Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00844 013693 24107566 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 248
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3903-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Repetytorium „Kodeks karny – część szczególna. Pytania. Kazusy. Tablice” podzielone jest na trzy części:

część pierwsza – PYTANIA z odpowiedziami dotyczące m.in.:

część druga – KAZUSY z propozycjami rozstrzygnięć obejmujące m.in. zagadnienia:

część trzecia – TABLICE przedstawiające m.in.:

Trzecie wydanie zawiera pytania dostosowane do aktualnego stanu prawnego oraz najnowszą literaturę.

Dzięki temu Repetytorium przyswoisz, zrozumiesz i sprawdzisz wiadomości z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Gałązka Radosław G. Hałas Sławomir Hypś Damian Szeleszczuk Krzysztof Wiak Kodeks karny – część szczególna pytania • kazusy • tablice 3. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Kodeks karny – część szczególna W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO WYKROCZEŃ (MATERIALNE I PROCESOWE), wyd. 7 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski, S. Steinborn PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak (red.) PRAWO KARNE, wyd. 3 Skrypty Becka P. Hofmański (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. Tom IV. Komentarz. Aktualizacje, wyd. 4 Duże Komentarze Becka A. Marek KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 17 Edycja Sądowa www.sklep.beck.pl Kodeks karny – część szczególna pytania • kazusy • tablice 3. wydanie poprawione i uzupełnione dr Małgorzata Gałązka dr Radosław G. Hałas dr Sławomir Hypś dr Damian Szeleszczuk prof. dr hab. Krzysztof Wiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3902-3 ISBN e-book 978-83-255-3903-0 Spis treści Wykaz skrótów _____________________________________________________ IX Literatura __________________________________________________________ XIII Przedmowa ________________________________________________________ XIX Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne _________________________________________________________ Pytanie 1–8 Rozdział II. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ____________ Pytanie 9–15 Rozdział III. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej _________________________________________________ Pytanie 16–19 Rozdział IV. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu _____________________ Pytanie 20–36 Rozdział V. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji ____________________________________ Pytanie 37–42 Rozdział VI. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania oraz wolności seksualnej i obyczajności ____________________ Pytanie 43–65 Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece __________________ Pytanie 66–73 Rozdział VIII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej ________ Pytanie 74–77 Rozdział IX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego _____________________________________ Pytanie 78–84 Rozdział X. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości __________ Pytanie 85–97 1 8 14 20 39 45 67 76 79 86 VI Spis treści Rozdział XI. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ___________ Pytanie 98–103 Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ________________ Pytanie 104–106 Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu___________________________________________________ Pytanie 107–139 Rozdział XIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi _________________ Pytanie 140–149 Część B. Kazusy Kazus 1. Zabójstwo ___________________________________________________ Kazus 2. Przerywanie ciąży _____________________________________________ Kazus 3. Bójka _______________________________________________________ Kazus 4. Wypadek komunikacyjny ________________________________________ Kazus 5. Zmuszanie ___________________________________________________ Kazus 6. Naruszenie miru domowego _____________________________________ Kazus 7. Obraza uczuć religijnych ________________________________________ Kazus 8. Zgwałcenie ___________________________________________________ Kazus 9. Znęcanie się __________________________________________________ Kazus 10. Zniesławienie ________________________________________________ Kazus 11. Naruszenie nietykalności cielesnej _______________________________ Kazus 12. Łapownictwo bierne i czynne ___________________________________ Kazus 13. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 14. Fałszywe zeznania ____________________________________________ Kazus 15. Zatajenie dowodów niewinności _________________________________ Kazus 16. Niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd ________________ Kazus 17. Wzięcie zakładnika, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym _____________________________________________________ Kazus 18. Kradzież z włamaniem _________________________________________ Kazus 19. Kradzież a przywłaszczenie _____________________________________ Kazus 20. Rozbój a kradzież _____________________________________________ Kazus 21. Rozbój a wymuszenie rozbójnicze _______________________________ Kazus 22. Uszkodzenie cudzej rzeczy _____________________________________ Część C. Tablice Tabl. 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne _____ Tabl. 2. Ludobójstwo __________________________________________________ Tabl. 3. Szpiegostwo __________________________________________________ Tabl. 4. Zdrada dyplomatyczna __________________________________________ 96 103 106 127 135 138 139 141 143 145 148 149 152 155 157 158 160 161 163 165 167 170 173 175 177 179 183 184 184 185 Spis treści Tabl. 5. Samowolne oddalenie a dezercja __________________________________ Tabl. 6. Ochrona życia _________________________________________________ Tabl. 7. Ochrona zdrowia ______________________________________________ Tabl. 8. Typy zabójstw _________________________________________________ Tabl. 9. Zabójstwo w typie podstawowym _________________________________ Tabl. 10. Przerywanie ciąży _____________________________________________ Tabl. 11. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ____________________________ Tabl. 12. Udział w bójce lub pobiciu – typ podstawowy _______________________ Tabl. 13. Udział w bójce lub pobiciu – typy kwalifikowane _____________________ Tabl. 14. Wypadek komunikacyjny a katastrofa komunikacyjna _________________ Tabl. 15. Pozbawienie wolności __________________________________________ Tabl. 16. Groźba bezprawna i groźba karalna _______________________________ Tabl. 17. Handel ludźmi ________________________________________________ Tabl. 18. Nękanie (stalking) _____________________________________________ Tabl. 19. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody ____________________ Tabl. 20. Przestępstwo zmuszania ________________________________________ Tabl. 21. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta _______________________________ Tabl. 22. Naruszenie miru domowego ____________________________________ Tabl. 23. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania ________________ Tabl. 24. Przestępstwo zgwałcenia _______________________________________ Tabl. 25. Przestepstwa związane z wykorzystaniem seksualnym ________________ Tabl. 26. Przestępstwo czynu lubieżnego (pedofilii) ___________________________ Tabl. 27. Przestępstwo kazirodztwa ______________________________________ Tabl. 28. Przestępstwo nawiązania kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego (grooming) ______________________________________________ Tabl. 29. Przestępstwo propagowania lub pochwalania pedofilii _________________ Tabl. 30. Przestępstwa związane z pornografią ______________________________ Tabl. 31. Przestępstwa związane z prostytucją ______________________________ Tabl. 32. Przestępstwo bigamii __________________________________________ Tabl. 33. Przestępstwo znęcania się _______________________________________ Tabl. 34. Przestępstwo rozpijania małoletniego _____________________________ Tabl. 35. Przestępstwo niealimentacji _____________________________________ Tabl. 36. Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej __________ Tabl. 37. Przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej _______ Tabl. 38. Nielegalna adopcja _____________________________________________ Tabl. 39. Dozwolona krytyka ____________________________________________ Tabl. 40. Przestępstwa związane z korupcją ________________________________ Tabl. 41. Wyłączenie karalności za łapownictwo _____________________________ Tabl. 42. Przestępstwo poplecznictwa _____________________________________ Tabl. 43. Udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym ___________ Tabl. 44. Kryminalizacja zachowań odnoszacych się do broni palnej i amunicji _____ Tabl. 45. Ochrona mienia – granica między przestępstwem a wykroczeniem ______ Tabl. 46. Przestępstwa rozbójnicze _______________________________________ Tabl. 47. Fałszowanie dokumentów ______________________________________ Tabl. 48. Paserstwo ___________________________________________________ Tabl. 49. Kradzież a przywłaszczenie ______________________________________ VII 186 187 187 188 188 189 190 191 191 192 193 193 194 195 196 197 197 198 198 199 200 201 201 202 202 203 204 205 205 206 206 207 207 208 209 210 211 211 212 213 214 216 217 218 218 VIII Spis treści Tabl. 50. Oszustwo – oszustwo gospodarcze – oszustwo ubezpieczeniowe _______ Tabl. 51. Kradzież – kradzież z włamaniem – kradzież rozbójnicza – rozbój _______ Tabl. 52. Przestępstwa przeciwko mieniu – wypadki mniejszej wagi _____________ Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 219 220 221 223 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne BrońU �������� ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) d. KK �������� ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) EKPC �������� Konwencja z 4.11.1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ���������� Kodeks cywilny KK ���������� Kodeks karny KKW �������� Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP � Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPK ��������� Kodeks postępowania karnego KRO ��������� Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW ���������� Kodeks wykroczeń MPPOiP ������ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) ObrRPU ������ ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo­ OchrInfNiejawU ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, litej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) poz. 1228) 2. Czasopisma GSP ��������� Gdańskie Studia Prawnicze KZS ��������� Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ��������� Monitor Prawniczy OSA ��������� Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB �������� Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW ������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG ������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokura tura Generalna OSPiKA ������ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ��������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ���������� Palestra PiP ���������� Państwo i Prawo X Wykaz skrótów PPK ��������� Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ����� Prokuratura i Prawo PS ����������� Przegląd Sądowy PUG ��������� Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SP ����������� Studia Prawnicze WPP ��������� Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Piśmiennictwo K. Daszkiewicz, Przestępstwa �������� K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 L. Gardocki, Prawo ��� L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004 R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa �������� R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom pań­ stwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok i in., Komentarz ���������� O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999 Komentarz, red. O. Górniok ������ Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004 Komentarz, red. A. Wąsek, t. I ���� Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2004 Komentarz, red. A. Wąsek, t. II ���� Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artykułów 226–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2005 Komentarz, red. A. Zoll ���������� Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 2006 B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa �������� B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informa­ cji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX–XXXIII Kodek­ su karnego. Komentarz, Warszawa 2000 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa �������� B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa prze­ ciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksu­ alnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXII, XXIV, XXV, XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warsza­ wa 2001 A. Marek, Prawo ����� A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000 Wykaz skrótów XI J. Skorupka, Przestępstwa �������� J. Skorupka, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i pa­ pierami wartościowymi. Rozdział XXXVII Kodeksu karnego. Ko­ mentarz, Warszawa 2002 J. Warylewski, Przestępstwa �������� J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i oby­ czajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warsza­ wa 2001 J. Wojciechowski, Komentarz ���������� J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, War­ szawa 1997 4. Inne skróty art. ��������������� artykuł orz. ��������������� orzeczenie SA ���������������� Sąd Apelacyjny SN ��������������� Sąd Najwyższy SN (7) ������������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK ��������������� Trybunał Konstytucyjny post. �������������� postanowienie poz. ��������������� pozycja pyt. ��������������� pytanie t. ����������������� tom tekst jedn. ���������� tekst jednolity uchw. ������������� uchwała w zb. �������������� w zbiegu w zw. ������������� w związku wyr. ��������������� wyrok zob. ��������������� zobacz Literatura 1. Wybrane podręczniki, komentarze i monografie A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 J. Bednarzak, Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971 T. Bojarski, Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania jednostki, Lublin 1992 Z. Bożyczko, Kradzież z włamaniem i jej sprawca, Warszawa 1970 J. Bronisławski, Szpiegostwo. Wywiad. Paragrafy, Warszawa 1974 K. Buchała, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973 K. Buczkowski, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2000 K. Buczkowski, M. Wojtaszek, Pranie pieniędzy, Warszawa 2001 O. Chybiński, Rozbój w teorii i praktyce, Wrocław 1975 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 W. Cieślak, Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 T. Cyprian, J. Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa 1948 K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1981 K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958 M. Filar, Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985 M. Flemming, Kodeks karny – część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2000 M. Flemming, W. Kutzmann, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999 D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2004 R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi spra­ wiedliwości. Rozdział XXIX i XXX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Ko­ mentarz, Warszawa 2000 O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkie- wicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002–2003 O. Górniok, S. Hoc, S. M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III (art. 117–363), Gdańsk 1999 XIV Literatura A. Grześkowiak, Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1991, Szczecin 1994 K. Gustowska-Szwaja, Z. Lachman, J. Stańda, Fałszywe zeznania i ich przyczyny, Kraków T. Hanausek, Przemoc jako forma działania przestępczego, Kraków 1966 K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998 K. Indecki, Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1969 r. Analiza dogmatyczna, J. Kaczmarek, M. Kierszka, Porwania dla okupu, Warszawa 2003 Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artykułów 226–316, red. A. Wąsek, 1971 Łódź 1991 Warszawa 2004 Warszawa 2005 Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 1999 Kodeks karny. Część szczególna, t. II i III, red. A. Zoll, Kraków 2006 Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004 R. Kokot, Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław 2001 H. Kołakowska-Przełomiec, Przestępstwa niealimentacji, Ossolineum 1989 Z. Kubec, B. Hołyst, Bójka i pobicie, Warszawa 1962 W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w pol­ skim prawie karnym. Zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984 B. Kunicka-Michalska, Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL na tle prawnoporów­ nawczym, Toruń 1967 B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawied­ liwości. Rozdział XXX–XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności su­ mienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cieles­ nej. Rozdział XXII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 J. Leszczyński, Przestępstwo zgwałcenia w Polsce, Warszawa 1973 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938 A. Marek, Komentarz do Kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007 A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 2004 A. Marek, E. Pływaczewski, A. Peczeniuk, Kradzież i paserstwo mienia prywatnego, Warsza­ B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdział XXXV KK. Komentarz, Warszawa Z. Młynarczyk, Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971 I. Nowicka, Rozbój drogowy jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Kra­ wa 1985 1999 ków 2004 Ochrona życia w nowym Kodeksie karnym, red. A. Grześkowiak, Lublin 1999 Literatura XV T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004 H. Popławski, Zbrodnia zdrady ojczyzny. Zbrodnia szpiegostwa, Warszawa 1983 J. Piórkowska-Flieger, Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004 Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2007 Prawo karne gospodarcze, red. O. Górniok, Bydgoszcz 2003 A. Ratajczak, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego, Warszawa 1980 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002 Z. Siwik, Przestępstwo niealimentacji ze stanowiska polityki kryminalnej, Wrocław 1974 J. Skorupka, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Roz­ dział XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2002 L. Sobolewski, Karalność fałszywych wyjaśnień, Warszawa 1966 R. A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 J. Szamrej, Przestępstwo poplecznictwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1977 M. Tarnawski, Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1981 J. Warylewski, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 A. Wąsek, Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982 K. Wiak, Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001 J. Wojciechowska, Zdrada ojczyzny w polskim prawie karnym na tle porównawczym, Wroc­ ław 1975 J. Wojciechowska, M. Flemming, Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego. Komentarz, War­ szawa 1999 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997 J. Wojciechowski, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000 R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300–302. Komentarz, Warszawa 2001 2. Inne opracowania M. Bryła, Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organiza­ cyjne przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2000, Nr 3 W. Cieślak, Przestępstwa rozbójnicze i ich wzajemne relacje (na tle Kodeksu karnego z 1997 r.), GSP 2002, t. VII W. Cieślak, „Rozporządzenie mieniem” jako znamię wymuszenia rozbójniczego (art. 211 KK), Pal. 1995, Nr 11–12 S. Cora, Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie, GSP 2003, t. XI XVI Literatura M. Czekaj, Posługiwanie się niebezpiecznym przedmiotem – jako znamię przestępstwa w Kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 2 W. Dadak, Pozbawienie wolności jako znamię przestępstwa samouwolnienia. Uwagi na tle kryminalizacji samouwolnień, PiP 1995, z. 10–11 A. Grześkowiak, Ochrona życia ludzkiego na tle rozwiązań nowego Kodeksu karnego, Ethos 1999, Nr 45–46 O. Górniok, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w art. 115 § 20 KK, PS 2004, Nr 10 S. Hoc, O prawnokarnej ochronie przedstawicieli państw obcych oraz ich symboli pań­ stwowych, Prok. i Pr. 2003, Nr 12 S. Hoc, O przestępstwach zdrady dyplomatycznej, PPK 2004, Nr 23 S. Hoc, Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w nowym Kodeksie karnym, WPP 2000, Nr 1 Prok. i Pr. 2001, Nr 6 S. Hoc, Szpiegostwo w nowym Kodeksie karnym, WPP 1998, Nr 1–2 J. Kaczmarek, Konsekwencje prawnokarne uwolnienia zakładnika (art. 252 § 4 KK), Z. Kallaus, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 7, Warszawa 1998 P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, PS 2000, Nr 11–12 P. Kardas, J. Satko, Przestępstwa przeciwko mieniu. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1981–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002 B. Kaszowska, Porwanie osoby dla okupu w świetle art. 252 Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 10 Nr 1–2 Nr 4 Z. Kegel, J. Satko, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi pie­ niędzmi i papierami wartościowymi. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apela­ cyjnych 1918–2000. Piśmiennictwo, Kraków 2002 J. Kędzierski, Fałszowanie papierów wartościowych w polskim prawie karnym, Pal. 2002, W. Kubala, Przestępstwa przeciwko państwu de lege ferenda, WPP 1988, Nr 4 M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego, PS 2005, M. Kulik, Czy bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania jest zatajeniem prawdy w rozumieniu art. 233 § 1 KK, WPP 2003, Nr 3 M. Kulik, Z prawnokarnej problematyki graffitti, Prok. i Pr. 2001, Nr 2 B. Kunicka-Michalska, Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie, Pal. 1968, Nr 6. E. Kunze, Kradzież a zabór w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego (problem linii granicznej), WPP 1999, Nr 3–4 E. Kunze, Kwalifikowane postacie zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, Pal. 1999, Nr 5–6 J. Lachowski, T. Oczkowski, Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie naduży­ cia zaufania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PS 2002, Nr 5 S. Łagodziński, Kontrowersje wokół przywłaszczenia (art. 284 KK), Prok. i Pr. 2001, Nr 2 Literatura XVII S. Łagodziński, Przestępstwa przeciwko mieniu w kodeksie karnym (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 1999, Nr 2 S. Łagodziński, Przestępstwa rozbójnicze – wybrane zagadnienia, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12 J. Majewski, W. Wróbel, Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, PiP 1993, z. 5 B. Mik, Karnomaterialna ochrona dokumentów (zagadnienia wybrane), Prok. i Pr. 2001, Nr 4 Z. Młynarczyk, Przestępstwo fałszywych zeznań w nowej kodyfikacji karnej, Pal. 1969, Nr 6 Z. Młynarczyk, Uprawnienie przyjmującego zeznanie jako warunek przestępności fałszy­ wych zeznań, NP 1966, Nr 11 P. Nasuszny, Treść i zakres pojęcia włamania jako okoliczności kwalifikującej przestępstwo kradzieży podstawowej w ujęciu doktryny i orzecznictwa sądowego, [w:] Nowa kodyfi­ kacja prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław 2003 J. Palus, S. M. Przyjemski, Przyjęcie przez obywatela polskiego obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, WPP 2001, Nr 1 J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w nowym Ko deksie karnym, PS 1997, Nr 10 G. Rejman, Przestępstwa przeciwko dokumentom w świetle art. 270 i 271 KK, PPK 1999, Nr 19 A. Sałata, Oszustwa ubezpieczeniowe (wybrane zagadnienia), Prok. i Pr. 1999, Nr 5 J. Skorupka, Przestępstwa fałszowania papierów wartościowych w nowym kodeksie kar­ nym, Prok. i Pr. 1998, Nr 10 R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji gospodarczej (art. 296a KK), Prok. i Pr. 2004, Nr 3 R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b KK), R. A. Stefański, Przestępstwo uwolnienia osoby pozbawionej wolności – art. 243 KK, R. A. Stefański, Przestępstwo zatajania dowodów niewinności – art. 236 KK, Prok. i Pr. Prok. i Pr. 2004, Nr 2 Prok. i Pr. 2003, Nr 2 2001, Nr 9 Prok. i Pr. 2000, Nr 6 M. Szewczyk, Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Uzasadnienie rządowego projektu nowego Kodeksu karnego, [w:] Nowe Kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997 A. Wąsek, Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda, R. Zakrzewski, Ochrona obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi w nowym Kodeksie R. Zakrzewski, Ochrona wiarygodności dokumentów w nowym Kodeksie karnym, PiP 1995, z. 7 karnym, PUG 1998, Nr 5 PUG 1999, Nr 7–8 R. Zawłocki, Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 KK, MoP 2003, Nr 6 Przedmowa Z wielką radością oddajemy do rąk Czytelników trzecie, poprawione i uzupełnione wy­ danie repetytorium „Kodeks karny – część szczególna”. Głównymi adresatami oraz naj­ surowszymi recenzentami niniejszego opracowania będą Studenci, dla których i z myślą o których ono powstało. To bowiem dla nich stanowić ma pomoc w opanowaniu materiału z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego. Sposób ujęcia problematyki i układ pracy wynikają z doświadczeń autorów w pracy ze studentami i mają stanowić pomoc w przygo­ towaniu do egzaminu z prawa karnego. Zakres opracowania podyktowany jest zatem celami dydaktycznymi, a więc nie tylko wagą poszczególnych zagadnień, ale i stopniem ich trudno­ ści, dającym się zaobserwować na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Autorom za­ leżało na przystępnym przedstawieniu poszczególnych przestępstw, z uwzględnieniem ich struktury i klasyfikacji według różnych kryteriów podziału, często mających charakter spor­ ny w doktrynie. Za mierzeniem autorów nie było rozstrzyganie tych wątpliwości, dlatego przeważnie opierano się na rozwiązaniach dominujących w piśmiennictwie. Nie uniknięto jednak oceny obowiązujących przepisów, jak również ograniczonej polemiki z ich interpre­ tacją przedstawianą w literaturze i orzecz nictwie. Praca składa się z trzech części. Część pierwsza stanowi omówienie podstawowych zagadnień w formie pytań i odpowiedzi. Oprócz dogmatycznej analizy znamion poszcze­ gólnych przestępstw, autorzy przytaczają orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy prezentowane w literaturze. Część druga, obejmująca kazusy, ma charakter komplementarny w stosunku do części opisowej. Pozwala ona odnieść się do wielu problemów interpretacyj­ nych powstających przy stosowaniu omawianych przepisów. Porusza zarazem zagad nienia, które nie zostały ujęte w części pierwszej. Rozwiązania kazusów traktować należy nie tyle jako arbitralne rozstrzygnięcie, często skomplikowanych i spornych zagadnień, ale jako za­ chętę do podjęcia własnych, twórczych i krytycznych przemyśleń. Tablice poglądowe, sta­ nowiące treść części trzeciej, mają ułatwić zapamiętanie najważniejszych zagadnień. Do korzystania z tej publikacji konieczna jest znajomość podstawowej siatki pojęciowej w zakresie prawa karnego, w szczególności zaś struktury przestępstwa i podziałów prze­ stępstw. Od wyjaśniania tych pojęć autorzy odstąpili w przekonaniu, że powinny one być poznane w ramach części ogólnej prawa karnego. Podkreślić również należy, że w repety­ torium w zasadzie nie przytacza się in extenso przepisów Kodeksu karnego, poprzestając na ich omówieniu i wskazaniu na istotne problemy, jakie nasuwa ich interpretacja. Oczy­ wiste jest zatem, że samo opanowanie materiału zawartego w niniejszym opracowaniu, bez posługiwania się tekstem aktu prawnego, nie zapewnia należytego przygotowania się do egzaminu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: