Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 003377 24077686 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II - ebook/pdf
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1783
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1583-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kodeks karny. Część szczególna, to obszerny komentarz do wszystkich przepisów części szczególnej Kodeksu karnego przygotowany przez wybitnych polskich karnistów, podzielony na dwa tomy. Czwarte, rozszerzone wydanie Komentarza, poza wysokim poziomem merytorycznym, daje gwarancję niezawodnych praktycznych rozwiązań. Oprócz argumentacji doktrynalno-prawnej Czytelnikowi zostanie przedstawione bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i okręgowych.

Opracowanie uwzględnia najnowszy stan prawny włącznie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 5.11.2009 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 206, poz. 1589), która rozszerza katalog przestępstw przeciwko wolności seksualnej (penalizując m.in. zachowania przestępcze o podłożu seksualnym w cyberprzestrzeni), wprowadza modyfikację przestępstw przeciwko czci, rozszerza katalog czynów polegających na propagowaniu faszyzmu lub innego systemu totalitarnego i inne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawne- go. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, po- woływanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II to obszerny komentarz do art. 222–316 Kodeksu karnego przygotowany przez wybitnych polskich karnistów. Czwarte, rozszerzone wydanie Komentarza, poza wysokim poziomem mery- torycznym, daje gwarancję niezawodnych praktycznych rozwiązań. Oprócz argumentacji doktrynalno-prawnej Czytelnikowi przedstawiono bogate orzecznic- two Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i okręgowych. Opracowanie uwzględnia najnowszy stan prawny włącznie ze zmianami wpro- wadzonymi ustawą z 20.5.2010 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Po- licji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postę- powania karnego, Dz.U. Nr 98, poz. 626), która m.in. penalizuje czyny popełnione przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Redaktorzy: † prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki. Autorzy: † prof. dr hab. Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Emil Pływaczewski, prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, dr Bogusław Michalski, dr Andrzej Sakowicz, prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka. Kodeks karny Część szczególna Tom II Komentarz do artykułów 222–316 Pod redakcją A. Wąska R. Zawłockiego 4. wydanie Kodeks karny Część szczególna Tom II Komentarz do artykułów 222–316 Pod redakcją prof. Andrzeja Wąska prof. Roberta Zawłockiego 4. wydanie ISBN 978-83-255-1583-6 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 279,00 zł C·H·BECK Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks karny – część szczególna Tom II Kodeks karny Część szczególna Komentarz do artykułów 222–316 Tom II Redaktorzy †Prof. dr hab. Andrzej Wąsek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Autorzy †Prof. dr hab. Oktawia Górniok, Uniwersytet Śląski; Wiesław Kozielewicz, Sędzia Sądu Najwyższego; prof. dr hab. Emil Pływaczewski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, Polska Akademia Nauk; prof. UAM dr. hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewi- cza w Poznaniu; dr Bogusław Michalski, Prokuratura Krajowa; dr Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku; prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 A. Wąsek, R. Zawłocki, Komentarz, KK – Część szczególna, t. II, wyd. 4, Propozycja cytowania: Warszawa 2010 Poszczególne części opracowali: Oktawia Górniok/Robert Zawłocki: objaśnienia do art. 222–231 Barbara Kunicka-Michalska: objaśnienia do art. 232–247a, 265–269b Wiesław Kozielewicz: objaśnienia do art. 248–251 Emil Pływaczewski/Andrzej Sakowicz: objaśnienia do art. 252–264a Robert Zawłocki: objaśnienia do art. 270–277, 296–309 Bogusław Michalski: objaśnienia do art. 278–295 Jerzy Skorupka: objaśnienia do art. 310–316 Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978–83–255–1583–6 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks karny Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 222–231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwo- ści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 232–247a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 248–251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 139 159 405 406 414 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 447 452 457 540 567 608 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 252–264a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 265–269b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności doku- mentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278–295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodar- czemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 Art. 296–309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 3 3 6 8 750 751 759 866 878 906 V Spis treści Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596 Art. 310–316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721 VI Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABWAWU . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154) BadCzynOskR . . . . . AlkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.2.2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz.U. Nr 33, poz. 299) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad- ministracji z 21.6.2002 r. w sprawie badań lekar- skich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. Nr 97, poz. 880) BadLekZatR . . . . . . . Ministra BankHipU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BrońU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) BrońU z 1961 r. . . . ustawa z 31.1.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6 poz. 43 ze zm.) CBAU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko- CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. rupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.) z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) CyberprzestK . . . . . . Konwencja Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyber- CzynStosMiędzynR . przestępczości rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.1.2002 r. w sprawie szczegółowych czynno- ści sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) DInfPU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- Ministra blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) VII DoradztwoPodatkU . ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. Nr 108, poz. 1022) Ministra DozTechU . . . . . . . . ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) EKE . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ekstradycji z 13.12.1957 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307 ze zm. wraz z pro- tokołami dodatkowymi) EKoPOS . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, spo- rządzona w Strasburgu 21.3.1983 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279 ze zm.) EKPCz. . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) karnych, EKPwK . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o pomocy prawnej w spra- wach sporządzona w Strasburgu 20.4.1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.) ElInPłatU . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumen- tach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowo- dach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) GiełdyTowU . . . . . . . ustawa z 26.11.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.) GranicaU . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwo- GryZakłU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajem- wej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67) Wykaz skrótów DorPismR . . . . . . . . Ministra nych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) Sprawiedliwości rozporządzenie z 24.6.2003 r. w sprawie sposobu technicznego przy- gotowania sieci służących do przekazywania infor- macji, do kontroli przekazów informacji oraz spo- sobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, od- InfKontR . . . . . . . . . VIII Wykaz skrótów twarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów (Dz.U. Nr 110, poz. 1052) IPNU . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Naro- dowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Naro- dowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KB . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w pań- stwie, którego są obywatelami, sporządzona w Ber- linie 19.5.1978 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 8, poz. 21) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KCel . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny (t.j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . KK z 1932 r. . . . . . . z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta poz. 553 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK z 1969 r. . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KKW z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy poz. 94 ze zm.) (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) z 2009 r. Nr 217, poz. 1689) KM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KontrSkarbU . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j Dz.U. KosztPNielR . . . . . . KosztWykrR . . . . . . Ministra z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 14.8.2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1009) rozporządzenie Sprawiedliwości z 10.10.2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowa- Ministra IX Wykaz skrótów nych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowa- nia w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 118, poz. 1269) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK z 1928 r. . . . . . (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33, poz. 313 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KPW z 1971 r. . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KrRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądowni- ctwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KurSądU . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.7.2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów spo- łecznych (Dz.U. Nr 134, poz. 1260) KurSpołWojskR . . . . X Wykaz skrótów KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) LasU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. NBPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) XI WykUprPolR . . . . . . ŁawSądWojskR . . . . Nr 45, poz. 435 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 26.7.2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu uprawnień policjantów (Dz.U. Nr 141, poz. 1186) rozporządzenie Sprawiedliwości z 26.5.2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających są- dów wojskowych (Dz.U. Nr 108, poz. 1017 ze zm.) (t.j. Dz.U. Ministra z 1995 r. Nr 117, poz. 564 ze zm.) ŁączU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.1990 r. o łączności mKK . . . . . . . . . . . . . Mały Kodeks karny – dekret Rady Ministrów z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie nie- bezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) MinWynPrU . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli- tycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) MTKRS . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Kar- nego, sporządzony w Rzymie w dniu 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) NalŚwR . . . . . . . . . . NalŚwD . . . . . . . . . . dekret z 26.10.1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 4.7.1990 r. w sprawie wysokości należności świad- ków i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 48, poz. 284 ze zm.) Ministra NarkU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Wykaz skrótów NielWartMajątU . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowa- dzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terrory- zmu – obecnie: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli NSAU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini- (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finan- sowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obo- wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) ObszarMorskiU . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OchrKultU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.) OchrObrGospU . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodar- czego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 615) OchrOiMU . . . . . . . . ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia OchrPrzyrU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabytkU . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece OchrZwierzU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OdpadU . . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio- tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) XII OpłKserUwierzOdpR rozporządzenie OpłKU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych OpłKasR . . . . . . . . . OpłRadPrR . . . . . . . . Wykaz skrótów OdpowDyscSU . . . . ustawa z 3.12.1998 r. o odpowiedzialności dyscypli- narnej sędziów, którzy w latach 1944–1989 sprze- niewierzyli się niezawisłości sędziowskiej (Dz.U. z 1999 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.) OgrProwDzGospU . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- OpłAdwR . . . . . . . . . Ministra sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwosci z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności ad- wokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) Ministra Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wyda- nie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. Nr 107, poz. 1006) Ministra (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 14.5.2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasa- cji w sprawach karnych (Dz.U. Nr 97, poz. 886) Sprawiedliwości rozporządzenie z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności rad- ców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) Ministra OrdPE . . . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1997 r. – Ordynacja podatkowa OrdSejmSenat OskPrywR . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) . . . . . ustawa z 12.4.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.5.2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej Ministra XIII Wykaz skrótów równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. Nr 104, poz. 980) PaszpU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PlanRodzU . . . . . . . . ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze- rywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej PostMediacR . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie postępowania mediacyj- nego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020) PośrUbezpU . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpiecze- Ministra niowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrAut PrAtom . . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, PrDew . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) poz. 622 ze zm.) Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) PrGeologiGór . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrLot . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. PrŁaw . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProtDokTajemR . . . . Ministra z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowią- zek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. Nr 108, poz. 1023 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. PrPras . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) poz. 24 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrTelekom . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekominikacyjne (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSP z 1985 r. . . . ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) PrUSW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów woj- skowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PrzechSubstNiebR . . PrywPPU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpie- czeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia (Dz.U. Nr 108, poz. 1025) PWKK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- Ministra deks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKKS . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RadPrU . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. RegCzynWywR . . . . RegUProkR . . . . . . . RegUSądR . . . . . . . . Ministra z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 11.6.2003 r. w sprawie regulaminu czynności w za- kresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz.U. Nr 108, poz. 1018) rozporządzenie Sprawiedliwości z 27.8.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędo- wania powszechnych jednostek organizacyjnych pro- kuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 27.8.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowa- nia sądów powszechnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.) Ministra Ministra RybŚródlU . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) XVI Wykaz skrótów RyczałtU . . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) SądSekrZ . . . . . . . . . zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekreta- riatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) SGU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej SKŚU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218) Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Nr 227, poz. 1505 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. StanWojU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kom- petencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i za- sadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) StanWyjątU . . . . . . . ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. StatPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. SWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.4.1996 r. o Służbie Więziennej Nr 113, poz. 985 ze zm.) Nr 88, poz. 439 ze zm.) TajemTożŚwR . . . . . Ministra (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnie- nie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz.U. Nr 108, poz. 1024) ŚwKorU . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym TechWarOkR . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwooci z 2.6.2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz.U. Nr 104, poz. 981) TKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Ministra TSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) XVII Wykaz skrótów UbezpU z 1990 r. UbOCPojR . . . . . . . . UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) . . ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczenio- wej (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) rozp. Ministra Finansów z 24.3.2000 r. w spra- wie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpiecze- nia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojaz- dów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) UKolWU . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118 ze zm.) UKS . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) UOPU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526 ze zm.) Ministra UprOrgDochR . . . . . UPEA . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie określenia organów upraw- nionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popie- rania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępo- waniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środ- ków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania za- pisów (Dz.U. Nr 107, poz. 1005) UrzTechRejR . . . . . . Ministra UsłDetektywU . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.) UznNiewOrzU . . . . . ustawa z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orze- czeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów VATU z 1993 r. . . . . ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) WydSPR . . . . . . . . . WybPrezU . . . . . . . . ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu ob- liczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. Nr 108, poz. 1026 ze zm.) Ministra WykMandU . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz.U. Nr 107, poz. 1007) WyznLosSkładR . . . ZamPublU . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych Ministra (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ZdrPsychU . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma AMSPSiK . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki Ann. . . . . . . . . . . . . . Publications of the European Court of Human Ri- ghts. Serie A: Judgments and Decisions. Registry of the Court, Council of Europe, Carl Hyemanns Ver- lag KG (do 31 grudnia 1995 r.) (zastąpione przez RJD) An. UMCS . . . . . . . . Annales Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Arch. Iuri. Cracov. . . Archivum Juridicum Cracovi Arch. Krym. Arch. Med. Sąd. Arch. Med. Sąd. Krym. . . . . . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii . . . Archiwum Medycyny Sądowej . . . . . . Archiwum Kryminologii XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: