Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 006885 21546521 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. The Civil Code - ebook/pdf
Kodeks cywilny. The Civil Code - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 509
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4349-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego.

Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 roku.


This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code that came into effect on 28 April 2012.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W The Civil Code The Civil Code Kodeks cywilny Kodeks cywilny T∏umaczenie Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Prof. Grzegorz E. Domaƒski Dr Lechos∏aw St´pniak Katarzyna Dobkowska Dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska The Civil Code Kodeks cywilny T∏umaczenie / Translation Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa / Language consultant Michele Le Mauviel Konsultacje prawne / Legal consultants Prof. Grzegorz E. Domaƒski Dr Lechos∏aw St´pniak Katarzyna Dobkowska Dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska The Civil Code Kodeks cywilny e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Kodeks cywilny The Civil Code Stan prawny: lipiec 2012 / Latest updating: July 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, www.pandawer.pl Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978–83–255–4348-8 ISBN e-book 978–83–255–4349-5 Spis treści / Contents Wstęp ................................................................ VI Foreword ............................................................ VII 2 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ........................ The Civil Code of 23 April 1964 ................................ 3 V Wstęp Podobnie jak w  wielu innych państwach hołdujących tradycji prawa cywilnego (tj. tradycji opartej na recepcji prawa rzymskiego) kodeks cywilny odgrywa w polskim systemie prawa szczególną rolę. Współcześnie znacze- nie tej ustawy wykracza poza stosunki cywilnoprawne. Kodeks cywilny jest bowiem swoistym „zwornikiem” całego prawa prywatnego, znajduje zasto- sowanie w sprawach nieuregulowanych w ustawach szczególnych, a także wpływa na wykładnię przepisów tych ustaw. Jako podstawowe źródło pra- wa powszechnego kodeks cywilny jest fundamentem ochrony majątkowych i niemajątkowych praw podmiotowych osób fizycznych i osób prawnych. Kodyfikacja prawa cywilnego nastąpiła w Polsce w 1964 roku, po okre- sie obowiązywania ustaw unifikacyjnych (ujednolicających prawo po uzy- skaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku), w tym zwłaszcza kodeksu zobowiązań z 1933 roku i kodeksu handlowego z 1934 roku (ten ostatni został zresztą w części utrzymany w mocy aż do roku 2001). Oczywiście od końca lat 40. polskie prawo prywatne w różnych obszarach poddawa- ne było interwencji ustawodawcy socjalistycznego, jednakże kluczowa dla stosunków gospodarczych regulacja prawa zobowiązań zachowała swój zasadniczy kształt. Stosowanie prawa prywatnego musiało jednak zmie- nić swój charakter wobec przemian w stosunkach własnościowych, które dla ochrony majątkowych praw podmiotowych mają kluczowe znaczenie. W  tych okolicznościach wejście w  życie kodeksu cywilnego oznaczało z jednej strony petryfikację socjalistycznej struktury własności, z drugiej jednak uporządkowanie systemu prawa prywatnego po długim okresie in- cydentalnych zmian dostosowawczych, podyktowanych względami ideolo- gicznymi i politycznymi. Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w wyniku rozpadu ustroju tzw. realne- go socjalizmu, musiały zaowocować także modyfikacją przepisów kodeksu VI Foreword As in many other states that follow the tradition of civil law (i.e. tradition based on Roman law) the Civil Code plays a special role in the Polish legal sys- tem. The modern day significance of this Act exceeds civil law relations, as the Civil Code is the characteristic “keystone” of private law in its entirety, applied in cases that are not regulated in other laws; it also affects any interpretation of these other laws. As a basic source of generally applicable law, the Civil Code constitutes the foundations for the protection of property and non-property individual rights of both natural and legal persons. Civil law was codified in Poland in 1964, after a period in which unifica- tion laws applied (unifying the law after Poland gained its independence in 1918), particularly the Code of Obligations of 1933 and the Commercial Code of 1934 (the latter continued to apply partially until as late as 2001). Of course, from the end of the ‘40s the socialist legislator intervened in various areas of Polish private law, though the law of obligations that was key for economic relations was retained in its fundamental form. The way in which private law was applied, however, had to change in the face of the transformation of own- ership relations, which are of key importance to the protection of individual property rights. In the circumstances, the entry into force of the Civil Code meant on the one hand ossification of the socialist ownership structure, while on the other it brought order to the private law system after a long period of incidental changes for adjustment purposes, dictated by ideological and politi- cal considerations. The changes that took place in Poland as a result of the fall of the so-called real socialist regime had to lead also to the modification of the provisions of the Civil Code, especially the general part and the part on real rights, which were of key importance to the transformation of ownership and trade. The reconstruction of the market economy required the use of civil law as a tool VII cywilnego, zwłaszcza jego części ogólnej i prawa rzeczowego, mających kluczowe znaczenie dla przemian w sferze własności i obrotu gospodarcze- go. Rekonstrukcja gospodarki rynkowej wymagała uczynienia na powrót prawa cywilnego narzędziem porządkowania stosunków pomiędzy przed- siębiorcami oraz pomiędzy nimi a konsumentami. Ze względu na szczegól- ną rolę kodeksu cywilnego w systemie prawa został on od początku lat 90. poddany licznym cząstkowym nowelizacjom, stąd wciąż odżywająca dys- kusja na temat potrzeby zastąpienia obowiązującego kodeksu nową usta- wą. Jest zatem rzeczą ważną, aby posługując się obecnie polskim kodeksem cywilnym zdawać sobie sprawę, że formalnie jest to wprawdzie ta sama, co w 1964 roku ustawa, ale dalece nie taka sama. Zadanie, jakie postawili przed sobą nasi Tłumacze, było trudne; większość instytucji polskiego kodeksu cywilnego wywodzi się rzecz ja- sna z tradycji prawa cywilnego, nie zaś z common law, i poszukiwanie dla tych instytucji prawnych odpowiedniego nazewnictwa w angielskim języku prawniczym pełne jest dylematów i wątpliwości. W polskim prawie cywil- nym (np. w prawie spadkowym) spotykamy mechanizmy prawne w ogóle prawu anglosaskiemu nieznane i oddanie ich istoty za pomocą angielskiego przekładu bywa obarczone ryzykiem ich opacznego zrozumienia przez an- glojęzycznego użytkownika. Trzeba więc było zdobyć się na nowe propo- zycje terminologiczne, ale także frazeologiczne i redakcyjne, odwołując się do własnego doświadczenia zawodowego. Dobrze przyjęty swego czasu na rynku angielski przekład kodeksu spółek handlowych autorstwa ówczesne- go zespołu naszych Tłumaczy był po temu ważną zachętą. Kodeks cywilny należy do tych aktów prawnych, których teksty powin- ny stale znajdować się w zasięgu ręki każdego prawnika. Eliminowanie ba- riery językowej ograniczającej dostęp do źródeł polskiego prawa jest jedną z misji naszej Kancelarii. Grzegorz E. Domański Warszawa, lipiec 2012 VIII to re-arrange relations between entrepreneurs and between entrepreneurs and consumers. Given the special role of the Civil Code in the legal system, since the beginning of the ‘90s it has been amended partially on numerous occasions, giving rise to useful discussion on the necessity of replacing the current Code with a new one. It is therefore important, when using the present Civil Code, to be aware that although formally it is the same Act as that of 1964, it is far from being the same. The task faced by our translators was difficult; most Polish Civil Code institutions derive obviously from the civil law tradition, not from common law and finding the appropriate nomenclature for these legal institutions in English legal language brought up many dilemmas and doubts. In Polish civil law (e.g. in inheritance law) we find legal mechanisms that are completely un- known in the Anglo-Saxon law, and conveying the essence of these concepts using English translations was fraught with the risk of the ideas being errone- ously understood by English speaking users. Thus new terminological, phrasal and editorial proposals had to be mustered, based on the translators’ own pro- fessional experience. The English translation of the Commercial Partnerships and Companies Code, well received on the market at the time, made by our team of translators was a signficant incentive. The Civil Code is one of those legal acts that every lawyer should have at hand. One of our Law Firm’s missions is to eliminate the language barriers that restrict access to sources of Polish law. Grzegorz E. Domański Warsaw, July 2012 IX Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) The Civil Code of 23 April 1964 (J.L. No. 16, item 93 as amended) 1 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) (Dz.U. 1971, Nr 27, poz. 252; Dz.U. 1976, Nr 19, poz. 122; Dz.U. 1982, Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; Dz.U. 1984, Nr 45, poz. 242; Dz.U. 1985, Nr 22, poz. 99; Dz.U. 1989, Nr 3, poz. 11; Dz.U. 1990, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; Dz.U. 1991, Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; Dz.U. 1993, Nr 17, poz. 78; Dz.U. 1994, Nr 27, poz. 96, Nr 84, poz. 386, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509; Dz.U. 1995, Nr 83, poz. 417; Dz.U. 1996, Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; Dz.U. 1997, Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751; Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758; Dz.U. 1999, Nr 52, poz. 532; Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855, poz. 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191; Dz.U. 2001, Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; Dz.U. 2002, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; Dz.U. 2003, Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; Dz.U. 2004, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; Dz.U. 2005, Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438; Dz.U. 2006, Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166; Dz.U. 2007, Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287; Dz.U. 2008, Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425, poz. 1431, Nr 228, poz. 1506; Dz.U. 2009, Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662; Dz.U. 2010, Nr 40, poz. 222, Nr 131, poz. 1075, Nr 155, poz. 1037; Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075; Dz.U. 2011, Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458; Dz.U. 2011, Nr 230, poz. 1370) Spis treści Księga pierwsza. Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–125 Tytuł I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7 Tytuł II. Osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–4310 Dział I. Osoby fizyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–32 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych . . . . . . 8–24 Rozdział II. Miejsce zamieszkania . . . . . . . . . 25–28 Rozdział III. Uznanie za zmarłego . . . . . . . . . 29–32 2 The Civil Code of 23 April 1964 (J.L. of 18 May 1964) (as amended: J.L. 1971, No. 27, item 252; J.L. 1976, No. 19, item 122; J.L. 1982, No. 11, item 81, No. 19, item 147, No. 30, item 210; J.L. 1984, No. 45, item 242; J.L. 1985, No. 22, item 99; J.L. 1989, No. 3, item 11; J.L. 1990, No. 34, item 198, No. 55, item 321, No. 79, item 464; J.L. 1991, No. 107, item 464, No. 115, item 496; J.L. 1993, No. 17, item 78; J.L. 1994, No. 27, item 96, No. 84, item 386, No. 85, item 388, No. 105, item 509; J.L. 1995, No. 83, item 417; J.L. 1996, No. 114, item 542, No. 139, item 646, No. 149, item 703; J.L. 1997, No. 43, item 272, No. 115, item 741, No. 117, item 751; J.L. 1998, No. 106, item 668, No. 117, item 758; J.L. 1999, No. 52, item 532; J.L. 2000, No. 22, item 271, No. 74, item 855, item 857, No. 88, item 983, No. 114, item 1191; J.L. 2001, No. 11, item 91, No. 71, item 733, No. 130, item 1450, No. 145, item 1638; J.L. 2002, No. 113, item 984, No. 141, item 1176; J.L. 2003, No. 49, item 408, No. 60, item 535, No. 64, item 592, No. 124, item 1151; J.L. 2004, No. 91, item 870, No. 96, item 959, No. 162, item 1692, No. 172, item 1804, No. 281, item 2783; J.L. 2005, No. 48, item 462, No. 157, item 1316, No. 172, item 1438; J.L. 2006, No. 133, item 935, No. 164, item 1166; J.L. 2007, No. 80, item 538, No. 82, item 557, No. 181, item 1287; J.L. 2008, No. 116, item 731, No. 163, item 1012, No. 220, item 1425, item 1431, No. 228, item 1506; J.L. 2009, No. 42, item 341, No. 79, item 662; J.L. 2010, No. 40, item 222, No. 131, item 1075, No. 155, item 1037; J.L. 2009, No. 131, item 1075; J.L. 2011, No. 80, item 432, No. 85, item 458; J.L. 2011, No. 230, item 1370) Contents Book One. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–125 Title I. Preliminary Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7 Title II. Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–4310 Section I. Natural Persons (Individuals) . . . . . . . . . 8–32 Chapter I. Legal Capacity and Capacity for Legal Acts . . . . . . . . . . . . . . . 8–24 Chapter II. Domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–28 Chapter III. Declaration of Death . . . . . . . . . . 29–32 3 Dział II. Osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–43 Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia . . . . . . . . 431–4310 Tytuł III. Mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44–554 Tytuł IV. Czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–1099 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–65 Dział II. Zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–721 Dział III. Forma czynności prawnych . . . . . . . . . . . 73–81 Dział IV. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . 82–88 Dział V. Warunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–94 Dział VI. Przedstawicielstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–1099 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 95–97 Rozdział II. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . 98–109 Rozdział III. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091–1099 Tytuł V. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110–116 Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117–125 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . 126–352 Tytuł I. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–231 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–139 Dział II. Treść i wykonywanie własności . . . . . . . . . 140–154 Dział III. Nabycie i utrata własności . . . . . . . . . . . . 155–194 Rozdział I. Przeniesienie własności. . . . . . . . . 155–171 Rozdział II. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 172–178 Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179–194 Dział IV. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195–221 Dział V. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222–231 Tytuł II. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232–243 Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . 244–335 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244–251 Dział II. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252–284 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 252–265 Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne 266–2701 Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne . . . . 271–282 Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania . . . . . 283–284 Dział III. Służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285–3054 Rozdział I. Służebności gruntowe . . . . . . . . . . 285–295 4 Spis treści Section II. Legal Persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–43 Section III. Entrepreneurs and their Designations . 431–4310 Title III. Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44–554 Title IV. Legal Acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–1099 Section I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–65 Section II. Contract Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–721 Section III. Form of Legal Acts . . . . . . . . . . . . . . . . 73–81 Section IV. Defects in Declaration of Intent . . . . . . 82–88 Section V. Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–94 Section VI. Representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95–1099 Chapter I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . 95–97 Chapter II. Power of Attorney . . . . . . . . . . . . . 98–109 Chapter III. Commercial Proxy . . . . . . . . . . . . 1091–1099 Title V. Period (Time Limit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110–116 Title VI. Limitations of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117–125 Book Two. Ownership and other Real Rights . . . . . . . . . . . . . 126–352 Title I. Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–231 Section I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–139 Section II. Substance and Exercise of Ownership Rights . . . . . . . . . . . . . . . 140–154 Section III. Acquisition and Loss of Ownership . . . 155–194 Chapter I. Transfer of Ownership . . . . . . . . . . . 155–171 Chapter II. Adverse Possession (Usacaption) . . 172–178 Chapter III. Other Cases of Acquisition and Loss of Ownership . . . . . . . . 179–194 Section IV. Co-Ownership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195–221 Section V. Protection of Ownership . . . . . . . . . . . . 222–231 Title II. Perpetual Usufruct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232–243 Title III. Limited Real Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244–335 Section I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244–251 Section II. Usufruct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252–284 Chapter I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . 252–265 Chapter II. Usufruct by Natural Persons . . . . . . 266–2701 Chapter III. Usufruct by Agricultural Production Cooperatives . . . . . . . . 271–282 Chapter IV. Other Cases of Usufruct . . . . . . . . 283–284 Section III. Easements (Servitudes) . . . . . . . . . . . . . . 285–3054 Chapter I. Easement Appurtenant (Predial Servitude) . . . . . . . . . . . . . 285–295 5 Contents Rozdział II. Służebności osobiste . . . . . . . . . 296–305 Rozdział III. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . 3051–3054 Dział IV. Zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306–335 Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych . . 306–326 Rozdział II. Zastaw na prawach . . . . . . . . . . . 327–335 Tytuł IV. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336–352 Księga trzecia. Zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353–92116 Tytuł I. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353–3651 Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli . . . . . . . . . 366–383 Dział I. Zobowiązania solidarne . . . . . . . . . . . . . . . 366–378 Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne . 379–383 Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384–396 Tytuł IV. (skreślono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397–404 Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie . . . . . . . . . . . . . . . . 405–414 Tytuł VI. Czyny niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415–449 Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny . . . . . . . . . . . . 4491–44911 Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450–497 Dział I. Wykonanie zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . 450–470 Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań . . . . . . . 471–486 Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych . . . . 487–497 Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu 498–508 Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika . . . . . . . . . . . 509–526 Dział I. Zmiana wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509–518 Dział II. Zmiana dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519–526 Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . 527–534 Tytuł XI. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535–602 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535–5551 Dział II. Rękojmia za wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556–576 Dział III. Gwarancja jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . 577–582 Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży . . . . . . . . 583–602 Rozdział I. Sprzedaż na raty . . . . . . . . . . . . . . 583–588 6 Spis treści Chapter II. Easement in Gross (Personal Servitude) . . . . . . . . . . . 296–305 Chapter III. Transmission Easement . . . . . . . . 3051–3054 Section IV. Pledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306–335 Chapter I. Pledge on Movables . . . . . . . . . . . . . 306–326 Chapter II. Pledge on Rights . . . . . . . . . . . . . . 327–335 Title IV. Possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336–352 Book Three. Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353–92116 Title I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353–3651 Title II. Multiple Debtors or Creditors . . . . . . . . . . . . . . 366–383 Section I. Joint and Several Obligations . . . . . . . . . 366–378 Section II. Divisible and Indivisible Obligations . . . 379–383 Title III. General Provisions on Contractual Obligations . . . 384–396 Title IV. (deleted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397–404 Title V. Unjust Enrichment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405–414 Title VI. Tort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415–449 Title VI1. Liability for Damage Caused by a Hazardous Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4491–44911 Title VII. Performance of Obligations and Effects of Non-performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450–497 Section I. Performance of Obligations . . . . . . . . . . . 450–470 Section II. Effects of Non-performance of Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471–486 Section III. Performance and Effects of Non-performance of Obligations under Reciprocal Contracts . . . . . . . . . . . . 487–497 Title VIII. Set-off, Novation, Release from Debt . . . . . . 498–508 Title IX. Change of Creditor or Debtor . . . . . . . . . . . . . 509–526 Section I. Change of Creditor . . . . . . . . . . . . . . . . . 509–518 Section II. Change of Debtor . . . . . . . . . . . . . . . . . 519–526 Title X. Protection of Creditor in the Case of Debtor Insolvency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527–534 Title XI. Sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535–602 Section I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535–5551 Section II. Implied Warranty for Defects . . . . . . . . 556–576 Section III. Quality Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . 577–582 Section IV. Specific Types of Sale . . . . . . . . . . . . . . . 583–602 Chapter I. Sale by Installments . . . . . . . . . . . . . 583–588 7 Contents Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę . 589–592 Rozdział III. Prawo odkupu . . . . . . . . . . . . . . 593–595 Rozdział IV. Prawo pierwokupu . . . . . . . . . . . 596–602 Tytuł XII. Zamiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603–604 Tytuł XIII. Dostawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605–612 Tytuł XIV. Kontraktacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613–626 Tytuł XV. Umowa o dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627–646 Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . 647–658 Tytuł XVII. Najem i dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659–709 Dział I. Najem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659–692 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 659–679 Rozdział II. Najem lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . 680–692 Dział II. Dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693–709 Tytuł XVII1. Umowa leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7091–70918 Tytuł XVIII. Użyczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710–719 Tytuł XIX. Pożyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720–724 Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego . . . . . . . . . . . . 725–733 Tytuł XXI. Zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734–751 Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia . . 752–757 Tytuł XXIII. Umowa agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758–7649 Tytuł XXIV. Umowa komisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765–773 Tytuł XXV. Umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774–793 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774–775 Dział II. Przewóz osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776–778 Dział III. Przewóz rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779–793 Tytuł XXVI. Umowa spedycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794–804 Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 805–834 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805–820 Dział II. Ubezpieczenia majątkowe . . . . . . . . . . . . . 821–828 Dział III. Ubezpieczenia osobowe. . . . . . . . . . . . . . 829–834 Tytuł XXVIII. Przechowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835–845 Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady . . . . . . . . . . . . . . 846–852 Tytuł XXX. Umowa składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853–8599 Tytuł XXXI. Spółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860–875 8 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. The Civil Code
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: