Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00739 020929 21100542 na godz. na dobę w sumie
Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-632-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera ujednolicony na dzień 1 stycznia 2015 r. tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązujące w 2015 r.

Publikacja zawiera również wyciągi z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały ujednolicone przez redakcję według stanu prawnego na dzień 7 stycznia 2015 r. Zmiany w przepisach wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy.

Zmiany w przepisach wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K O D E K S K S I Ę G O W E G O P D O F i P K P R i 2 0 1 6 dwutygodnikMONITOR księgowego KODEKS KSIĘGOWEGO PDOF i PKPiR 2016 Stan prawny na 5 lutego 2016 r. ISBN 978-83-7440-632-1 Publikacja wchodzi w skład MONITORA księgowego SPIS TREŚCI 3 Spis treści USTAWA z dniA 26 lipcA 1991 r. o podATkU dochodoWym od oSób fizycznych.................................................................................................................................................... 5 Rozdział1. Podmiotiprzedmiotopodatkowania...................................................................... 5 Rozdział2. Źródłaprzychodów.................................................................................................... 16 Rozdział3. Zwolnieniaprzedmiotowe......................................................................................... 28 Rozdział4. Kosztyuzyskaniaprzychodów................................................................................. 46 Rozdział4a. Opodatkowaniestronumowyleasingu................................................................... 70 Rozdział5. Szczególnezasadyustalaniadochodu.................................................................. 74 Rozdział5a. Opodatkowanieprzychodównieznajdującychpokryciawujawnionychźródłach lubpochodzącychzeźródełnieujawnionych........................................................ 86 Rozdział6. Podstawaobliczeniaiwysokośćpodatku.............................................................. 87 Rozdział7. Pobórpodatkulubzaliczeknapodatekprzezpłatników.................................... 109 Rozdział7a. Informacjeowypłatachodsetek.............................................................................. 127 Rozdział8. Zeznaniapodatkowe.................................................................................................. 133 Rozdział9. Zmianywprzepisachobowiązujących................................................................... 137 Rozdział10. Przepisyprzejścioweikońcowe.............................................................................. 137 ZałącZnIKIDOuStawy................................................................................................................... 140 Załączniknr1. wykazrocznychstawekamortyzacyjnych.......................................................... 140 Załączniknr2. tabelarodzajówirozmiarówdziałówspecjalnychprodukcjirolnejoraznorm Załączniknr3. Listapodmiotów,doktórychzastosowaniemająart.23ust.1pkt38ciart.24 ust.8ai8bustawy.................................................................................................... 149 szacunkowychdochodurocznego....................................................................... 147 USTAWy zmieniAjące USTAWę o pdof uStawazdnia25listopada2010r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zry­ czałtowanympodatkudochodowymodniektórychprzychodówosiąganychprzezosoby fizyczne....................................................................................................................................... 152 uStawazdnia8listopada2013r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbprawnych, ustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazustawyopodatkutonażowym............... 153 uStawazdnia9października2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowym odosóbfizycznych,ustawyopodatkudochodowymodosóbprawnychorazniektórych innychustaw........................................................................................................................................... 155 uStawazdnia25września2015r.ozmianieniektórychustawwzwiązkuzewspieraniem innowacyjności....................................................................................................................................... 156 KODEKSksięgowego IFK 4 SPIS TREŚCI uStawazdnia10września2015r.ozmianieniektórychustawwzwiązkuzewspieraniem polubownychmetodrozwiązywaniasporów..................................................................................... 157 uStawazdnia5sierpnia2015r.opracynamorzu........................................................................ 157 uStawazdnia5sierpnia2015r.ozmianieustawy–Ordynacjapodatkowaorazniektórych innychustaw........................................................................................................................................... 158 WykAz AkTóW WykonAWczych do USTAWy o podATkU dochodoWym od oSób fizycznych ..........................................................................................................................159 podATkoWA kSięgA przychodóW i rozchodóW ROZPORZąDZEnIEMInIStRaFInanSÓwzdnia26sierpnia2003r.wsprawieprowadzenia podatkowejksięgiprzychodówirozchodów.................................................................................... 162 Rozdział1. Przepisyogólne............................................................................................................ 162 Rozdział2. Sposóbprowadzeniaksięgiprzezpodatnikówniebędącychrolnikami.............. 163 Rozdział3. Sposóbprowadzeniaksięgiprzezrolników,októrychmowaw§2ust.2.......... 172 Rozdział4. Przepisykońcowe........................................................................................................ 172 luty2016 IFK USTAWA O PDOF art. 1–2 5 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, zm.: Dz.U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529, 1540; z 2013 r. poz. 888, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717; z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662, 1863; z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992)1 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji]2 ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowymdochodówosóbfizycznych. Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów usta- wy] 1. Przepisówustawyniestosujesiędo: 1) 2) 3) 4) przychodówzdziałalnościrolniczej,zwyjąt­ kiemprzychodówzdziałówspecjalnychpro­ dukcjirolnej; przychodówzgospodarkileśnejwrozumie­ niuustawyolasach; przychodówpodlegającychprzepisomopo­ datkuodspadkówidarowizn; przychodówwynikającychzczynności,któ­ reniemogąbyćprzedmiotemprawniesku­ tecznejumowy; wujednoliconymprzezredakcjętekścieuwzględnionowszystkieobowiązującezmiany.wtreściustawypogrubioną czcionką wyróżnionozmianywprowadzonezdniem1stycznia2016r.: –ustawąz16stycznia2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazustawy–Ordynacja podatkowa(Dz.u.poz.251), –ustawąz9kwietnia2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznychorazniektórychinnych ustaw(Dz.u.poz.699;ost.zm.Dz.u.z2015r.,poz.1595), –ustawąz27maja2015r.ozmianieustawyorecyklingupojazdówwycofanychzeksploatacjiorazniektórychinnych ustaw(Dz.u.poz.933), –ustawąz15maja2015r.–Praworestrukturyzacyjne(Dz.u.poz.978), –ustawąz5sierpnia2015r.ozmianieustawy–Ordynacjapodatkowaorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1197), –ustawąz25lipca2014r.ospecjalnympodatkuwęglowodorowym(Dz.u.poz.1215), –ustawąz24lipca2015r.ozmianieustawyoświadczeniachrodzinnychorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1217), –ustawąz24lipca2015r.ozmianieustawyolistachzastawnychibankachhipotecznychorazniektórychinnych ustaw(Dz.u.poz.1259), –ustawą z10 lipca 2015 r. ozmianie ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy opodatku dochodowymodosóbprawnych(Dz.u.poz.1296), –ustawąz23lipca2015r.ozmianieustawyosporcieorazustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych(Dz.u. 1         –ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod poz.1321;ost.zm.Dz.u.z2015r.,poz.1932), rozwiązywaniasporów(Dz.u.poz.1595), –ustawąz11września2015r.ozużytymsprzęcieelektrycznymielektronicznym(Dz.u.poz.1688), –ustawąz25września2015r.ozmianieniektórychustawwzwiązkuzewspieranieminnowacyjności(Dz.u.poz.1767), –ustawąz11września2015r.odziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej(Dz.u.poz.1844), –ustawąz9października2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych,ustawyopodatku dochodowymodosóbprawnychorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1932), –ustawąz25listopada2015r.ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych(Dz.u.poz.1992;ost.zm. Dz.u.z2015r.,poz.2299),zuwzględnieniemzmiandokonanychustawąz22grudnia2015r.zmieniającąustawę ozmianieustawyopodatkudochodowymodosóbfizycznych. Przepisy,którewejdąwżyciewtrakcie2016r.,zostanąprzytoczonewramkachzpodaniemdatyichwejściawżycie. 2 Hasławklamrachpochodząodredakcji. KODEKSksięgowego IFK 6 art. 3 USTAWA O PDOF 5) 6) 7) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczeniamałżeńskiejwspólnościmająt­ kowejorazprzychodówztytułuwyrównania dorobkówpoustaniurozdzielnościmajątko­ wejmałżonkówlubśmiercijednegoznich; przychodów (dochodów) przedsiębiorcy że­ glugowegoopodatkowanychnazasadachwy­ nikającychzustawyzdnia24sierpnia2006r. o podatku tonażowym (Dz.u. nr 183, poz. 1353,z2008r.nr209,poz.1316orazz2012r. poz.1540),zzastrzeżeniemart.24aust.1a; świadczeńnazaspokojeniepotrzebrodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzin­ negoiopiekuńczego,objętychwspólnością majątkowąmałżeńską. 2. Działalnościąrolniczą,wrozumieniuust.1 pkt1,jestdziałalnośćpolegającanawytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w sta­ nie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów upraw­ nych i sadownicza, hodowla i produkcja mate­ riału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu prze­ mysłowo­fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność,wktórejminimalneokresyprzetrzy­ mywaniazakupionychzwierzątiroślin,wtrakcie którychnastępujeichbiologicznywzrost,wyno­ sząconajmniej: 1) 2) miesiąc–wprzypadkuroślin, 16dni–wprzypadkuwysokointensywnego tuczuspecjalizowanegogęsilubkaczek, 6tygodni–wprzypadkupozostałegodrobiu rzeźnego, 2miesiące–wprzypadkupozostałychzwie­ rząt 3) 4) –liczącoddnianabycia. 3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,uprawygrzybówiichgrzybni,uprawy roślin„invitro”,fermowahodowlaichówdrobiu rzeźnegoinieśnego,wylęgarniedrobiu,hodow­ laichówzwierzątfuterkowychilaboratoryjnych, hodowladżdżownic,hodowlaentomofagów,ho­ dowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlaichówinnychzwierzątpozagospodar­ stwemrolnym. luty2016 3a.niestanowiądziałówspecjalnychproduk­ cjirolnejuprawy,hodowlaichówzwierzątwroz­ miarach nieprzekraczających wielkości określo­ nychwzałącznikunr2doustawy,zwanym„za­ łącznikiemnr2”. 4. Ilekroć wustawie jest mowa ogospodar­ stwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rol­ nym. 5. (uchylony). 6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czyn- ności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce za­ mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Pol­ skiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przycho­ dów(nieograniczonyobowiązekpodatkowy). 2) 1a.Zaosobęmającąmiejscezamieszkaniana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobęfizyczną,która: 1) posiadanaterytoriumRzeczypospolitejPol­ skiejcentruminteresówosobistychlubgo­ spodarczych(ośrodekinteresówżyciowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejdłużejniż183dniwrokupodatko­ wym. 2. (uchylony). 2a.Osobyfizyczne,jeżeliniemająnateryto­ riumRzeczypospolitejPolskiejmiejscazamiesz­ kania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylkooddochodów(przychodów)osiąganychna terytoriumRzeczypospolitejPolskiej(ograniczo­ nyobowiązekpodatkowy). 2b. Za dochody (przychody) osiągane na te­ rytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się wszczególnościdochody(przychody)z: 1) pracywykonywanejnaterytoriumRzeczypo­ spolitejPolskiejnapodstawiestosunkusłuż­ bowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względunamiejscewypłatywynagrodzenia; działalnościwykonywanejosobiścienatery­ toriumRzeczypospolitejPolskiej,bezwzglę­ dunamiejscewypłatywynagrodzenia; działalności gospodarczej prowadzonej na terytoriumRzeczypospolitejPolskiej; 2) 3) IFK 4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejnieruchomości,wtymzesprzedaży takiejnieruchomości. 3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych zagranicąwolnisączłonkowiepersoneluprzed­ stawicielstwdyplomatycznychiurzędówkonsu­ larnych oraz inne osoby korzystające z przywi­ lejów i immunitetów dyplomatycznych lub kon­ sularnychnapodstawieumówlubpowszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak równieżczłonkowieichrodzinpozostającyznimi wewspólnociedomowej,jeżeliniesąobywatela­ mipolskimiiniemająstałegopobytunateryto­ riumRzeczypospolitejPolskiej. Art. 4. (uchylony). Art. 4a. [Stosowanie przepisów] Przepisyart.3ust.1,1a,2ai2bstosujesię zuwzględnieniemumówwsprawieunikaniapo­ dwójnego opodatkowania, których stroną jest RzeczpospolitaPolska. Art. 5. [Terytorium RP] ZaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejwro­ zumieniu ustawy uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Art. 5a. [Definicje] Ilekroćwustawiejestmowao: inwestycjach – oznacza to środki trwa­ łe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29września1994r.orachunkowości(Dz.u. z2009r.nr152,poz.1223,zpóźn.zm.),zwa­ nejdalej„ustawąorachunkowości”; składnikach majątkowych – oznacza to ak­ tywawrozumieniuustawyorachunkowości pomniejszoneoprzejętedługifunkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością go­ spodarczą zbywcy, o ile długi te nie zosta­ ły uwzględnione w cenie nabycia, o której mowawart.22gust.3; przedsiębiorstwie – oznacza to przedsię­ biorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; zorganizowanej części przedsiębiorstwa –oznaczatoorganizacyjnieifinansowowy­ odrębnionywistniejącymprzedsiębiorstwie 1) 2) 3) 4) USTAWA O PDOF art. 4–5a 7 zespół składników materialnych i niemate­ rialnych, w tym zobowiązania, przeznaczo­ nychdorealizacjiokreślonychzadańgospo­ darczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizującetezadania; 5) Ordynacji podatkowej –oznacza to ustawę zdnia29sierpnia1997r.–Ordynacjapodat­ kowa(Dz.u.z2005r.nr8,poz.60,zpóźn. zm.); 6) działalności gospodarczej albo pozarolni­ czejdziałalnościgospodarczej–oznaczato działalnośćzarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usłu­ gową,  b) polegającą na poszukiwaniu, rozpozna­ waniuiwydobywaniukopalinzezłóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy orazwartościniematerialnychiprawnych –prowadzonąwewłasnymimieniubezwzglę­ du na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionychwart.10ust.1pkt1,2i4–9; 7) ustawie o rehabilitacji zawodowej – rozu­ mie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r.orehabilitacjizawodowejispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.u.z2011r.nr127,poz.721,nr171,poz. 1016,nr209,poz.1243i1244inr291,poz. 1707); 8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy,przypomocyktóregoodpowied­ nio właściwy dla podatnika lub płatnika na­ czelnikurzęduskarbowegowykonujeswoje zadania; 9) (uchylony); 10) (uchylony); 11) papierach wartościowych – oznacza to pa­ pierywartościowe,októrychmowawart.3 pkt1ustawyzdnia29lipca2005r.oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.u. z2010 r. nr211,poz.1384orazz2011r.nr106,poz. 622,nr131,poz.763inr234,poz.1391); 12) dyskoncie–oznaczatoróżnicęmiędzykwo­ tąuzyskanązwykupupapieruwartościowe­ goprzezemitentaawydatkamiponiesionymi nanabyciepapieruwartościowegonarynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny – różnicę między KODEKSksięgowego IFK 8 art. 5a USTAWA O PDOF kwotąuzyskanązwykupuawydatkamipo­ niesionymiprzezspadkodawcęlubdarczyń­ cęnanabycietegopapieruwartościowego; 13) pochodnych instrumentach finansowych –oznacza to instrumenty finansowe, októ­ rychmowawart.2ust.1pkt2ustawyzdnia 29 lipca 2005 r. oobrocie instrumentami fi­ nansowymi,zwyłączeniemtytułówuczestni­ ctwa w instytucjach wspólnego inwestowa­ niaorazinstrumentówrynkupieniężnego; 14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze za- graniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubez- pieczeniowe fundusze kapitałowe działają- ce na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wy- jątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjo- nowaniu funduszy emerytalnych; 15) ustawie o zryczałtowanym podatku docho­ dowym – oznacza to ustawę z dnia 20 li­ stopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.u. nr144,poz.930,zpóźn.zm.); 16) ustawie o działalności pożytku publicznego –oznaczatoustawęzdnia24kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wo­ lontariacie(Dz.u.z2010r.nr234,poz.1536, zpóźn.zm.); 17) ustawie o podatku od towarów i usług –oznaczatoustawęzdnia11marca2004r. opodatkuodtowarówiusług(Dz.u.z2011r. nr177,poz.1054); 18) ustawieopartnerstwiepubliczno­prywatnym –oznaczatoustawęzdnia19grudnia2008r. o partnerstwie publiczno­prywatnym (Dz.u. z2009 r. nr 19, poz. 100, z2010 r. nr 106, poz.675orazz2011r.nr232,poz.1378); 19) (uchylony); 19a)samochodzieosobowym–oznaczatopojazd samochodowywrozumieniuprzepisóworu­ chudrogowymodopuszczalnejmasiecałko­ witejnieprzekraczającej3,5tony,konstrukcyj­ nieprzeznaczonydoprzewozuniewięcejniż 9osóbłączniezkierowcą,zwyjątkiem: a) pojazdu samochodowego mającego je­ den rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunkówścianąlubtrwałąprzegrodą: luty2016       –klasyfikowanego na podstawie przepi­ sóworuchudrogowymdopodrodzaju: wielozadaniowy,vanlub –z otwartą częścią przeznaczoną do przewozuładunków, b) pojazdusamochodowego,któryposiada kabinękierowcyzjednymrzędemsiedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementypojazdu, c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumen­ tówwydanychzgodniezprzepisamioru­ chu drogowym wynika, że dany pojazd jestpojazdemspecjalnym,ijeżelispełnio­ nesąrównieżwarunkizawartewodręb­ nych przepisach, określone dla następu­ jącychprzeznaczeń: –agregatelektryczny/spawalniczy, –dopracwiertniczych, –koparka,koparko­spycharka, –ładowarka, –podnośnik do prac konserwacyjno­   ­montażowych, –żurawsamochodowy, d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art.86aust.16ustawyopodatkuodto­ warówiusług; 20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wrazzkwotąnależnegopodatkuodtowarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty od­ powiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczeniakwotwyrażonychweurodokonuje sięwedługśredniegokursueuroogłaszanego przeznarodowyBankPolskinapierwszydzień roboczy października poprzedniego roku po­ datkowego,wzaokrągleniudo1000zł; 21) certyfikacierezydencji–oznaczatozaświad­ czenieomiejscuzamieszkaniapodatnikadla celówpodatkowychwydaneprzezwłaściwy organ administracji podatkowej państwa miejscazamieszkaniapodatnika; 22) zagranicznymzakładzie–oznaczato: a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na tery­ torium jednego państwa wykonuje cał­ kowicie lub częściowo działalność na terytoriuminnegopaństwa,awszczegól­ ności oddział, przedstawicielstwo, biuro, IFK  fabrykę, warsztat albo miejsce wydoby­ waniabogactwnaturalnych, b) plac budowy, budowę, montaż lub insta­ lację, prowadzone na terytorium jednego państwaprzezpodmiotmającymiejsceza­ mieszkanianaterytoriuminnegopaństwa, c) osobę, która w imieniu i na rzecz pod­ miotumającegomiejscezamieszkaniana terytoriumjednegopaństwadziałanate­ rytoriuminnegopaństwa,jeżeliosobata mapełnomocnictwodozawieraniawjego imieniu umów i pełnomocnictwo to fak­ tyczniewykonuje – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania,którejstronąjestRzeczpo­ spolitaPolska,stanowiinaczej; 23) ustawieoemeryturachkapitałowych–ozna­ cza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.u. nr 228, poz.1507,z2010r.nr254,poz.1700inr257, poz.1726orazz2011r.nr75,poz.398); 24) PKwiu – oznacza to Polską Klasyfikację wyrobów i usług wprowadzoną rozporzą­ dzeniemRadyMinistrówzdnia29paździer­ nika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji wyrobów i usług (PKwiu) (Dz.u. nr 207, poz.1293inr220,poz.1435orazz2009r. nr33,poz.256inr222,poz.1753); 25) oznaczeniu „ex” – oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węż­ szy niż określony w podanym grupowaniu PKwiu; 26) spółceniebędącejosobąprawną–oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego; 27) rachunku zbiorczym – oznacza to rachunek zbiorczywrozumieniuustawyzdnia29lipca 2005r.oobrocieinstrumentamifinansowymi; 28) spółce–oznaczatobędącąpodatnikiempo­ datkudochodowegoodosóbprawnych: a) spółkękapitałową,wtymtakżespółkęza­ wiązanąnapodstawierozporządzeniaRady (wE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r.wsprawiestatutuspółkieuropejskiej (SE)(Dz.urz.wEL294z10.11.2001,str.1, z późn. zm.; Dz. urz. uEPolskie wydanie specjalne,rozdz.6,t.4,str.251), b) spółkękapitałowąworganizacji, c) spółkękomandytowo­akcyjnąmającąsie­ dzibęlubzarządnaterytoriumRzeczypo­ spolitejPolskiej,   USTAWA O PDOF art. 5a 9 d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającąsiedzibęlubzarządwinnympań­ stwie, jeżeli zgodnie zprzepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od ca­ łości swoich dochodów bez względu na miejsceichosiągania; 29) udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, októrejmowawpkt28lit.cid; 30) kapitale zakładowym – oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa wpkt28lit.cid; 31) udzialewzyskachosóbprawnych–oznacza to również udział w zyskach spółek, o któ­ rychmowawpkt28lit.cid; 32) objęciuudziału(akcji)–oznaczatorównież uzyskanie przez wspólnika spółki, o której mowa wpkt 28 lit. c id, ogółu praw iobo­ wiązkówwspólnikawtejspółce; 33) wspólniku–oznaczatorównieżakcjonariusza; 34) komercjalizowanej własności intelektualnej   –oznaczato: a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,prawoochronnenawzórużyt­ kowy, prawo zrejestracji wzoru przemy­ słowegolubprawozrejestracjitopografii układuscalonegoorazprawodouzyska­ niapowyższychprawlubprawozpierw­ szeństwa – określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej(Dz.u.z2013r.poz.1410), b) autorskieprawamajątkowedoprogramu komputerowego, c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji)nadającejsiędowykorzysta­ nia w działalności przemysłowej, nauko­ wejlubhandlowej(know­how), d) prawa do korzystania z praw lub warto­ ściwymienionychwlit.a–cnapodstawie umowylicencyjnej; 35) podmiocie komercjalizującym – oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionychwpkt34lit.a–c,atakżezawar­ ciaumowylicencyjnej,októrejmowawpkt34 lit.d,jeżeliwnosidospółkikapitałowejkomer­ cjalizowanąwłasnośćintelektualną; 36) krótkiejsprzedaży–oznaczatokrótkąsprze­ dażwrozumieniuart.2ust.1lit.brozporzą­ dzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(uE) KODEKSksięgowego IFK 10 art. 5b–5d USTAWA O PDOF nr236/2012zdnia14marca2012r.wsprawie krótkiejsprzedażyiwybranychaspektówdo­ tyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. urz.uEL86z24.03.2012,str.1); 37) postępowaniu restrukturyzacyjnym – ozna- cza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978); 38) działalności badawczo-rozwojowej – ozna- cza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworze- nia nowych zastosowań; 39) badaniach naukowych – oznacza to: a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teore- tyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o pod- stawach zjawisk i obserwowalnych fak- tów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, b) badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, c) badania przemysłowe – badania mają- ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania no- wych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworze- nie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środo- wisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szcze- gólnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilo- tażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 40) pracach rozwojowych – oznacza to na- bywanie, łączenie, kształtowanie i wyko- rzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wie- dzy i umiejętności do planowania produk- cji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, luty2016 procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produk- cyjnych, procesów wytwórczych, istnieją- cych usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i walidację nowych i projek- tów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowa- nia, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzy- stania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. 2) Art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza] 1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nieuznajesięczynności,jeżeliłączniespełnione sąnastępującewarunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultattychczynnościorazichwykonywa­ nie,zwyłączeniemodpowiedzialnościzapo­ pełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecającywykonanietychczynności; są one wykonywane pod kierownictwem orazwmiejscuiczasiewyznaczonychprzez zlecającegoteczynności; wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. 2. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodar­ czą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art.8 ust.1, uznaje się zaprzychodyzeźródła,októrymmowawart.10 ust.1pkt3. Art. 5c. (uchylony). Art. 5d. [Spełnienie wymagań dla pojazdów sa- mochodowych] 3) Spełnieniewymagańdlapojazdówsamocho­ dowychokreślonychw: IFK 1) 2) art.5apkt19alit.aibstwierdzasięnapod­ stawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontrolipojazdów,potwierdzonegozaświad­ czeniemwydanymprzeztęstację,orazdo­ wodu rejestracyjnego pojazdu zawierające­ goodpowiedniąadnotacjęospełnieniutych wymagań; art.5apkt19alit.cstwierdzasięnapodsta­ wiedokumentówwydanychzgodniezprze­ pisamioruchudrogowym. Art. 6. [Opodatkowanie małżonków] 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opo­ datkowaniuodosiąganychprzeznichdochodów. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatko- wy wspólność majątkowa, pozostający w związ- ku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatko- wani łącznie od sumy swoich dochodów okre- ślonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżon- ków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 2a.wniosek,októrymmowawust.2,może byćwyrażonyprzezjednegozmałżonków.wy­ rażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanieichdochodów.Oświadczenieto składa się pod rygorem odpowiedzialności kar­ nejzafałszywezeznania. 3. Zasadawyrażonawust.2mazastosowa­ nie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowymnieuzyskałprzychodówzeźródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie zart.27,lubosiągnąłdochodywwysokościnie­ powodującejobowiązkuuiszczeniapodatku. 3a.Zasadyisposóbopodatkowania,októrych mowawust.2i3,majązastosowanierównieżdo: małżonków, którzy mają miejsce zamiesz­ 1) kania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkow­ skim unii Europejskiej lub w innym pań­ stwienależącymdoEuropejskiegoObszaru USTAWA O PDOF art. 6 11 2) GospodarczegoalbowKonfederacjiSzwaj­ carskiej, małżonków, z których jeden podlega nie­ ograniczonemuobowiązkowipodatkowemu wRzeczypospolitejPolskiej,adrugimamiej­ sce zamieszkania dla celów podatkowych winnymniżRzeczpospolitaPolskapaństwie członkowskimuniiEuropejskiejlubwinnym państwie należącym do Europejskiego Ob­ szaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej –jeżeliosiągnęlipodlegająceopodatkowaniuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 całkowitegoprzychoduosiągniętegoprzez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miej­ scezamieszkaniadlacelówpodatkowych;prze­ pisyust.8–10stosujesięodpowiednio. 4. Oddochodówrodzicalubopiekunapraw­ nego, podlegającego obowiązkowi podatkowe­ mu,októrymmowawart.3ust.1,będącegopan­ ną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiemalboosobą,wstosunkudoktórej orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozba­ wiony praw rodzicielskich lub odbywa karę po­ zbawieniawolności,jeżelitenrodziclubopiekun wrokupodatkowymsamotniewychowujedzieci: 1) 2) małoletnie, bezwzględunaichwiek,którezgodniezod­ rębnymiprzepisamiotrzymywałyzasiłek(do­ datek)pielęgnacyjnylubrentęsocjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolni­ ctwie wyższym lub w przepisach regulu­ jących system oświatowy lub szkolnictwo wyższeobowiązującychwinnymniżRzecz­ pospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów pod­ legających opodatkowaniu na zasadach określonychwart.27lubart.30bwłącznej wysokościprzekraczającejkwotęstanowią­ cąilorazkwotyzmniejszającejpodatekoraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, októrej mowa wart.27ust.1,zwyjątkiemrentyrodzinnej 3) –podatekmożebyćokreślony,zzastrzeżeniem ust.8,nawniosekwyrażonywrocznymzeznaniu KODEKSksięgowego IFK 12 art. 6a USTAWA O PDOF podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonegoodpołowydochodówosobysamot­ niewychowującejdzieci,zuwzględnieniemart.7, ztymżedosumytychdochodówniewliczasię dochodów(przychodów)podatkowanychwspo­ sób zryczałtowany na zasadach określonych wtejustawie. 4a. Zasada i sposób opodatkowania, o któ­ rychmowawust.4,majązastosowanierównież doosób,októrychmowawart.3ust.2a,samot­ nie wychowujących wroku podatkowym dzieci, jeżeliłączniespełniająnastępującewarunki: 1) mająmiejscezamieszkaniadlacelówpodat­ kowychwinnymniżRzeczpospolitaPolska państwie członkowskim unii Europejskiej lubwinnympaństwienależącymdoEuropej­ skiegoObszaruGospodarczegoalbowKon­ federacjiSzwajcarskiej; osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy­ chodywwysokościstanowiącejconajmniej 75 całkowitego przychodu osiągniętego wdanymrokupodatkowym; udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatko­ wych. 4b.Dopodatników,októrychmowawust.4a, 2) 3) przepisyust.8–10stosujesięodpowiednio. 5. (uchylony). 6. (uchylony). 7. (uchylony). 8. Sposób opodatkowania, o którym mowa wust.2i4,niemazastosowaniawsytuacji,gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby sa­ motnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy zdnia24 sierpnia2006 r. opodatku to­ nażowym. 9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób,októrychmowawart.1pkt2ustawyozry­ czałtowanympodatkudochodowymniekorzysta­ jących jednocześnie z opodatkowania przycho­ dów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadachokreślonychwart.30calbowustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo wustawiezdnia24sierpnia2006r.opodatkuto­ nażowym. 10. Sposób opodatkowania, októrym mowa wust.2i4,niemazastosowaniadopodatników, luty2016 którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatko­ wym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, októrymmowawart.45ust.1. 11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte ze źródeł określonych w art. 10 ust.1,bezwzględunamiejscepołożeniatych źródełprzychodów. 12. Przepisyust.3ai4astosujesiępodwa­ runkiemistnieniapodstawyprawnejwynikającej zumowyounikaniupodwójnegoopodatkowania lubinnychratyfikowanychumówmiędzynarodo­ wych,którychstronąjestRzeczpospolitaPolska, douzyskaniaprzezorganpodatkowyinformacji podatkowychodorganupodatkowegopaństwa, wktórymosobafizycznamamiejscezamieszka­ niadlacelówpodatkowych. 13. na żądanie organów podatkowych lub organówkontroliskarbowejpodatnicy,októrych mowa wust.3a i4a, są obowiązani udokumen­ towaćwysokośćcałkowitychprzychodówosiąg­ niętychwdanymrokupodatkowym,przedstawia­ jączaświadczeniewydaneprzezwłaściwyorgan podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskie­ go Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, wktórym osoby te mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokumentpotwierdzającywysokośćcałkowitych przychodów osiągniętych wdanym roku podat­ kowym. Art. 6a. [Podatnik uprawniony do złożenia wnio- sku] 1. wniosekołączneopodatkowaniedocho­ dówmałżonków,międzyktórymiistniaławroku podatkowym wspólność majątkowa, może być takżezłożonyprzezpodatnika,który: 1) zawarł związek małżeński przed rozpoczę­ ciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarłwtrakcierokupodatkowego; pozostawał w związku małżeńskim przez całyrokpodatkowy,ajegomałżonekzmarł poupływierokupodatkowegoprzedzłoże­ niemzeznaniapodatkowego. 2. Do podatników, którzy złożyli wniosek, 2) októrymmowawust.1: 1) stosujesięsposóbopodatkowaniaokreślo­ nywart.6ust.2; stosujesięprzepisyart.6ust.3,3ai8–13; niestosujesięprzepisuart.6ust.4. 2) 3) IFK Art. 7. [Dochody małoletnich dzieci] 1. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów zichpracy,stypendióworazdochodówzprzed­ miotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rze­ czypospolitejPolskiej,doliczasiędodochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przycho­ dówdzieci. 2. Jeżelimałżonkowiepodlegająodrębnemu opodatkowaniu,dochodymałoletnichdziecido­ liczasiępopołowiedodochodukażdegozmał­ żonków. 3. Przepisust.2niemazastosowaniadomał­ żonków,wstosunkudoktórychorzeczonosepa­ racjęwrozumieniuodrębnychprzepisów. Art. 8. [Dochody wspólników] 1. Przychodyzudziałuwspółceniebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspól­ nego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału wzysku(udziału)oraz,zzastrzeżeniemust.1a, łączysięzpozostałymiprzychodamizeźródeł, zktórychdochódpodlegaopodatkowaniuwe­ dług skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. w przypadku braku przeciwnego dowodu przyj­ mujesię,żeprawadoudziałuwzysku(udziału) sąrówne. 1a. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, októrychmowawart.10ust.1pkt4,osiąganych przezpodatnikówopodatkowanychnazasadach określonychwart.30c,niełączysięzpozosta­ łymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowawart.27ust.1. 2. Zasady wyrażone wust.1 stosuje się od­ powiedniodo: 1) 2) rozliczaniakosztówuzyskaniaprzychodów, wydatkówniestanowiącychkosztówuzyska­ niaprzychodówistrat; ulg podatkowych związanych z prowadzo­ nądziałalnościąwformiespółkiniebędącej osobąprawną. 3. Zasady,októrychmowawust.1i2,mają również zastosowanie do małżonków, mię­ istnieje wspólność majątkowa, dzy którymi USTAWA O PDOF art. 7–9 13 osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnegoposiadanialubwspólnegoużytkowa­ niarzeczy,chybażezłożąpisemneoświadczenie oopodatkowaniucałościdochoduosiągniętego ztegoźródłaprzezjednegoznich. 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowegonajpóźniejdo20dniamiesiącana­ stępującegopomiesiącu,wktórymzostałotrzy­ many, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt6,pierwszywrokupodatkowymprzychódze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnegoużytkowaniarzeczy. 5. wybórzasadyopodatkowaniacałoścido­ chodu przez jednego z małżonków, wyrażony woświadczeniu,októrymmowawust.3,obowią­ zujeprzyzapłaciezaliczekprzezcałyrokpodat­ kowyorazprzyskładaniuzeznaniaowysokości osiągniętegodochodu(poniesionejstraty),chy­ bażewwynikurozwodualboorzeczeniaprzez sądseparacjinastąpiłpodziałmajątkuwspólne­ gomałżonkówiprzedmiotumowyprzypadłtemu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłatyzaliczekiskładaniazeznaniaowysokości osiągniętegodochodu(poniesionejstraty)ztego tytułu. 6. wybórzasadyopodatkowaniacałoścido­ chodu przez jednego z małżonków, wyrażony woświadczeniu,októrymmowawust.3,doty­ czyrównieżlatnastępnych,chybażewterminie do20dniamiesiącanastępującegopomiesiącu, wktórymzostałotrzymany,zeźródłaokreślone­ gowart.10ust.1pkt6,pierwszywrokupodat­ kowymprzychódzewspólnejwłasności,wspól­ negoposiadanialubwspólnegoużytkowaniarze­ czy,małżonkowiezawiadomiąwformiepisemnej właściwegonaczelnikaurzęduskarbowegoore­ zygnacjizopodatkowaniacałościdochoduprzez jednegozmałżonków. Art. 9. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegająwszelkiegorodzajudochody,zwyjąt­ kiemdochodówwymienionychwart.21,52,52a i52corazdochodów,odktórychnapodstawie przepisówOrdynacjipodatkowejzaniechanopo­ borupodatku. 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z wię- cej niż jednego źródła, przedmiotem opodatko- wania w danym roku podatkowym jest, z zastrze- żeniem art. 25e, art. 29–30c, art. 30e, art. 30f oraz KODEKSksięgowego IFK 14 art. 9a USTAWA O PDOF art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. 2. Dochodem ze źródła przychodów, jeże­ li przepisy art. 24–25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej,jestnadwyżkasumyprzychodówztego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratązeźródłaprzychodów. 3. Owysokośćstratyzeźródłaprzychodów, poniesionejwrokupodatkowym,możnaobniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejnoposobienastępującychpięciulatachpo­ datkowych,ztymżewysokośćobniżeniawktó­ rymkolwiekztychlatniemożeprzekroczyć50 kwotytejstraty. 3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat: 1) 2) zodpłatnegozbyciarzeczyiprawmajątko­ wych,októrychmowawart.10ust.1pkt8, oraz zeźródełprzychodów,zktórychdochodysą wolneodpodatkudochodowego. 4. Przepisust.3mazastosowaniedostraty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochódzdziałówspecjalnychprodukcjirolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowychustalanyjestnapodstawieksiąg. 5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdywokresie,októrymmowawtymprzepisie, podatnikjestopodatkowanynazasadachokre­ ślonych w rozdziale 2 ustawy o zryczałtowa­ nym podatku dochodowym. w tym przypadku obniża się przychód, o którym mowa w art. 6 ust.1ustawyozryczałtowanympodatkudocho­ dowym. 6. Przepisust.3mazastosowaniedostrat zodpłatnegozbyciaudziałów(akcji)współce, papierów wartościowych, w tym z odpłatne­ go zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży iodpłatnegozbyciapochodnychinstrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wy­ nikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci in­ nejniżprzedsiębiorstwolubjegozorganizowa­ naczęść. Art. 9a. [Zasady opodatkowania] 1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła,októrymmowawart.10ust.1pkt3,są opodatkowanenazasadachokreślonychwart.27, zzastrzeżeniemust.2i3,chybażepodatnicyzło­ żąwłaściwemunaczelnikowiurzęduskarbowego pisemnywniosekluboświadczenieozastosowa­ nieformopodatkowaniaokreślonychwustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Po­ datnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosekluboświadczenieozastosowanieform opodatkowaniaokreślonychwustawieozryczał­ towanympodatkudochodowymmogązłożyćna podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 1. Dochody osiągnięte przez podatników zeźródła,októrymmowawart.10ust.1pkt3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelniko­ wi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodat­ kowania określonych w ustawie o zryczałto­ wanym podatku dochodowym. wniosek lub oświadczenieozastosowanieformopodatko­ wania określonych w ustawie o zryczałtowa­ nym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyćnapodstawieprzepisówoswobodzie działalnościgospodarczej.3 2. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybraćsposóbopodatkowaniadochodówzpo­ zarolniczej działalności gospodarczej na zasa­ dach określonych wart.30c. wtym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczel­ nikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia owyborzetegosposobuopodatkowania.Jeżeli podatnikrozpoczynaprowadzeniepozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepi­ sów–pisemneoświadczenieskładawłaściwemu naczelnikowiurzęduskarbowego,niepóźniejniż wdniuuzyskaniapierwszegoprzychodu. 3 art.9aust.1wbrzmieniuustalonymprzezart.3pkt1lit.a)ustawyz25września2015r.ozmianieustawyoswobodzie działalnościgospodarczejorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1893).Zmianawchodziwżycie19maja2016r. luty2016 IFK Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 2. Podatnicy mogą wybrać sposób opo­ datkowaniadochodówzpozarolniczejdziałal­ nościgospodarczejnazasadachokreślonych w art. 30c. w tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podat­ kowego pisemnego oświadczenia o wyborze tegosposobuopodatkowania.Jeżelipodatnik rozpoczynaprowadzeniepozarolniczejdziałal­ nościgospodarczejwtrakcierokupodatkowe­ go,pisemneoświadczenieskładawłaściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania do­ chodówzpozarolniczejdziałalnościgospodar­ czej na zasadach określonych w art. 30c po­ datnicymogązłożyćnapodstawieprzepisów oswobodziedziałalnościgospodarczej.4 3. Jeżelipodatnik,którywybrałsposóbopo­ datkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska zdziałalnościgospodarczejprowadzonejsamo­ dzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczeniausługnarzeczbyłegolubobecne­ gopracodawcy,odpowiadającychczynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspól­ ników: 1) 2) (uchylony), wykonywał lub wykonuje w roku podatko­ wym – wramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunkupracy,podatniktentraciwrokupodat­ kowymprawodoopodatkowaniawsposóbokre­ ślonywart.30cijestobowiązanydowpłacenia zaliczekoddochoduosiągniętegoodpoczątku roku,obliczonychprzyzastosowaniuskalipodat­ kowej,októrejmowawart.27ust.1,orazodse­ tekzazwłokęodzaległościztytułutychzaliczek. 4. wybórsposobuopodatkowaniadokonany woświadczeniu,októrymmowawust.2,doty­ czy również lat następnych, chyba że podatnik, wterminiedodnia20styczniarokupodatkowe­ go,zawiadomiwformiepisemnejwłaściwegona­ czelnikaurzęduskarbowegoorezygnacjiztego USTAWA O PDOF art. 9a 15 sposobuopodatkowanialubzłożywtymterminie pisemnywniosekluboświadczenieozastosowa­ nieformopodatkowaniaokreślonychwustawie ozryczałtowanympodatkudochodowym. Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 4. wybór sposobu opodatkowania doko­ nanywoświadczeniu,októrymmowawust.2, dotyczyrównieżlatnastępnych,chybażepo­ datnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi wformie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego orezygnacji ztego sposobu opodatkowania lubzłożywtymterminiepisemnywnioseklub oświadczenie o zastosowanie form opodat­ kowania określonych w ustawie o zryczałto­ wanym podatku dochodowym. Zawiadomie­ nieorezygnacjizesposobuopodatkowania, októrymmowawust.2,podatnikmożezłożyć napodstawieprzepisówoswobodziedziałal­ nościgospodarczej.5 1) 2) 5. Jeżelipodatnik: prowadzi działalność gospodarczą samo­ dzielnieijestwspólnikiemspółkiniebędącej osobąprawną, jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną – wybór sposobu opodatkowania, o którym mowawust.2,dotyczywszystkichformprowa­ dzeniatejdziałalności,doktórychmajązastoso­ wanieprzepisyustawy. 6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła,októrymmowawart.10ust.1pkt6,są opodatkowanenazasadachokreślonychwusta­ wie, chyba że podatnicy złożą właściwemu na­ czelnikowiurzęduskarbowegopisemneoświad­ czenia o wyborze opodatkowania w formie ry­ czałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadachokreślonychwustawieozryczałtowa­ nympodatkudochodowym. 7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, októrymmowawart.10ust.1pkt4,ustalająna podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposóbopodatkowaniatychdochodównazasa­ dach określonych wart.30c. wtym przypadku 4 5 art.9aust.2wbrzmieniuustalonymprzezart.3pkt1lit.b)ustawyz25września2015r.ozmianieustawyoswobodzie działalnościgospodarczejorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1893).Zmianawchodziwżycie19maja2016r. art.9aust.4wbrzmieniuustalonymprzezart.3pkt1lit.c)ustawyz25września2015r.ozmianieustawyoswobodzie działalnościgospodarczejorazniektórychinnychustaw(Dz.u.poz.1893).Zmianawchodziwżycie19maja2016r. KODEKSksięgowego IFK 16 art. 10–11 USTAWA O PDOF są obowiązani do złożenia właściwemu naczel­ nikowiurzęduskarbowegowterminie,októrym mowawart.43ust.1,pisemnegooświadczenia owyborzetegosposobuopodatkowania,ajeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów spe­ cjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podat­ kowego – w terminie, októrym mowa wart.43 ust.3. Przepisust.5stosujesięodpowiednio. 8. wybórsposobuopodatkowaniadokonany woświadczeniu,októrymmowawust.7,dotyczy równieżlatnastępnych,chybażepodatnik,wter­ miniedodnia30listopadarokupoprzedzające­ gorokpodatkowy,zawiadomiwformiepisemnej właściwegonaczelnikaurzęduskarbowegoore­ zygnacjiztegosposobuopodatkowania. –jeżeliodpłatnezbycienienastępujewwyko­ naniudziałalnościgospodarczejizostałodo­ konanewprzypadkuodpłatnegozbycianie­ ruchomościiprawmajątkowychokreślonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiłonabycielubwybudowanie,ainnych rzeczy–przedupływempółroku,liczącod końcamiesiąca,wktórymnastąpiłonabycie; wprzypadkuzamianyokresyteodnosząsię dokażdejzosóbdokonującejzamiany; 8a) działalność prowadzona przez zagraniczną 9) spółkękontrolowaną; inneźródła. 2. Przepisówust.1pkt8niestosujesiędood­ Rozdział 2 Źródła przychodów Art. 10. [Specyfikacja źródeł przychodów] 1. Źródłamiprzychodówsą: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo wrolniczejspółdzielniprodukcyjnejlubinnej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracanakładcza,emeryturalubrenta; działalnośćwykonywanaosobiście; pozarolniczadziałalnośćgospodarcza; działyspecjalneprodukcjirolnej; (uchylony); najem,podnajem,dzierżawa,poddzierżawa orazinneumowyopodobnymcharakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działówspecjalnychprodukcjirolnej,zwyjąt­ kiemskładnikówmajątkuzwiązanychzdzia­ łalnościągospodarczą; kapitałypieniężneiprawamajątkowe,wtym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niżwymienionewpkt8lit.a–c; odpłatnezbycie,zzastrzeżeniemust.2: a) nieruchomościlubichczęściorazudziału wnieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego współdzielnimieszkaniowej, c) prawawieczystegoużytkowaniagruntów, d) innychrzeczy, 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)   luty2016 płatnegozbycia: 1) 3) 2) napodstawieumowyprzewłaszczeniawcelu zabezpieczeniawierzytelności,wtympożycz­ kilubkredytu–doczasuostatecznegoprze­ niesieniawłasnościprzedmiotuumowy; w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obroto­ wych,środkówtrwałychlubwartościniema­ terialnychiprawnych; składników majątku, o których mowa wart.14ust.2pkt1,zzastrzeżeniemust.3, nawetjeżeliprzedzbyciemzostaływycofane zdziałalnościgospodarczej,amiędzypierw­ szymdniemmiesiącanastępującegopomie­ siącu, w którym składniki majątku zostały wycofane zdziałalności idniem ich odpłat­ negozbycia,nieupłynęło6lat. 3. Przepisyust.1pkt8majązastosowaniedo odpłatnegozbyciawykorzystywanychnapotrze­ by związane z działalnością gospodarczą oraz przyprowadzeniudziałówspecjalnychprodukcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącegoodrębnąnieruchomośćlubudzia­ łu wtakim lokalu, gruntu lub udziału wgruncie alboprawaużytkowaniawieczystegogruntulub udziałuwtakimprawie,związanychztymbudyn­ kiem lub lokalem, spółdzielczego własnościo­ wegoprawadolokalumieszkalnegolubudziału wtakimprawieorazprawadodomujednorodzin­ nego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału wtakimprawie. Art. 11. [Przychody] 1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów IFK USTAWA O PDOF art. 11a–12 17 finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzy- mane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. 2. wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawiecenrynkowychstosowanychwobrocie rzeczamilubprawamitegosamegorodzajuigatun­ ku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu istopniazużyciaorazczasuimiejscaichuzyskania. 2a. wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeńustalasię: 1) 2) 3) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzącewzakresdziałalnościgospodar­ czej dokonującego świadczenia – według censtosowanychwobecinnychodbiorców; jeżeliprzedmiotemświadczeńsąusługiza­ kupione–wedługcenzakupu; jeżeliprzedmiotemświadczeńjestudostęp­ nienie lokalu lub budynku – według równo­ wartościczynszu,jakiprzysługiwałbywrazie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub bu­ dynku; wpozostałychprzypadkach–napodstawie cenrynkowychstosowanychprzyświadcze­ niuusługlubudostępnianiurzeczylubpraw tegosamegorodzajuigatunku,zuwzględ­ nieniemwszczególnościichstanuistopnia zużyciaorazczasuimiejscaudostępnienia. 2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłat­ ne, przychodem podatnika jest różnica pomię­ dzywartościątychświadczeń,ustalonąwedług zasadokreślonychwust.2lub2a,aodpłatnością ponoszonąprzezpodatnika. 4) 3. (uchylony). 4. (uchylony). Art. 11a. [Podatek wyrażony w walutach obcych] 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut ob­ cychogłaszanegoprzeznarodowyBankPolski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieńuzyskaniaprzychodu. 2. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średnie­ go ogłaszanego przez narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieńponiesieniakosztu. 3. Kwoty uprawniające do odliczenia od do­ chodu, podstawy obliczenia podatku lub obni­ żeniapodatku,wydatkiorazpodatek,wyrażone wwalutachobcychprzeliczasięnazłotewedług kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatkulubzapłatypodatku. Art. 12. [Przychody z wykonywanej pracy] 1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunkupracy,pracynakładczejorazspółdziel­ czegostosunkupracyuważasięwszelkiegoro­ dzajuwypłatypieniężneorazwartośćpieniężną świadczeńwnaturzebądźichekwiwalenty,bez względu na źródło finansowania tych wypłat iświadczeń, aw szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadlicz­ bowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwi­ walentyzaniewykorzystanyurlopiwszelkieinne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość zostałazgóryustalona,aponadtoświadczenia pieniężneponoszonezapracownika,jakrównież wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeńczęściowoodpłatnych.6 2. wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługującychpracownikomnapodstawieod­ rębnych przepisów ustala się według przecięt­ nychcenstosowanychwobecinnychodbiorców –jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności praco­ dawcy. 2) 2a. wartość pieniężną nieodpłatnego świad­ czenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywaniasamochodusłużbowegodoce­ lówprywatnychustalasięwwysokości: 1) 250złmiesięcznie–dlasamochodówopo­ jemnościsilnikado1600cm3; 400złmiesięcznie–dlasamochodówopo­ jemnościsilnikapowyżej1600cm3. 2b. w przypadku wykorzystywania samo­ chodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się zakażdydzieńwykorzystywaniasamochodudo celówprywatnychwwysokości1/30kwotokre­ ślonychwust.2a. 6 napodstawiewyrokutrybunałuKonstytucyjnegoz8lipca2014r.(Dz.u.poz.947)art.12ust.1wzwiązkuzart.11ust.1, rozumianywtensposób,że„innenieodpłatneświadczenie”oznaczawyłączn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: