Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00808 022050 23594017 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - część ogólna. Tom I - ebook/pdf
Kodeks karny - część ogólna. Tom I - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1002
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2552-310-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie, rozszerzone wydanie Komentarza do Części ogólnej Kodeksu karnego przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialności karnej, powiązania systemowe, w tym te wynikające z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego systemu prawa oraz ustawodawstwa obcego. Autorzy przeprowadzili jeszcze dokładniejszą analizę polskich przepisów karnych, przedstawiając czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). W Komentarzu odnajdziemy klarowną i wyczerpującą wykładnię unijnego i międzynarodowego prawodawstwa karnego oraz przystępne wyjaśnienie jego wpływu na prawo karne w Polsce. Zostało w nim również uwzględnione najnowsze orzecznictwo sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Komentarz adresowany jest do praktyków, ponieważ uwzględnia zarówno różne poziomy argumentacji prawniczej (systemowe wprowadzenie, szczegółowe uwagi teoretyczne na temat struktury przestępstwa i konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej), jak i takie uwagi, których konstrukcję wyznaczają potrzeby bezpośredniej aplikacji przepisów do konkretnych przypadków lub proces dowodzenia podstaw odpowiedzialności karnej konkretnego sprawcy. Dzięki temu publikacja odznacza się dużą przydatnością przy rozstrzyganiu problemów praktyki w tym przy redagowaniu skargi konstytucyjnej czy pytania prawnego.

Tom I. Komentarz do artykułów 1–31 zawiera omówienie kluczowych pojęć dla nauki prawa karnego takich jak zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa oraz przypadki wyłączenia odpowiedzialności karnej.

Komentarz zawiera stan prawny na 22.03.2011 r. Autorzy poza dokładnym omówieniem wszystkich najnowszych nowelizacji, które wejdą w życie do końca bieżącego roku (m.in. zmodyfikowany katalog środków karnych) uwzględnili również zmiany wprowadzone ustawą z 12.2.2010 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 227), które zaczną obowiązywać dopiero 1.7.2011 r. oraz zamieścili rozważania na temat proponowanych przyszłych zmian.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do artykułów 1–31 Pod redakcją dr. Michała Królikowskiego prof. Roberta Zawłockiego 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks karny. Część ogólna Tom I Kodeks karny Część ogólna Komentarz do artykułów 1–31 Tom I Redaktorzy Dr Michał Królikowski Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Autorzy dr Magdalena Błaszczyk, dr Michał Królikowski, dr Jerzy Lachowski, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Andrzej Sakowicz, doc. dr Anna Wal- czak-Żochowska, dr Wojciech Zalewski, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, dr Sławomir Żółtek 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Propozycja cytowania: R. Zawłocki, [w:] Królikowski, Zawłocki, Komentarz KK, t. I, art. 1, Nb 1, wyd. 2, Warszawa 2011 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978-83-2552-040-3 ISBN e-book 978-83-2552-310-7 Autorzy Dr Magdalena Błaszczyk Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 11 Dr Michał Królikowski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Biura Analiz Sejmowych; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości Wprowadzenie (wspólnie z R. Zawłoc- kim), objaśnienia do art. 1–2, 8–9, 28–31 Dr Jerzy Lachowski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Objaśnienia do art. 25–27 Dr Barbara Namysłowska- -Gabrysiak Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 5–7 Dr Andrzej Sakowicz Adiunkt w Zakładzie Polityki Kryminal- nej Uniwersytetu w Białymstoku; ekspert Biura Analiz Sejmowych Objaśnienia do art. 18–24 Doc. Dr Anna Walczak-Żochow- ska Docent w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 10 Dr Wojciech Zalewski Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art. 3 Prof. UAM Dr Hab. Robert Zawłocki Profesor, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wprowadzenie (wspólnie z M. Królikow- skim), objaśnienia do art. 13–17 Dr Sławomir Żółtek Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Objaśnienia do art. 4 i 12 V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Kodeks karny Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 75 75 75 541 601 771 772 787 967 VII Przedmowa Prezentowany Czytelnikowi Komentarz do Części ogólnej Kodeksu karnego, opublikowany przez Wydawnictwo C. H. Beck w serii Duże Komentarze Becka, jest drugim wydaniem stosunkowo nowej pozycji w ofercie Wydawnictwa. Opublikowany w tej serii dekadę temu komentarz pod redakcją Pani Profesor Genowefy Rejman, autorstwa tejże, Pani Profesor Ewy Bieńkowskiej, Pani Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej oraz Pani Profesor Janiny Wojciechowskiej, choć nie został w pełni wznowiony, zachowuje większość swoich walorów teoretycznych. Wybrane części, odpowiednio uaktualnione, pojawiły się jako samodzielne opracowania zatytułowane: Zasady odpowiedzialności karnej i objęły części autorstwa prof. B. Kunickiej-Michalskiej (2007) oraz prof. G. Rejman (2009). Od początku obowiązywania Kodeksu karnego doktryna i orzecznictwo dopracowały się już stosunkowo stabilnego i pogłębionego dorobku. Jednocześnie kontrowersje teoretyczne dotyczące założeń Kodeksu i pro- blemy praktyczne z aplikacją jego postanowień dały dostatecznie wyraźnie znać o sobie. Projektodawcy Kodeksu postawili sobie tyleż oczywiste, co ambitne zadanie opracowania aktu prawnego, który odpowiadałby demokratycznej rzeczywistości. Zmiana sposobu rozumienia istoty i roli wzorców konstytucyjnych w procesie stanowienia i stosowania prawa karnego odpowiedziała na intuicję jego twórców, tworząc dla karnisty niemal nowy przedmiot specjalizacji. W trakcie ostatnich lat podstawo- wym przedmiotem sporu na tle regulacji kodeksowej stała się również problematyka surowości polityki karnej, zasada proporcjonalności, zmiany w zakresie metod wykładni przepisów prawa karnego, jak również rozwój bardziej samodzielnych części prawa pozakodeksowego, jak np. prawa karnego gospodarczego, które uwypukliły zagadnienie subsydiarności prawa karnego. Dogmatyka skoncentrowała się tymczasem wokół problemu normy prawnokarnej, a badania nad jej konstrukcją i konsekwencjami dla struktury przestępstwa wyznaczyły przedmiot dociekań we wiodących ośrodkach akademickich. Jednocześnie znakomita część literatury karnoprawnej została poświęcona nowym wątkom, wśród których pierwszoplanowe miejsce zajmuje problematyka prawa karnego międzynarodowego i europejskiego. Z tych wszystkich powodów niniejszy Komentarz został opracowany w oparciu o odmienne założenia konstrukcyjne od funkcjonujących na rynku wydawniczym samodzielnych (jednotomowych) komentarzy do Części ogól- IX Przedmowa nej, w szczególności tomów pod redakcją prof. Andrzeja Zolla, prof. Jacka Giezka i prof. Andrzeja Wąska. Ma on w naszym zamyśle wyróżniać się zakresem uwzględnienia konstytucyjnych uwarunkowań odpowiedzialności karnej, powiązań systemowych, w tym tych wynikających z zestawień komparatystycznych wewnątrz polskiego systemu prawa i kodyfikacji, ustawodawstwa obcego oraz stanowiących znak współczesnego stosowania prawa implikacji regulacji unijnych oraz standardów ochrony praw człowieka do regulacji karnoprawnej, jak też genezy rozwiązań kodeksowych. Tam, gdzie było to merytorycznie uzasadnione, większość uwag do rozdziałów lub artykułów została w podobny sposób zorganizowana, aby Czytelnik mógł w uporządkowany sposób zapoznać się z tymi wszystkimi odniesieniami, ułatwiającymi zrozumienie instytucji i proces interpretacji tekstu prawnego. Można również dostrzec, że przyznając dogmatyce prawnokarnej funkcję porządkowania rozumowania, optujemy za funkcjonalnym podejściem do procesu ustalania podstaw odpowiedzialności karnej, stosowaniem struktur mieszanych, których ostateczny kształt zależy od konkretnego kontekstu aksjologicznego i normatywnego, jak również materialnej wiarygodności rozstrzygnięcia. Postanowiliśmy również zróżnicować charakter uwag Ko- mentarza. Kierując go przecież przede wszystkim do praktyków i stosujących prawo karne, uwzględnialiśmy różne poziomy argumentacji prawniczej. Z tego też powodu Czytelnik znajdzie np. systemowe wprowadzenie, sze- rokie uwagi teoretyczne na temat struktury przestępstwa i konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności, jak również i takie uwagi, których konstrukcję wyznaczają potrzeby bezpośredniej aplikacji przepisów do konkretnych przypadków lub proces dowodzenia podstaw odpowiedzialności karnej konkretnego sprawcy. Dzięki temu mamy nadzieję, że w Komentarzu będzie można odnaleźć uwagi przydatne przy redagowaniu skargi konstytucyjnej, pytania prawnego, jak i przy rozstrzyganiu problemów praktyki. Autorami Komentarza są przede wszystkim rozpoznawani przedstawiciele młodszego pokolenia polskiej karnistyki, pracujący w wiodących ośrodkach uniwersyteckich i organach tworzenia lub stosowania prawa. Cieszy nas to, że udało się zgromadzić zespół z różnych środowisk naukowych, a mimo to zachować dostatecznie spójne założenia teoretyczne Komentarza. Każdy z Autorów odpowiada za swoją część, ale podstawowe konstrukcje zostały przez nas przedyskutowane; podjęliśmy przy nich wysiłek osiągnięcia możliwie największego porozumienia. Jednocześnie mamy świadomość, że pierwsze wydania tak obszernego dzieła są zawsze w pewnym stopniu dopiero początkiem drogi nad doskonaleniem i ujednolicaniem opracowania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które mogą pomóc w tej pracy. Do przygotowania nowego wydania, niewiele ponad rok od wprowadzenia tego tytułu na rynek wydawniczy, skłoniły nas zmiany legislacyjne oraz wyczerpanie się poprzedniego nakładu. Skorzystaliśmy z okazji, by poprawić X Przedmowa te niedoskonałości, które zauważono przy lekturze komentarza. Niektóre jego części zostały przy tym istotnie zmodyfikowane. Pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim tym, których uwagi lub osobiste wsparcie przyczyniły się do lepszego kształtu opracowania, w szczególności: prof. Lechowi Gardockiemu, dr. hab. Zbigniewowi Jędrze- jewskiemu, prof. Andrzejowi Markowi, prof. dr. hab. Lechowi Paprzyckiemu, dr. Piotrowi Radziewiczowi, Wojciechowi Odrowążowi-Sypniewskiemu, prof. UAM dr. hab. Pawłowi Wilińskiemu, prof. UJ dr. hab. Włodzimierzowi Wróblowi, SSN Stanisławowi Zabłockiemu, prof. dr. hab. Eleonorze Zieliń- skiej. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Krzysztofowi Szczuckiemu – asystentowi towarzyszącemu pracom redakcyjnym. Michał Królikowski Uniwersytet Warszawski Robert Zawłocki Uniwersytet michal.krolikowski@uw.edu.pl im. A. Mickiewicza w Poznaniu zawlocki@amu.edu.pl XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpImpMasU . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) Decyzja Ramowa ENA . Decyzja ramowa Rady z 13.6.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkow- skimi (Dz.Urz. UE L 190/1 ze zm.) DośZwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.1.2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.) DozElU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) EKPCz . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GrHazU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IPNU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Na- rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKWP . . . . . . . . . . . . . . dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo- wego z 23.9.1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (t.j. Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107) XIII Wykaz skrótów KP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPD . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPP UE . . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 303/1) KPW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra- wach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OchrZPsychU . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psy- chicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OgłAktNorU . . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) PDPCz . . . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwa- lona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed- noczonych w Paryżu 10.12.1948 r. PlanRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochro- nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PNarkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narko- manii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) XIV Wykaz skrótów ProkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) SMTK . . . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 78) SOFA . . . . . . . . . . . . . . . Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych sporządzona w Londynie 19.6.1951 r. StGB . . . . . . . . . . . . . . . Strafgesetzbuch – kodeks karny Republiki Fede- ralnej Niemiec TFUE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. od 1.12.2009 r.) TUE . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. do 30.11.2009 r.) UmMiędzU . . . . . . . . . . ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodo- wych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUROJUST . . . . . . . . . . Europejski Urząd na rzecz Współpracy Sądowej MTK . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTKJ . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugo- MTKR . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny dla Ruandy sławii XV Wykaz skrótów MTW . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Wojskowy SA . . . . . . . . . . . . . . . . . sąd apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składnie siedmiu sędziów SN (IW) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy Izba Wojskowa SN (PIKiW) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN (PSIK) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Karnej SO . . . . . . . . . . . . . . . . . SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny sąd okręgowy 3. Publikatory i czasopisma Ann. UMCS . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Arch. Krym. . . . . . . . . Archiwum Kryminologii (w latach 1933–1939 Archiwum Kryminologiczne) AUNC . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BPK . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPiE . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawne i Ekonomiczne CzPKiNP . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. EP . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Głos S. GSiP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze SP – Prz. Orz. . . . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecz- nictwa Ius Novum Informator Prawniczy GSW . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska IN . . . . . . . . . . . . . . . . . Inf. Pr. . . . . . . . . . . . . . KF . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Filozoficzny KPPubl. . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZP . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo XVI Wykaz skrótów NStZ . . . . . . . . . . . . . . . Neue Zeitschrift fûr Srafrecht OETS . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawie- dliwości ONSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyj- nego OSA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych OTK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy OTK-A . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Se- ria A . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Penitencjarny Pal. PiM . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PLeg. PPE . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego PPen. PPiA . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Karnego PPol. . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Policyjny PPPubl. Pr. i Pod. Prob. PK . . . . . . . . . . . . Problemy Prawa Karnego . . . . . . . . . Problemy Praworządności Prob. Praw. Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki . . . . . . Prokuratura i Prawo – dodatek: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Na- czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego” PS . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PSejm. PWP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Więziennictwa Polskiego RPEiS . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SE . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Europejskie . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy XVII Wykaz skrótów SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SKKiP . . . . . . . . . . . . . . Studia Kryminologiczne Kryminalistyczne i Pe- nitencjarne SP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Europejskiego Trybunału Spra- wiedliwości ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUJ PP . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Przegląd Prawniczy ZPBAS . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawne Uniwersytetu Kardynała Stefana Kancelarii Sejmu Wyszyńskiego ZStW . . . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift fûr die gesamte Strafrechtwissenschaft 4. Inne skróty artykuł część . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny litera . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie art. . . . . . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . ENA . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Aresztowania KRK . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny lit. n. Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowany Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. poz. red. t. t.j. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uw. wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . uchwała XVIII Wykaz skrótów z. ze zm. zd. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zmianami zdanie zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - część ogólna. Tom I
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: