Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 005462 22956785 na godz. na dobę w sumie
Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów - ebook/pdf
Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965678 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka 'Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów' to treściwy poradnik zawierający praktyczne omówienia ekspertów dotyczące bezbłędnej realizacji projektu unijnego. Przykłady z życia wzięte obrazują sytuacje, z którymi borykają się na co dzień beneficjenci środków unijnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jeśli chcesz pozyskać praktyczne informacje, jak z powodzeniem przygo- tować, organizować i zarządzać projektem unijnym, koniecznie zajrzyj do tej książki pt. „Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów”. Piszemy w niej o użytecznych rozwiązaniach dostęp- nych dla wszystkich beneficjentów. Z poradnika dowiesz się, jak:  •  dopasować pomysł do konkretnego działania, które umożliwia dofinansowanie,  •  przygotować wniosek o dofinansowanie,  •  zarządzać projektem,  •  prowadzić finanse projektu unijnego. Podpowiadamy Ci także, jak współpracować z personelem projektu, aby po- zyskać zaangażowanie oraz efektywnie zarządzać pracą zespołu. To ważne, bowiem w ten sposób zminimalizujesz ryzyko niepowodzeń. Dzięki naszym ekspertom w prezentowanych przykładach poznasz dzia- łania, które warto podjąć, aby bezbłędnie realizować projekt. Przybliżą Ci również warunki, które Twoje przedsięwzięcie musi spełnić, aby nie okazało się, że konieczny będzie zwrot dotacji. Wreszcie podpowiedzą Ci, jak kon- trolować prace na wszystkich etapach realizacji projektu dofinansowanego z funduszy unijnych. 4 6 X O U Cena brutt o 99,00 zł K L U C Z O W E Z A S A D Y R E A L I Z A C J I P R O J E K T U U N I J N E G O . I K O M P E N D U M D L A B E N E F I C J E N T Ó W KLUCZOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO Kompendium dla beneficjentów POZYSKAJ DOTACJĘ NA ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY! ISSN 2353-6039 Nr(cid:2)41, maj 2017 ISSN 2353-6039 Nr(cid:2)42, czerwiec 2017 Nr(cid:2)42, czerwiec 2017 ISSN 2353-6039 ISSN 2353-6039 Nr(cid:2)42, czerwiec 2017 NNrr(cid:2)4422,, czzeerwwiec SKUTECZNIE POZYSKUJ, SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, BEZBŁĘDNIE ROZLICZAJ SKUTECZNIE POZYSKUJ, SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, BEZBŁĘDNIE ROZLICZAJ SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, BEZBŁĘDNIE ROZLICZAJ SKUTECZNIE POZYSKUJ, SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, BEZBŁĘDNIE ROZLICZAJ SKUTECZNIE POZYSKUJ, SPRAWNIE ZARZĄDZAJ, w n u m e r z e Masz 12 miesięcy, aby przygotować się do RODO w n u m e r z e Nie obawiaj się postępowań odwoławczych i sądowych Możesz pozyskać środki na modernizację lokalu Tablica pamiątkowa – wyeksponuj ją, aby spełnić wymagania promocji projektu | 1 | 2 | 4 Młody rolnik musi być ubezpieczony minimum rok, aby otrzymać dotację | 5 Podaj właściwe PKD, aby móc ubiegać się o dotację Kaucja od uczestnika szkolenia – sprawdź, kiedy możesz jej wymagać Upewnij się, czy koszt jest kwalifi kowany, zanim go rozliczysz | 10 | 11 | 12 d o d a t k o w o Sześć ważnych zmian w wytycznych, które musisz poznać | 1 Masz innowacyjny pomysł na ochronę środowiska – zrealizuj go z programu LIFE | 14 e-Informator, AFU42.indd 1 Masz 12 miesięcy, aby przygotować się do RODO | 1 Nie obawiaj się postępowań Nie obawiaj się postępowań dwoławczych i sądowych odwoławczych i sądowych | 2 P Y T A N I E Y T A NN I EE Na założenie działalności gospodarczej otrzymasz pożyczkę Mój wniosek o dofi nansowanie został oceniony negatywnie; czy poza ój wniosek o dofi nansowanie został oceniony negatywnie; czy poza instytucjami wskazanymi w programie operacyjnym istnieje możliwość tytucjami wskazanymi w programie operacyjnym istnieje możliwość wołania się jeszcze do innych podmiotów, np. sądów? odwołania się jeszcze do innych podmiotów, np. sądów? O D P O W I E D Ź D P OO WW I EE DD ŹŹ Kryterium efektywności zatrudnieniowej – pomyśl o nim, zanim wypełnisz wniosek | 4 Dotacje unijne to sposób na zmianę dla wielu osób Procedura odwoławcza przewiduje możliwość złożenia skargi do sądu oceduura odwwołławcza przewiduje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego we wszystkich konkursach w ramach programów minisstracyjnneggo wee wszystkich konkursach w ramach programów eracyyjnycch zz peerspeektywy 2014–2020. Skargę można złożyć do sądu operacyjnych z perspektywy 2014–2020. Skargę można złożyć do sądu dopiero po otrzymaniu negatywnej decyzji na złożony protest od instytu- pieroo po otrrzymmaniuu negatywnej decyzji na złożony protest od instytu- cji zarządzającej/pośredniczącej w ramach etapu przedsądowego. zarząądzaająccej//pośrredniczącej w ramach etapu przedsądowego. Ciąg dalszy na str. 6 Ciąg dalszy na str. 6 | 7 Uważaj na opisywanie kryteriów, aby nie naruszyć prawa Sześć ważnych zmian ześć ważnych zmian w wytycznych, które musisz poznać w wytycznych, które musisz poznać | 10 Egzekucja dotacji unijnej – możliwa, ale w wyjątkowej sytuacji Wprowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych prowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych tyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie fi nansowej dotyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie fi nansowej 14–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiąz- 2014–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiąz- przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, ku przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, hrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości. ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości. | 13 Wkład własny wylicz zgodnie z regułami rozliczania go | 14 | 1 | 1 w n u m e r z e w n u m e r z e Nie obawiaj się Nie obawiaj się postępowań postępowań odwoławczych odwoławczych i sądowych i sądowych Nie obawiaj się postępowań Nie obawiaj się po odwoławczych i są odwoławczych i sądowych P Y T A N I E P Y T A N I E Stosunkowo niedługi okres dzieli nas od rozpoczęcia obowiązywania ogól- nego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO). Dokładnie 25 maja 2018 r. każdy z podmiotów, który w jakikolwiek sposób przetwarza dane, np. w projekcie unijnym, będzie musiał zastosować się do nowych przepisów. Dotyczy to zarówno administratorów danych, podmiotów, którym powie- rzono przetwarzanie danych, jak i instytucji samorządowych. Zmienione prawo dotyczyć też będzie takiego organu jak Generalny Inspektor Ochro- Mój wniosek o dofi nansowanie został oceniony negatywnie; czy poza Mój wniosek o dofi nansowanie został oc instytucjami wskazanymi w programie operacyjnym istnieje możliwość instytucjami wskazanymi w programie op ny Danych Osobowych. Przygotowania do wdrożenia RODO w Polsce są odwołania się jeszcze do innych podmiot odwołania się jeszcze do innych podmiotów, np. sądów? jeszcze w fazie planowania. Nie przedstawiono dotąd najważniejszych ak- O D P O W I E D Ź O D P O W I E D Ź tów prawnych dostosowujących polskie przepisy prawne do RODO. Mimo tego, powoławszy się jedynie na tekst RODO oraz opracowania anglo – i pol- skojęzyczne, pokazujemy kierunek zmian. Poznaj nowe wymagania unijne, które będą musiały respektować wszystkie podmioty działające na terenie państw członkowskich. Ciąg dalszy na str. 8 Sprawdź, kiedy musisz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy P Y T A N I E Procedura odwoławcza przewiduje możliwość złożenia skargi do sądu Procedura odwoławccza prrzewwidduje moż administracyjnego we wszystkich konkursach w ramach programów administracyjnego wwe wszzysstkicch kkonku operacyjnych z persppektywwy 20014–202 operacyjnych z perspektywy 2014–2020. Skargę można złożyć do sądu dopiero po otrzymaniu negatywnej decyzji na złożony protest od instytu- dopiero po otrzymaniu neegattywwnej decy cji zarządzającej/pośredniczącej w ramach etapu przedsądowego. cji zarządzającej/pośśrednniczząceej w ram Sześć ważnych zmian Sześć ważnych zmia w wytycznych, które w wytycznych, które musisz poznać Tablica pamiątkowa Tablica pamiątkowa – wyeksponuj ją, – wyeksponuj ją, aby spełnić wymagania aby spełnić wymagania promocji projektu promocji projektu Młody rolnik musi być Młody rolnik musi być ubezpieczony minimum rok, ubezpieczony minimum rok, aby otrzymać dotację aby otrzymać dotację Możesz pozyskać Możesz pozyskać środki na modernizację środki na modernizację lokalu lokalu Podaj właściwe PKD, Podaj właściwe PKD, aby móc ubiegać się aby móc ubiegać się o dotację o dotację | 10 | 10 Ciąg dalszy na str. 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 Czy do wyceny wystarczy uchwała rady miejskiej czy obowiązkowy jest operat szacunkowy? Pytanie ma związek z zaangażowaniem wkładu niepieniężnego. O D P O W I E D Ź | 11 | 11 Wprowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych Wprowadzone usprawnienia w zakresie w dotyczących oceny i wyboru projektów w dotyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie fi nansowej 2014–2020 już obowiązują od marca 20 2014–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiąz- ku przedkładania niektórych dokumentó ku przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, ochrona dóbr intelektualnych wnioskoda ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości. Kaucja od uczestnika Kaucja od uczestnika szkolenia – sprawdź, szkolenia – sprawdź, kiedy możesz kiedy możesz jej wymagać jej wymagać Upewnij się, czy koszt Upewnij się, czy koszt jest kwalifi kowany, jest kwalifi kowany, zanim go rozliczysz zanim go rozliczysz | 12 | 12 d o d a t k o w o d o d a t k o w o h d o d a t k o w o Z dotychczasowych artykułów publikowanych w magazynie Fundusze dotychczasowych artykułów publikowanych w magazynie Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach wiesz już, że kluczowym dokumen- ijne w pytaniach i odpowiedziach wiesz już, że kluczowym dokumen- tem określającym sposób wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej m określającym sposób wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020 jest ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji progra- lata 2014–2020 jest ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji progra- mów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso- ów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso- wej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146), czyli tzw. ustawa wdrożeniowa. j 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146), czyli tzw. ustawa wdrożeniowa. Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie, aby zapewnić zgodność odnie z jej zapisami państwa członkowskie, aby zapewnić zgodność sposobu realizacji różnych programów operacyjnych z prawem Unii Euro- osobu realizacji różnych programów operacyjnych z prawem Unii Euro- pejskiej, w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spój- skiej, w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spój- ności, zobligowały się do opracowania wielu wytycznych horyzontalnych. ści, zobligowały się do opracowania wielu wytycznych horyzontalnych. Zgodnie z założeniami ustawy opracowanie i wdrożenie tych dokumentów odnie z założeniami ustawy opracowanie i wdrożenie tych dokumentów pozwoli zapewnić jednolitość sposobu realizacji programów operacyjnych zwoli zapewnić jednolitość sposobu realizacji programów operacyjnych i prawidłowość realizacji zadań i obowiązków z niej wynikających. rawidłowość realizacji zadań i obowiązków z niej wynikających. TYLKO DLA CZYTELNIKÓW LKOO DDLLAAA CCZZYYTTELNIKÓW zadaj pytanie, zaddaj ppyyyttaanniee, Sprawdź, kiedy musisz skorzystać z pomocy rzeczoznawcy Wykres Gantta – użyteczne narzędzie planowania projektu Sześć ważnych zmian Sześć ważnych zmian w wytycznych, które w wytycznych, które musisz poznać musisz poznać Zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego są uregulowane w wytycznych dotyczących kwalifi kowalności wydatków w ramach konkretnego projektu. Nie zawierają one jednak wymogu posiadania wyceny potwierdzonej przez niezależnego rzeczoznawcę, gdyż podnosiłoby to koszty pozyskania dotacji. W Y J A Ś N I E N I E Na przykład wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu- ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014– 2020 wskazują w podrozdziale 6.10 pkt 1, że wkład niepieniężny to stano- wiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania. Ciąg dalszy na str. 12 TYLKO DLA CZYTELNIKÓW zadaj pytanie, Masz innowacyjny Masz innowacyjny pomysł na ochronę pomysł na ochronę środowiska – zrealizuj go środowiska – zrealizuj go z programu LIFE z programu LIFE Z dotychczasowych artykułów publikowanych w magazynie Fundusze Z dotychczasowych artykułów publiko unijne w pytaniach i odpowiedziach wiesz już, że kluczowym dokumen- unijne w pytaniach i odpowiedziach wieh tem określającym sposób wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej tem określającym sposób wdrażania pol na lata 2014–2020 jest ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji progra- na lata 2014–2020 jest ustawa z 11 lipca 20 mów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso- mów w zakresie polityki spójności finans wej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146), czyli tzw. ustawa wdrożeniowa. wej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) Zgodnie z jej zapisami państwa członkowskie, aby zapewnić zgodność Zgodnie z jej zapisami państwa członk sposobu realizacji różnych programów operacyjnych z prawem Unii Euro- sposobu realizacji różnych programów o pejskiej, w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spój- pejskiej, w zakresie wdrażania funduszy ności, zobligowały się do opracowania wielu wytycznych horyzontalnych. ności, zobligowały się do opracowania w Zgodnie z założeniami ustawy opracowanie i wdrożenie tych dokumentów Zgodnie z założeniami ustawy opracowan pozwoli zapewnić jednolitość sposobu realizacji programów operacyjnych pozwoli zapewnić jednolitość sposobu re i prawidłowość realizacji zadań i obowiązków z niej wynikających. i prawidłowość realizacji zadań i obowią TYLKO DLA CZYTELNIKÓW TYLKO DLA CZYTEELNNIKKÓÓWW zadaj pytanie, zadaj pytanie,, e-letter e-letter Zadaj pytanie na: funduszeunijne@wip.pl e-Informator, archiwum, Zadaj pytanie na: funduszeunijne@wip.pl e-Informator, e-Informator, e-letter archiwum, archiwum, archiwum, aarrcchhiwu więcej na str. 13 więcej na str. 13 więcej na str. 13 wiięcej nnaa sstr. 13 e-letter Ciąg dalszy na str. 8 Ciąg dalszy na str. 8 Ciąg dalszy na str. 8 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 Zadaj pytanie na: funduszeunijne@wip.pl więcej na str. 12 19.05.2017 10:53:14 AFU42.indd 1 19.05.2017 10:53:14 AFU41.indd 1 19.04.2017 15:39:20 Wszystko o funduszach unijnych! ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ PRZYJMUJE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: telefon: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl funduszeunijne.wip.pl 12 DOBRYCH PRAKTYK, które pomogą Ci zdobyć dotację! W publikacji pt. „Umowa o dofi nansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, za- nim ją podpiszesz” prezentujemy dobre prak- tyki menedżerów projektów unijnych. Dowiesz sie z nich, na co zwracać uwagę, two- rząc umowę o dofi nansowanie, aby projekt zrealizować bez problemów, a dotację unijną rozliczyć z sukcesem. Publikacja, to przewodnik dla menedżerów projektów unijnych i wszystkich potencjalnych benefi cjen- tów, po meandrach reguł związanych z zarządzaniem projektem, który dotyczy dotacji unijnej. Aby zrobić to z powodzeniem, powinni poznać wzór umowy o dofi nansowanie unijne jeszcze przed wypeł- nieniem wniosku o dofi nansowanie. W poradniku znajdziesz porady prezentujące: • właściwe sposoby zrealizowania zapisów wniosku o dofi nansowanie, • praktyczne wskazówki, jak prowadzić i archiwizować dokumentację projektu, • rekomendowane rozwiązania, jak kierować pracą w zespole projektowym, aby nie zakłóciła ona przebiegu realizacji umowy, • użyteczne rady, jak przygotować się do kontroli. Przewodnik dla benefi cjentów i menedżerów projektów unijnych ZAMÓW W KSIĘGARNI NA FABRYKAWIEDZY.COM Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta: tel. 22 518 29 29, email: cok@wip. Wprowadzenie Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Jeleń KLUCZOWE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO Kompendium dla beneficjentów Warszawa 2017 1 Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów 2 Wprowadzenie SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Marek Dominik Peda) ............................................................................... 7 Rozdział 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Wniosek o dofinansowanie przygotuj w sposób czytelny i zgodny z założeniami konkursu (Małgorzata Podgórska) .............................................. 19 Możesz uzyskać pomoc w interpretacji regulacji, gdy ubiegasz się o dotację (Paulina Sawicka) ..................................................................................... 21 Chcesz dopasować pomysł do działania – poznaj sposoby, jak zrobić to najszybciej (Joanna Toczyńska) ...................................................... 24 Przygotowujesz wniosek o dofinansowanie, skompletuj różne dokumenty (Agnieszka Pogorzelska) ..................................................................... 31 1.5. Jeśli potrzebujesz złożyć OOŚ, sprawdź, jak zrobić to poprawnie (Marek Dominik Peda) ................................................................................................. 33 1.6. Stwórz dobry biznesplan – to podstawa wysoko ocenionej aplikacji (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ............................................................................ 37 1.7. Studium wykonalności – w każdym jego elemencie uzasadnij konieczność dofinansowania (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ................. 42 1.8. Ocena potencjału finansowego wykaże, czy udźwigniesz 1.9. finansowo projekt (Marek Dominik Peda) ........................................................... 46 Nie zapominaj o fiszce projektowej, jest potrzebna w wielu programach unijnych (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ................................ 49 1.10. Sprawdź, co w projekcie oznacza standard minimum (Małgorzata Aleksander) ............................................................................................ 51 1.11. Przygotowujesz projekt, nie zapomnij o potrzebach niepełnosprawnych (Małgorzata Aleksander) .................................................... 55 1.12. Zadbaj o pozytywny wpływ projektu na środowisko (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ....................................................................... 59 1.13. Chcesz zlecić sporządzenie wniosku firmie zewnętrznej, uważaj na umowę (Paulina Sawicka) .................................................................... 62 1.14. Starasz się o dotacje unijne, opłaca się uzyskać numer PIC (Marek Dominik Peda) ................................................................................................. 70 3 Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów 1.15. Najpierw dogadaj się z partnerem, a potem złóżcie wspólnie wniosek (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ..................................................... 73 1.16. Podpis we wniosku – sprawdź, czy postawiłeś go prawidłowo (Jan Kordasiewicz) ........................................................................................................ 78 1.17. Nie czekaj do ostatniego dnia na wysłanie wniosku (Marek Dominik Peda) ................................................................................................. 82 1.18. Nie zgadzasz się z oceną wniosku – odwołuj się (Weronika Burman) ...................................................................................................... 84 Rozdział 2. Realizowanie projektu 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Obowiązki projektodawcy, które musisz wykonać (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ...................................................................... 88 Poznaj znaczenie nieprawidłowości w funduszach UE, a unikniesz wielu problemów (Tomasz Jankowski, Marek Dominik Peda) ...................... 93 Zadbaj o trwałość projektu, aby nie zwracać dotacji (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ................................................................... 100 Wskaźniki rezultatu – bez nich Twoja dotacja będzie nieważna (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ......................................................................... 105 Obowiązek informacyjno-promocyjny – przestrzegaj go, jeśli zależy Ci na dotacji (Katarzyna Trzpioła) ................................................. 109 Streszczenie projektu unijnego – pamiętaj, że jest jego wizytówką (Marek Dominik Peda) .............................................................................................. 114 Sprawozdawczość dotyczy również Ciebie i pomaga przygotować się do realizacji inwestycji (Marek Dominik Peda) .............. 116 Audyt projektu dofinansowanego z UE – zbadaj jakość Twojej organizacji (Marek Dominik Peda) ....................................................................... 122 Kontroli spodziewaj się tam, gdzie wskazałeś miejsce realizacji projektu (Weronika Burman) ................................................................................. 125 2.10. Poprzez monitoring projektu gwarantujesz rzetelność prowadzonych działań (Marek Dominik Peda) ............................................... 129 2.11. Poprawnie przeprowadzona ewaluacja projektu pozwoli Ci uniknąć błędów (Paulina Sawicka) ..................................................................... 133 2.12. Przygotuj się na prawidłowe przeprowadzenie postępowania ofertowego, zyskasz spokój podczas kontroli (Paulina Sawicka) ............ 137 4 Spis treści 2.13. Unikaj korekty finansowej – poznaj cztery sposoby, jak to zrobić (Paulina Sawicka) ...................................................................................................... 142 2.14. Czy wiesz, co zrobić, gdy instytucja zarządzająca wymaga stosowania klauzul społecznych (Paulina Sawicka) ...................................... 146 2.15. Umowę o dofinansowanie możesz zawrzeć, jedynie gdy posiadasz prawo do reprezentacji (Marek Dominik Peda) .............................................. 149 2.16. Z dokumentacją projektu postępuj zgodnie z wytycznymi, a unikniesz nieprzyjemności (Weronika Burman) ......................................... 152 2.17. Sprawdź, jak przechowywać dowody księgowe (Katarzyna Trzpioła) ................................................................................................. 155 2.18. Dane osobowe w projekcie chroń tak, jak nakazuje prawo (Weronika Burman) .................................................................................................. 160 2.19. Poznaj cztery wskazówki, jak skutecznie zabezpieczyć utwór autorski (Marek Dominik Peda) ............................................................................ 163 Rozdział 3. Prowadzenie finansów projektu 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Możesz sfinansować z EFRR i EFS działania w jednym projekcie, jeśli są komplementarne (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ................. 171 Ubiegasz się o dofinansowanie z UE oraz pomoc de minimis, pamiętaj o wyodrębnionej ewidencji księgowej (Katarzyna Trzpioła) ..................... 172 Sprawdź, czy musisz posługiwać się JPK, a skarbówka nie zaskoczy Cię podczas kontroli (Katarzyna Trzpioła) ............................. 176 Jak uchronić się przed błędami we wnioskach o płatność (Marek Dominik Peda) .............................................................................................. 181 Zwracaj uwagę na wezwania donatora, mogą dotyczyć zwrotu dotacji (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ..................................... 182 Egzekucja dotacji unijnej – możliwa, ale w wyjątkowej sytuacji (Paulina Sawicka) ...................................................................................................... 185 Reguła proporcjonalności – kiedy nie możesz o niej zapomnieć (Małgorzata Aleksander) ......................................................................................... 186 W projekcie wygenerowałeś dochód – powinieneś go zwrócić (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ................................................................... 192 Ubezpieczasz sprzęt – domagaj się dokumentu, który to potwierdzi (Katarzyna Trzpioła) ................................................................................................. 193 5 Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów Rozdział 4. Organizowanie zespołu projektowego 4.1. 4.2. Jak prawidłowo zebrać i przygotować zespół realizujący projekt unijny (Marek Dominik Peda) ................................................................................. 197 Kierownik projektu unijnego m.in. nadzoruje realizację umowy (Anna Nejfeld) ............................................................................................................. 201 4.3. Czy wiesz, kiedy personel projektu jest zobowiązany prowadzić kartę czasu pracy (Weronika Burman) ............................................................... 204 4.4. Ważne są kompetencje członków zespołu projektowego 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. (Paulina Sawicka) ...................................................................................................... 207 Chcesz zmienić personel projektu w trakcie jego realizacji, upewnij się, że umowa Ci na to pozwala (Marek Dominik Peda) ............ 209 Zasadę konkurencyjności zastosuj także przy naborze pracowników (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) .................................................................... 211 Nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariusza może być wkładem własnym w projekcie (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) .................................................................... 216 Aby udokumentować koszty pracy własnej w projekcie, nie wystawiaj faktury (Katarzyna Trzpioła) ....................................................... 219 Wynagrodzenie pracowników nie może być nieopodatkowane (Katarzyna Trzpioła) ................................................................................................. 223 Wykaz aktów prawnych ........................................................................................ 227 Wzory dokumentów Wzór 1. Wzór umowy na sporządzenie wniosku o dofinansowanie ................. 232 Wzór 2. Wzór zapytania ofertowego ............................................................................ 237 Wzór 3. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt ......................................................... 240 Wzór 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ................ 241 Wzór 5. Wzór karty ewidencji czasu pracy ................................................................. 242 6 Wprowadzenie WPROWADZENIE (MAREK DOMINIK PEDA) Do działania często inspiruje nas uświadomienie sobie potrzeby zmiany istniejącej rzeczywistości. Za tą potrzebą pojawia się więc pomysł na wiele działań, które te zmiany wprowadzą. Potrzeba przemienia się więc w projekt. Projekt to powiązane ze sobą, zorganizowane i ułożone w czasie działania, które zmierzają do osiągnięcia konkretnego celu i mierzalnego wyniku. Działania te muszą być skierowane do określonej grupy odbiorców i wyma- gają zaangażowania określonych zasobów finansowych, osobowych i rze- czowych. Działania w projekcie są: (cid:122) zorganizowane i policzone; (cid:122) ułożone w czasie; (cid:122) adresowane do ściśle określonej grupy odbiorców; (cid:122) dopasowane do konkretnego celu; (cid:122) związane z mierzalnym wynikiem; (cid:122) realizowane z wykorzystaniem konkretnych zasobów (np. osobowych). Sztuką jest dopasowanie zaplanowanych działań, ich realizacja i osiągnię- cie zamirzonej zmiany. W procesie tym konieczne jest wyznaczenie etapów projektu w celu usystematyzowania poszczególnych działań. W ten sposób można nadzorować jego przebieg. Poszczególne etapy ustawione od pierwszego do ostatniego określa się cyklem życia projektu. W 1992 roku Komisja Europejska zaadaptowała zestaw narzędzi do planowania i zarządzania, który nosi nazwę Zarządzania Cyklem Życia Projektu (Project Cycle Management – PCM). Według tej metodyki cykl życia projektu dzieli się na pięć faz: (cid:122) programowanie, (cid:122) identyfikacja, (cid:122) formułowanie, (cid:122) wdrażanie, (cid:122) ewaluacja. Więcej na temat zasad kontroli projektów przeczytasz w podrozdziale 4.1. 7 Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów Tabela 1. Fazy zarządzania wyznaczające cykl życia projektu wg metodyki PCM Faza projektu Nazwa fazy Na czym polega Faza 1. Faza 2. Faza 3. Faza 4. Faza 5. Programowanie Identyfikacja Formułowanie Wdrażanie Ewaluacja Tworzenie podstaw programo- wych do realizacji projektów Analiza problemów do rozwiąza- nia Planowanie poszczególnych czynności w ramach projektu, tworzenie budżetu Realizacja projektu Ocena efektów projektu, wnioski z projektu W realizacji konkretnych projektów beneficjenci programów unijnych pomija- ją zwykle fazę 1, która odbywa się na poziomie instytucji unijnych i państw człon- kowskich. W praktyce mamy więc do czynienia z czterema fazami życia projektu. Każdy etap w projekcie ma swoją dynamikę i poszczególne wymagania wobec realizującego projekt. Potrzeba zmian uzyskuje kształt listy konkret- nych celów szczegółowych, poszczególnych działań, które realizuje konkretny zespół, mając do dyspozycji odpowiednie środki finansowe. Potrzeba zmiany realizowana jest więc według konkretnych zasad i wytycznych. Na realizato- rów nałożone są konkretne wymogi, które muszą dopełnić, aby pokazać, że przeznaczone środki dobrze spełniły swoją rolę. W niniejszej publikacji omówiono poszczególne elementy procesu i wska- zano wymagania założone przez instytucje unijne odpowiedzialne za wdraża- nie programów i projektów przez nie dofinansowane. Identyfikacja problemu do rozwiązania Poszerzona analiza problemów ukierunkowuje na poszukiwanie możliwych działań, aby zniwelować problemy. Płynnie z fazy identyfikacji przechodzimy do fazy formułowania projektu, której kluczowym elementem jest analiza poszczególnych programów, ich założeń i oferowanego wsparcia finansowego. Bardzo istotną kwestią na tym etapie jest dopasowanie działań, a następnie programów do pomysłu na projekt. W przypadku dofinansowania unijnego 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego Kompendium dla beneficjentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: