Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 003461 21533335 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny skarbowy. Ustawa o kontroli skarbowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - ebook/pdf
Kodeks karny skarbowy. Ustawa o kontroli skarbowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407700 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-68%), audiobook).

Kodeks karny skarbowy i ustawa o kontroli skarbowej zawierają fundamentalne przepisy regulujące zasady odpowiedzialności podatników za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Ich znajomość może się przydać każdemu podatnikowi, szczególnie w kontaktach z urzędnikami kontroli podatkowej lub skarbowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-7440-770-0KODEKS KSIĘGOWEGOKodeks karny skarbowyUstawa o kontroli skarbowejOdpowiedzialność podmiotów zbiorowychStan prawny na 20 kwietnia 2016 r.Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowegodwutygodnikMONITOR księgowego 3IFKKODEKSksięgowegoSPIS TREŚCIUSTAWA z dniA 10 WrześniA 1999 r. – KodeKS KArny SKArboWy ................... 5TYTUŁI.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarbowe......................................................5DZIAŁI.Częśćogólna...................................................................................................................5Rozdział1.Przepisywstępne.....................................................................................5Rozdział2.Zaniechanieukaraniasprawcy...............................................................8Rozdział3.Przestępstwaskarbowe..........................................................................10Rozdział4.Wykroczeniaskarbowe...........................................................................18Rozdział5.Objaśnieniewyrażeńustawowych........................................................19DZIAŁII.Częśćszczególna..........................................................................................................23Rozdział6.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobo­wiązkompodatkowymirozliczeniomztytułudotacjilubsub­wencji........................................................................................................23Rozdział7.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobo­wiązkomcelnymorazzasadomobrotuzzagranicątowaramiiusługami..................................................................................................31Rozdział8.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoobro­towidewizowemu....................................................................................34Rozdział9.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweprzeciwkoorga­nizacjigierhazardowych........................................................................36Rozdział10.(uchylony)..................................................................................................37TYTUŁII.POSTĘPOWANIEWSPRAWACHOPRZESTĘPSTWASKARBOWEIWYKRO­CZENIASKARBOWE......................................................................................................37DZIAŁI.Przepisywstępne.............................................................................................................37Rozdział11.Przepisyogólne........................................................................................37Rozdział12.Stronyiichprocesowiprzedstawiciele................................................40Rozdział13.Zatrzymanierzeczy.Zabezpieczeniemajątkowe................................43Rozdział14.Właściwośćorganówpostępowaniaprzygotowawczego.................44DZIAŁII.Pociągnięciedoodpowiedzialnościzazgodąsprawcy............................................45Rozdział15.Postępowaniemandatowe.....................................................................45Rozdział16.Zezwolenienadobrowolnepoddaniesięodpowiedzialności...........47Oddział1.Przebiegnegocjacji.................................................................................47Oddział2.Zezwolenie................................................................................................49DZIAŁIII.Postępowanieprzygotowawcze....................................................................................49DZIAŁIV.Postępowanieprzedsądem...........................................................................................53Rozdział17.Postępowanieprzedsądempierwszejinstancji.................................53Rozdział18.Postępowanieodwoławczeinadzwyczajneśrodkizaskarżenia......54DZIAŁV.Postępowanienakazowe................................................................................................55DZIAŁVI.Postępowaniewstosunkudonieobecnych................................................................55Rozdział19.Przesłanki..................................................................................................55Rozdział20.Przebiegpostępowania..........................................................................55TYTUŁIII.POSTĘPOWANIEWYKONAWCZEWSPRAWACHOPRZESTĘPSTWASKAR­BOWEIWYKROCZENIASKARBOWE........................................................................56DZIAŁI.Częśćogólna...................................................................................................................56Rozdział21.Zakresobowiązywania............................................................................56Rozdział22.Postępowanie...........................................................................................56 4maj2016r.IFKSPIS TREŚCIDZIAŁII.Częśćszczególna..............................................................................................................58Rozdział23.Wykonywaniekar.....................................................................................58Rozdział24.Wykonywanieśrodkówkarnych.............................................................59USTAWA z dniA 28 WrześniA 1991 r. o KonTroli SKArboWej .......................... 60Rozdział1.Przepisyogólne........................................................................................60Rozdział2.Organykontroliskarbowej.....................................................................64Rozdział2a.Uprawnieniakontroliskarbowej............................................................67Rozdział3.Postępowaniekontrolne.........................................................................69Rozdział3a.(utraciłmoc)..............................................................................................78Rozdział3b.(uchylony)..................................................................................................78Rozdział4.Wywiadskarbowy....................................................................................78Rozdział5.Inspektorzyorazpracownicykontroliskarbowej...............................86Rozdział5aKarapieniężna..........................................................................................91Rozdział6.Zmianywprzepisachobowiązującychorazprzepisyprzejścioweikońcowe..................................................................................................92USTAWA z dniA 28 pAździerniKA 2002 r. o odpoWiedziAlności podmioTóW zbioroWych zA czyny zAbronione pod groźbą KAry..................................... 93 IFKKODEKSksięgowegoKODEKS KARNY SKARBOWY art. 1–2 5USTAWAz dnia 10 września 1999 r.Kodeks karny skarbowy(Dz.U. z 2013 r., poz. 1036, poz. 1149, poz. 1247, poz. 1304; Dz.U. z 2014 r., poz. 312, poz. 1215, poz. 1328; Dz.U. z 2015 r., poz. 396, poz. 1269, poz. 1479, poz. 1649, poz. 1712, poz. 1855, poz. 1932; Dz.U. z 2016 r., poz. 178, poz. 437)1TYTUŁ IPrzestępstwa skarbowe i wykroczenia skarboweDZIAŁ ICzęść ogólnaRozdział 1Przepisy wstępneArt. 1. [Przestępstwo skarbowe]2§1.Odpowiedzialnościkarnejzaprzestępstwoskarbowelubodpowiedzialnościzawykroczenieskarbowepodlegatentylko,ktopopełniaczynspołecznieszkodliwy,zabronionypodgroźbąkaryprzezustawęobowiązującąwczasiejegopopełnienia.§2.Niejestprzestępstwemskarbowymlubwykroczeniemskarbowymczynzabroniony,któ­regospołecznaszkodliwośćjestznikoma.§3.Niepopełniaprzestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowegosprawcaczynuza­bronionego,jeżeliniemożnamuprzypisaćwinywczasieczynu.§4.Jeżelidodokonaniaprzestępstwaskar­bowegolubwykroczeniaskarbowegowymaganejestnastąpienieokreślonegowkodeksieskutku,sprawcazaniechaniapodlegaodpowiedzialnościkarnejzaprzestępstwoskarbowelubodpowie­dzialnościzawykroczenieskarbowetylkowtedy,jeżeliciążyłnanimprawny,szczególnyobowią­zekzapobiegnięciaskutkowi.Art. 2. [Prawo stosowane w czasie orzekania w sprawie czynu zabronionego] §1.Czynzabronionyuważasięzapopełnionywczasie,wktórymnastąpiłozachowaniespraw­cy,chybażekodeksstanowiinaczej.§2.Jeżeliwczasieorzekaniaobowiązujeustawainnaniżwczasiepopełnieniaprzestęp­stwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego,stosujesięustawęnową,jednakżenależystoso­waćustawęobowiązującąpoprzednio,jeżelijestwzględniejszadlasprawcy.§3.Niedopuszczalnejeststosowaniewczę­ściustawynowejiwczęściustawyobowiązują­cejpoprzednio.§4.Jeżeliwedługnowejustawyczynzabronio­nyobjętyorzeczeniemzagrożonyjestkarą,którejgórnagranicajestniższaodkaryorzeczonej,wy­mierzonąkaręobniżasiędogórnejgranicyusta­wowegozagrożeniaprzewidzianegozatakiczynzabronionywnowejustawie;jeżelinowaustawanieprzewidujemożliwościzastosowaniaśrodkaobję­tegoorzeczeniem,tośrodkategoniewykonujesię.§5.Jeżeliwedługnowejustawyczynzabro­nionyobjętyorzeczeniemniejestjużzagrożonykarąpozbawieniawolności,wymierzonąkarępozbawieniawolnościpodlegającąwykonaniuzamieniasięnakaręgrzywny,przyjmującjedendzieńkarypozbawieniawolnościzarównoważnydwómstawkomdziennymkarygrzywny.§6.Jeżeliwedługnowejustawyczynzabro­nionyobjętyorzeczeniemniejestjużzabronionypodgroźbąkary,skazanieulegazatarciuzmocyprawa,aukaranieuważasięzaniebyłe.1WujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkiezmianyopublikowanewDziennikuUstawdo20kwietnia2016r.Wtreściustawypogrubioną czcionkąwyróżnionozmianywprowadzonezdniem15kwietnia2016r.ustawązdnia11marca2016r.ozmianieustawy–Kodekspostępowaniakarnegoorazniektórychinnychustaw(Dz.U.z2016r.,poz.437).Wujednoliconymtekściekodeksuuwzględnionorównieżzmianywprowadzoneustawązdnia10lipca2015r.oadmi­nistracjipodatkowej(Dz.U.z2015r.,poz.1269;ost.zm.:Dz.U.z2015r.,poz.2184),którawejdziewżycie1lipca2016r.Zostałyonewyróżnionewramkach.2Hasławklamrachpochodząodredakcji. 6maj2016r.IFKart. 3–7 KODEKS KARNY SKARBOWYArt. 3. [Miejsce popełnienia czynu zabronione-go] §1.Czynzabronionyuważasięzapopełnio­nywmiejscu,wktórymnastąpiłozachowaniesprawcy,albogdzieskutekstanowiącyznamięczynuzabronionegonastąpiłlubwedługzamiarusprawcymiałnastąpić.§2.Przepisykodeksustosujesiędospraw­cy,którypopełniłczynzabronionynaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,jakrównieżnapol­skimstatkuwodnymlubpowietrznym,chybażekodeksstanowiinaczej.§3.Niezależnieodprzepisówobowiązującychwmiejscupopełnieniaprzestępstwaskarbowego,przepisykodeksustosujesiętakżedoobywatelapolskiegoorazcudzoziemcawraziepopełnieniazagranicąprzestępstwaskarbowegoskierowa­negoprzeciwkoistotnyminteresomfinansowympaństwapolskiego.§3a.Niezależnieodprzepisówobowiązują­cychwmiejscupopełnieniaprzestępstwaskar­bowego,przepisykodeksustosujesiętakżedoobywatelapolskiegowraziepopełnieniazagranicąprzestępstwaskarbowegookreślonegowrozdziale6i7działuIItytułuI,skierowanegoprzeciwkointeresomfinansowymWspólnotEu­ropejskich.§4.Przestępstwaskarboweiwykroczeniaskarboweokreślonewrozdziale7sąkaralnetak­żewraziepopełnieniaichzagranicą,jeżelizostałyujawnionewwynikuczynnościkontrolnychprze­prowadzonychtamprzezpolskiorgancelnylubinnyorganuprawnionynapodstawieumówmię­dzynarodowych;przepisstosujesięodpowiednio,jeżeliwykroczenieskarboweokreślonewart.106e,art.106fiart.106hpopełnionezostałozagranicą.§5.Przepisykodeksustosujesiętakżedoobywatelipolskichorazcudzoziemców,którzyprzebywającnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejnakłaniająlubudzielająpomocydopo­pełnieniazagranicąprzestępstwaskarbowegoskierowanegoprzeciwkointeresomfinansowymWspólnotEuropejskich,określonegowroz­dziale6i7działuIItytułuI.Art. 4. [Czyn zabroniony popełniony umyślnie albo nieumyślnie] §1.Przestępstwoskarbowelubwykroczenieskarbowemożnapopełnićumyślnie,atakżenie­umyślnie,jeżelikodekstakstanowi.§2.Czynzabronionypopełnionyjestumyśl­nie,jeżelisprawcamazamiarjegopopełnienia,tojestchcegopopełnićalboprzewidującmożli­wośćjegopopełnienia,natosięgodzi.§3.Czynzabronionypopełnionyjestnie­umyślnie,jeżelisprawcaniemajączamiarujegopopełnienia,popełniagojednaknaskuteknieza­chowaniaostrożnościwymaganejwdanychoko­licznościach,mimożemożliwośćpopełnieniategoczynuprzewidywałalbomógłprzewidzieć.Art. 5. [Wiek sprawcy czynu zabronionego] §1.Nazasadachokreślonychwkodeksieod­powiadatentylko,ktopopełniaczynzabronionypoukończeniulat17,chybażeprzepisustawystanowiinaczej.§2.Wstosunkudosprawcy,którypopełniłprzestępstwoskarbowelubwykroczenieskar­bowepoukończeniulat17,leczprzedukończe­niemlat18,sądzamiastkarylubśrodkakarnegostosujeśrodkiwychowawcze,leczniczealbopo­prawczeprzewidzianedlanieletnich,jeżelioko­licznościsprawyorazstopieńrozwojusprawcy,jegowłaściwościiwarunkiosobistezatymprze­mawiają.Art. 6. [Zachowania stanowiące jedno przestęp-stwo skarbowe albo jedno wykroczenie skarbo-we] §1.Tensamczynmożestanowićtylkojednoprzestępstwoskarbowealbotylkojednowykro­czenieskarbowe.§2.Dwalubwięcejzachowań,podjętychwkrótkichodstępachczasuwwykonaniutegosa­megozamiarulubzwykorzystaniemtakiejsamejsposobności,uważasięzajedenczynzabroniony;wzakresieczynówzabronionychpolegającychnauszczupleniulubnarażeniunauszczupleniena­leżnościpublicznoprawnejzakrótkiodstępczasuuważasięokresdo6miesięcy.Art. 7. [Zbieg przestępstw lub wykroczeń skar-bowych] §1.Jeżelitensamczynwyczerpujeznamionaokreślonewdwóchalbowięcejprzepisachko­deksu,przypisujesiętylkojednoprzestępstwoskarbowelubtylkojednowykroczenieskarbowenapodstawiewszystkichzbiegającychsięprze­pisów.§2.Wwypadkuokreślonymw§1sądwymie­rzakaręnapodstawieprzepisuprzewidującegokaręnajsurowszą,ajeżelizbiegającesięprzepisyprzewidujązagrożeniatakiesame–napodstawieprzepisu,któregoznamionanajpełniejcharakte­ryzujączynsprawcy.Niestoitonaprzeszkodzieorzeczeniutakżeinnychśrodkówprzewidzia­ 7IFKKODEKSksięgowegoKODEKS KARNY SKARBOWY art. 8–11nychwkodeksienapodstawiewszystkichzbie­gającychsięprzepisów.Art. 8. [Wyczerpanie przez czyn zabroniony zna-mion z przepisów karnych innej ustawy] §1.Jeżelitensamczynbędącyprze­stępstwemskarbowymlubwykroczeniemskarbowymwyczerpujezarazemznamionaprzestępstwalubwykroczeniaokreślonegowprzepisachkarnychinnejustawy,stosujesiękażdyztychprzepisów.§2.Wykonaniupodlegatylkonajsurowszazkar,coniestoinaprzeszkodziewykonaniuśrodkówkarnychlubinnychśrodkóworzeczo­nychnapodstawiewszystkichzbiegającychsięprzepisów.Środkikarneiśrodkizabezpieczająceorazdozórstosujesię,chociażbyjeorzeczonotylkonapodstawiejednegozezbiegającychsięprzepisów;wrazieorzeczeniazazbiegającesięczynyzabronionezakazówtegosamegorodzajulubpozbawieniaprawpublicznych,sądstosujeodpowiednioprzepisyokarzełącznej.§3.Jeżeliobokkarynajsurowszej,którapod­legawykonaniu,orzeczonotakżekaręgrzywny,równieżtakarapodlegałącznemuwykonaniu;wrazieorzeczeniaobokkarynajsurowszejkilkukargrzywny,łącznemuwykonaniupodlegatylkonajsurowszakaragrzywny.Art. 9. [Odpowiedzialność współsprawców czy-nu zabronionego] §1.Odpowiadazasprawstwonietylkoten,ktowykonujeczynzabronionysamalbowspólnieiwporozumieniuzinnąosobą,aletakżeten,ktokierujewykonaniemczynuzabronionegoprzezinnąosobęlubwykorzystującuzależnienieinnejosobyodsiebie,polecajejwykonanietakiegoczynu.§2.Każdyzewspółsprawcówwykonującychczynzabronionyodpowiadawgranicachswejumyślnościlubnieumyślności,niezależnieodod­powiedzialnościpozostałychsprawców;okolicz­nośćosobistą,wyłączającąlubłagodzącąalbozaostrzającąodpowiedzialność,któraniestano­wiznamieniaczynuzabronionego,uwzględniasiętylkocodosprawcy,któregoonadotyczy.§3.Zaprzestępstwaskarbowelubwykrocze­niaskarboweodpowiada,jaksprawca,takżeten,ktonapodstawieprzepisuprawa,decyzjiwłaś­ciwegoorganu,umowylubfaktycznegowyko­nywaniazajmujesięsprawamigospodarczymi,wszczególnościfinansowymi,osobyfizycznej,osobyprawnejalbojednostkiorganizacyjnejniemającejosobowościprawnej,którejodrębneprzepisyprzyznajązdolnośćprawną.Art. 10. [Działanie sprawcy czynu zabronionego pod wpływem błędu] §1.Niepopełniaumyślnieczynuzabronione­go,ktopozostajewbłędziecodookolicznościstanowiącejjegoznamię.§2.Odpowiadanapodstawieprzepisuprze­widującegołagodniejsząodpowiedzialnośćsprawca,którydopuszczasięczynuzabronio­negowusprawiedliwionymbłędnymprzekona­niu,żezachodziokolicznośćstanowiącaznamięczynuzabronionego,odktórejtakałagodniejszaodpowiedzialnośćzależy.§3.Niepopełniaprzestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego,ktodopuszczasięczynuzabronionegowusprawiedliwionymbłęd­nymprzekonaniu,żezachodziokolicznośćwyłą­czającabezprawność.§4.Niepopełniaprzestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego,ktodopuszczasięczynuzabronionegowusprawiedliwionejnie­świadomościjegokaralności.§5.Wwypadkuokreślonymw§3lub4,je­żelibłądsprawcyjestnieusprawiedliwiony,sądmożezastosowaćnadzwyczajnezłagodzeniekary,ajeżeliczynzabronionyjestwykroczeniemskarbowym–sądmożeodstąpićodwymierzeniakarylubśrodkakarnegowymienionegowart.47§2pkt2i3,chybażeprzepadekdotyczyprzed­miotówokreślonychwart.29pkt4.Art. 11. [Ograniczona poczytalność sprawcy czynu zabronionego] §1.Niepopełniaprzestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego,ktozpowoducho­robypsychicznej,upośledzeniaumysłowegolubinnegozakłóceniaczynnościpsychicznychniemógłwczasieczynurozpoznaćjegoznaczenialubpokierowaćswoimpostępowaniem.§2.Jeżeliwczasiepopełnieniaprzestępstwaskarbowegozdolnośćrozpoznaniaznacze­niaczynulubkierowaniapostępowaniembyławznacznymstopniuograniczona,sądmożeorzeckaręwwysokościnieprzekraczającejdwóchtrze­cichgórnejgranicyustawowegozagrożeniaprze­widzianegozaprzypisanesprawcyprzestępstwoskarbowe;sądmożezastosowaćtakżenadzwy­czajnezłagodzeniekary,anawetodstąpićodwy­mierzeniakarylubśrodkakarnegowymienionegowart.22§2pkt2–6,chybażeprzepadekdotyczyprzedmiotówokreślonychwart.29pkt4. 8maj2016r.IFKart. 12–16 KODEKS KARNY SKARBOWY§3.Jeżeliwwypadkuokreślonymw§2spraw­capopełniłwykroczenieskarbowe,sądmożeod­stąpićodwymierzeniakarylubśrodkakarnegowymienionegowart.47§2pkt2i3,chybażeprzepadekdotyczyprzedmiotówokreślonychwart.29pkt4.§4.Przepisów§1–3niestosujesię,gdysprawcawprawiłsięwstannietrzeźwościlubinnystanodurzeniapowodującywyłączenielubograniczeniepoczytalności,któreprzewidywałalbomógłprzewidzieć.Art. 12. [Zasady obowiązujące sąd w trakcie orzekania] §1.Kary,środkikarneorazinneśrodkiprze­widzianewkodeksiestosujesięzuwzględnie­niemzasadhumanitaryzmu,wszczególnościzposzanowaniemgodnościczłowieka.§2.Sądwymierzakarę,środekkarnylubinnyśrodekwedługswegouznania,wgranicachprze­widzianychprzezkodeksbacząc,abyichdolegli­wośćnieprzekraczałastopniawiny,uwzględnia­jącstopieńspołecznejszkodliwościczynuorazbiorącpoduwagęcelezapobiegawczeiwycho­wawcze,któremająoneosiągnąćwstosunkudosprawcy,atakżepotrzebywzakresiekształtowa­niaświadomościprawnejspołeczeństwa.§3.Wymierzająckarę,środekkarnylubinnyśrodekmłodocianemualbonieletniemu,sądkie­rujesięprzedewszystkimtym,abysprawcęwy­chować.Art. 13. [Okoliczności wpływające na wymiar kary] §1.Wymierzająckarę,środekkarnylubinnyśrodek,sąduwzględniawszczególnościrodzajirozmiarujemnychnastępstwczynuzabronio­nego,rodzajistopieńnaruszeniaciążącegonasprawcyobowiązkufinansowego,jegomotywa­cjęisposóbzachowaniasię,właściwościiwa­runkiosobiste,sposóbżyciaprzedpopełnieniemczynuzabronionegoizachowaniesiępojegopopełnieniu,azwłaszczagdyczyniłstaraniaozapobieżenieuszczupleniunależnościpublicz­noprawnejlubojejpóźniejszewyrównanie.§2.Okolicznościwpływającenawymiarkary,środkakarnegolubinnegośrodkauwzględniasiętylkocodoosoby,którejonedotyczą.Art. 14. [Sytuacja majątkowa sprawcy czynu za-bronionego] Jeżelisądluborganpostępowaniaprzygo­towawczegookreślatakżeobowiązek,sposóblubterminuiszczeniauszczuplonejnależnościpublicznoprawnejlubrównowartościpieniężnejprzepadkuprzedmiotówlubrównowartościpie­niężnejprzepadkukorzyścimajątkowej,topowi­nienprzytymwziąćpoduwagęwszczególno­ścisytuacjęmajątkowąsprawcyorazwysokośćuszczuplonejnależnościpublicznoprawnejlubrównowartościpieniężnejprzedmiotówbądźko­rzyścipodlegającychprzepadkowi.Art. 15. [Uiszczenie należności publicznopraw-nej] §1.Orzeczeniezapadłewpostępowaniuwsprawieoprzestępstwoskarbowelubwykro­czenieskarboweniezwalniaodobowiązkuuisz­czenianależnościpublicznoprawnej.§2.Wrazieorzeczeniaprzepadkuprzedmio­tów,ściągnięciaichrównowartościpieniężnejlubobowiązkuuiszczeniaichrównowartościpie­niężnejwygasaobowiązekuiszczenianależnościpublicznoprawnejdotyczącejtychprzedmiotów.§3.Wrazieuiszczenianależnościpubliczno­prawnejsądmożeorzecprzepadekprzedmiotówtylkowwarunkachokreślonychwart.31§3pkt2.§4.Wraziepotrzebyorzeczeniekończącepostępowanie,namocyktóregonieorzeczonoprzepadkuprzedmiotów,ściągnięciaichrówno­wartościpieniężnejlubobowiązkuuiszczeniarównowartościpieniężnejtychprzedmiotów,powinnozawieraćrównieżrozstrzygnięciecodoprzekazaniaprzedmiotuwłaściwemuorganowidoodrębnegopostępowania.Rozdział 2Zaniechanie ukarania sprawcyArt. 16. [Okoliczności wpływające na zaniecha-nie ukarania sprawcy] §1.Niepodlegakarzezaprzestępstwoskar­bowelubwykroczenieskarbowesprawca,którypopopełnieniuczynuzabronionegozawiadomiłotymorganpowołanydościgania,ujawniającistotneokolicznościtegoczynu,wszczególnościosobywspółdziałającewjegopopełnieniu.§2.Przepis§1stosujesiętylkowtedy,gdywterminiewyznaczonymprzezuprawnionyor­ganpostępowaniaprzygotowawczegouiszczonowcałościwymagalnąnależnośćpublicznoprawnąuszczuplonąpopełnionymczynemzabronionym.Jeżeliczynzabronionyniepoleganauszczuple­niutejnależności,aorzeczenieprzepadkuprzed­miotówjestobowiązkowe,sprawcapowinienzło­żyćteprzedmioty,natomiastwrazieniemożnościichzłożenia–uiścićichrównowartośćpieniężną; 9IFKKODEKSksięgowegoKODEKS KARNY SKARBOWY art. 16a–18nienakładasięobowiązkuuiszczeniaichrów­nowartościpieniężnej,jeżeliprzepadekdotyczyprzedmiotówokreślonychwart.29pkt4.§3.Jeżelizłożoneprzedmiotypodlegająceprzepadkowimogąulecszybkiemuzniszczeniulubzepsuciu,ichprzechowywaniebyłobypołą­czonezniewspółmiernymikosztamilubnadmier­nymitrudnościamialbopowodowałobyznaczneobniżenieichwartości,organpostępowaniaprzy­gotowawczegonakładanasprawcęobowiązekuiszczeniaichrównowartościpieniężnej,chybażeprzepadekdotyczyprzedmiotówokreślonychwart.29pkt4.§4.Zawiadomieniepowinnobyćzłożonenapiśmiealboprzekazaneustniedoprotokołu.§5.Zawiadomieniejestbezskuteczne,jeżelizostałozłożone:1)wczasie,kiedyorganściganiamiałjużwy­raźnieudokumentowanąwiadomośćopo­pełnieniuprzestępstwaskarbowegolubwy­kroczeniaskarbowego;2)porozpoczęciuprzezorganściganiaczyn­nościsłużbowej,wszczególnościprzeszu­kania,czynnościsprawdzającejlubkontrolizmierzającejdoujawnieniaprzestępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbowego,chybażeczynnośćtaniedostarczyłapod­stawdowszczęciapostępowaniaotenczynzabroniony.§6.Przepisu§1niestosujesięwobecspraw­cy,który:1)kierowałwykonaniemujawnionegoczynuza­bronionego;2)wykorzystującuzależnienieinnejosobyodsiebie,poleciłjejwykonanieujawnionegoczynuzabronionego;3)zorganizowałgrupęalbozwiązekmającynacelupopełnienieprzestępstwaskarbowegoalbotakągrupąlubzwiązkiemkierował,chy­bażezawiadomienia,októrymmowaw§1,dokonałzewszystkimiczłonkamigrupylubzwiązku;4)nakłaniałinnąosobędopopełnieniaprze­stępstwaskarbowegolubwykroczeniaskar­bowegowceluskierowaniaprzeciwkoniejpostępowaniaotenczynzabroniony.Art. 16a. [Korekta deklaracji podatkowej] Niepodlegakarzezaprzestępstwoskarbowelubwykroczenieskarbowe,ktozłożyłprawnieskuteczną,wrozumieniuprzepisówustawy–Or­dynacjapodatkowalubustawyzdnia28wrześ­nia1991r.okontroliskarbowej(Dz.U.z2015r.poz.553,zpóźn.zm.),korektędeklaracjipodat­kowejiwcałościuiścił,niezwłocznielubwter­miniewyznaczonymprzezuprawnionyorgan,należnośćpublicznoprawnąuszczuplonąlubna­rażonąnauszczuplenie.Art. 17. [Dobrowolne poddanie się odpowie-dzialności] §1.Sądmożeudzielićzezwolenianadobro­wolnepoddaniesięodpowiedzialności,jeżeliwinasprawcyiokolicznościpopełnieniaprze­stępstwaskarbowegolubwykroczeniaskarbo­wegoniebudząwątpliwości,ajednocześnie:1)uiszczonowcałościwymagalnąnależnośćpublicznoprawną,jeżeliwzwiązkuzprze­stępstwemskarbowymlubwykroczeniemskarbowymnastąpiłouszczuplenietejnależ­ności;2)sprawcauiściłkwotęodpowiadającąconaj­mniejnajniższejkarzegrzywnygrożącejzadanyczynzabroniony;3)sprawcawyraziłzgodęnaprzepadekprzedmiotówconajmniejwtakimzakresie,wjakimtenprzepadekjestobowiązkowy,awrazieniemożnościzłożeniatychprzed­miotów–uiściłichrównowartośćpieniężną;przepisyart.16§2zdanietrzecieorazart.31§3pkt2stosujesięodpowiednio;4)uiszczonoconajmniejzryczałtowanąrówno­wartośćkosztówpostępowania.§2.Niedopuszczalnejestudzieleniezezwo­lenianadobrowolnepoddaniesięodpowiedzial­ności,jeżeli:1)przestępstwoskarbowezagrożonejestkarąograniczeniawolnościalbokarąpozbawie­niawolności;2)przestępstwoskarbowezagrożonetylkokarągrzywnypopełnionowwarunkachokre­ślonychwart.37§1lubart.38§2;3)zgłoszonointerwencjęcodoprzedmiotupodlegającegoprzepadkowi,chybażezo­stanieonacofniętaprzezinterwenientadoczasuwniesieniaaktuoskarżeniadosądu.Art. 18. [Wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności] §1.Sąd,udzielajączezwolenianadobrowol­nepoddaniesięodpowiedzialności,orzeka:1)tytułemkarygrzywnykwotęuiszczonąprzezsprawcę;2)przepadekprzedmiotówtylkowtakichgrani­cach,wjakichsprawcawyraziłnatozgodę, 10maj2016r.IFKart. 19–21 KODEKS KARNY SKARBOWYawrazieniemożnościichzłożenia–uiściłichrównowartośćpieniężną.§2.Prawomocnywyrokozezwoleniunado­browolnepoddaniesięodpowiedzialnościniepodlegawpisowidoKrajowegoRejestruKarne­go.§3.Uiszczenieokreślonejkwotytytułemkarygrzywnyzaprzestępstwoskarbowewdrodzedo­browolnegopoddaniasięodpowiedzialnościniestanowiprzesłankirecydywyskarbowejokreślo­nejwart.37§1pkt4.Art. 19. [Odstąpienie przez sąd od wymierzenia kary] §1.Sądmożeodstąpićodwymierzeniakary,coniestoinaprzeszkodzieorzeczeniuśrodkakarnegowymienionegowart.22§2pkt2–6lubwart.47§2pkt2i3,jeżelizachodząwarunkijegoorzeczeniaicelekaryzostanąprzeztenśrodekspełnione,wszczególnościwwypadkachprze­widzianychwkodeksie,aponadto:1)zaprzestępstwaskarbowe–zagrożonekarąpozbawieniawolnościnieprzekracza­jącą3latlubkarąłagodniejszą,gdystopieńspołecznejszkodliwościpopełnionegoczy­nuniejestznaczny;przepisuniestosujesiędosprawcyprzestępstwaskarbowegopopełnionegowwarunkachokreślonychwart.37§1lubwart.38§2,zzastrzeżeniemart.37§2i3orazart.38§3;2)zawykroczeniaskarbowe–wwypadkachzasługującychnaszczególneuwzględnie­nie,biorącpoduwagęcharakteriokolicz­nościpopełnieniawykroczeniaskarbowego,właściwościiwarunkiosobistesprawcyorazjegozachowaniesiępopopełnieniutegowy­kroczenia.§2.Jeżeliwzwiązkuzprzestępstwemskar­bowymlubwykroczeniemskarbowymnastąpiłouszczuplenienależnościpublicznoprawnej,sądmożeodstąpićodwymierzeniakarylubśrodkakarnegowymienionegowart.22§2pkt2–6lubwart.47§2pkt2i3tylkowtedy,gdytawymagal­nanależnośćzostaławcałościuiszczonaprzedwydaniemwyroku.§3.Odstępującodwymierzeniakary,sądmożerównieżodstąpićodorzeczeniaśrodkakar­nego,chociażbyjegoorzeczeniebyłoobowiąz­kowe;przepisuniestosujesię,jeżeliprzepadekdotyczyprzedmiotówokreślonychwart.29pkt4.§4.Wpostępowaniuwstosunkudonieobec­nychorzeczeniecodokary,środkakarnegolubinnegośrodkamożnaograniczyćdoprzepadkuprzedmiotów.Rozdział 3Przestępstwa skarboweArt. 20. [Stosowanie przepisów innych ustaw] §1.Doprzestępstwskarbowychniemajązastosowaniaprzepisyczęściogólnejiroz­działuXXXVIIIKodeksukarnego,zzastrzeże­niem§2.§2.Przepisyart.18§2i3,art.19,art.20,art.21§2i3,art.22–24,art.27§1,art.40§1,art.41,art.43§2,art.43c,art.57,art.58§1i2a,art.60§1i2,art.62,art.63,art.66§1,art.67,art.68,art.69§1i2,art.70,art.72–77,art.78§1i3,art.80§1i3,art.81–83,art.85,art.86§1a,2i3,art.87,art.88,art.89,art.89a§3zdaniepierwsze,art.90,art.93b–93g,art.103§1,art.106,art.107,art.108,art.114orazart.114a,atakżewskazanewinnychprzepisachniniejszegorozdziałuprze­pisyczęściogólnejKodeksukarnegostosujesięodpowiedniodoprzestępstwskarbowych;dożołnierzy,którzydopuścilisięczynuzabro­nionegojakoprzestępstwoskarbowe,stosujesięodpowiedniotakżeprzepisyart.318,art.321,art.322§1i3,art.323,art.324§1,art.326–333,art.335orazart.336Kodeksukarnego.§3.Wwypadkuokreślonymwart.21§3Ko­deksukarnegosądmożetakżeodstąpićodwy­mierzeniakarylubśrodkakarnegowymienione­gowart.22§2pkt2,3,5i6niniejszegokodeksu,chybażeprzepadekdotyczyprzedmiotówokre­ślonychwart.29pkt4.§4.Wymienionawart.23Kodeksukarnegoprzesłanka„dobrowolności”niemazastosowa­niadoprzestępstwskarbowych.§5.Wwypadkuokreślonymwart.27§1Ko­deksukarnegodopuszczalnyeksperymentdo­tyczytylkoeksperymentuekonomicznegolubtechnicznego.§6.Wymienionew§2orazwart.21§3,art.26§4,art.40§1iart.45przepisyczęściogólnejKo­deksukarnegostosujesięodpowiedniotakżedoosóbwymienionychwart.53§36,któredopuści­łysięprzestępstwaskarbowego,chybażeczęśćwojskowaKodeksukarnegozawieraodmienneprzepisyogólne.Art. 21. [Usiłowanie przestępstwa skarbowego] §1.Usiłowanieprzestępstwaskarbowegoza­grożonegokarąnieprzekraczającąrokupozba­ 11IFKKODEKSksięgowegoKODEKS KARNY SKARBOWY art. 22–25wieniawolnościlubkarąłagodniejsząjestkaral­netylkowtedy,gdykodekstakstanowi.§2.Zausiłowaniemożnawymierzyćkaręwwysokościnieprzekraczającejdwóchtrze­cichgórnejgranicyustawowegozagrożeniaprzewidzianegodladanegoprzestępstwaskar­bowego.§3.Dousiłowaniastosujesięodpowiedniotakżeprzepisyart.13,14§2orazart.15Kodeksukarnego;przepisart.20§4niniejszegokodeksustosujesięodpowiednio.Art. 22. [Katalog kar, środków karnych oraz środków zabezpieczających za przestępstwa skarbowe] §1.Karamizaprzestępstwaskarbowesą:1)karagrzywnywstawkachdziennych;2)karaograniczeniawolności;3)karapozbawieniawolności.§2.Środkamikarnymisą:1)dobrowolnepoddaniesięodpowiedzialno­ści;2)przepadekprzedmiotów;3)ściągnięcierównowartościpieniężnejprze­padkuprzedmiotów;4)przepadekkorzyścimajątkowej;4a)ściągnięcierównowartościpieniężnejprze­padkukorzyścimajątkowej;5)zakazprowadzeniaokreślonejdziałalnościgospodarczej,wykonywaniaokreślonegoza­wodulubzajmowaniaokreślonegostanowi­ska;6)podaniewyrokudopublicznejwiadomości;7)pozbawienieprawpublicznych;8)środkizwiązanezpoddaniemsprawcypró­bie:a)warunkoweumorzeniepostępowaniakarnego,b)warunkowezawieszeniewykonaniakary,c)warunkowezwolnienie.§3.Środkamizabezpieczającymisą:1)elektronicznakontrolamiejscapobytu;2)terapia;3)terapiauzależnień;4)pobytwzakładziepsychiatrycznym;5)przepadekprzedmiotów;6)zakazywymienionew§2pkt5.Art. 23. [Stawka dzienna] §1.Wymierzająckaręgrzywny,sądokreślaliczbęstawekorazwysokośćjednejstawkidzien­nej;jeżelikodeksniestanowiinaczej,najniższaliczbastawekwynosi10,najwyższa–720.§2.Wyrokiemnakazowymmożnawymierzyćkaręgrzywnywgranicachnieprzekraczającychwysokości200stawekdziennych,chybażeko­deksprzewidujekaręłagodniejszą.§3.Ustalającstawkędzienną,sądbierzepoduwagędochodysprawcy,jegowarunkiosobiste,rodzinne,stosunkimajątkoweimożliwościza­robkowe;stawkadziennaniemożebyćniższaodjednejtrzydziestejczęściminimalnegowynagro­dzeniaaniteżprzekraczaćjejczterystukrotności.Art. 24. [Odpowiedzialność posiłkowa] §1.Zakaręgrzywnywymierzonąsprawcyprzestępstwaskarbowegoczynisięwcałościalbowczęściodpowiedzialnąposiłkowoosobęfizyczną,osobęprawnąalbojednostkęorgani­zacyjnąniemającąosobowościprawnej,którejodrębneprzepisyprzyznajązdolnośćprawną,jeżelisprawcączynuzabronionegojestzastęp­categopodmiotuprowadzącyjegosprawyjakopełnomocnik,zarządca,pracowniklubdziałającywjakimkolwiekinnymcharakterze,azastępowa­nypodmiotodniósłalbomógłodnieśćzpopeł­nionegoprzestępstwaskarbowegojakąkolwiekkorzyśćmajątkową.§2.Przepis§1stosujesięodpowiedniodościągnięciarównowartościpieniężnejprzepadkuprzedmiotów.§3.Wrazienałożeniaodpowiedzialnościpo­siłkowejprzywymiarzekarygrzywnystosujesięodpowiednioart.23§3.§4.Jeżeliodpowiedzialność,októrejmowaw§1i2,nałożononakilkapodmiotówodpowie­dzialnychposiłkowo,odpowiadająonisolidarnie,chybażezewzględunaokolicznościsprawysądokreślizakresodpowiedzialnościkażdegoznichstosowniedoosiągniętejkorzyścimajątkowej.§5.Niezależnieodnałożeniaodpowiedzialno­ściposiłkowejsądzobowiązujepodmiot,któryuzyskałkorzyśćmajątkową,dojejzwrotuwca­łościalbowczęścinarzeczSkarbuPaństwalubjednostkisamorząduterytorialnego;niedotyczytokorzyścimajątkowejpodlegającejzwrotowinarzeczinnegouprawnionegopodmiotu.Art. 25. [Ograniczenie odpowiedzialności posił-kowej] §1.Odpowiedzialnościposiłkowejniestosu­jesięwobecpaństwowychjednostekbudżeto­wych,októrychmowawprzepisachofinansachpublicznych.§2.Odpowiedzialnośćposiłkowanieobciążaspadku. Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny skarbowy. Ustawa o kontroli skarbowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: