Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 006619 20497039 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Wydanie 19 - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Wydanie 19 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 581
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5814-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 17.04.2013 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

ORDYNACJA PODATKOWA:

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

§eria z paragra em PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI KOSZTY I OPŁATY Warszawa 2013 Stan prawny na 17 kwietnia 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4362-6 19. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: ORDYNACJA PODATKOWA: 1 stycznia 2014 r. – ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 35) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń admini- stracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI: 1 stycznia 2013 r. – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) Spis treści Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.............................................................................................................15 Dział.I..Przepisy.ogólne........................................................................................................15 Rozdział.1..Zakres.obowiązywania...............................................................................15 Rozdział.2..Zasady.ogólne..............................................................................................17 Rozdział.3..Organy.wyższego.stopnia.i.organy.naczelne.........................................19 Rozdział.4..Właściwość.organów...................................................................................20 Rozdział.5..Wyłączenie.pracownika.oraz.organu.......................................................21 Rozdział.6..Strona.............................................................................................................23 Rozdział.7..Załatwianie.spraw.......................................................................................25 Rozdział.8..Doręczenia....................................................................................................26 Rozdział.9..Wezwania......................................................................................................30 Rozdział.10..Terminy........................................................................................................32 Dział.II..Postępowanie..........................................................................................................33 Rozdział.1..Wszczęcie.postępowania............................................................................33 Rozdział.2..Metryki,.protokoły.i.adnotacje..................................................................35 Rozdział.3..Udostępnianie.akt........................................................................................37 Rozdział.4..Dowody.........................................................................................................38 Rozdział.5..Rozprawa......................................................................................................42 Rozdział.6..Zawieszenie.postępowania........................................................................43 Rozdział.7..Decyzje..........................................................................................................45 Rozdział.8..Ugoda............................................................................................................48 Rozdział.9..Postanowienia..............................................................................................50 Rozdział.10..Odwołania..................................................................................................51 Rozdział.11..Zażalenia.....................................................................................................53 Rozdział.12..Wznowienie.postępowania......................................................................54 Rozdział.13..Uchylenie,.zmiana.oraz.stwierdzenie.nieważności.decyzji...............57 Dział.III..Przepisy.szczególne.w.sprawach.ubezpieczeń.społecznych.........................59 Dział.IV..Udział.prokuratora................................................................................................60 Dział.V–VI..(uchylone)............................................................................................................61 Dział.VII..Wydawanie.zaświadczeń...................................................................................61 5 Spis treści Dział.VIII..Skargi.i.wnioski...................................................................................................63 Rozdział.1..Postanowienia.ogólne.................................................................................63 Rozdział.2..Skargi.............................................................................................................64 Rozdział.3..Wnioski..........................................................................................................67 Rozdział.4..Udział.prasy.i.organizacji.społecznych....................................................68 Rozdział.5..Przyjmowanie.skarg.i.wniosków..............................................................69 Rozdział.6..Nadzór.i.kontrola.........................................................................................70 Dział.IX..Opłaty.i.koszty.postępowania.............................................................................71 Dział.X..Przepisy.końcowe...................................................................................................72 Skorowidz...........................................................................................................................73 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa....................................83 Dział.I..Przepisy.ogólne........................................................................................................83 Dział.II..Organy.podatkowe.i.ich.właściwość...................................................................88 Rozdział.1..Organy.podatkowe.....................................................................................88 Rozdział.1a..Interpretacje.przepisów.prawa.podatkowego......................................90 Rozdział.2..Właściwość.organów.podatkowych.........................................................96 Dział.IIa..Porozumienia.w.sprawach.ustalenia.cen.transakcyjnych.............................98 Dział.III..Zobowiązania.podatkowe..................................................................................104 Rozdział.1..Powstawanie.zobowiązania.podatkowego............................................104 Rozdział.2..Odpowiedzialność.podatnika,.płatnika.i.inkasenta............................108 Rozdział.3..Zabezpieczenie.wykonania.zobowiązań.podatkowych......................110 Rozdział.4..Terminy.płatności......................................................................................117 Rozdział.5..Zaległość.podatkowa................................................................................119 Rozdział.6..Odsetki.za.zwłokę.i.opłata.prolongacyjna............................................120 Rozdział.7..Wygaśnięcie.zobowiązań.podatkowych................................................123 Rozdział.7a..Ulgi.w.spłacie.zobowiązań.podatkowych...........................................128 Rozdział.8..Przedawnienie............................................................................................131 Rozdział.9..Nadpłata......................................................................................................134 Rozdział.9a..Podpisywanie.deklaracji.........................................................................142 Rozdział.10..Korekta.deklaracji....................................................................................143 Rozdział.11..Informacje.podatkowe............................................................................144 Rozdział.12..Rachunki...................................................................................................147 Rozdział.13..Odpowiedzialność.solidarna.................................................................148 Rozdział.14..Prawa.i.obowiązki.następców.prawnych.oraz.podmiotów.. przekształconych......................................................................................................149 Rozdział.15..Odpowiedzialność.podatkowa.osób.trzecich.....................................155 Dział.IV..Postępowanie.podatkowe...................................................................................161 Rozdział.1..Zasady.ogólne............................................................................................161 Rozdział.2..Wyłączenie.pracownika.organu.podatkowego.. oraz.organu.podatkowego......................................................................................163 6 Spis treści Rozdział.3..Strona...........................................................................................................165 Rozdział.4..Załatwianie.spraw.....................................................................................167 Rozdział.5..Doręczenia..................................................................................................169 Rozdział.6..Wezwania....................................................................................................173 Rozdział.7..Przywrócenie.terminu..............................................................................174 Rozdział.8..Wszczęcie.postępowania..........................................................................175 Rozdział.9..Metryki,.protokoły.i.adnotacje................................................................179 Rozdział.10..Udostępnianie.akt....................................................................................181 Rozdział.11..Dowody.....................................................................................................182 Rozdział.11a..Rozprawa................................................................................................188 Rozdział.12..Zawieszenie.postępowania....................................................................189 Rozdział.13..Decyzje......................................................................................................191 Rozdział.14..Postanowienia..........................................................................................193 Rozdział.15..Odwołania................................................................................................194 Rozdział.16..Zażalenia...................................................................................................197 Rozdział.16a..Wykonanie.decyzji.................................................................................197 Rozdział.17..Wznowienie.postępowania....................................................................199 Rozdział.18..Stwierdzenie.nieważności.decyzji........................................................202 Rozdział.19..Uchylenie.lub.zmiana.decyzji.ostatecznej...........................................203 Rozdział.20..Wygaśnięcie.decyzji.................................................................................205 Rozdział.21..Odpowiedzialność.odszkodowawcza..................................................205 Rozdział.22..Kary.porządkowe....................................................................................206 Rozdział.23..Koszty.postępowania..............................................................................207 Dział.V..Czynności.sprawdzające......................................................................................209 Dział.VI..Kontrola.podatkowa...........................................................................................212 Dział.VII..Tajemnica.skarbowa..........................................................................................223 Dział.VIIa..Wymiana.informacji.podatkowych.z.innymi.państwami.........................230 Rozdział.1..Zasady.ogólne.wymiany.informacji.podatkowych.............................230 Rozdział.2..Szczegółowe.zasady.wymiany.informacji.podatkowych.. z.państwami.członkowskimi.Unii.Europejskiej...................................................231 Rozdział.3..Szczegółowe.zasady.wymiany.informacji.o.przychodach.. (dochodach).z.oszczędności....................................................................................233 Dział.VIII..Przepisy.karne..................................................................................................234 Dział.VIIIa..Zaświadczenia.................................................................................................235 Dział.IX..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.. i.końcowe.........................................................................................................................240 Rozdział.1..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących..................................................240 Rozdział.2..Przepisy.przejściowe.................................................................................240 Rozdział.3..Przepisy.końcowe......................................................................................244 Skorowidz.........................................................................................................................245 7 Spis treści Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych..................................................................................................................257 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................257 Rozdział.2..Ustrój.kolegiów..........................................................................................259 Rozdział.3..Zasady.działania.kolegium......................................................................267 Rozdział.4..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.. i.końcowe...................................................................................................................270 Skorowidz.........................................................................................................................273 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ...............................................................................................................277 Dział.I..Przepisy.ogólne......................................................................................................277 Rozdział.1..Zasady.ogólne............................................................................................277 Rozdział.2..Organy.egzekucyjne.................................................................................291 Rozdział.3..Zasady.prowadzenia.egzekucji...............................................................295 Rozdział.4..Zawieszenie.i.umorzenie.postępowania.egzekucyjnego....................307 Rozdział.5..Zbieg.egzekucji..........................................................................................310 Rozdział.6..Koszty.egzekucyjne...................................................................................310 Rozdział.7..Udzielanie.pomocy.obcemu.państwu.oraz.korzystanie.. z.jego.pomocy.przy.dochodzeniu.należności.pieniężnych...............................318 Oddział.1..Zasady.ogólne........................................................................................318 Oddział.2..Udzielanie.informacji...........................................................................322 Oddział.3..Powiadamianie.......................................................................................324 Oddział.4..Dochodzenie.lub.zabezpieczanie.należności.pieniężnych.............325 Dział.II..Egzekucja.należności.pieniężnych....................................................................334 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................334 Rozdział.2..Egzekucja.z.wynagrodzenia.za.pracę....................................................341 Rozdział.3..Egzekucja.ze.świadczeń.z.zaopatrzenia.emerytalnego.. i.ubezpieczenia.społecznego.oraz.renty.socjalnej...............................................342 Rozdział.4..Egzekucja.z.rachunków.bankowych.i.wkładów.. oszczędnościowych..................................................................................................343 Rozdział.5..Egzekucja.z.innych.wierzytelności.pieniężnych.i.innych.. praw.majątkowych...................................................................................................347 Oddział.1..Egzekucja.z.innych.wierzytelności.pieniężnych..............................347 Oddział.2..Egzekucja.z.praw.z.instrumentów.finansowych.zapisanych.. na.rachunkach.papierów.wartościowych.lub.innych.rachunkach.. oraz.z.wierzytelności.z.rachunków.pieniężnych...........................................348 Oddział.3..Egzekucja.z.papierów.wartościowych.niezapisanych.. na.rachunku.papierów.wartościowych...........................................................351 8 Spis treści Oddział.4..Egzekucja.z.weksla................................................................................351 Oddział.5..Egzekucja.z.autorskich.praw.majątkowych.i.praw.. pokrewnych.oraz.z.praw.własności.przemysłowej.......................................352 Oddział.6..Egzekucja.z.udziału.w.spółce.z.ograniczoną.. odpowiedzialnością.............................................................................................354 Oddział.7..Egzekucja.z.pozostałych.praw.majątkowych...................................355 Rozdział.6..Egzekucja.z.ruchomości...........................................................................355 Oddział.1..Zajęcie.....................................................................................................355 Oddział.2..Sprzedaż.................................................................................................359 Rozdział.7..Egzekucja.z.nieruchomości......................................................................364 Oddział.1..Zasady.ogólne........................................................................................364 Oddział.2..Zajęcie.....................................................................................................366 Oddział.3..Opis.i.oszacowanie.wartości.nieruchomości....................................370 Oddział.4..Obwieszczenie.o.licytacji.....................................................................373 Oddział.5..Wadium...................................................................................................375 Oddział.6..Licytacja..................................................................................................376 Oddział.7..Przybicie..................................................................................................379 Oddział.8..Przyznanie.własności............................................................................380 Rozdział.8..Egzekucja.z.ułamkowej.części.nieruchomości.. oraz.użytkowania.wieczystego...............................................................................382 Rozdział.9..Podział.kwoty.uzyskanej.z.egzekucji.....................................................384 Oddział.1..Zasady.ogólne........................................................................................384 Oddział.2..Zasady.szczególne.dotyczące.podziału.kwoty.uzyskanej.. z.egzekucji.z.nieruchomości..............................................................................386 Dział.III..Egzekucja.obowiązków.o.charakterze.niepieniężnym.................................388 Rozdział.1..Przepisy.wspólne.......................................................................................388 Rozdział.2..Grzywna.w.celu.przymuszenia...............................................................388 Rozdział.3..Wykonanie.zastępcze................................................................................391 Rozdział.4..Odebranie.rzeczy.ruchomej.....................................................................393 Rozdział.5..Odebranie.nieruchomości..Opróżnienie.lokalu.i.innych.. pomieszczeń..............................................................................................................394 Rozdział.6..Przymus.bezpośredni................................................................................395 Dział.IV..Postępowanie.zabezpieczające..........................................................................398 Rozdział.1..Przepisy.wspólne.......................................................................................398 Rozdział.2..Zabezpieczenie.należności.pieniężnych................................................402 Rozdział.3..Zabezpieczenie.obowiązków.o.charakterze.niepieniężnym..............404 Dział.IVa..Odpowiedzialność.za.naruszenie.przepisów.ustawy.................................405 Rozdział.1..Odpowiedzialność.odszkodowawcza....................................................405 Rozdział.2..Odpowiedzialność.porządkowa.............................................................405 Dział.V..Przepisy.wprowadzające.i.końcowe..................................................................407 Skorowidz.........................................................................................................................409 9 Spis treści Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych...........................................................................................................421 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................421 Rozdział.2..Wojewódzkie.sądy.administracyjne.......................................................425 Rozdział.3..Naczelny.Sąd.Administracyjny...............................................................430 Rozdział.4..Przepis.końcowy........................................................................................436 Skorowidz.........................................................................................................................437 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi................................................................................441 Dział.I..Przepisy.wstępne...................................................................................................441 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................441 Rozdział.2..Właściwość.wojewódzkich.sądów.administracyjnych.......................444 Rozdział.3..Właściwość.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego...............................445 Rozdział.4..Skład.sądu...................................................................................................445 Rozdział.5..Wyłączenie.sędziego.................................................................................446 Dział.II..Strony.....................................................................................................................448 Rozdział.1..Zdolność.sądowa.i.procesowa.................................................................448 Rozdział.2..Strony.i.uczestnicy.postępowania..........................................................449 Rozdział.3..Pełnomocnicy.............................................................................................450 Dział.III..Postępowanie.przed.wojewódzkim.sądem.administracyjnym...................452 Rozdział.1..Pisma.w.postępowaniu.sądowym..........................................................452 Rozdział.2..Skarga..........................................................................................................454 Rozdział.3..Wniosek.o.wszczęcie.postępowania.......................................................458 Rozdział.4..Doręczenia..................................................................................................459 Rozdział.5..Terminy........................................................................................................462 Rozdział.6..Uchybienie.i.przywrócenie.terminu.......................................................463 Rozdział.7..Posiedzenia.sądowe...................................................................................464 Rozdział.8..Postępowanie.mediacyjne.i.uproszczone..............................................469 Rozdział.9..Zawieszenie.i.podjęcie.postępowania....................................................470 Rozdział.10..Orzeczenia.sądowe.................................................................................473 Rozdział.11..Prawomocność.orzeczeń........................................................................480 Dział.IV..Środki.odwoławcze.............................................................................................481 Rozdział.1..Skarga.kasacyjna........................................................................................481 Rozdział.2..Zażalenie.....................................................................................................486 Dział.V..Koszty.postępowania............................................................................................487 Rozdział.1..Zwrot.kosztów.postępowania.między.stronami..................................487 Rozdział.2..Koszty.sądowe............................................................................................490 Oddział.1..Przepisy.ogólne......................................................................................490 Oddział.2..Wpis.........................................................................................................493 10 Spis treści Oddział.3..Opłata.kancelaryjna..............................................................................494 Oddział.4..Wydatki...................................................................................................494 Rozdział.3..Zwolnienie.od.kosztów.sądowych.........................................................495 Oddział.1..Przepisy.ogólne......................................................................................495 Oddział.2..Prawo.pomocy.......................................................................................496 Dział.VI..Uchwały.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego.............................................501 Dział.VII..Wznowienie.postępowania..............................................................................502 Dział.VIIa..Skarga.o.stwierdzenie.niezgodności.z.prawem.prawomocnego.. orzeczenia........................................................................................................................506 Dział.VIII..Wykonywanie.orzeczeń.sądowych...............................................................509 Dział.IX..Postępowanie.w.razie.zaginięcia.lub.zniszczenia.akt...................................509 Dział.X..Przepisy.z.zakresu.postępowania.w.obrocie.zagranicznym.........................511 Dział.XI..Przepis.końcowy..................................................................................................512 Skorowidz.........................................................................................................................513 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.................................................523 Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................523 Rozdział.2..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących..................................................524 Rozdział.3..Przepisy.przejściowe,.dostosowujące.i.końcowe.................................548 Skorowidz.........................................................................................................................553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.............................................................................................559 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi................................................561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym............................................................................................................565 11 Spis treści Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu...................................................................................................569 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (wyciąg).........................................................................................573 Rozdział.5..Stawki.minimalne.w.innych.sprawach..................................................573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (wyciąg).......................................575 Rozdział.4..Stawki.minimalne.w.innych.sprawach..................................................575 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (wyciąg)........................577 Rozdział.5..Stawki.minimalne.w.postępowaniu.przed.sądami.. administracyjnymi....................................................................................................577 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (wyciąg)..........................................................................579 Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Koszty i opłaty K P A Ustawa z.dnia.14.czerwca.1960.r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j..Dz..U..z.2013.r..poz..267) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Przedmiot unormowania Art. 1. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.postępowanie: 1). przed.organami.administracji.publicznej.w.należących.do.właściwości.tych. organów.sprawach.indywidualnych.rozstrzyganych.w.drodze.decyzji.admi­ nistracyjnych; 2). przed.innymi.organami.państwowymi.oraz.przed.innymi.podmiotami,.gdy. są.one.powołane.z.mocy.prawa.lub.na.podstawie.porozumień.do.załatwiania. spraw.okreś.lonych.w.pkt.1; 3). w.sprawach.rozstrzygania.sporów.o.właściwość.między.organami.jednostek. samorządu.terytorialnego.i.organami.administracji.rządowej.oraz.między. organami.i.podmiotami,.o.których.mowa.w.pkt.2; 4). w.sprawach.wydawania.zaświadczeń. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków Art. 2. Kodeks.postępowania.administracyjnego.normuje.ponadto.postępo­ wanie.w.sprawie.skarg.i.wniosków.(Dział.VIII).przed.organami.państwowymi,.or­ ganami.jednostek.samorządu.terytorialnego.oraz.przed.organami.organizacji.spo­ łecznych. 15 nież.do.postępowania.w.sprawach: 1–3). (uchylone), i.urzędów.konsularnych, o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. 4). należących.do.właściwości.polskich.przedstawicielstw.dyplomatycznych. Art. 3–5 Kodeks postępowania administracyjnego Uprawnienia wynikające z immunitetów dyplomatycznych i konsularnych Art. 3. § 1. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje. się.do: 1). postępowania.w.sprawach.karnych.skarbowych; 2). spraw.uregulowanych.w.ustawie.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..—.Ordynacja.podat­ kowa.(Dz..U..z.2012.r..poz..749,.z.późn..zm.),.z.wyjątkiem.przepisów.działów.IV,. V.i.VIII. § 2. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje.się.rów­ § 3. Przepisów.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.nie.stosuje.się.także. do.postępowania.w.sprawach.wynikających.z: 1). nadrzędności.i.podległości.organizacyjnej.w.stosunkach.między.organami. państwowymi.i.innymi.państwowymi.jednostkami.organizacyjnymi, 2). podległości.służbowej.pracowników.organów.i.jednostek.organizacyjnych. wymienionych.w.pkt.1,. o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 4. Do.postępowania.w.sprawach.wymienionych.w.§.1,.2.i.3.pkt.2.stosuje.się. jednak.przepisy.działu.VIII. § 5. Rada.Ministrów.w.drodze.rozporządzenia.może.rozciągnąć.przepisy.Ko­ deksu.postępowania.administracyjnego.w.całości.lub.w.części.na.postępowania. w.sprawach.wymienionych.w.§.2. Stosunek do przysługujących niektórym osobom przywilejów i immunitetów Art. 4. Kodeks.postępowania.administracyjnego.nie.narusza.szczególnych. uprawnień.wynikających.z.immunitetu.dyplomatycznego.i.konsularnego.oraz. umów.i.zwyczajów.międzynarodowych. Definicje legalne Art. 5. § 1. Jeżeli.przepis.prawa.powołuje.się.ogólnie.na.przepisy.o.postępo­ waniu.administracyjnym,.rozumie.się.przez.to.przepisy.Kodeksu.postępowania.ad­ ministracyjnego. § 2. Ilekroć.w.przepisach.Kodeksu.postępowania.administracyjnego.jest.mowa.o: 1). kodeksie.—.rozumie.się.przez.to.Kodeks.postępowania.administracyjnego; 2). (uchylony); 3). organach.administracji.publicznej.—.rozumie.się.przez.to.ministrów,.centralne. organy.administracji.rządowej,.wojewodów,.działające.w.ich.lub.we.własnym. imieniu.inne.terenowe.organy.administracji.rządowej.(zespolonej.i.niezespo­ 16 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 6–9 lonej),.organy.jednostek.samorządu.terytorialnego.oraz.organy.i.podmioty. wymienione.w.art..1.pkt.2; 4). ministrach.—.rozumie.się.przez.to.Prezesa.i.wiceprezesa.Rady.Ministrów. pełniących.funkcję.ministra.kierującego.okreś.lonym.działem.administracji. rządowej,.ministrów.kierujących.okreś.lonym.działem.administracji.rządowej,. przewodniczących.komitetów.wchodzących.w.skład.Rady.Ministrów,.kierow­ ników.centralnych.urzędów.administracji.rządowej.podległych,.podporząd­ kowanych.lub.nadzorowanych.przez.Prezesa.Rady.Ministrów.lub.właściwego. ministra,.a.także.kierowników.innych.równorzędnych.urzędów.państwowych. załatwiających.sprawy,.o.których.mowa.w.art..1.pkt.1.i.4; 5). organizacjach.społecznych.—.rozumie.się.przez.to.organizacje.zawodowe,. samorządowe,.spółdzielcze.i.inne.organizacje.społeczne; 6). organach.jednostek.samorządu.terytorialnego.—.rozumie.się.przez.to.organy. gminy,.powiatu,.województwa,.związków.gmin,.związków.powiatów,.wójta,. burmistrza.(prezydenta.miasta),.starostę,.marszałka.województwa.oraz.kie­ rowników.służb,.inspekcji.i.straży.działających.w.imieniu.wójta,.burmistrza. (prezydenta.miasta),.starosty.lub.marszałka.województwa,.a.ponadto.samo­ rządowe.kolegia.odwoławcze. Rozdział 2 Zasady ogólne Zasada legalności działania Art. 6. Organy.administracji.publicznej.działają.na.podstawie.przepisów.prawa. Zasada prawdy obiektywnej. Tzw. słuszny interes obywatela Art. 7. W.toku.postępowania.organy.administracji.publicznej.stoją.na.straży. praworządności,.z.urzędu.lub.na.wniosek.stron.podejmują.wszelkie.czynności.nie­ zbędne.do.dokładnego.wyjaśnienia.stanu.faktycznego.oraz.do.załatwienia.sprawy,. mając.na.względzie.interes.społeczny.i.słuszny.interes.obywateli. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz ich kultury prawnej Art. 8. Organy.administracji.publicznej.prowadzą.postępowanie.w.sposób.bu­ dzący.zaufanie.jego.uczestników.do.władzy.publicznej. Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania Art. 9. Organy.administracji.publicznej.są.obowiązane.do.należytego.i.wy­ czerpującego.informowania.stron.o.okolicznościach.faktycznych.i.prawnych,.które. mogą.mieć.wpływ.na.ustalenie.ich.praw.i.obowiązków.będących.przedmiotem.po­ 17 Art. 10–14 Kodeks postępowania administracyjnego stępowania.administracyjnego..Organy.czuwają.nad.tym,.aby.strony.i.inne.osoby. uczestniczące.w.postępowaniu.nie.poniosły.szkody.z.powodu.nieznajomości.pra­ wa,.i.w.tym.celu.udzielają.im.niezbędnych.wyjaśnień.i.wskazówek. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu. Zasada wysłuchania stron Art. 10. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są.zapewnić.stronom. czynny.udział.w.każdym.stadium.postępowania,.a.przed.wydaniem.decyzji.umoż­ liwić.im.wypowiedzenie.się.co.do.zebranych.dowodów.i.materiałów.oraz.zgłoszo­ nych.żądań. § 2. Organy.administracji.publicznej.mogą.odstąpić.od.zasady.okreś.lonej.w.§.1. tylko.w.przypadkach,.gdy.załatwienie.sprawy.nie.cierpi.zwłoki.ze.względu.na.nie­ bezpieczeństwo.dla.życia.lub.zdrowia.ludzkiego.albo.ze.względu.na.grożącą.niepo­ wetowaną.szkodę.materialną. § 3. Organ.administracji.publicznej.obowiązany.jest.utrwalić.w.aktach.sprawy,. w.drodze.adnotacji,.przyczyny.odstąpienia.od.zasady.okreś.lonej.w.§.1. Zasada przekonywania Art. 11. Organy.administracji.publicznej.powinny.wyjaśniać.stronom.zasad­ ność.przesłanek,.którymi.kierują.się.przy.załatwieniu.sprawy,.aby.w.ten.sposób. w.miarę.możności.doprowadzić.do.wykonania.przez.strony.decyzji.bez.potrzeby. stosowania.środków.przymusu. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu Art. 12. § 1. Organy.administracji.publicznej.powinny.działać.w.sprawie.wni­ kliwie.i.szybko,.posługując.się.możliwie.najprostszymi.środkami.prowadzącymi.do. jej.załatwienia. § 2. Sprawy,.które.nie.wymagają.zbierania.dowodów,.informacji.lub.wyjaśnień,. powinny.być.załatwione.niezwłocznie. Ugoda administracyjna Art. 13. § 1. Sprawy,.w.których.uczestniczą.strony.o.spornych.interesach,.mogą. być.załatwiane.w.drodze.ugody.sporządzonej.przed.organem.administracji.publicz­ nej.(ugoda.administracyjna). § 2. Organ.administracji.publicznej,.przed.którym.toczy.się.postępowanie. w.sprawie,.powinien.w.tych.przypadkach.podejmować.czynności.skłaniające.stro­ ny.do.zawarcia.ugody. Załatwianie spraw w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego. Wyjątkowe przypadki ustnego załatwienia sprawy Art. 14. § 1. Sprawy.należy.załatwiać.w.formie.pisemnej.lub.w.formie.doku­ mentu.elektronicznego.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia.17.lutego.2005.r.. 18 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 15–18 o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz..U.. z.2013.r..poz..235),.doręczanego.środkami.komunikacji.elektronicznej. § 2. Sprawy.mogą.być.załatwiane.ustnie,.gdy.przemawia.za.tym.interes.strony,. a.przepis.prawny.nie.stoi.temu.na.przeszkodzie..Treść.oraz.istotne.motywy.takiego. załatwienia.powinny.być.utrwalone.w.aktach.w.formie.protokołu.lub.podpisanej. przez.stronę.adnotacji. Art. 15. Postępowanie.administracyjne.jest.dwuinstancyjne. Zasada dwuinstancyjności Zasada trwałości decyzji administracyjnej. Zasada sądowej kontroli aktów administracyjnych Art. 16. § 1. Decyzje,.od.których.nie.służy.odwołanie.w.administracyjnym.toku. instancji.lub.wniosek.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy,.są.ostateczne..Uchylenie.lub. zmiana.takich.decyzji,.stwierdzenie.ich.nieważności.oraz.wznowienie.postępowa­ nia.może.nastąpić.tylko.w.przypadkach.przewidzianych.w.kodeksie.lub.ustawach. szczególnych. § 2. Decyzje.mogą.być.zaskarżane.do.sądu.administracyjnego.z.powodu.ich.nie­ zgodności.z.prawem,.na.zasadach.i.w.trybie.okreś.lonych.w.odrębnych.ustawach. Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne Organy wyższego stopnia Art. 17. Organami.wyższego.stopnia.w.rozumieniu.kodeksu.są: 1). w.stosunku.do.organów.jednostek.samorządu.terytorialnego.—.samorządowe. kolegia.odwoławcze,.chyba.że.ustawy.szczególne.stanowią.inaczej; 2). w.stosunku.do.wojewodów.—.właściwi.w.sprawie.ministrowie; 3). w.stosunku.do.organów.administracji.publicznej.innych.niż.okreś.lone.w.pkt.1. i.2.—.odpowiednie.organy.nadrzędne.lub.właściwi.ministrowie,.a.w.razie.ich. braku.—.organy.państwowe.sprawujące.nadzór.nad.ich.działalnością; 4). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.odpowiednie.organy. wyższego.stopnia.tych.organizacji,.a.w.razie.ich.braku.—.organ.państwowy. sprawujący.nadzór.nad.ich.działalnością. Art. 18. Organami.naczelnymi.w.rozumieniu.kodeksu.są: 1). w.stosunku.do.organów.administracji.rządowej,.organów.jednostek.samorzą­ du.terytorialnego,.z.wyjątkiem.samorządowych.kolegiów.odwoławczych,.oraz. organów.państwowych.i.samorządowych.jednostek.organizacyjnych.—.Prezes. Rady.Ministrów.lub.właściwi.ministrowie; Organy naczelne 19 Art. 19–22 Kodeks postępowania administracyjnego 2). w.stosunku.do.organów.państwowych.innych.niż.okreś.lone.w.pkt.1.—.odpo­ wiednie.organy.o.ogólnokrajowym.zasięgu.działania; 3). w.stosunku.do.organów.organizacji.społecznych.—.naczelne.organy.tych.orga­ nizacji,.a.w.razie.braku.takiego.organu.—.Prezes.Rady.Ministrów.lub.właściwi. ministrowie.sprawujący.zwierzchni.nadzór.nad.ich.działalnością. Rozdział 4 Właściwość organów Obowiązek przestrzegania właściwości ustawowej z urzędu Art. 19. Organy.administracji.publicznej.przestrzegają.z.urzędu.swojej.właści­ wości.rzeczowej.i.miejscowej. Zasady ustalania właściwości rzeczowej Art. 20. Właściwość.rzeczową.organu.administracji.publicznej.ustala.się.we­ dług.przepisów.o.zakresie.jego.działania. Zasady ustalania właściwości miejscowej Art. 21. § 1. Właściwość.miejscową.organu.administracji.publicznej.ustala.się: 1). w.sprawach.dotyczących.nieruchomości.—.według.miejsca.jej.położenia;.jeżeli. nieruchomość.położona.jest.na.obszarze.właściwości.dwóch.lub.więcej.orga­ nów,.orzekanie.należy.do.organu,.na.którego.obszarze.znajduje.się.większa. część.nieruchomości; 2). w.sprawach.dotyczących.prowadzenia.zakładu.pracy.—.według.miejsca,. w.którym.zakład.pracy.jest,.był.lub.ma.być.prowadzony; 3). w.innych.sprawach.—.według.miejsca.zamieszkania.(siedziby).w.kraju,. a.w.braku.zamieszkania.w.kraju.—.według.miejsca.pobytu.strony.lub.jednej.ze. stron;.jeżeli.żadna.ze.stron.nie.ma.w.kraju.zamieszkania.(siedziby).lub.pobytu. —.według.miejsca.ostatniego.ich.zamieszkania.(siedziby).lub.pobytu.w.kraju. § 2. Jeżeli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.w.sposób.wskazany.w.§.1,. sprawa.należy.do.organu.właściwego.dla.miejsca,.w.którym.nastąpiło.zdarzenie.po­ wodujące.wszczęcie.postępowania,.albo.w.razie.braku.ustalenia.takiego.miejsca.—. do.organu.właściwego.dla.obszaru.dzielnicy.Śródmieście.w.m.st..Warszawie. Spory o właściwość Art. 22. § 1. Spory.o.właściwość.rozstrzygają: 1). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego,.z.wyjątkiem.przy­ padków.okreś.lonych.w.pkt.2–4.—.wspólny.dla.nich.organ.wyższego.stopnia,. a.w.razie.braku.takiego.organu.—.sąd.administracyjny; 2). między.kierownikami.służb,.inspekcji.i.straży.administracji.zespolonej.tego. samego.powiatu,.działających.w.imieniu.własnym.lub.w.imieniu.starosty.—. starosta; 20 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 23–24 3). między.organami.administracji.zespolonej.w.jednym.województwie.niewy­ mienionymi.w.pkt.2.—.wojewoda; 4). między.organami.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.różnych.wojewódz­ twach.w.sprawach.należących.do.zadań.z.zakresu.administracji.rządowej.—. minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej; 5). (uchylony); 6). między.wojewodami.oraz.organami.administracji.zespolonej.w.różnych.wo­ jewództwach.—.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej; 7). między.wojewodą.a.organami.administracji.niezespolonej.—.minister.właści­ wy.do.spraw.administracji.publicznej.po.porozumieniu.z.organem.sprawują­ cym.nadzór.nad.organem.pozostającym.w.sporze.z.wojewodą; 8). między.organami.administracji.publicznej.innymi.niż.wymienione.w.pkt.1–4,. 6.i.7.—.wspólny.dla.nich.organ.wyższego.stopnia,.a.w.razie.braku.takiego. organu.—.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej; 9). między.organami.administracji.publicznej,.gdy.jednym.z.nich.jest.minister.—. Prezes.Rady.Ministrów. § 2. Spory.kompetencyjne.między.organami.jednostek.samorządu.terytorialne­ go.a.organami.administracji.rządowej.rozstrzyga.sąd.administracyjny. § 3. Z.wnioskiem.o.rozpatrzenie.sporu.przez.sąd.administracyjny.może.wy­ stąpić: 1). strona; 2). organ.jednostki.samorządu.terytorialnego.lub.inny.organ.administracji.pu­ blicznej,.pozostające.w.sporze; 3). minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicznej; 4). minister.właściwy.do.spraw.sprawiedliwości,.Prokurator.Generalny; 5). Rzecznik.Praw.Obywatelskich. Podejmowanie czynności niecierpiących zwłoki Art. 23. Do.czasu.rozstrzygnięcia.sporu.o.właściwość.organ.administracji.pu­ blicznej,.na.którego.obszarze.wynikła.sprawa,.podejmuje.tylko.czynności.niecier­ piące.zwłoki.ze.względu.na.interes.społeczny.lub.słuszny.interes.obywateli.i.zawia­ damia.o.tym.organ.właściwy.do.rozstrzygnięcia.sporu. Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej Art. 24. § 1. Pracownik.organu.administracji.publicznej.podlega.wyłączeniu.od. udziału.w.postępowaniu.w.sprawie: 1). w.której.jest.stroną.albo.pozostaje.z.jedną.ze.stron.w.takim.stosunku.prawnym,. że.wynik.sprawy.może.mieć.wpływ.na.jego.prawa.lub.obowiązki; 21 Art. 25–26 Kodeks postępowania administracyjnego 2). swego.małżonka.oraz.krewnych.i.powinowatych.do.drugiego.stopnia; 3). osoby.związanej.z.nim.z.tytułu.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli; 4). w.której.był.świadkiem.lub.biegłym.albo.był.lub.jest.przedstawicielem.jednej.ze. stron,.albo.w.której.przedstawicielem.strony.jest.jedna.z.osób.wymienionych. w.pkt.2.i.3; 5). w.której.brał.udział.w.wydaniu.zaskarżonej.decyzji; 6). z.powodu.której.wszczęto.przeciw.niemu.dochodzenie.służbowe,.postępowa­ nie.dyscyplinarne.lub.karne; 7). w.której.jedną.ze.stron.jest.osoba.pozostająca.wobec.niego.w.stosunku.nad­ rzędności.służbowej. § 2. Powody.wyłączenia.pracownika.od.udziału.w.postępowaniu.trwają.także. po.ustaniu.małżeństwa.(§.1.pkt.2),.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli.(§.1.pkt.3). § 3. Bezpośredni.przełożony.pracownika.jest.obowiązany.na.jego.żądanie.lub. na.żądanie.strony.albo.z.urzędu.wyłączyć.go.od.udziału.w.postępowaniu,.jeżeli.zo­ stanie.uprawdopodobnione.istnienie.okoliczności.niewymienionych.w.§.1,.które. mogą.wywołać.wątpliwość.co.do.bezstronności.pracownika. § 4. Wyłączony.pracownik.powinien.podejmować.tylko.czynności.niecierpiące. zwłoki.ze.względu.na.interes.społeczny.lub.ważny.interes.stron. Wyłączenie organu administracji publicznej Art. 25. § 1. Organ.administracji.publicznej.podlega.wyłączeniu.od.załatwienia. sprawy.dotyczącej.interesów.majątkowych: 1). jego.kierownika.lub.osób.pozostających.z.tym.kierownikiem.w.stosunkach. okreś.lonych.w.art..24.§.1.pkt.2.i.3; 2). osoby.zajmującej.stanowisko.kierownicze.w.organie.bezpośrednio.wyższego. stopnia.lub.osób.pozostających.z.nim.w.stosunkach.okreś.lonych.w.art..24.§.1. pkt.2.i.3. § 2. Przepis.art..24.§.4.stosuje.się.odpowiednio. Organy zobowiązane do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia. Tzw. dewolucja kompetencji do załatwienia sprawy. Delegacja Art. 26. § 1. W.przypadku.wyłączenia.pracownika.(art..24).jego.bezpośredni. przełożony.wyznacza.innego.pracownika.do.prowadzenia.sprawy. § 2. W.przypadku.wyłączenia.organu.sprawę.załatwia: 1). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..25.§.1.pkt.1.—.organ.wyższego.stop­ nia.nad.organem.załatwiającym.sprawę; 2). w.okolicznościach.przewidzianych.w.art..25.§.1.pkt.2.—.organ.wyższego. stopnia.nad.organem,.w.którym.osoba.wymieniona.w.tym.przepisie.zajmuje. stanowisko.kierownicze. Organ.wyższego.stopnia.może.do.załatwienia.sprawy.wyznaczyć.inny.podległy. sobie.organ..W.razie.gdy.osobą.wymienioną.w.art..25.§.1.pkt.2.jest.minister.albo.prezes. 22 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 27, 28–30 samorządowego.kolegium.odwoławczego,.organ.właściwy.do.załatwienia.sprawy. wyznacza.Prezes.Rady.Ministrów. § 3. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.pracowników.organu.administracji.publicznej. organ.ten.stał.się.niezdolny.do.załatwienia.sprawy,.stosuje.się.odpowiednio.§.2. Wyłączenie członka organu kolegialnego Art. 27. § 1. Członek.organu.kolegialnego.podlega.wyłączeniu.w.przypadkach. okreś.lonych.w.art..24.§.1..O.wyłączeniu.tego.członka.w.przypadkach.okreś.lonych. w.art..24.§.3.postanawia.przewodniczący.organu.kolegialnego.lub.organu.wyższego. stopnia.na.wniosek.strony,.członka.organu.kolegialnego.albo.z.urzędu. § 1a. Członek.samorządowego.kolegium.odwoławczego.podlega.wyłączeniu.od. udziału.w.postępowaniu.w.sprawie.wniosku.o.ponowne.rozpatrzenie.sprawy,.jeżeli. brał.udział.w.wydaniu.decyzji.objętej.wnioskiem. § 2. Jeżeli.wskutek.wyłączenia.członków.organu.kolegialnego.organ.ten.stał. się.niezdolny.do.podjęcia.uchwały.z.braku.wymaganego.quorum,.stosuje.się.odpo­ wiednio.przepisy.art..26.§.2. § 3. Jeżeli.samorządowe.kolegium.odwoławcze.wskutek.wyłączenia.jego.człon­ ków.nie.może.załatwić.sprawy,.minister.właściwy.do.spraw.administracji.publicz­ nej,.w.drodze.postanowienia,.wyznacza.inne.samorządowe.kolegium.odwoławcze. Art. 27a. (uchylony) Rozdział 6 Strona Pojęcie strony Art. 28. Stroną.jest.każdy,.czyjego.interesu.prawnego.lub.obowiązku.dotyczy. postępowanie.albo.kto.żąda.czynności.organu.ze.względu.na.swój.interes.prawny. lub.obowiązek. Zdolność administracyjnoprawna Art. 29. Stronami.mogą.być.osoby.fizyczne.i.osoby.prawne,.a.gdy.chodzi.o.pań­ stwowe.i.samorządowe.jednostki.organizacyjne.i.organizacje.społeczne.—.również. jednostki.nieposiadające.osobowości.prawnej. Ocena zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych strony. Przedstawiciel, następca prawny, zarządca masy spadkowej, kurator Art. 30. § 1. Zdolność.prawną.i.zdolność.do.czynności.prawnych.stron.oce­ nia.się.według.przepisów.prawa.cywilnego,.o.ile.przepisy.szczególne.nie.stanowią. inaczej. 23 Art. 31–33 Kodeks postępowania administracyjnego § 2. Osoby.fizyczne.nieposiadające.zdolności.do.czynności.prawnych.działają. przez.swych.ustawowych.przedstawicieli. § 3. Strony.niebędące.osobami.fizycznymi.działają.przez.swych.ustawowych. lub.statutowych.przedstawicieli. § 4. W.sprawach.dotyczących.praw.zbywalnych.lub.dziedzicznych.w.razie.zby­ cia.prawa.lub.śmierci.strony.w.toku.postępowania.na.miejsce.dotychczasowej.strony. wstępują.jej.następcy.prawni. § 5. W.sprawach.dotyczących.spadków.nieobjętych.jako.strony.działają.osoby. sprawujące.zarząd.majątkiem.masy.spadkowej,.a.w.ich.braku.—.kurator.wyznaczo­ ny.przez.sąd.na.wniosek.organu.administracji.publicznej. Organizacja społeczna — uczestnictwo w postępowaniu na prawach strony Art. 31. § 1. Organizacja.społeczna.może.w.sprawie.dotyczącej.innej.osoby. występować.z.żądaniem: 1). wszczęcia.postępowania, 2). dopuszczenia.jej.do.udziału.w.postępowaniu, jeżeli.jest.to.uzasadnione.celami.statutowymi.tej.organizacji.i.gdy.przemawia.za.tym. interes.społeczny. § 2. Organ.administracji.publicznej,.uznając.żądanie.organizacji.społecznej.za. uzasadnione,.postanawia.o.wszczęciu.postępowania.z.urzędu.lub.o.dopuszczeniu. organizacji.do.udziału.w.postępowaniu..Na.postanowienie.o.odmowie.wszczęcia. postępowania.lub.dopuszczenia.do.udziału.w.postępowaniu.organizacji.społecz­ nej.służy.zażalenie. § 3. Organizacja.społeczna.uczestniczy.w.postępowaniu.na.prawach.strony. § 4. Organ.administracji.publicznej,.wszczynając.postępowanie.w.sprawie.do­ tyczącej.innej.osoby,.zawiadamia.o.tym.organizację.społeczną,.jeżeli.uzna,.że.może. ona.być.zainteresowana.udziałem.w.tym.postępowaniu.ze.względu.na.swoje.cele. statutowe,.i.gdy.przemawia.za.tym.interes.społeczny. § 5. Organizacja.społeczna,.która.nie.uczestniczy.w.postępowaniu.na.prawach. strony,.może.za.zgodą.organu.administracji.publicznej.przedstawić.temu.organowi. swój.pogląd.w.sprawie,.wyrażony.w.uchwale.lub.oświadczeniu.jej.organu.statuto­ wego. § 6. (uchylony) Pełnomocnictwo procesowe Art. 32. Strona.może.działać.przez.pełnomocnika,.chyba.że.charakter.czynno­ ści.wymaga.jej.osobistego.działania. Ustanowienie pełnomocnika — forma Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem.strony.może.być.osoba.fizyczna.posiadająca.zdol­ ność.do.czynności.prawnych. 24 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 34–35 § 2. Pełnomocnictwo.powinno.być.udzielone.na.piśmie.lub.zgłoszone.do.pro­ tokołu. § 3. Pełnomocnik.dołącza.do.akt.oryginał.lub.urzędowo.poświadczony.odpis. pełnomocnictwa..Adwokat,.radca.prawny,.rzecznik.patentowy,.a.także.doradca.po­ datkowy.mogą.sami.uwierzytelnić.odpis.udzielonego.im.pełnomocnictwa.oraz.od­ pisy.innych.dokumentów.wykazujących.ich.umocowanie..Organ.administracji.pu­ blicznej.może.w.razie.wątpliwości.zażądać.urzędowego.poświadczenia.podpisu. strony. § 4. W.sprawach.mniejszej.wagi.organ.administracji.publicznej.może.nie.żądać. pełnomocnictwa,.jeśli.pełnomocnikiem.jest.członek.najbliższej.rodziny.lub.domow­ nik.strony,.a.nie.ma.wątpliwości.co.do.istnienia.i.zakresu.upoważnienia.do.wystę­ powania.w.imieniu.strony. Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych Art. 34. § 1. Organ.administracji.publicznej.wystąpi.do.sądu.z.wnioskiem.o.wy­ znaczenie.przedstawiciela.dla.osoby.nieobecnej.lub.niezdolnej.do.czynności.praw­ nych,.o.ile.przedstawiciel.nie.został.już.wyznaczony. § 2. W.przypadku.konieczności.podjęcia.czynności.niecierpiącej.zwłoki.organ. administracji.publicznej.wyznacza.dla.osoby.nieobecnej.przedstawiciela.uprawnio­ nego.do.działania.w.postępowaniu.do.czasu.wyznaczenia.dla.niej.przedstawiciela. przez.sąd. Rozdział 7 Załatwianie spraw Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Terminy maksymalne załatwiania spraw Art. 35. § 1. Organy.administracji.publicznej.obowiązane.są.załatwiać.sprawy. bez.zbędnej.zwłoki. § 2. Niezwłocznie.powinny.być.załatwiane.sprawy,.które.mogą.być.rozpatrzone. w.oparciu.o.dowody.przedstawione.przez.stronę.łącznie.z.żądaniem.wszczęcia.po­ stępowania.lub.w.oparciu.o.fakty.i.dowody.powszechnie.znane.albo.znane.z.urzę­ du.organowi,.przed.którym.toczy.się.postępowanie,.bądź.możliwe.do.ustalenia.na. podstawie.danych,.którymi.rozporządza.ten.organ. § 3. Załatwienie.sprawy.wymagającej.postępowania.wyjaśniającego.powinno. nastąpić.nie.później.niż.w.ciągu.miesiąca,.a.sprawy.szczególnie.skomplikowanej. —.nie.później.niż.w.ciągu.dwóch.miesięcy.od.dnia.wszczęcia.postępowania,.zaś. w.postępowaniu.odwoławczym.—.w.ciągu.miesiąca.od.dnia.otrzymania.odwołania. § 4. Przepisy.szczególne.mogą.okreś.lać.inne.terminy.niż.okreś.lone.w.§.3. 25 Art. 36–39 Kodeks postępowania administracyjnego § 5. Do.terminów.okreś.lonych.w.przepisach.poprzedzających.nie.wlicza.się.ter­ minów.przewidzianych.w.przepisach.prawa.dla.dokonania.okreś.lonych.czynno­ ści,.okresów.zawieszenia.postępowania.oraz.okresów.opóźnień.spowodowanych. z.winy.strony.albo.z.przyczyn.niezależnych.od.organu. Obowiązek zawiadomienia stron o zwłoce w załatwieniu sprawy — sygnalizacja Art. 36. § 1. O.każdym.przypadku.niezałatwienia.sprawy.w.terminie.okreś­ lonym.w.art..35.lub.w.przepisach.szczególnych.organ.administracji.publicznej.jest. obowiązany.zawiadomić.strony,.podając.przyczyny.zwłoki.i.wskazując.nowy.ter­ min.załatwienia.sprawy. § 2. Ten.sam.obowiązek.ciąży.na.organie.administracji.publicznej.również. w.przypadku.zwłoki.w.załatwieniu.sprawy.z.przyczyn.niezależnych.od.organu. Zażalenie na bezczynność organu. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Art. 37. § 1. Na.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.okreś.lonym.w.art..35,.w.prze­ pisach.szczególnych,.ustalonym.w.myśl.art..36.lub.na.przewlekłe.prowadzenie.po­ stępowania.stronie.służy.zażalenie.do.organu.wyższego.stopnia,.a.jeżeli.nie.ma.ta­ kiego.organu.—.wezwanie.do.usunięcia.naruszenia.prawa. § 2. Organ.wymieniony.w.§.1,.uznając.zażalenie.za.uzasadnione,.wyznacza.do­ datkowy.termin.załatwienia.sprawy.oraz.zarządza.wyjaśnienie.przyczyn.i.ustalenie. osób.winnych.niezałatwienia.sprawy.w.terminie,.a.w.razie.potrzeby.także.podjęcie. środków.zapobiegających.naruszaniu.terminów.załatwiania.spraw.w.przyszłości.. Organ.stwierdza.jednocześnie,.czy.niezałatwienie.sprawy.w.terminie.miało.miejsce. z.rażącym.naruszeniem.prawa. Odpowiedzialność pracownika za niezałatwienie sprawy w terminie Art. 38. Pracownik.organu.administracji.publicznej,.który.z.nieuzasadnionych. przyczyn.nie.załatwił.sprawy.w.terminie.lub.nie.dopełnił.obowiązku.wynikającego. z.art..36.albo.nie.załatwił.sprawy.w.dodatkowym.terminie.ustalonym.w.myśl.art..37. §.2,.podlega.odpowiedzialności.porządkowej.lub.dyscyplinarnej.albo.innej.odpo­ wiedzialności.przewidzianej.w.przepisach.prawa. Rozdział 8 Doręczenia Sposoby doręczenia pism. Zasada oficjalności doręczeń Art. 39. Organ.administracji.publicznej.doręcza.pisma.za.pokwitowaniem. przez.operatora.pocztowego.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.23.listopada.2012.r..—. 26 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 391–42 Prawo.pocztowe.(Dz..U..poz..1529),.przez.swoich.pracowników.lub.przez.inne.upo­ ważnione.osoby.lub.organy. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Art. 391. § 1. Doręczenie.następuje.za.pomocą.środków.komunikacji.elektro­ nicznej.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.dnia.18.lipca.2002.r..o.świadczeniu.usług. drogą.elektroniczną.(Dz..U..Nr.144,.poz..1204,.z.późn..zm.),.jeżeli.strona.lub.inny. uczestnik.postępowania: 1). wystąpił.do.organu.administracji.publicznej.o.doręczenie.albo 2). wyraził.zgodę.na.doręczenie.mu.pism.za.pomocą.tych.środków. § 2. (uchylony) Doręczenie stronie, pełnomocnikowi, przedstawicielowi, pełnomocnikowi do doręczeń Art. 40. § 1. Pisma.doręcza.się.stronie,.a.gdy.strona.działa.przez.przedstawicie­ la.—.temu.przedstawicielowi. § 2. Jeżeli.strona.ustanowiła.pełnomocnika,.pisma.doręcza.się.pełnomocnikowi.. Jeżeli.ustanowiono.kilku.pełnomocników,.doręcza.się.pisma.tylko.jednemu.pełno­ mocnikowi..Strona.może.wskazać.takiego.pełnomocnika. § 3. W.sprawie.wszczętej.na.skutek.podania.złożonego.przez.dwie.lub.więcej. stron.pisma.doręcza.się.wszystkim.stronom,.chyba.że.w.podaniu.wskazały.jedną. jako.upoważnioną.do.odbioru.pism. § 4. Strona.zamieszkała.za.granicą.lub.mająca.siedzibę.za.granicą,.jeżeli.nie.usta­ nowiła.pełnomocnika.do.prowadzenia.sprawy.zamieszkałego.w.kraju,.jest.obowią­ zana.wskazać.w.kraju.pełnomocnika.do.doręczeń. § 5. W.razie.niewskazania.pełnomocnika.do.doręczeń.przeznaczone.dla.tej.stro­ ny.pisma.pozostawia.się.w.aktach.sprawy.ze.skutkiem.doręczenia..Stronę.należy. o.tym.pouczyć.przy.pierwszym.doręczeniu..Strona.powinna.być.również.pouczo­ na.o.możliwości.złożenia.odpowiedzi.na.pismo.wszczynające.postępowanie.i.wyja­ śnień.na.piśmie.oraz.o.tym,.kto.może.być.ustanowiony.pełnomocnikiem. Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu. Skutki zaniedbania Art. 41. § 1. W.toku.postępowania.strony.oraz.ich.przedstawiciele.i.pełnomoc­ nicy.mają.obowiązek.zawiadomić.organ.administracji.publicznej.o.każdej.zmianie. swego.adresu. § 2. W.razie.zaniedbania.obowiązku.okreś.lonego.w.§.1.doręczenie.pisma.pod. dotychczasowym.adresem.ma.skutek.prawny. Miejsce doręczenia pism Art. 42. § 1. Pisma.doręcza.się.osobom.fizycznym.w.ich.mieszkaniu.lub.miej­ scu.pracy. 27 Art. 43–45 Kodeks postępowania administracyjnego § 2. Pisma.mogą.być.doręczone.również.w.lokalu.organu.administracji.publicz­ nej,.jeżeli.przepisy.szczególne.nie.stanowią.inaczej. § 3. W.razie.niemożności.doręczenia.pisma.w.sposób.okreś.lony.w.§.1.i.2,.a.tak­ że.w.razie.koniecznej.potrzeby,.pisma.doręcza.się.w.każdym.miejscu,.gdzie.się.ad­ resata.zastanie. Doręczenie zastępcze w przypadku nieobecności osoby w miejscu doręczenia. Domniemanie doręczenia Art. 43. W.przypadku.nieobecności.adresata.pismo.doręcza.się,.za.pokwitowa­ niem,.dorosłemu.domownikowi,.sąsiadowi.lub.dozorcy.domu,.jeżeli.osoby.te.podję­ ły.się.oddania.pisma.adresatowi..O.doręczeniu.pisma.sąsiadowi.lub.dozorcy.zawia­ damia.się.adresata,.umieszczając.zawiadomienie.w.oddawczej.skrzynce.pocztowej. lub,.gdy.to.nie.jest.możliwe,.w.drzwiach.mieszkania. Doręczenie zastępcze. Przesłanki skuteczności, domniemanie daty doręczenia Art. 44. § 1. W.razie.niemożności.doręczenia.pisma.w.sposób.wskazany. w.art..42.i.43: 1). operator.pocztowy.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.23.listopada.2012.r..—.Prawo. pocztowe.przechowuje.pismo.przez.okres.14.dni.w.swojej.placówce.pocztowej. —.w.przypadku.doręczania.pisma.przez.operatora.pocztowego; 2). pismo.składa.się.na.okres.czternastu.dni.w.urzędzie.właściwej.gminy.(miasta). —.w.przypadku.doręczania.pisma.przez.pracownika.urzędu.gminy.(miasta). lub.upoważnioną.osobę.lub.organ. § 2. Zawiadomienie.o.pozostawieniu.pisma.wraz.z.informacją.o.możliwości. jego.odbioru.w.terminie.siedmiu.dni,.licząc.od.dnia.pozostawienia.zawiadomienia. w.miejscu.okreś.lonym.w.§.1,.umieszcza.się.w.oddawczej.skrzynce.pocztowej.lub,. gdy.nie.jest.to.możliwe,.na.drzwiach.mieszkania.adresata,.jego.biura.lub.innego.po­ mieszczenia,.w.którym.adresat.wykonuje.swoje.czynności.zawodowe,.bądź.w.wi­ docznym.miejscu.przy.wejściu.na.posesję.adresata. § 3. W.przypadku.niepodjęcia.przesyłki.w.terminie,.o.którym.mowa.w.§.2,.po­ zostawia.się.powtórne.zawiadomienie.o.możliwości.odbioru.przesyłki.w.terminie. nie.dłuższym.niż.czternaście.dni.od.daty.pierwszego.zawiadomienia. § 4. Doręczenie.uważa.się.za.dokonane.z.upływem.ostatniego.dnia.okresu,. o.którym.mowa.w.§.1,.a.pismo.pozostawia.się.w.aktach.sprawy. Doręczenie pisma jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym Art. 45. Jednostkom.organizacyjnym.i.organizacjom.społecznym.doręcza.się. pisma.w.lokalu.ich.siedziby.do.rąk.osób.uprawnionych.do.odbioru.pism..Przepis. art..44.stosuje.się.odpowiednio. 28 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 46–47 Obowiązek pokwitowania odbioru pisma. Odmowa pokwitowania Art. 46. § 1. Odbierający.pismo.potwierdza.doręczenie.mu.pisma.swym.pod­ pisem.ze.wskazaniem.daty.doręczenia. § 2. Jeżeli.odbierający.pismo.uchyla.się.od.potwierdzenia.doręczenia.lub.nie. może.tego.uczynić,.doręczający.sam.stwierdza.datę.doręcz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Wydanie 19
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: