Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 004850 20220464 na godz. na dobę w sumie
Kodeks drogowy - ebook/pdf
Kodeks drogowy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2114-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 15.03.2011 r.

hasła do każdego artykułu
przejrzysty układ treści
poręczny format

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS DROGOWY Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. ł Uk ad typograficzny: Kamila Tomecka © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN 978-83-264-1410-7 13. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ąż ł ek Redakcja Ksi 01-231 Warszawa, ul. P ocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ........................................................................11 Dział I. Przepisy ogólne .......................................................................13 Dział II. Ruch drogowy ........................................................................22 Rozdział 1. Zasady ogólne .............................................................22 Rozdział 2. Ruch pieszych ..............................................................30 Rozdział 3. Ruch pojazdów............................................................33 Oddział 1. Zasady ogólne .........................................................33 Oddział 2. Włączanie się do ruchu ..........................................34 Oddział 3. Prędkość i hamowanie ...........................................35 Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu ..............39 Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie ...............................39 Oddział 6. Wyprzedzanie .........................................................40 Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu ........................42 Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza .............................45 Oddział 9. Holowanie ................................................................46 Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie ...............................47 Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych .................48 Rozdział 4. Ruch zwierząt ..............................................................50 5 Spis treści Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach ...................................................................................51 Oddział 1. Przepisy porządkowe .............................................51 Oddział 2. Zatrzymanie i postój ..............................................56 Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych .........................61 Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym ..............................................................................63 Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny .........75 Dział III. Pojazdy ...................................................................................84 Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów .................................84 Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu ..........96 Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów ............................117 Rozdział 2b. (uchylony) ..................................................................134 Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów ................................134 Dział IV. Kierujący...............................................................................147 Bezpieczeństwo ruchu drogowego .........................................................147 Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania ...................................147 Rozdział 1. (uchylony)......................................................................147 Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców ..........................164 Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie .....................................178 Rozdział 2. (uchylony)......................................................................178 Rozdział 2a. (uchylony) ..................................................................192 Rozdział 2b. Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym .............................................................193 Rozdział 2b. (uchylony) ....................................................................193 Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego ...............201 Rozdział 4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami ..............................205 Rozdział 4. (uchylony)......................................................................205 Dział V. Kontrola ruchu drogowego ................................................216 Rozdział 1. Uprawnienia Policji i innych organów .................216 Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych ..........................................................................242 6 Spis treści Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami .......................................................245 Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego ......................................................................................250 Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.........................................255 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ...........................261 Rozdział 1. Przepisy ogólne .........................................................263 Rozdział 2. Znaki drogowe pionowe .........................................265 Znaki ostrzegawcze .................................................................265 Znaki zakazu .............................................................................271 Znaki nakazu ............................................................................281 Znaki informacyjne ..................................................................283 Znaki kierunku i miejscowości ..............................................290 Znaki uzupełniające.................................................................293 Rozdział 3. Dodatkowe znaki pionowe .....................................296 Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi ............296 Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami ..................297 Dodatkowe znaki szlaków rowerowych ..............................298 Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi .........................................................................299 Rozdział 4. Znaki drogowe poziome ..........................................299 Rozdział 5. Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze .....................................303 Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych .......................303 Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach .......................................................306 Rozdział 6. Sygnały dawane przez uprawnione osoby ..........308 7 Spis treści Rozdział 7. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze ........310 Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe .............................310 ZAŁĄCZNIK. Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych ......312 Znaki drogowe pionowe ..............................................................312 Znaki ostrzegawcze .................................................................312 Znaki zakazu .............................................................................313 Znaki nakazu ............................................................................315 Znaki informacyjne ..................................................................316 Znaki kierunku i miejscowości ..............................................318 Znaki uzupełniające.................................................................319 Tabliczki do znaków drogowych ...........................................320 Dodatkowe znaki pionowe ..........................................................323 Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi ............323 Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami ..................324 Dodatkowe znaki szlaków rowerowych ..............................324 Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi .........................................................................324 Znaki drogowe poziome ..............................................................325 Sygnały świetlne ............................................................................326 Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych .......................326 Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach .......................................................326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego .......................................................327 ZAŁĄCZNIKI.......................................................................................338 Załącznik Nr 1. Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom .............................................................................338 8 Spis treści Załącznik Nr 2. Wzór karty informacyjnej (pominięty) ............359 Załącznik Nr 3. Karta rejestracyjna (pominięty) ........................359 Załącznik Nr 4. Wzór zawiadomienia o wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (pominięty) ..............................................................359 Załącznik Nr 5. Wzór zawiadomienia o poddaniu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (pominięty)............359 Załącznik Nr 6. Wzór wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami (pominięty) ..............................................................359 Załącznik Nr 7. Program szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ..........................360 Załącznik Nr 8. Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia upoważniającego do zmniejszenia liczby punktów (pominięty) .....................................................361 Załącznik Nr 9. Wzór zaświadczenia/informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (pominięty) ................................361 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy .....................................................................................363 Wzory znaków i sygnałów drogowych ..................................373 9 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1 (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 30, poz. 151) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn. zm.), 11 Prawo o ruchu drogowym 2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.), 3) dyrektywy 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, z późn. zm.), 4) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, z późn. zm.), 5) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z późn. zm.), 6) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów kołowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, z późn. zm.), 7) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, z późn. zm.), 8) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.), 9) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.), 10) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999), 11) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 203 z 10.08.2000, z późn. zm.), 12) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu– lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. 12 Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy ustawy 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszka- Art. 1. 1.2 Ustawa okreś la: nia oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 3) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i in- nych uczestników tego ruchu; 3)3 wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami; 4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 2.4 Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. 3.5 Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 97 ust. 3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 3 Art. 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 125 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dniem 11 lutego 2012 r. 4 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 5 Art. 1 ust. 3 dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) z dniem 1 stycznia 2006 r. 13 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1–3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 3.6 Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. Słownik pojęć ustawowych Art. 2. Użyte w ustawie okreś lenia oznaczają: 1) droga — wydzielony pas terenu składający się z jezdni, po- bocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojaz- dów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 1a)7 droga publiczna — droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.); 1b)8 droga wewnętrzna — droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 2) droga twarda — drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno–betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami grunto- wymi; 3) autostrada — drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowied- nimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samo- chodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnię- cia przyczep; 6 Art. 1 ust. 3 zmieniony przez art. 125 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dniem 11 lutego 2012 r. 7 Art. 2 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 8 Art. 2 pkt 1b dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 14 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 3)9 autostrada — drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi zna- kami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłącze- niem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep; 4) droga ekspresowa — drogę dwu– lub jednojezdniową, ozna- czoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzy- żowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych; 4)10 droga ekspresowa — drogę dwu– lub jednojezdniową, oznaczoną od- powiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca; 6) 5) droga dla rowerów — drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; jezdnia — część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; okreś lenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni; 7) pas ruchu — każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczo- ny lub nieoznaczony znakami drogowymi; 8) pobocze — część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 9) chodnik — część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 10)11 skrzyżowanie — przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połą- 9 Art. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 125 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dniem 11 lutego 2012 r. 10 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 125 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dniem 11 lutego 2012 r. 11 Art. 2 pkt 10 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 15 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym czenia lub rozwidlenia; okreś lenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną; 11) przejście dla pieszych — powierzchnię jezdni, drogi dla ro- werów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 12) przejazd dla rowerzystów — powierzchnię jezdni lub toro- wiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 13) przystanek — miejsce zatrzymywania się pojazdów transpor- tu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogo- wymi; 14) tunel — budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi zna- 15) obszar zabudowany — obszar oznaczony odpowiednimi kami drogowymi; znakami drogowymi; 16) strefa zamieszkania — obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; 16a)12 strefa ruchu — obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpo- wiednimi znakami drogowymi; 17) uczestnik ruchu — pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze; 18) pieszy — osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również oso- bę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę 12 Art. 2 pkt 16a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 września 2010 r. 16 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej; 19) kolumna pieszych — zorganizowaną grupę pieszych prowa- dzoną przez kierownika lub dowódcę; 20) kierujący — osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojaz- dów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie; 21) kierowca — osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym; lub motorowerem; 21)13 kierowca — osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym 22) szczególna ostrożność — ostrożność polegającą na zwiększe- niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 23) ustąpienie pierwszeństwa — powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pie- szego — do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku; 24) ruch kierowany — ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; 25) niedostateczna widoczność — widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przej- rzystości powietrza od świtu do zmierzchu; 26) wymijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kie- runku; 27) omijanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporusza- jącego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody; 28) wyprzedzanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok po- jazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku; 13 Art. 2 pkt 21 zmieniony przez art. 125 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) z dniem 11 lutego 2012 r. 17 Art. 2 Prawo o ruchu drogowym 29) zatrzymanie pojazdu — unieruchomienie pojazdu niewyni- kające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów; 30) postój pojazdu — unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 31) pojazd — środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystoso- wane; 32) pojazd silnikowy — pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego; 33) pojazd samochodowy — pojazd silnikowy, którego konstruk- cja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; okreś lenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 34) pojazd wolnobieżny — pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 35) pojazd członowy — zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą; 36) pojazd specjalny — pojazd samochodowy lub przyczepę prze- znaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjal- nego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji; 37)14 pojazd używany do celów specjalnych — pojazd samochodo- wy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służ- 14 Art. 2 pkt 37 zmieniony przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) z dniem 1 października 2006 r. 18 Prawo o ruchu drogowym Art. 2 bę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną; 38) pojazd uprzywilejowany — pojazd wysyłający sygnały świetl- ne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; okreś lenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego; 39)15 pojazd zabytkowy — pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajdu- je się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami; 40) samochód osobowy — pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu; 41) autobus — pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyj- nie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 41a) autobus szkolny — autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czar- nej „autobus szkolny”; 42) samochód ciężarowy — pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; okreś lenie to obej- muje również samochód ciężarowo–osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą; 15 Art. 2 pkt 39 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1461) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 stycznia 2009 r. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks drogowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: