Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 005223 22579875 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-958092-0-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Kodeks postępowania administracyjnego - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z działaniem organów administracyjnych. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPA nigdy nie była tak prosta!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Wysocki Adwokat Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy Stan prawny: 31 maja 2020 r. 2 | S t r o n a Michał Wysocki www.lexmanual.pl a informacyjny Niniejsza publikacja ma charakter i edukacyjny - nie stanowi wiążącej porady prawnej lub podatkowej, i wydawca nie ponoszą autor odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Podczas przygotowywania starań, by informacje zamieszczone w publikacji były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Nie gwarantujemy ich aktualności w późniejszym czasie (w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego). tekstu dochowano Na przygotowanie tej publikacji poświęcono wiele czasu i sił, dlatego prosimy, by jej nie udostępniać, kserować lub w reprodukować. Nieuprawniona dystrybucja stanowi złamanie prawa. sposób inny © Wydawnictwo Lex Manual Piła 2020 ISBN 978-83-958092-0-0 3 | S t r o n a Spis treści Wstęp ...................................................................................................... 6 Skróty ...................................................................................................... 7 Przepisy ogólne ..................................................................................... 8 Zakres obowiązywania ..................................................................... 8 Zasady ogólne ................................................................................ 11 Organy wyższego stopnia i organy naczelne ............................. 15 Właściwość organów .................................................................... 16 Wyłączenie pracownika oraz organu .......................................... 19 Strona .............................................................................................. 22 Załatwianie spraw ......................................................................... 25 Doręczenia ..................................................................................... 28 Wezwania ........................................................................................ 34 Terminy ........................................................................................... 36 Postępowanie ...................................................................................... 38 Wszczęcie postępowania .............................................................. 38 Metryki, protokoły i adnotacje .................................................... 41 Udostępnianie akt .......................................................................... 43 Dowody .......................................................................................... 44 Rozprawa ........................................................................................ 50 Mediacja .......................................................................................... 52 Zawieszenie postępowania ........................................................... 56 Decyzje ........................................................................................... 59 4 | S t r o n a Ugoda .............................................................................................. 63 Milczące załatwienie sprawy ........................................................ 65 Postanowienia ................................................................................ 68 Odwołania ...................................................................................... 70 Zażalenia ......................................................................................... 74 Wznowienie postępowania .......................................................... 75 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji ...... 79 Postępowanie uproszczone ......................................................... 82 Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych ........ 84 Udział prokuratora ............................................................................ 85 Administracyjne kary pieniężne ....................................................... 86 Wydawanie zaświadczeń ................................................................... 92 Skargi i wnioski .................................................................................. 94 Postanowienia ogólne ................................................................... 94 Skargi ............................................................................................... 96 Wnioski ......................................................................................... 100 Udział prasy i organizacji społecznych .................................... 101 Przyjmowanie skarg i wniosków ............................................... 102 Nadzór i kontrola ........................................................................ 103 Europejska współpraca administracyjna ...................................... 105 Opłaty i koszty postępowania ........................................................ 107 Przepisy końcowe ............................................................................ 109 Akty wykonawcze ............................................................................ 110 5 | S t r o n a Wstęp O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i przyswajanie rządzących nim zależności. jest wynikiem Niniejsze opracowanie kilkunastoletniego doświadczenia autora w tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę, ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy. Oddając w Wasze ręce kompletny skrypt z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego należy wyjaśnić, że nie jest on w stu procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia najważniejszych słów danego zagadnienia. Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki lub pracy z Kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski. By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu, zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. 6 | S t r o n a Skróty W opracowaniu wykorzystano następujące skróty JST – jednostka samorządu terytorialnego; • AKP – administracyjna kara pieniężna; • Decyzja – decyzja administracyjna; • • KPA – Kodeks postępowania administracyjnego; • KPE – kwalifikowany podpis elektroniczny; • OAP – organ administracji publicznej; • OAR – organ administracji rządowej; • OJST – organ jednostki samorządu terytorialnego; • OOS – organ organizacji społecznej; • OP – organ państwowy; • OS – organizacja społeczna; • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); • RP – Rzeczypospolita Polska; • SKO – samorządowe kolegium odwoławcze; • UE – Unia Europejska. 7 | S t r o n a Przepisy ogólne Zakres obowiązywania KPA reguluje postępowanie w sprawach: 1. przed OAP - sprawy indywidualne rozstrzygane w formie decyzji lub załatwiane milcząco 2. przed innymi podmiotami - gdy przepis lub porozumienie nakazuje im rozpoznawać sprawy wskazane wyżej 3. rozstrzygania sporów o właściwość między OJST i OAR oraz między organami i podmiotami wskazanymi w pkt. 2 4. wydawania zaświadczeń 5. AKP i ulg w ich wykonaniu 6. europejskiej współpracy administracyjnej 7. skarg i wniosków przed OP, OJST i OOS 8. obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, który wykonuje OAP niezależnie od toku sprawy Wyłączenie stosowania KPA: 1. przepisów KPA nie stosuje się do spraw: 1. karnych skarbowych 2. wynikających z Ordynacji podatkowej (wyjątek - działy IV, V i VIII) 2. przepisów KPA nie stosuje się, chyba że przepis stanowi inaczej, do spraw: 1. załatwianych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne 2. nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między OP jednostkami organizacyjnymi oraz w zakresie podległości służbowej pracowników tych organów i jednostek innymi państwowymi i 8 | S t r o n a 3. do wszystkich powyższych spraw poza podległością organizacyjną jednostek stosuje się przepisy działu VIII KPA (skargi i wnioski) KPA nie narusza uprawnień wynikających z: 1. immunitetu dyplomatycznego i konsularnego 2. umów i zwyczajów międzynarodowych Słowniczek: 1. przepisy o postępowaniu administracyjnym - przepisy KPA 2. kodeks - KPA 3. organ administracji publicznej 1. minister 2. centralny organ administracji rządowej 3. wojewoda 4. inne terenowe organy (zespolonej i niezespolonej) administracji rządowej 5. organy JST 6. inne podmioty, gdy na mocy ustawy lub porozumienia mają załatwiać sprawy administracyjne 4. minister: 1. premier i wicepremier pełniący funkcję ministra 2. minister kierujący określonym działem administracji rządowej 3. przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów 4. kierownik centralnego urzędu administracji rządowej lub podlegającego, podporządkowanego nadzorowanego przez premiera lub ministra 5. kierownik innych urzędów państwowych załatwiających sprawy administracyjne lub zaświadczenia równorzędnych 9 | S t r o n a 5. organizacja społeczna zawodowa, samorządowa, spółdzielcza lub inna organizacja społeczna - organizacja 6. organ jednostki samorządu terytorialnego: 1. organ gminy, powiatu, województwa, związku gmin i związku powiatów 2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa 3. kierownik służb, inspekcji i straży działających w imieniu powyższych osób 4. samorządowe kolegium odwoławcze 10 | S t r o n a Zasady ogólne Zasada prawdy obiektywnej - OAP: 1. stoją na straży praworządności 2. podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy 3. mają na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli Zasada rozstrzygania wątpliwości: 1. kwestia nałożenia na stronę obowiązku, ograniczenia lub odebrania uprawnienia - wątpliwości co do prawa należy rozstrzygać na korzyść strony 2. wyłączenie zasady: 1. sprzeciwia się temu sporny interes strony albo osób trzecich 2. wymaga tego ważny interes publiczny 3. w sprawie osobowej funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych Zasada proporcjonalności: 1. w toku postępowania OAP współdziałają w celu wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego 2. mają na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania 3. używają środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i złożoności sprawy Zasada pogłębiania zaufania: 1. OAP prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej 2. kierują się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania 11 | S t r o n a 3. bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw Zasada udzielania informacji: 1. OAP mają obowiązek należytego informowania stron o okolicznościach faktycznych prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy i wyczerpującego i 2. OAP czuwają, by nikt nie poniósł szkody z powodu nieznajomości prawa Zasada wysłuchania stron: 1. OAP mają obowiązek zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu 2. przed wydaniem decyzji należy umożliwić stronie wypowiedzenie się w sprawie 3. wyjątek - załatwienie sprawy mysi być szybkie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą szkodę (w aktach należy wyjaśnić przyczyny zastosowania wyjątku) Zasada prostoty i szybkości: 1. OAP ma działać wnikliwie i szybko 2. należy posługiwać się najprostszymi środkami 3. sprawy niewymagające dowodów, informacji lub wyjaśnień mają być załatwione niezwłocznie Zasada polubownego załatwiania sporów: 1. OAP wtedy, gdy może, dąży do polubownego rozstrzygania kwestii spornych w szczególności poprzez: 1. skłanianie stron do zawarcia ugody 2. wspomaganie przeprowadzenia mediacji 2. OAP ma obowiązek podjąć powyższe działania, gdy jest to uzasadnione na danym etapie sprawy 12 | S t r o n a Zasada pisemności: 1. sprawy należy załatwiać pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego 2. wyjątek: 1. sprawa może być załatwiona ustnie, telefonicznie lub w inny sposób 2. warunek - przemawia za tym interes strony, a przepis tego nie zabrania 3. treść i istotne motywy należy utrwalić w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę Zasada trwałości decyzji: 1. decyzje ostatecznie - decyzje, od których nie służy odwołanie w trybie administracyjnym lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 2. decyzje prawomocne - decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu 3. decyzje można zaskarżyć do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem 4. uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności lub wznowienie w przypadku decyzji ostatecznych może nastąpić tylko, gdy pozwala na to przepis Pozostałe zasady: 1. zasada praworządności - OAP działa na podstawie przepisów prawa 2. zasada wyjaśniania zasadności decyzji - OAP powinien wyjaśniać zasadność przesłanek, którymi kierował się załatwiając sprawę 3. zasada oceniania urzędów - OAP umożliwia stronom ocenę działania urzędów i ich pracowników 13 | S t r o n a 4. zasada - dwuinstancyjności postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (chyba że przepis stanowi inaczej) 14 | S t r o n a Organy wyższego stopnia i organy naczelne Organy wyższego stopnia: 1. dla OJST - SKO, chyba że ustawa stanowi inaczej 2. dla wojewodów - właściwi ministrowie 3. dla innych OAP - odpowiednie organy nadrzędne lub ministrowie, a gdy brak - nadzorujące OP 4. dla OOS - organy wyższego stopnia tych organizacji, a gdy brak - nadzorujący OP Organy naczelne: 1. dla OAR, OJST i samorządowych jednostek organizacyjnych - Premier lub właściwi ministrowie (z wyjątkiem SKO), OP 2. dla innych OP - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu 3. dla OOS - naczelne organy tych organizacji, a gdy brak - Premier lub właściwi ministrowie 15 | S t r o n a Właściwość organów Zasada: 1. OAP przestrzegają z urzędu właściwości rzeczowej i miejscowej 2. właściwość rzeczowa - ustalana według przepisów o zakresie działania OAP Właściwość miejscowa: 1. zasady ogólne: 1. sprawy dotyczące nieruchomości - miejsce położenia nieruchomości, a jeśli leży na obszarze kilku organów - miejsce położenia większej części nieruchomości 2. sprawy dotyczące prowadzenia zakładu pracy - miejsce, w którym zakład pracy jest lub ma być prowadzony 3. inne sprawy: 1. miejsce zamieszkania (siedziby) w kraju lub miejsce pobytu jednej ze stron 2. jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju - miejsce ostatniego zamieszkania lub pobytu w kraju 2. jeśli nie można ustalić w powyższy sposób: 1. właściwy jest organ miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania 2. gdy nie można tego ustalić - właściwy jest organ dla Śródmieścia w Warszawie Spory o właściwość: 1. spory rozstrzyga: 1. między OJST (z wyjątkiem dalszych przypadków) - wspólny organ wyższego stopnia, a gdy brak - sąd administracyjny 16 | S t r o n a 2. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu - starosta 3. między organami administracji zespolonej w jednym województwie innymi niż powyższe - wojewoda 4. między OJST w różnych województwach w sprawach z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej 5. między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej 6. między wojewodą a organami administracji niezespolonej spraw administracji publicznej w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem - minister właściwy do 7. między OAP innymi niż powyższe - wspólny organ wyższego stopnia, a gdy brak - minister właściwy do spraw administracji publicznej 8. między OAP, gdy jeden z nich to minister - Premier 2. spór kompetencyjny między OJST a OAP rozstrzyga sąd administracyjny 3. wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd może złożyć: 1. strona 2. OJST lub inny OAP pozostający w sporze 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej 4. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny 5. Rzecznik Praw Obywatelskich 4. czynności organu: 1. do czasu rozstrzygnięcia sporu OAP podejmuje czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli 17 | S t r o n a 2. organ zawiadamia o powyższych czynnościach organ rozpatrujący spór 18 | S t r o n a
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego Skrypt z tekstu ustawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: