Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 003181 21535932 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 312
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3901-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Repetytorium ,,Kodeks karny - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice' podzielone jest na trzy części:
część pierwsza - PYTANIA z odpowiedziami - obejmuje m.in.:

część druga - KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć - dotyczy m.in.:

część trzecia - TABLICE - przedstawia m.in.:

Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu części ogólnej Kodeksu karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk Krzysztof Wiak Kodeks karny – część ogólna pytania • kazusy • tablice 3. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Kodeks karny – część ogólna W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1–31, wyd. 2 Duże Komentarze Becka M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 2, KOMENTARZE DO ARTYKUŁÓW 32–116, wyd. 2 Duże Komentarze Becka L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze J. Lachowski PRAWO KARNE Testy Becka KODEKS KARNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 36 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks karny – część ogólna pytania • kazusy • tablice 3. wydanie rozszerzone i zmienione dr Małgorzata Gałązka dr Radosław G. Hałas mgr Sławomir Hypś dr Damian Szeleszczuk dr hab. Krzysztof Wiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3900-9 ISBN e-book 978-83-255-3901-6 Spis treści Wykaz skrótów_______________________________________________________ XI Literatura_ __________________________________________________________ XIII Przedmowa__________________________________________________________ XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne________________________________________ Pytania 1–10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie____________________________ Pytania 11–24 1 12 Rozdział III. Pojęcie przestępstwa_ _____________________________________ 26 Pytania 25–34 Rozdział IV. Struktura przestępstwa ____________________________________ 32 Pytania 35–49 Rozdział V. Klasyfikacja (podział) przestępstw____________________________ Pytania 50–60 Rozdział VI. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy)___________ Pytanie 61–75 Rozdział VII. Okoliczności wyłączające winę_ ____________________________ Pytanie 76–93 Rozdział VIII. Formy stadialne przestępstwa_____________________________ Pytanie 94–104 Rozdział IX. Formy współdziałania przestępnego_________________________ Pytanie 105–111 Rozdział X. Zbieg przestępstw_________________________________________ Pytanie 112–124 44 51 64 74 83 90 VI Spis treści Rozdział XI. Zbieg przepisów__________________________________________ Pytanie 125–132 Rozdział XII. Pojęcie i teorie kary_______________________________________ Pytanie 133–138 Rozdział XIII. Kary____________________________________________________ Pytanie 139–152 Rozdział XIV. Środki karne_ ___________________________________________ Pytanie 153–177 Rozdział XV. Środki probacyjne________________________________________ Pytanie 178–196 Rozdział XVI. Środki zabezpieczające___________________________________ Pytanie 197–204 Rozdział XVII. Wymiar kary i środków karnych __________________________ Pytanie 205–218 Rozdział XVIII. Kara łączna____________________________________________ Pytanie 219–226 Rozdział XIX. Wyłączenie ukarania sprawcy, zatarcie skazania_____________ Pytanie 227–239 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana ustawy karnej ___________________________________________ Kazus 2. Terytorialny i personalny zakres obowiązywania ustawy karnej __________ Kazus 3. Związek przyczynowy __________________________________________ Kazus 4. Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych ____________________ Kazus 5. Obrona konieczna _____________________________________________ Kazus 6. Błąd co do faktu _______________________________________________ Kazus 7. Błąd co do faktu a usiłowanie nieudolne ____________________________ Kazus 8. Niepoczytalność – zbieg przestępstw – zbieg przepisów _______________ Kazus 9. Przygotowanie a usiłowanie ______________________________________ Kazus 10. Usiłowanie __________________________________________________ Kazus 11. Czynny żal ___________________________________________________ Kazus 12. Formy współdziałania przestępnego ______________________________ Kazus 13. Współsprawstwo _____________________________________________ Kazus 14. Współsprawstwo – czyn ciągły – ciąg przestępstw ___________________ Kazus 15. Pozbawienie praw publicznych ___________________________________ Kazus 16. Środki karne _________________________________________________ Kazus 17. Środki probacyjne _____________________________________________ 96 101 104 113 132 146 152 161 165 173 175 176 178 180 182 184 187 191 193 194 195 198 200 203 206 207 Spis treści Kazus 18. Wymiar kary _________________________________________________ Kazus 19. Zbieg przepisów – wymiar kary __________________________________ Kazus 20. Kara łączna __________________________________________________ Część C. Tablice Tabl. 1. Podziały prawa karnego _________________________________________ Tabl. 2. Dziedziny prawa karnego materialnego ______________________________ Tabl. 3. Systematyka Kodeksu karnego _____________________________________ Tabl. 4. Zasady prawa karnego ___________________________________________ Tabl. 5. Zasada nullum crimen nulla poena sine lege anteriori _____________________ Tabl. 6. Źródła prawa karnego ___________________________________________ Tabl. 7. Wykładnia przepisów prawa karnego _______________________________ Tabl. 8. Metody wykładni _______________________________________________ Tabl. 9. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu ___________________ Tabl. 10. Miejsce popełnienia czynu zabronionego ____________________________ Tabl. 11. Reguły odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą ________ Tabl. 12. Znaczenie wyroków obcych _____________________________________ Tabl. 13. Struktura przestępstwa – dobro chronione __________________________ Tabl. 14. Struktura przestępstwa – podmiot przestępstwa _____________________ Tabl. 15. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (1) ___________________ Tabl. 16. Struktura przestępstwa – związek przyczynowy ______________________ Tabl. 17. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (2) ___________________ Tabl. 18. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa _______________________ Tabl. 19. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa przestępstw kwalifikowa- nych przez następstwo ______________________________________________ Tabl. 20. Zbrodnie i występki ____________________________________________ Tabl. 21. Przestępstwa umyślne i nieumyślne ________________________________ Tabl. 22. Przestępstwa z działania i z zaniechania _____________________________ Tabl. 23. Przestępstwa materialne i formalne ________________________________ Tabl. 24. Przestępstwa powszechne i indywidualne ___________________________ Tabl. 25. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe ______________________________ Tabl. 26. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra chronionego _______________________________________________________ Tabl. 27. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie _________________________ Tabl. 28. Typy przestępstw ______________________________________________ Tabl. 29. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe ________________ Tabl. 30. Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym __________________ Tabl. 31. Obrona konieczna a stan wyższej konieczności ______________________ Tabl. 32. Okoliczności wyłączające winę ___________________________________ VII 210 211 214 219 220 220 221 222 223 223 224 225 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 236 237 238 238 239 239 240 241 242 243 244 VIII Spis treści Tabl. 33. Niepoczytalność (art. 31 § 1 KK) __________________________________ Tabl. 34. Błąd w prawie karnym _________________________________________ Tabl. 35. Przygotowanie ________________________________________________ Tabl. 36. Karalność przygotowania _______________________________________ Tabl. 37. Usiłowanie ___________________________________________________ Tabl. 38. Przygotowanie a usiłowanie _____________________________________ Tabl. 39. Koncepcje współdziałania w przestępstwie __________________________ Tabl. 40. Formy zjawiskowe _____________________________________________ Tabl. 41. Współsprawstwo ______________________________________________ Tabl. 42. Sprawstwo kierownicze _________________________________________ Tabl. 43. Sprawstwo polecające __________________________________________ Tabl. 44. Podżeganie ___________________________________________________ Tabl. 45. Pomocnictwo _________________________________________________ Tabl. 46. Rozgraniczenie współsprawstwa i pomocnictwa ______________________ Tabl. 47. Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne _______________ Tabl. 48. Zbieg przestępstw – zbieg przepisów ______________________________ Tabl. 49. Zbieg przepisów ______________________________________________ Tabl. 50. Czyny współukarane ___________________________________________ Tabl. 51. Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie _______________________ Tabl. 52. Środki penalne ________________________________________________ Tabl. 53. Kara grzywny _________________________________________________ Tabl. 54. Kara ograniczenia wolności ______________________________________ Tabl. 55. Kary pozbawienia wolności ______________________________________ Tabl. 56. Zakaz prowadzenia pojazdów ____________________________________ Tabl. 57. Nawiązka ____________________________________________________ Tabl. 58. Świadczenie pieniężne __________________________________________ Tabl. 59. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie _______________________ Tabl. 60. Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania __________ Tabl. 61. Obowiązki próby przy warunkowym umorzeniu postępowania__________ Tabl. 62. Skutki przebiegu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania _____ Tabl. 63. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary _______ Tabl. 64. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary ______________ Tabl. 65. Okresy próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary __________ Tabl. 66. Obowiązki próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary _______ Tabl. 67. Skutki przebiegu okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary Tabl. 68. Przesłanki warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności __________________________________________________________ Tabl. 69. Modyfikacje przesłanek warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności _______________________________________________ Tabl. 70. Okres próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności _______________________________________________ 245 246 247 248 249 250 251 252 253 253 254 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 263 264 264 265 266 267 268 269 270 271 272 272 273 274 275 276 276 Spis treści Tabl. 71. Obowiązki próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności _______________________________________________ Tabl. 72. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności ______________________________________ Tabl. 73. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków karnych __ Tabl. 74. Środki zabezpieczające izolacyjno-lecznicze _________________________ Tabl. 75. Środki zabezpieczające nielecznicze _______________________________ Tabl. 76. Kara łączna ___________________________________________________ Tabl. 77. Okoliczności wyłączające karalność sprawcy_________________________ Tabl. 78. Śmierć sprawcy _______________________________________________ Tabl. 79. Przedawnienie ________________________________________________ Tabl. 80. Wyłączenie instytucji przedawnienia _______________________________ Tabl. 81. Okoliczności związane z darowaniem kary __________________________ Tabl. 82. Zatarcie skazania ______________________________________________ Indeks rzeczowy______________________________________________________ IX 277 278 279 280 281 282 283 283 284 285 285 286 287 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne PrAdw _______ ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. GranicaU _____ ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz.U. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) KC __________ Kodeks cywilny KK __________ Kodeks karny KKS _________ Kodeks karny skarbowy KKW ________ Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP _ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPK _________ Kodeks postępowania karnego KRO _________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH _________ Kodeks spółek handlowych KW __________ Kodeks wykroczeń NarkU ________ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NielU ________ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. PWKK _______ ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) Nr 88, poz. 554 ze zm.) ZawLekU _____ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) 2. Czasopisma AUMCS ______ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska KZS _________ Krakowskie Zeszyty Sądowe OSNKW ______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG ______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK _____ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK _________ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego WPP _________ Wojskowy Przegląd Prawniczy XII Wykaz skrótów 3. Inne skróty art. __________ artykuł godz. _________ godzina (-y) in. ___________ inny (-a, -e) n.c.s.l. ________ nullum crimen sine lege PCK _________ Polski Czerwony Krzyż post. _________ postanowienie SA ___________ Sąd Apelacyjny SN __________ Sąd Najwyższy sprost. ________ sprostowanie tabl. __________ tablica (-e) TK __________ Trybunał Konstytucyjny uchw. _________ uchwała UE __________ Unia Europejska w. ___________ wiek w zb. _________ w zbiegu w zw. ________ w związku wyr. __________ wyrok zd. ___________ zdanie (-a) ze zm. ________ ze zmianami Literatura M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008 T. Bojarski i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2010 O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2011 M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny – część ogólna, t. I i II, Warszawa 2011 E. Krzymuski, System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowiązują- 1999 cych w Polsce, Kraków 1921 Warszawa 2006 B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1–2, art. 3–7. Komentarz, J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938 J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązują- cego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów–Warszawa 1924 W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Część ogólna, Warszawa 1932 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009 A. Marek (red.), Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986 M. Melezini (red.), Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010 M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2009 G. Rejman (red.), J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999 G. Rejman, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 8–31 KK. Komentarz, Warszawa 2009 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946 A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. I i II, Warszawa 2006 A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk 1999 Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego, [w:] Nowe Kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2007 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II i III, Warszawa 2008 Przedmowa Oddawane do rąk Czytelnika trzecie – poprawione i uzupełnione wydanie repetytorium „Kodeks karny – część ogólna” jest dopełnieniem, a może bardziej wstępem, do Repety- torium do części szczególnej Kodeksu karnego. Ma ono stanowić pomoc w przyswojeniu materiału z zakresu części ogólnej Kodeksu karnego. Pomoc dla studentów, głównie prawa i administracji, ale również aplikantów, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu związanego z prawem karnym. Zakres opracowania podyktowany jest celami dydaktycznymi, a więc nie tylko wagą po- szczególnych zagadnień, ale także stopniem ich trudności. Autorom zależało na przystęp- nym przedstawieniu poszczególnych instytucji, nie zaś na rozstrzyganiu kwestii spornych w doktrynie i orzecznictwie. W repetytorium nie przytacza się in extenso przepisów Kodek- su karnego, poprzestając na ich omówieniu i wskazaniu na istotne problemy, jakie nasuwa ich wykładnia. Samo opanowanie materiału zawartego w niniejszym opracowaniu, bez po- sługiwania się tekstem aktu prawnego, nie zapewnia oczywiście należytego przygotowania się do egzaminu. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza stanowi omówienie podstawowych za- gadnień w formie pytań i odpowiedzi. Jej układ merytoryczny jest zbliżony do opracowań podręcznikowych. Część druga obejmująca kazusy, pozwala odnieść się do problemów po- wstających przy stosowaniu omawianych przepisów. Rozwiązania kazusów traktować nale- ży nie tyle jako arbitralne ich rozstrzygnięcie, ale jako zachętę do podjęcia własnych, twór- czych i krytycznych przemyśleń. Tablice poglądowe, stanowiące treść części trzeciej, mają ułatwić zapamiętanie najważniejszych zagadnień. Mamy nadzieję, że repetytorium spotka się z przychylnym i życzliwym przyjęciem. Po- zostaniemy wdzięczni za wszystkie uwagi. Lublin, maj 2012 r. Autorzy Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne Pytanie 1. Podaj definicję prawa karnego i dokonaj jego podziałów. Prawo karne (materialne) jest to zespół przepisów prawnych, które określają, ja- kie zachowania człowieka stanowią czyny zabronione jako przestępstwa, jakie za te czyny grożą kary i inne środki penalne, oraz ustalają zasady odpowiedzialności kar- nej za te czyny i zasady stosowania sankcji w postaci kar lub innych środków wo- bec sprawców. W prawie karnym materialnym można wyróżnić prawo karne kodeksowe i po- zakodeksowe. W Kodeksie karnym z 6.6.1997 r., który stanowi podstawowe źródło polskiego prawa karnego, zawarte jest prawo karne powszechne oraz prawo kar- ne wojskowe. Przepisy prawa karnego materialnego przewidujące odpowiedzialność karną znajdują się w wielu ustawach dodatkowych, zwanych pozakodeksowym pra- wem karnym. Na podstawie art. 116 KK stosuje się do nich przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie. Prawo karne materialne można podzielić na powszechne, dotyczące ogółu sprawców, obejmujące większość dziedzin życia społecznego i specjalne. Do naj- ważniejszych wyspecjalizowanych gałęzi prawa karnego zaliczyć należy prawo karne skarbowe, prawo karne wojskowe oraz w pewnym zakresie – karnym – prawo nieletnich. Do szeroko rozumianego prawa karnego materialnego zaliczyć także należy prawo wykroczeń. Prawo karne skarbowe, regulowane jest w Kodeksie karnym skarbowym z 10.9.1999 r. i stanowi zespół norm chroniących interesy finansowe podmiotów publicznych, przede wszystkim Skarbu Państwa. Określa katalog przestępstw i wy- kroczeń skarbowych oraz grożących za nie sankcji, autonomiczne względem prawa karnego powszechnego zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykro- Gałązka, Kodeks karny – część ogólna, wyd. 3, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne czenia skarbowe oraz zasady stosowania kar i innych środków. Ponadto wskazuje na odrębności postępowania karnego i wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Prawo karne wojskowe, zawarte w części wojskowej Kodeksu karnego, zosta- ło wyróżnione ze względu na szczególną kategorię osób – żołnierzy i sytuację, jaką jest pełnienie służby wojskowej. Obejmuje przestępstwa wojskowe i zasady odpo- wiedzialności karnej za ich popełnienie. Prawo nieletnich jest odrębną dziedziną prawa uregulowaną w ustawie z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) i w wąskim zakresie w Kodeksie karnym. Obejmuje normy prawne, których zadaniem jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nie- letnich. Ze względu na brak zdolności do zawinienia nieletni do 17. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Wobec nich stosowane są środ- ki wychowawcze i poprawcze. Wyjątek od tej zasady został ustanowiony w art. 10 § 2 KK, zgodnie z którym nieletni może ponosić odpowiedzialność karną za wska- zane przestępstwa, popełnione po ukończeniu 15. roku życia. W takim wypadku prawo nieletnich jest fragmentem prawa karnego. Prawo wykroczeń, regulowane przede wszystkim w Kodeksie wykroczeń z 20.5.1971 r., blisko związane z prawem karnym, jest od 1932 r. odrębną częścią prawa i zawiera katalog czynów zabronionych jako wykroczenia i sankcji grożą- cych za ich popełnienie. Prawo karne procesowe stanowi zbiór przepisów regulujących postępowanie karne, którego zadaniem jest doprowadzenie do wykrycia i ukarania sprawcy prze- stępstwa. Zawiera ono normy określające zasady i przebieg procesu karnego, prawa i obowiązki uczestników tego procesu. Regulowane jest w Kodeksie postępowania karnego z 6.6.1997 r. oraz ustawach dodatkowych, określających m.in. zasady dzia- łania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości. Prawo karne wykonawcze to zespół przepisów zawartych przede wszystkim w Kodeksie karnym wykonawczym z 6.6.1997 r., regulujących zasady i sposób wykonywania orzeczonych kar, środków karnych, środków probacyjnych i zabez- pieczających. Wskazuje podmioty uczestniczące w postępowaniu wykonawczym, przebieg tego postępowania i udział społeczeństwa w wykonywaniu kar. Najob- szerniejszą częścią prawa karnego wykonawczego jest prawo penitencjarne, re- gulujące wykonanie kary pozbawienia wolności, określające cele tej kary, prawa i obowiązki osadzonych w zakładach karnych oraz zasady odbywania tej kary. Zob. tabl. 1–3. Pyt.Pyt. 1 Gałązka, Kodeks karny – część ogólna, wyd. 3, Repetytoria C.H. Beck Rozdział I. Zagadnienia wstępne 3 Pytanie 2. Wymień cechy prawa karnego. Do najistotniejszych cech prawa karnego należy: 1) jest prawem dotyczącym człowieka – człowiek jest podmiotem przestępstwa, prawo karne powinno respektować godność człowieka – zarówno sprawcy, jak i ofiary przestępstwa; 2) jest prawem stanowionym (pozytywnym), określanym w drodze ustawy; 3) jest prawem publicznym – dotyczy stosunków człowieka z państwem; 4) jest prawem konstytutywnym i autonomicznym – tworzy prawne normy za- chowań; 5) jest prawem wartościującym i imperatywnym – dokonuje wartościowania dóbr i interesów, wskazując, które z nich wymagają prawnokarnej ochrony, nakazuje lub zakazuje określonego zachowania – tworząc normy powinnościowe; 6) ma charakter sankcjonujący – reaguje sankcją karną za naruszenie normy; 7) jest prawem subsydiarnym – państwo powinno odwoływać się do prawa kar- nego w ostateczności, gdy danego dobra prawnego nie można ochronić w inny sposób, powinno być ultima ratio; 8) jest prawem granic – wyznacza granice między tym co dozwolone a tym co za- bronione pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pytanie 3. Scharakteryzuj pojęcie i funkcje prawa karnego. Pod pojęciem funkcji prawa karnego rozumie się oczekiwane efekty prawa karnego, zadania stawiane przed tym prawem. Jako podstawowe funkcje prawa karnego wskazuje się najczęściej funkcję ochronną, czyli zadanie ochrony dóbr prawnych i funkcję gwarancyjną, a więc zapewnienie człowiekowi, że będzie ponosił odpowiedzialność karną tylko za zachowanie zakazane jako przestępstwo w czasie jego popełnienia. W związku ze wzrostem rangi praw ofiar przestępstwa, wskazuje się także na funkcję kompensacyjną prawa karnego. Funkcja ochronna zakłada, że podstawowym zadaniem prawa karnego jest ochrona wartości, ochrona dóbr prawnych wskazanych w ustawie karnej. Zadanie to prawo karne realizuje przez funkcje szczegółowe: funkcję karzącą (sprawiedli- wościową) oraz funkcję zapobiegawczą (prewencyjną) w postaci prewencji ogól- nej i indywidualnej. Prawo karne realizuje funkcję ochronną, zakazując w pierw- szym rzędzie określonych zachowań. Kryminalizując takie zachowania, tworzy tym samym katalog dóbr chronionych. Ochronę tych dóbr mają zapewnić sankcje karne przewidziane za ich naruszenie. Funkcja karząca prawa karnego wynika z samego faktu naruszenia normy prawnokarnej, z popełnienia przez sprawcę przestępstwa. Zadaniem prawa karne- go jest ukaranie sprawcy przestępstwa, a środkiem służącym do tego są kary i inne Gałązka, Kodeks karny – część ogólna, wyd. 3, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 2–3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: