Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 004875 21526738 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny 2014 - ebook/pdf
Kodeks karny 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 204
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-503-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks karny (stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. Uwzględniono także zmiany wchodzące w życie 9 lutego 2015 r. oraz 1 lipca 2015 r. W serii dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część ogólna § 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestęp- stwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Art. 56. [Zasady i dyrektywy wymiaru środków karnych] Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje się odpowied- nio do orzekania innych środków przewidzianych w tym ko- deksie. Art. 57. [Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary] § 1. Jeżeli zachodzi kilka niezależnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo obostrzenia kary, sąd może tylko jeden raz karę nadzwyczajnie złagodzić albo ob- ostrzyć, biorąc pod uwagę łącznie zbiegające się podstawy łagodzenia albo obostrzenia. § 2. Jeżeli zbiegają się podstawy nadzwyczajnego złagodze- nia i obostrzenia, sąd może zastosować nadzwyczajne zła- godzenie albo obostrzenie kary. Art. 57a. [Występek chuligański] § 1. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy prze- stępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawo- wego zagrożenia zwiększonego o połowę. § 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek na- prawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za doznaną 34 Rozdział VI Zasady wymiaru kary... krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzyw- dzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni- tencjarnej. Art. 58. [Wybór kary] § 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunko- wego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. § 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. § 2a. Kary ograniczenia wolności związanej z obowiąz- kiem, o którym mowa w art. 35 § 1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku. § 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności do lat 2, w szczególności jeżeli orzeka równocze- śnie środek karny; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. § 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o cha- rakterze chuligańskim oraz do sprawcy przestępstwa okre- ślonego w art. 178a § 4. Art. 59. [Możliwość odstąpienia od wymierzenia kary] § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego 35 Część ogólna rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równo- cześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku o cha- rakterze chuligańskim. Art. 59a. [Umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego] § 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z uży- ciem przemocy, naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej szkodzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat po- zbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1. § 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzo- nego warunkiem zastosowania § 1 jest naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych. § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą re- alizacji celów kary. *Art. 59a wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2013 r., Nr 202, poz. 1247). Art. 60. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy okre- ślone w art. 54 § 1. § 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodze- nie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności: 36 Rozdział VI Zasady wymiaru kary... 1) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda zo- stała naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, 2) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił sta- rania o naprawienie szkody lub o jej zapobieżenie, 3) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego naj- bliższy poniósł poważny uszczerbek w związku z popeł- nionym przestępstwem. § 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a na- wet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popeł- nieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powo- łanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. § 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwy- czajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, nie- zależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożo- nego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. § 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat 5 może warunkowo za- wiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie po- pełni ponownie przestępstwa; przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio. § 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierze- niu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad: 37 Część ogólna 1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej karą 25 lat pozbawienia wolności, sąd wymierza karę pozba- wienia wolności nie niższą od 8 lat, 2) jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, 3) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę ograni- czenia wolności albo pozbawienia wolności, 4) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę ograni- czenia wolności. § 7. Jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami wymie- nionymi w art. 32 pkt 1-3, nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61 § 2 nie stosuje się. Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] § 1. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w wypadku określonym w art. 60 § 3, zwłaszcza gdy rola sprawcy w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a przekazane informacje przy- czyniły się do zapobieżenia popełnieniu innego przestęp- stwa. § 2. Odstępując od wymierzenia kary, sąd może również od- stąpić od wymierzenia środka karnego, chociażby jego orze- czenie było obowiązkowe. 38 Rozdział VII Powrót do przestępstwa Art. 62. [Określenie rodzaju i typu zakładu karnego] Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić ro- dzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania. Art. 63. [Zaliczenie okresów rzeczywistego pozbawienia wolności oraz stosowania środków zapobiegawczych] § 1. Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywiste- go pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając do pełne- go dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wol- ności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny. § 2. Na poczet orzeczonych środków karnych, o których mo- wa w art. 39 pkt 2-3, zalicza się okres rzeczywistego sto- sowania odpowiadających im rodzajowo środków zapobie- gawczych, wymienionych w art. 275 lub art. 276 Kodeksu postępowania karnego. Rozdział VII Powrót do przestępstwa Art. 64. [Recydywa] § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wy- mierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestęp- stwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagroże- nia zwiększonego o połowę. 39 Część ogólna § 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach okre- ślonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne prze- stępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwał- cenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestęp- stwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości po- wyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wy- mierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwięk- szonego o połowę. § 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego usta- wowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni. Art. 65. [Stały dochód, działanie w grupie lub związku przestępczym albo przestępstwo terrorystyczne] § 1. Przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewi- dziane wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2, stosuje się także do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działa- jąc w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym. § 2. Do sprawcy przestępstwa z art. 258 mają odpowied- nie zastosowanie przepisy dotyczące sprawcy określonego w art. 64 § 2, z wyjątkiem przewidzianego w tym przepisie zaostrzenia kary. 40 Rozdział VIII Środki związane z poddaniem... Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania karnego] § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a po- stawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy spo- sób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorze- nia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozba- wienia wolności. § 3. W wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze spraw- cą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorze- nie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagro- żonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania karnego] § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i spo- łeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyśl- ne, jego właściwości i warunku osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa za- grożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. * Art. 66 w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2013 r., Nr 202, poz. 1247). 41 Część ogólna Art. 67. [Okres próby, dozór oraz obowiązki] § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. § 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowa- nie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. § 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zo- bowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świad- czenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa popeł- nionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym. § 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio. Art. 68. [Podjęcie umorzonego postępowania] § 1. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które zo- stał prawomocnie skazany. § 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szcze- gólności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiąz- ku lub orzeczonego środka karnego albo nie wykonuje za- wartej z pokrzywdzonym ugody. 42 Rozdział VIII Środki związane z poddaniem... § 2a. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczno- ści, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodo- wego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. § 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowa- nia, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie po- pełnił przestępstwo. § 4. Warunkowo umorzonego postępowania nie można pod- jąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary] § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara sa- moistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powro- towi do przestępstwa. § 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i wa- runki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowa- nie się po popełnieniu przestępstwa. § 3. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2, chyba że zachodzi wyjątkowy wy- padek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami; zawie- szenia wykonania kary, o którym mowa w art. 60 § 3-5, nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2. 43
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: