Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00308 006874 20217312 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa - ebook/pdf
Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3601-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na: 10.12.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł I. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Dział I. Część ogólna Rozdział 1. Przepisy wstępne Warunki przestępności czynu. Zasada legalizmu, koincydencji. Przestępstwo skutkowe Art. 1. § 1. Odpowiedzialności.karnej.za.przestępstwo.skar­ bowe.lub.odpowiedzialności.za.wykroczenie.skarbowe.podlega. ten.tylko,.kto.popełnia.czyn.społecznie.szkodliwy,.zabroniony.pod. groźbą.kary.przez.ustawę.obowiązującą.w.czasie.jego.popełnienia. § 2. Nie.jest.przestępstwem.skarbowym.lub.wykroczeniem. skarbowym.czyn.zabroniony,.którego.społeczna.szkodliwość.jest. znikoma. § 3. Nie.popełnia.przestępstwa.skarbowego.lub.wykroczenia. skarbowego.sprawca.czynu.zabronionego,.jeżeli.nie.można.mu. przypisać.winy.w.czasie.czynu. § 4. Jeżeli.do.dokonania.przestępstwa.skarbowego.lub.wy­ kroczenia.skarbowego.wymagane.jest.nastąpienie.okreś.lonego. w.kodeksie.skutku,.sprawca.zaniechania.podlega.odpowiedzial­ ności.karnej.za.przestępstwo.skarbowe.lub.odpowiedzialności.za. wykroczenie.skarbowe.tylko.wtedy,.jeżeli.ciążył.na.nim.prawny,. szczególny.obowiązek.zapobiegnięcia.skutkowi. 11 Art. 2–3 Kodeks karny skarbowy Czas popełnienia czynu, stosowanie nowej ustawy. Modyfikacja penalizacji, depenalizacja Art. 2. § 1. Czyn.zabroniony.uważa.się.za.popełniony.w.cza­ sie,.w.którym.nastąpiło.zachowanie.sprawcy,.chyba.że.kodeks.sta­ nowi.inaczej. § 2. Jeżeli.w.czasie.orzekania.obowiązuje.ustawa.inna.niż.w.cza­ sie.popełnienia.przestępstwa.skarbowego.lub.wykroczenia.skarbo­ wego,.stosuje.się.ustawę.nową,.jednakże.należy.stosować.ustawę. obowiązującą.poprzednio,.jeżeli.jest.względniejsza.dla.sprawcy. § 3. Niedopuszczalne.jest.stosowanie.w.części.ustawy.nowej. i.w.części.ustawy.obowiązującej.poprzednio. § 4. Jeżeli.według.nowej.ustawy.czyn.zabroniony.objęty.orze­ czeniem.zagrożony.jest.karą,.której.górna.granica.jest.niższa.od.kary. orzeczonej,.wymierzoną.karę.obniża.się.do.górnej.granicy.ustawo­ wego.zagrożenia.przewidzianego.za.taki.czyn.zabroniony.w.nowej. ustawie;.jeżeli.nowa.ustawa.nie.przewiduje.możliwości.zastosowa­ nia.środka.objętego.orzeczeniem,.to.środka.tego.nie.wykonuje.się. § 5. Jeżeli.według.nowej.ustawy.czyn.zabroniony.objęty.orze­ czeniem.nie.jest.już.zagrożony.karą.pozbawienia.wolności,.wymie­ rzoną.karę.pozbawienia.wolności.podlegającą.wykonaniu.zamienia. się.na.karę.grzywny,.przyjmując.jeden.dzień.kary.pozbawienia. wolności.za.równoważny.dwóm.stawkom.dziennym.kary.grzywny. § 6. Jeżeli.według.nowej.ustawy.czyn.zabroniony.objęty.orze­ czeniem.nie.jest.już.zabroniony.pod.groźbą.kary,.skazanie.ulega. zatarciu.z.mocy.prawa,.a.ukaranie.uważa.się.za.niebyłe. Miejsce popełnienia czynu. Przestępstwa popełnione przeciwko interesom Wspólnoty Europejskiej Art. 3. § 1. Czyn.zabroniony.uważa.się.za.popełniony.w.miej­ scu,.w.którym.nastąpiło.zachowanie.sprawcy,.albo.gdzie.skutek.sta­ nowiący.znamię.czynu.zabronionego.nastąpił.lub.według.zamiaru. sprawcy.miał.nastąpić. § 2. Przepisy.kodeksu.stosuje.się.do.sprawcy,.który.popełnił. czyn.zabroniony.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.jak.rów­ 12 Kodeks karny skarbowy Art. 4 nież.na.polskim.statku.wodnym.lub.powietrznym,.chyba.że.kodeks. stanowi.inaczej. § 3. Niezależnie.od.przepisów.obowiązujących.w.miejscu.po­ pełnienia.przestępstwa.skarbowego,.przepisy.kodeksu.stosuje.się. także.do.obywatela.polskiego.oraz.cudzoziemca.w.razie.popełnie­ nia.za.granicą.przestępstwa.skarbowego.skierowanego.przeciwko. istotnym.interesom.finansowym.państwa.polskiego. § 3a. Niezależnie.od.przepisów.obowiązujących.w.miejscu. popełnienia.przestępstwa.skarbowego,.przepisy.kodeksu.stosuje. się.także.do.obywatela.polskiego.w.razie.popełnienia.za.granicą. przestępstwa.skarbowego.okreś.lonego.w.rozdziale.6.i.7.działu.II. tytułu.I,.skierowanego.przeciwko.interesom.finansowym.Wspólnot. Europejskich. § 4. Przestępstwa.skarbowe.i.wykroczenia.skarbowe.okreś.lone. w.rozdziale.7.są.karalne.także.w.razie.popełnienia.ich.za.granicą,. jeżeli.zostały.ujawnione.w.wyniku.czynności.kontrolnych.przepro­ wadzonych.tam.przez.polski.organ.celny.lub.inny.organ.upraw­ niony.na.podstawie.umów.międzynarodowych;.przepis.stosuje.się. odpowiednio,.jeżeli.wykroczenie.skarbowe.okreś.lone.w.art..106e,. art..106f.i.art..106h.popełnione.zostało.za.granicą. § 5. Przepisy.kodeksu.stosuje.się.także.do.obywateli.polskich. oraz.cudzoziemców,.którzy.przebywając.na.terytorium.Rzeczypo­ spolitej.Polskiej.nakłaniają.lub.udzielają.pomocy.do.popełnienia.za. granicą.przestępstwa.skarbowego.skierowanego.przeciwko.intere­ som.finansowym.Wspólnot.Europejskich,.okreś.lonego.w.rozdziale. 6.i.7.działu.II.tytułu.I. Znamiona podmiotowe — umyślność, nieumyślność Art. 4. § 1. Przestępstwo.skarbowe.lub.wykroczenie.skarbo­ we.można.popełnić.umyślnie,.a.także.nieumyślnie,.jeżeli.kodeks. tak.stanowi. § 2. Czyn.zabroniony.popełniony.jest.umyślnie,.jeżeli.sprawca. ma.zamiar.jego.popełnienia,.to.jest.chce.go.popełnić.albo.przewi­ dując.możliwość.jego.popełnienia,.na.to.się.godzi. 13 Art. 5–7 Kodeks karny skarbowy § 3. Czyn.zabroniony.popełniony.jest.nieumyślnie,.jeżeli.spraw­ ca.nie.mając.zamiaru.jego.popełnienia,.popełnia.go.jednak.na.skutek. niezachowania.ostrożności.wymaganej.w.danych.okolicznościach,. mimo.że.możliwość.popełnienia.tego.czynu.przewidywał.albo.mógł. przewidzieć. Wiek sprawcy. Postępowanie wobec nieletnich Art. 5. § 1. Na.zasadach.okreś.lonych.w.kodeksie.odpowiada. ten.tylko,.kto.popełnia.czyn.zabroniony.po.ukończeniu.lat.17,.chy­ ba.że.przepis.ustawy.stanowi.inaczej. § 2. W.stosunku.do.sprawcy,.który.popełnił.przestępstwo.skar­ bowe.lub.wykroczenie.skarbowe.po.ukończeniu.lat.17,.lecz.przed. ukończeniem.lat.18,.sąd.zamiast.kary.lub.środka.karnego.stosuje. środki.wychowawcze,.lecznicze.albo.poprawcze.przewidziane.dla. nieletnich,.jeżeli.okoliczności.sprawy.oraz.stopień.rozwoju.sprawcy,. jego.właściwości.i.warunki.osobiste.za.tym.przemawiają. Zbieg przepisów. Czyn ciągły Art. 6. § 1. Ten.sam.czyn.może.stanowić.tylko.jedno.przestęp­ stwo.skarbowe.albo.tylko.jedno.wykroczenie.skarbowe. § 2. Dwa.lub.więcej.zachowań,.podjętych.w.krótkich.odstępach. czasu.w.wykonaniu.tego.samego.zamiaru.lub.z.wykorzystaniem. takiej.samej.sposobności,.uważa.się.za.jeden.czyn.zabroniony;. w.zakresie.czynów.zabronionych.polegających.na.uszczupleniu.lub. narażeniu.na.uszczuplenie.należności.publicznoprawnej.za.krótki. odstęp.czasu.uważa.się.okres.do.6.miesięcy. Kumulatywny (właściwy) zbieg przepisów. Wymiar kary Art. 7. § 1. Jeżeli.ten.sam.czyn.wyczerpuje.znamiona.okreś­ lone.w.dwóch.albo.więcej.przepisach.kodeksu,.przypisuje.się.tylko. jedno.przestępstwo.skarbowe.lub.tylko.jedno.wykroczenie.skarbo­ we.na.podstawie.wszystkich.zbiegających.się.przepisów. § 2. W.wypadku.okreś.lonym.w.§.1.sąd.wymierza.karę.na.pod­ stawie.przepisu.przewidującego.karę.najsurowszą,.a.jeżeli.zbiega­ jące.się.przepisy.przewidują.zagrożenia.takie.same.—.na.podstawie. 14 Kodeks karny skarbowy Art. 8–9 przepisu,.którego.znamiona.najpełniej.charakteryzują.czyn.spraw­ cy..Nie.stoi.to.na.przeszkodzie.orzeczeniu.także.innych.środków. przewidzianych.w.kodeksie.na.podstawie.wszystkich.zbiegających. się.przepisów. Zbieg przepisów różnych ustaw. Wykonanie kary, kara łączna Art. 8. § 1. Jeżeli.ten.sam.czyn.będący.przestępstwem.skarbo­ wym.lub.wykroczeniem.skarbowym.wyczerpuje.zarazem.znamio­ na.przestępstwa.lub.wykroczenia.okreś.lonego.w.przepisach.kar­ nych.innej.ustawy,.stosuje.się.każdy.z.tych.przepisów. § 2. Wykonaniu.podlega.tylko.najsurowsza.z.kar,.co.nie.stoi.na. przeszkodzie.wykonaniu.środków.karnych.lub.innych.środków. orzeczonych.na.podstawie.wszystkich.zbiegających.się.przepisów.. Środki.karne.i.środki.zabezpieczające.oraz.dozór.stosuje.się,.cho­ ciażby.je.orzeczono.tylko.na.podstawie.jednego.ze.zbiegających.się. przepisów;.w.razie.orzeczenia.za.zbiegające.się.czyny.zabronione. zakazów.tego.samego.rodzaju.lub.pozbawienia.praw.publicznych,. sąd.stosuje.odpowiednio.przepisy.o.karze.łącznej. § 3. Jeżeli.obok.kary.najsurowszej,.która.podlega.wykonaniu,. orzeczono.także.karę.grzywny,.również.ta.kara.podlega.łącznemu. wykonaniu;.w.razie.orzeczenia.obok.kary.najsurowszej.kilku.kar. grzywny,.łącznemu.wykonaniu.podlega.tylko.najsurowsza.kara. grzywny. Sprawstwo, sprawstwo polecające. Współsprawstwo Art. 9. § 1. Odpowiada.za.sprawstwo.nie.tylko.ten,.kto.wyko­ nuje.czyn.zabroniony.sam.albo.wspólnie.i.w.porozumieniu.z.inną. osobą,.ale.także.ten,.kto.kieruje.wykonaniem.czynu.zabronionego. przez.inną.osobę.lub.wykorzystując.uzależnienie.innej.osoby.od. siebie,.poleca.jej.wykonanie.takiego.czynu. § 2. Każdy.ze.współsprawców.wykonujących.czyn.zabroniony. odpowiada.w.granicach.swej.umyślności.lub.nieumyślności,.nieza­ leżnie.od.odpowiedzialności.pozostałych.sprawców;.okoliczność. osobistą,.wyłączającą.lub.łagodzącą.albo.zaostrzającą.odpowiedzial­ 15 Art. 10 Kodeks karny skarbowy ność,.która.nie.stanowi.znamienia.czynu.zabronionego,.uwzględnia. się.tylko.co.do.sprawcy,.którego.ona.dotyczy. § 3. Za.przestępstwa.skarbowe.lub.wykroczenia.skarbowe.od­ powiada,.jak.sprawca,.także.ten,.kto.na.podstawie.przepisu.prawa,. decyzji.właściwego.organu,.umowy.lub.faktycznego.wykonywania. zajmuje.się.sprawami.gospodarczymi,.w.szczególności.finansowy­ mi,.osoby.fizycznej,.osoby.prawnej.albo.jednostki.organizacyjnej. niemającej.osobowości.prawnej,.której.odrębne.przepisy.przyznają. zdolność.prawną. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu, okoliczności wyłączającej bezprawność. Nieświadomość karalności Art. 10. § 1. Nie.popełnia.umyślnie.czynu.zabronionego,.kto. pozostaje.w.błędzie.co.do.okoliczności.stanowiącej.jego.znamię. § 2. Odpowiada.na.podstawie.przepisu.przewidującego.ła­ godniejszą.odpowiedzialność.sprawca,.który.dopuszcza.się.czynu. zabronionego.w.usprawiedliwionym.błędnym.przekonaniu,.że. zachodzi.okoliczność.stanowiąca.znamię.czynu.zabronionego,.od. której.taka.łagodniejsza.odpowiedzialność.zależy. § 3. Nie.popełnia.przestępstwa.skarbowego.lub.wykroczenia. skarbowego,.kto.dopuszcza.się.czynu.zabronionego.w.usprawie­ dliwionym.błędnym.przekonaniu,.że.zachodzi.okoliczność.wyłą­ czająca.bezprawność. § 4. Nie.popełnia.przestępstwa.skarbowego.lub.wykroczenia. skarbowego,.kto.dopuszcza.się.czynu.zabronionego.w.usprawie­ dliwionej.nieświadomości.jego.karalności. § 5. W.wypadku.okreś.lonym.w.§.3.lub.4,.jeżeli.błąd.sprawcy. jest.nieusprawiedliwiony,.sąd.może.zastosować.nadzwyczajne.zła­ godzenie.kary,.a.jeżeli.czyn.zabroniony.jest.wykroczeniem.skarbo­ wym.—.sąd.może.odstąpić.od.wymierzenia.kary.lub.środka.karnego. wymienionego.w.art..47.§.2.pkt.2.i.3,.chyba.że.przepadek.dotyczy. przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. 16 Kodeks karny skarbowy Art. 11–12 Niepoczytalność. Poczytalność ograniczona. Nietrzeźwość, odurzenie Art. 11. § 1. Nie.popełnia.przestępstwa.skarbowego.lub.wy­ kroczenia.skarbowego,.kto.z.powodu.choroby.psychicznej,.upośle­ dzenia.umysłowego.lub.innego.zakłócenia.czynności.psychicznych. nie.mógł.w.czasie.czynu.rozpoznać.jego.znaczenia.lub.pokierować. swoim.postępowaniem. § 2. Jeżeli.w.czasie.popełnienia.przestępstwa.skarbowego.zdol­ ność.rozpoznania.znaczenia.czynu.lub.kierowania.postępowaniem. była.w.znacznym.stopniu.ograniczona,.sąd.może.orzec.karę.w.wyso­ kości.nieprzekraczającej.dwóch.trzecich.górnej.granicy.ustawowego. zagrożenia.przewidzianego.za.przypisane.sprawcy.przestępstwo. skarbowe;.sąd.może.zastosować.także.nadzwyczajne.złagodzenie. kary,.a.nawet.odstąpić.od.wymierzenia.kary.lub.środka.karnego. wymienionego.w.art..22.§.2.pkt.2–6,.chyba.że.przepadek.dotyczy. przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 3. Jeżeli.w.wypadku.okreś.lonym.w.§.2.sprawca.popełnił. wykroczenie.skarbowe,.sąd.może.odstąpić.od.wymierzenia.kary. lub.środka.karnego.wymienionego.w.art..47.§.2.pkt.2.i.3,.chyba.że. przepadek.dotyczy.przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 4. Przepisów.§.1–3.nie.stosuje.się,.gdy.sprawca.wprawił.się. w.stan.nietrzeźwości.lub.inny.stan.odurzenia.powodujący.wyłącze­ nie.lub.ograniczenie.poczytalności,.które.przewidywał.albo.mógł. przewidzieć. Zasada humanitaryzmu. Dyrektywy sądowego wymiaru kary. Młodociany, nieletni Art. 12. § 1. Kary,.środki.karne.oraz.inne.środki.przewidziane. w.kodeksie.stosuje.się.z.uwzględnieniem.zasad.humanitaryzmu,. w.szczególności.z.poszanowaniem.godności.człowieka. § 2. Sąd.wymierza.karę,.środek.karny.lub.inny.środek.według. swego.uznania,.w.granicach.przewidzianych.przez.kodeks.bacząc,. aby.ich.dolegliwość.nie.przekraczała.stopnia.winy,.uwzględniając. stopień.społecznej.szkodliwości.czynu.oraz.biorąc.pod.uwagę.cele. zapobiegawcze.i.wychowawcze,.które.mają.one.osiągnąć.w.stosun­ 17 Art. 13–14 Kodeks karny skarbowy ku.do.sprawcy,.a.także.potrzeby.w.zakresie.kształtowania.świado­ mości.prawnej.społeczeństwa. § 3. Wymierzając.karę,.środek.karny.lub.inny.środek.młodocia­ nemu.albo.nieletniemu,.sąd.kieruje.się.przede.wszystkim.tym,.aby. sprawcę.wychować. Prewencja indywidualna. Indywidualizacja kary Art. 13. § 1. Wymierzając.karę,.środek.karny.lub.inny.środek,. sąd.uwzględnia.w.szczególności.rodzaj.i.rozmiar.ujemnych.na­ stępstw.czynu.zabronionego,.rodzaj.i.stopień.naruszenia.ciążące­ go.na.sprawcy.obowiązku.finansowego,.jego.motywację.i.sposób. zachowania.się,.właściwości.i.warunki.osobiste,.sposób.życia.przed. popełnieniem.czynu.zabronionego.i.zachowanie.się.po.jego.popeł­ nieniu,.a.zwłaszcza.gdy.czynił.starania.o.zapobieżenie.uszczuple­ niu.należności.publicznoprawnej.lub.o.jej.późniejsze.wyrównanie. § 2. Okoliczności.wpływające.na.wymiar.kary,.środka.karnego. lub.innego.środka.uwzględnia.się.tylko.co.do.osoby,.której.one. dotyczą. Obowiązek uiszczenia uszczuplonej należności publicznoprawnej, równowartości pieniężnej przepadku — termin, sposób Art. 14. Jeżeli.sąd.lub.organ.postępowania.przygotowawcze­ go.okreś.la.także.obowiązek,.sposób.lub.termin.uiszczenia.uszczu­ plonej.należności.publicznoprawnej.lub.równowartości.pieniężnej. przepadku.przedmiotów.lub.równowartości.pieniężnej.przepad­ ku.korzyści.majątkowej,.to.powinien.przy.tym.wziąć.pod.uwa­ gę.w.szczególności.sytuację.majątkową.sprawcy.oraz.wysokość. uszczuplonej.należności.publicznoprawnej.lub.równowartości.pie­ niężnej.przedmiotów.bądź.korzyści.podlegających.przepadkowi. 18 Kodeks karny skarbowy Art. 15–16 Obowiązek zapłaty należności pieniężnej a przepadek przedmiotów i ściągnięcie lub uiszczenie ich równowartości pieniężnej Art. 15. § 1. Orzeczenie.zapadłe.w.postępowaniu.w.sprawie. o.przestępstwo.skarbowe.lub.wykroczenie.skarbowe.nie.zwalnia. od.obowiązku.uiszczenia.należności.publicznoprawnej. § 2. W.razie.orzeczenia.przepadku.przedmiotów,.ściągnięcia. ich.równowartości.pieniężnej.lub.obowiązku.uiszczenia.ich.rów­ nowartości.pieniężnej.wygasa.obowiązek.uiszczenia.należności. publicznoprawnej.dotyczącej.tych.przedmiotów. § 3. W.razie.uiszczenia.należności.publicznoprawnej.sąd.może. orzec.przepadek.przedmiotów.tylko.w.warunkach.okreś.lonych. w.art..31.§.3.pkt.2. § 4. W.razie.potrzeby.orzeczenie.kończące.postępowanie,.na. mocy.którego.nie.orzeczono.przepadku.przedmiotów,.ściągnięcia. ich.równowartości.pieniężnej.lub.obowiązku.uiszczenia.równowar­ tości.pieniężnej.tych.przedmiotów,.powinno.zawierać.również.roz­ strzygnięcie.co.do.przekazania.przedmiotu.właściwemu.organowi. do.odrębnego.postępowania. Rozdział 2. Zaniechanie ukarania sprawcy Czynny żal. Przesłanki zastosowania. Przepadek przedmiotów lub obowiązek uiszczenia ich równowartości. Bezskuteczność zawiadomienia Art. 16. § 1. Nie.podlega.karze.za.przestępstwo.skarbowe.lub. wykroczenie.skarbowe.sprawca,.który.po.popełnieniu.czynu.zabro­ nionego.zawiadomił.o.tym.organ.powołany.do.ścigania,.ujawniając. istotne.okoliczności.tego.czynu,.w.szczególności.osoby.współdzia­ łające.w.jego.popełnieniu. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.tylko.wtedy,.gdy.w.terminie.wyzna­ czonym.przez.uprawniony.organ.postępowania.przygotowawcze­ go.uiszczono.w.całości.wymagalną.należność.publicznoprawną. uszczuploną.popełnionym.czynem.zabronionym..Jeżeli.czyn.zabro­ niony.nie.polega.na.uszczupleniu.tej.należności,.a.orzeczenie.prze­ 19 Art. 16 Kodeks karny skarbowy padku.przedmiotów.jest.obowiązkowe,.sprawca.powinien.złożyć.te. przedmioty,.natomiast.w.razie.niemożności.ich.złożenia.—.uiścić.ich. równowartość.pieniężną;.nie.nakłada.się.obowiązku.uiszczenia.ich. równowartości.pieniężnej,.jeżeli.przepadek.dotyczy.przedmiotów. okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 3. Jeżeli.złożone.przedmioty.podlegające.przepadkowi.mogą. ulec.szybkiemu.zniszczeniu.lub.zepsuciu,.ich.przechowywanie. byłoby.połączone.z.niewspółmiernymi.kosztami.lub.nadmiernymi. trudnościami.albo.powodowałoby.znaczne.obniżenie.ich.wartości,. organ.postępowania.przygotowawczego.nakłada.na.sprawcę.obo­ wiązek.uiszczenia.ich.równowartości.pieniężnej,.chyba.że.przepa­ dek.dotyczy.przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 4. Zawiadomienie.powinno.być.złożone.na.piśmie.albo.prze­ kazane.ustnie.do.protokołu. § 5. Zawiadomienie.jest.bezskuteczne,.jeżeli.zostało.złożone: 1). w.czasie,.kiedy.organ.ścigania.miał.już.wyraźnie.udokumen­ towaną.wiadomość.o.popełnieniu.przestępstwa.skarbowego. lub.wykroczenia.skarbowego; 2). po.rozpoczęciu.przez.organ.ścigania.czynności.służbowej,. w.szczególności.przeszukania,.czynności.sprawdzającej.lub. kontroli.zmierzającej.do.ujawnienia.przestępstwa.skarbowe­ go.lub.wykroczenia.skarbowego,.chyba.że.czynność.ta.nie. dostarczyła.podstaw.do.wszczęcia.postępowania.o.ten.czyn. zabroniony. § 6. Przepisu.§.1.nie.stosuje.się.wobec.sprawcy,.który: 1). kierował.wykonaniem.ujawnionego.czynu.zabronionego; 2). wykorzystując.uzależnienie.innej.osoby.od.siebie,.polecił.jej. wykonanie.ujawnionego.czynu.zabronionego; 3). zorganizował.grupę.albo.związek.mający.na.celu.popełnienie. przestępstwa.skarbowego.albo.taką.grupą.lub.związkiem. kierował,.chyba.że.zawiadomienia,.o.którym.mowa.w.§.1,. dokonał.ze.wszystkimi.członkami.grupy.lub.związku; 4). nakłaniał.inną.osobę.do.popełnienia.przestępstwa.skarbowe­ go.lub.wykroczenia.skarbowego.w.celu.skierowania.przeciw­ ko.niej.postępowania.o.ten.czyn.zabroniony. 20 Kodeks karny skarbowy Art. 16a–17 Złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej i spełnienie obowiązku podatkowego jako okoliczność wyłączająca ukaranie Art. 16a. Nie.podlega.karze.za.przestępstwo.skarbowe.lub. wykroczenie.skarbowe,.kto.złożył.prawnie.skuteczną,.w.rozumie­ niu.przepisów.ustawy.—.Ordynacja.podatkowa.lub.ustawy.z.dnia. 28.września.1991.r..o.kontroli.skarbowej.(Dz..U..z.2004.r..Nr.8,. poz..65,.z.późn..zm.),.korektę.deklaracji.podatkowej.wraz.z.uza­ sadnieniem.przyczyny.korekty.i.w.całości.uiścił,.niezwłocznie.lub. w.terminie.wyznaczonym.przez.uprawniony.organ,.należność.pu­ blicznoprawną.uszczuploną.lub.narażoną.na.uszczuplenie. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności — przesłanki, wyłączenia Art. 17. § 1. Sąd.może.udzielić.zezwolenia.na.dobrowolne. poddanie.się.odpowiedzialności,.jeżeli.wina.sprawcy.i.okoliczności. popełnienia.przestępstwa.skarbowego.lub.wykroczenia.skarbowe­ go.nie.budzą.wątpliwości,.a.jednocześnie: 1). uiszczono.w.całości.wymagalną.należność.publicznoprawną,. jeżeli.w.związku.z.przestępstwem.skarbowym.lub.wykrocze­ niem.skarbowym.nastąpiło.uszczuplenie.tej.należności; 2). sprawca.uiścił.kwotę.odpowiadającą.co.najmniej.najniższej. karze.grzywny.grożącej.za.dany.czyn.zabroniony; 3). sprawca.wyraził.zgodę.na.przepadek.przedmiotów.co.naj­ mniej.w.takim.zakresie,.w.jakim.ten.przepadek.jest.obowiąz­ kowy,.a.w.razie.niemożności.złożenia.tych.przedmiotów.—. uiścił.ich.równowartość.pieniężną;.przepisy.art..16.§.2.zdanie. trzecie.oraz.art..31.§.3.pkt.2.stosuje.się.odpowiednio; 4). uiszczono.co.najmniej.zryczałtowaną.równowartość.kosztów. postępowania. § 2. Niedopuszczalne.jest.udzielenie.zezwolenia.na.dobrowolne. poddanie.się.odpowiedzialności,.jeżeli: 1). przestępstwo.skarbowe.zagrożone.jest.karą.ograniczenia. wolności.albo.karą.pozbawienia.wolności; 2). przestępstwo.skarbowe.zagrożone.tylko.karą.grzywny.popeł­ niono.w.warunkach.okreś.lonych.w.art..37.§.1.lub.art..38.§.2; 21 Art. 18–19 Kodeks karny skarbowy 3). zgłoszono.interwencję.co.do.przedmiotu.podlegającego.prze­ padkowi,.chyba.że.zostanie.ona.cofnięta.przez.interwenienta. do.czasu.wniesienia.aktu.oskarżenia.do.sądu. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności — wymiar kary Art. 18. § 1. Sąd,.udzielając.zezwolenia.na.dobrowolne.pod­ danie.się.odpowiedzialności,.orzeka: 1). tytułem.kary.grzywny.kwotę.uiszczoną.przez.sprawcę; 2). przepadek.przedmiotów.tylko.w.takich.granicach,.w.jakich. sprawca.wyraził.na.to.zgodę,.a.w.razie.niemożności.ich.zło­ żenia.—.uiścił.ich.równowartość.pieniężną. § 2. Prawomocny.wyrok.o.zezwoleniu.na.dobrowolne.poddanie. się.odpowiedzialności.nie.podlega.wpisowi.do.Krajowego.Rejestru. Karnego. § 3. Uiszczenie.okreś.lonej.kwoty.tytułem.kary.grzywny.za. przestępstwo.skarbowe.w.drodze.dobrowolnego.poddania.się. odpowiedzialności.nie.stanowi.przesłanki.recydywy.skarbowej. okreś.lonej.w.art..37.§.1.pkt.4. Odstąpienie od wymierzenia kary, środka karnego Art. 19. § 1. Sąd.może.odstąpić.od.wymierzenia.kary,.co.nie. stoi.na.przeszkodzie.orzeczeniu.środka.karnego.wymienionego. w.art..22.§.2.pkt.2–6.lub.w.art..47.§.2.pkt.2.i.3,.jeżeli.zachodzą. warunki.jego.orzeczenia.i.cele.kary.zostaną.przez.ten.środek.speł­ nione,.w.szczególności.w.wypadkach.przewidzianych.w.kodeksie,. a.ponadto: 1). za.przestępstwa.skarbowe.—.zagrożone.karą.pozbawienia. wolności.nieprzekraczającą.3.lat.lub.karą.łagodniejszą,.gdy. stopień.społecznej.szkodliwości.popełnionego.czynu.nie. jest.znaczny;.przepisu.nie.stosuje.się.do.sprawcy.przestęp­ stwa.skarbowego.popełnionego.w.warunkach.okreś.lonych. w.art..37.§.1.lub.w.art..38.§.2,.z.zastrzeżeniem.art..37.§.2.i.3. oraz.art..38.§.3; 2). za.wykroczenia.skarbowe.—.w.wypadkach.zasługujących. na.szczególne.uwzględnienie,.biorąc.pod.uwagę.charakter. 22 Kodeks karny skarbowy Art. 20 i.okoliczności.popełnienia.wykroczenia.skarbowego,.właści­ wości.i.warunki.osobiste.sprawcy.oraz.jego.zachowanie.się.po. popełnieniu.tego.wykroczenia. § 2. Jeżeli.w.związku.z.przestępstwem.skarbowym.lub.wykro­ czeniem.skarbowym.nastąpiło.uszczuplenie.należności.publicz­ noprawnej,.sąd.może.odstąpić.od.wymierzenia.kary.lub.środka. karnego.wymienionego.w.art..22.§.2.pkt.2–6.lub.w.art..47.§.2.pkt.2. i.3.tylko.wtedy,.gdy.ta.wymagalna.należność.została.w.całości.uisz­ czona.przed.wydaniem.wyroku. § 3. Odstępując.od.wymierzenia.kary,.sąd.może.również.odstą­ pić.od.orzeczenia.środka.karnego,.chociażby.jego.orzeczenie.było. obowiązkowe;.przepisu.nie.stosuje.się,.jeżeli.przepadek.dotyczy. przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 4. W.postępowaniu.w.stosunku.do.nieobecnych.orzeczenie. co.do.kary,.środka.karnego.lub.innego.środka.można.ograniczyć.do. przepadku.przedmiotów. Rozdział 3. Przestępstwa skarbowe Zakres stosowania przepisów części ogólnej k.k. Art. 20. § 1. Do.przestępstw.skarbowych.nie.mają.zastosowa­ nia.przepisy.części.ogólnej.i.rozdziału.XXXVIII.Kodeksu.karnego,. z.zastrzeżeniem.§.2. § 2.1.Przepisy.art..18.§.2.i.3,.art..19,.art..20,.art..21.§.2.i.3,.art..22–24,. art..27.§.1,.art..40.§.1,.art..41,.art..43.§.2,.art..51,.art..57,.art..58.§.1.i.2a,. art..60.§.1.i.2,.art..62,.art..63,.art..66.§.1,.art..67,.art..68,.art..69.§.1.i.2,. art..70,.art..72–77,.art..78.§.1.i.3,.art..79,.art..80.§.1.i.3,.art..81–83,.art..85,. art..86.§.1a,.2.i.3,.art..87,.art..88,.art..89.§.1,.1a.i.3,.art..90,.art..92–98,. art..103.§.1,.art..106–108,.art..114.oraz.art..114a,.a.także.wskazane. w.innych.przepisach.niniejszego.rozdziału.przepisy.części.ogólnej. Kodeksu.karnego.stosuje.się.odpowiednio.do.przestępstw.skarbo­ wych;.do.żołnierzy,.którzy.dopuścili.się.czynu.zabronionego.jako. 1.Art..20.§.2.zmieniony.przez.art..3.ustawy.z.dnia.20.stycznia.2011.r..(Dz..U.. Nr.48,.poz..245).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.maja.2011.r. 23 Art. 21–22 Kodeks karny skarbowy przestępstwo.skarbowe,.stosuje.się.odpowiednio.także.przepisy. art..318,.art..321,.art..322.§.1.i.3,.art..323,.art..324.§.1,.art..326–333,. art..335.oraz.art..336.Kodeksu.karnego. § 3. W.wypadku.okreś.lonym.w.art..21.§.3.Kodeksu.karnego. sąd.może.także.odstąpić.od.wymierzenia.kary.lub.środka.karnego. wymienionego.w.art..22.§.2.pkt.2,.3,.5.i.6.niniejszego.kodeksu,.chyba. że.przepadek.dotyczy.przedmiotów.okreś.lonych.w.art..29.pkt.4. § 4. Wymieniona.w.art..23.Kodeksu.karnego.przesłanka.„dobro­ wolności”.nie.ma.zastosowania.do.przestępstw.skarbowych. § 5. W.wypadku.okreś.lonym.w.art..27.§.1.Kodeksu.karnego. dopuszczalny.eksperyment.dotyczy.tylko.eksperymentu.ekono­ micznego.lub.technicznego. § 6. Wymienione.w.§.2.oraz.w.art..21.§.3,.art..26.§.4,.art..40.§.1. i.art..45.przepisy.części.ogólnej.Kodeksu.karnego.stosuje.się.odpo­ wiednio.także.do.osób.wymienionych.w.art..53.§.36,.które.dopuściły. się.przestępstwa.skarbowego,.chyba.że.część.wojskowa.Kodeksu. karnego.zawiera.odmienne.przepisy.ogólne. Karalność usiłowania. Wysokość kary Art. 21. § 1. Usiłowanie.przestępstwa.skarbowego.zagrożone­ go.karą.nieprzekraczającą.roku.pozbawienia.wolności.lub.karą.ła­ godniejszą.jest.karalne.tylko.wtedy,.gdy.kodeks.tak.stanowi. § 2. Za.usiłowanie.można.wymierzyć.karę.w.wysokości.nieprze­ kraczającej.dwóch.trzecich.górnej.granicy.ustawowego.zagrożenia. przewidzianego.dla.danego.przestępstwa.skarbowego. § 3. Do.usiłowania.stosuje.się.odpowiednio.także.przepisy. art..13,.14.§.2.oraz.art..15.Kodeksu.karnego;.przepis.art..20.§.4.niniej­ szego.kodeksu.stosuje.się.odpowiednio. Kary. Środki karne. Środki zabezpieczające Art. 22. § 1. Karami.za.przestępstwa.skarbowe.są: 1). kara.grzywny.w.stawkach.dziennych; 2). kara.ograniczenia.wolności; 3). kara.pozbawienia.wolności. 24 Kodeks karny skarbowy Art. 23 § 2. Środkami.karnymi.są: 1). dobrowolne.poddanie.się.odpowiedzialności; 2). przepadek.przedmiotów; 3). ściągnięcie.równowartości.pieniężnej.przepadku.przedmio­ tów; majątkowej; 4). przepadek.korzyści.majątkowej; 4a). ściągnięcie.równowartości.pieniężnej.przepadku.korzyści. 5). zakaz.prowadzenia.okreś.lonej.działalności.gospodarczej,.wy­ konywania.okreś.lonego.zawodu.lub.zajmowania.okreś.lonego. stanowiska; 6). podanie.wyroku.do.publicznej.wiadomości; 7). pozbawienie.praw.publicznych; 8). środki.związane.z.poddaniem.sprawcy.próbie: a). warunkowe.umorzenie.postępowania.karnego, b). warunkowe.zawieszenie.wykonania.kary, c). warunkowe.zwolnienie. § 3. Środkami.zabezpieczającymi.są: 1). umieszczenie.w.zakładzie.zamkniętym; 2). umieszczenie.w.zakładzie.psychiatrycznym; 3). umieszczenie.w.zakładzie.karnym,.w.którym.stosuje.się.środki. lecznicze.lub.rehabilitacyjne; 4). umieszczenie.w.zamkniętym.zakładzie.leczenia.odwyko­ wego; 5). skierowanie.do.placówki.leczniczo–rehabilitacyjnej; 6). przepadek.przedmiotów; 7). zakazy.wymienione.w.§.2.pkt.5. Grzywna orzeczona wyrokiem nakazowym. Maksymalna wysokość i dyrektywy wymiaru Art. 23. § 1. Wymierzając.karę.grzywny,.sąd.okreś.la.liczbę.sta­ wek.oraz.wysokość.jednej.stawki.dziennej;.jeżeli.kodeks.nie.sta­ nowi.inaczej,.najniższa.liczba.stawek.wynosi.10,.najwyższa.—.720. 25 Art. 24 Kodeks karny skarbowy § 2. Wyrokiem.nakazowym.można.wymierzyć.karę.grzywny. w.granicach.nieprzekraczających.wysokości.200.stawek.dziennych,. chyba.że.kodeks.przewiduje.karę.łagodniejszą. § 3. Ustalając.stawkę.dzienną,.sąd.bierze.pod.uwagę.dochody. sprawcy,.jego.warunki.osobiste,.rodzinne,.stosunki.majątkowe. i.możliwości.zarobkowe;.stawka.dzienna.nie.może.być.niższa.od. jednej.trzydziestej.części.minimalnego.wynagrodzenia.ani.też. przekraczać.jej.czterystukrotności. Odpowiedzialność posiłkowa — zasady Art. 24. § 1. Za.karę.grzywny.wymierzoną.sprawcy.przestęp­ stwa.skarbowego.czyni.się.w.całości.albo.w.części.odpowiedzial­ ną.posiłkowo.osobę.fizyczną,.osobę.prawną.albo.jednostkę.orga­ nizacyjną.niemającą.osobowości.prawnej,.której.odrębne.przepi­ sy.przyznają.zdolność.prawną,.jeżeli.sprawcą.czynu.zabronionego. jest.zastępca.tego.podmiotu.prowadzący.jego.sprawy.jako.pełno­ mocnik,.zarządca,.pracownik.lub.działający.w.jakimkolwiek.in­ nym.charakterze,.a.zastępowany.podmiot.odniósł.albo.mógł.od­ nieść.z.popełnionego.przestępstwa.skarbowego.jakąkolwiek.ko­ rzyść.majątkową. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio.do.ściągnięcia.równo­ wartości.pieniężnej.przepadku.przedmiotów. § 3. W.razie.nałożenia.odpowiedzialności.posiłkowej.przy.wy­ miarze.kary.grzywny.stosuje.się.odpowiednio.art..23.§.3. § 4. Jeżeli.odpowiedzialność,.o.której.mowa.w.§.1.i.2,.nałożono. na.kilka.podmiotów.odpowiedzialnych.posiłkowo,.odpowiadają.oni. solidarnie,.chyba.że.ze.względu.na.okoliczności.sprawy.sąd.okreś.li. zakres.odpowiedzialności.każdego.z.nich.stosownie.do.osiągniętej. korzyści.majątkowej. § 5. Niezależnie.od.nałożenia.odpowiedzialności.posiłkowej. sąd.zobowiązuje.podmiot,.który.uzyskał.korzyść.majątkową,.do.jej. zwrotu.w.całości.albo.w.części.na.rzecz.Skarbu.Państwa.lub.jednost­ ki.samorządu.terytorialnego;.nie.dotyczy.to.korzyści.majątkowej. podlegającej.zwrotowi.na.rzecz.innego.uprawnionego.podmiotu. 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: