, Warszawa 2005. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, T. 1, Komentarz do art. 389, Program internetowy Legalis, Warszawa 2005. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, T. 2, Komentarz do art. 6471, Program internetowy Legalis, Warszawa 2005. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, T. 2, Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2003. Bibliografia XVII K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komentarz do art. 63, Pro- gram internetowy Legalis, Warszawa 2003. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny, T. 1, wyd. 4, Warszawa 2005. P. Piszcz, Prawo u¿ytkowania wieczystego a VAT, Prawo Przedsiê- biorcy Nr 47/2006. M. Pop³awski, R. Dowgier, Podatek od nieruchomoœci – nowe czêœci budynków, Nieruchomoœci C.H. Beck Nr 9/2006. M. Rodzynkiewicz, Omówienie ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane, Radca Prawny Nr 1/2004. S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³as- noœæ i inne prawa rzeczowe, wyd. 6, Warszawa 2006. B. Smykala, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005. J. A. Strzêpka, E. Zieliñska, Umowa o roboty budowlane w znoweli- zowanym Kodeksie cywilnym, MoP 21/2003. A. Œwistak, Luki we wzorcach umownych i ich interpretacja, Prawo Bankowe Nr 7–8/2004. M. Wawrykiewicz, M. Wroñski, Kto odpowiada za zap³atê, Rzeczpo- spolita z 18.8.2005 r. I. Weiss, R. Jurga, Inwestycje budowlane, wyd. 4, Warszawa 2005. M. Wojtas, Kiedy grunt mo¿na sprzeda¿ bez VAT, Rzeczpospolita, Dobra Firma z 17.08.2006 r. M. Wojtas, Kiedy zap³acimy podatek rolny, a kiedy od nieruchomo- œci, Rzeczpospolita, Dobra Firma z 12.10.2006 r. P. Wójcik, S¹ w¹tpliwoœci wokó³ umowy deweloperskiej, Rzeczpo- spolita, Dobra Firma z 5.9.2006 r. K. Zawada, Dziedzictwo pod ochron¹, Rzeczpospolita z 3.6.2004 r. Wykz skrótów Wykz skrótów Wykz skrótów (7) ......................... sk³ad siedmiu sêdziów ANR...................... Agencja Nieruchomoœci Rolnych EOG...................... Europejski Obszar Gospodarczy GospNierRolU...... ustawa z 19.11.1991 r. o gospodarowaniu nierucho- moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 107, poz. 464 ze zm.) GospNierU............ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) GwarZap³U ........... ustawa z 9.7.2003 r. o gwarancji zap³aty za roboty budowlane (Dz.U. Nr 180, poz. 1758) KC......................... Kodeks cywilny KPA ...................... Kodeks postêpowania administracyjnego KPC ...................... Kodeks postêpowania cywilnego KSH ...................... Kodeks spó³ek handlowych KsztURU .............. ustawa z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592) KWU..................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) MF ........................ Minister Finansów MI ......................... Minister Infrastruktury MK........................ Minister Kultury MoP ...................... Monitor Prawniczy MRRiB ................. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa MS ........................ Minister Sprawiedliwoœci MSWiA................. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji NierCudzU............ ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) NSA ...................... Naczelny S¹d Administracyjny OchrGrU ............... ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le- œnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.) OchrKonkurU ....... ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: