Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02500 022658 23579821 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6593-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: 1 lipca 2014 r.

Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm.

KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy w serii: E DYCJA S ¥DOWA Kodeks cywilny KC Kodeks postêpowania cywilnegoKPC Kodeks rodzinny i opiekuñczyKRO KSCU Koszty s¹dowe cywilne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA Kodeks spó³ek handlowychKSH Krajowy Rejestr S¹dowyKRS MSiGU PrUpN Monitor S¹dowy i Gospodarczy Prawo upad³oœciowe i naprawcze C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA Kodeks karnyKK KPK KKW KSKU Kodeks postêpowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty s¹dowe karne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Ewy Skibiñskiej 2. wydanie C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA zawiera: ODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO K R OZPORZ¥DZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW U STAWÊ O POSTÊPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI U STAWÊ O SAMORZ¥DOWYCH KOLEGIACH ODWO£AWCZYCH P RAWO O USTROJU S¥DÓW ADMINISTRACYJNYCH P RAWO O USTROJU S¥DÓW POWSZECHNYCH U STAWÊ O S¥DZIE NAJWY¯SZYM U STAWÊ O SKARDZE NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY W POSTÊPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM PROWADZONYM LUB NADZOROWANYM PRZEZ PROKURATORA I POSTÊPOWANIU S¥DOWYM BEZ NIEUZASADNIONEJ ZW£OKI P RAWO O POSTÊPOWANIU PRZED S¥DAMI ADMINISTRACYJNYMI P RZEPISY WPROWADZAJ¥CE USTAWÊ – PRAWO O USTROJU S¥DÓW ADMINISTRACYJNYCH I USTAWÊ – PRAWO O POSTÊPOWANIU PRZED S¥DAMI ADMINISTRACYJNYMI ISBN 978-83-255-6592-3 E DYCJA S ¥DOWA KPA EgzAdmU PostAdmU Akty wykonawcze 17. WYDANIE 2014 E DYCJA S ¥DOWA 17. WYDANIE 2014 Kodeks postêpowania administracyjnegoKPA EgzAdmU PostAdmU Postêpowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi Akty wykonawcze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: redakcja@beck.pl tel.: (22) 33 77 600, fax: (22) 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 6 5 9 2 3 Cena 59,00 z³ C. H . BECK C H BECK . . EDYCJA SĄDOWA Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa administracyjnego: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 28 Twoje Prawo Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze Agnieszka Suławko-Karetko, Michał Rojewski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 4 Komentarze Becka Roman Hauser, Andrzej Skoczylas POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 6 Duże Komentarze Becka Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 13 Komentarze Kodeksowe Roman Hauser, Marek Wierzbowski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Duże Komentarze Kodeksowe www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Teksty jednolite 17. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze i inne akty prawne 17. wydanie Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych ak- tów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6592-3 ISBN e-book 978-83-255-6593-0 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1a. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyj- mowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycz- nia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 151) . . . . . . . . 2a. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kosz- tów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiąza- nego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 li- stopada 2001 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1543) . . . . . . . . . . . . . . 2b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych z dnia 29 sierp- nia 2001 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1106) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2c. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu postępo- wania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyj- nych z dnia 20 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 656) . . . . . . . 2d. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia sto- sowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 237) . 2e. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu usta- lania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych z dnia 21 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 668) . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z dnia 12 października 1994 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 593) . . . . . . . . . 4. Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w spra- wie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz IX 1 59 63 191 193 197 203 209 211 227 V Spis treści ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z dnia 25 kwiet- nia 2003 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4b. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w spra- wie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działal- nością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych z dnia 18 września 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1645) . . . . . . 4c. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Re- gulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów ad- ministracyjnych z dnia 18 września 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4d. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w spra- wie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wo- jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2144) . . . . . . . . . . . . 4e. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie regulaminu wewnętrznego urzę- dowania Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listo- pada 2010 r. (M.P. Nr 86, poz. 1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2052) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6a. Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do roz- poznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym pro- wadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po- stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z dnia 17 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1843) . . . . . . . . . . . 7. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) . . . . . . 7a. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyj- nych z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2192) . . . 7b. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7c. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych za- sad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych na- VI 243 245 251 267 269 287 335 349 357 425 427 Spis treści leżności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7d. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątko- wego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 2245) . . . . . . . . . . . . 8. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 435 437 443 VII Wykaz skrótów Cyfry w nawiasach oznaczają pozycję w spisie treści. EgzAdmU . . . . . . . . . Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (2) KosztUpomR . . . . . . . Rozporządzenie MF w sprawie wysokości kosz- tów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (2a) KPA . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego (1) NadzórAdmR . . . . . . . Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szcze- gółowego trybu wykonywania nadzoru nad dzia- łalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych (4b) NależnościSądR . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych za- sad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczo- nych w postępowaniu przed sądem administracyj- nym (7c) OpłatyAdmR . . . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądo- wo-administracyjnych (7a) PomocEgzR . . . . . . . . Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną po- mocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i eg- zekutorowi przy wykonywaniu czynności egzeku- cyjnych (2b) PostAdmU . . . . . . . . . Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (7) PostEgzR . . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pie- niężnych przy podejmowaniu czynności zmierza- jących do zastosowania środków egzekucyjnych (2c) PrawoPomocyR . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępo- waniu przed sądami administracyjnymi oraz spo- IX Wykaz skrótów sobu dokumentowania stanu majątkowego, docho- dów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (7d) PrUSP . . . . . . . . . . . . Prawo o ustroju sądów powszechnych (5) RadomWSAR . . . . . . Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utwo- rzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wo- jewódzkiego Sądu Adminsitracyjnego w Warsza- wie (4d) RegulaminAdmR . . . . Rozporządzenie Prezydenta RP – Regulamin we- wnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów ad- ministracyjnych (4c) RegulaminNSAUchw . Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Na- czelnego Sądu Administracyjnego w sprawie re- gulaminu wewnętrznego urzędowania NSA (4e) RozpatrSkargR . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie organizacji przyj- mowania i rozpatrywania skarg i wniosków (1a) RuchomościR . . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie rozciągnięcia sto- sowania przepisów ustawy o postępowaniu egze- kucyjnym w administracji (2d) SamKolOdwołU . . . . . Ustawa o samorządowych kolegiach odwoław- czych (3) SkargaNarPrU . . . . . . Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygoto- wawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuza- sadnionej zwłoki (6a) SNU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Sądzie Najwyższym (6) UstrójSądówAdmU . . Prawo o ustroju sądów administracyjnych (4) WojewSądyAdmR . . . Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utwo- rzenia wojewódzkich sądów Administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (4a) WprowAdmU . . . . . . Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi (8) WpisAdmR . . . . . . . . Rozporządzenie RM w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postę- powaniu przed sądami administracyjnymi (7b) WydEgzR . . . . . . . . Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (2e) X KPA 1 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 267)1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 183) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne . . . . . . . . Rozdział 4. Właściwość organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Udostępnianie akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Decyzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decy- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Dział IV. Udział prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V–VI. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zji 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 27.02.2013 r. Art. 1–60 1–5 6–16 17–18 19–23 24–27a 28–34 35–38 39–49 50–56 57–60 61–163 61–66 66a–72 73–74 75–88a 89–96 97–103 104–113 114–122 123–126 127–140 141–144 145–153 154–163 164–181 182–189 190–216 217–220 221–260 1 1 KPA Art. 1–3 Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział X. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221–226 227–240 241–247 248–252 253–256 257–260 261–267 268–269 Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego nor- muje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwo- ści tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jed- nostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Art. 2. [Rozszerzenie] Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków(Dział VIII) przed or- ganami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Art. 3. [Wyłączenia] § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administra- cyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna- cja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) (uchylony) 2 Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 4–5 KPA 1 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycz- nych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między orga- nami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyj- nymi, 2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyj- nych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII. § 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć prze- pisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2. Art. 4. [Immunitet] Kodeks postępowania administracyjnego nie naru- sza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych. Art. 5. [Pojęcie] § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. § 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: 1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyj- nego; 2) (uchylony) 3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorial- nego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2; 4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Mini- strów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów admini- stracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kie- 3 1 KPA Art. 6–10 Dział I. Przepisy ogólne rowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiają- cych sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4; 5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawo- dowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne; 6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków po- wiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub mar- szałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Rozdział 2. Zasady ogólne Art. 6. [Zasada praworządności] Organy administracji publicznej dzia- łają na podstawie przepisów prawa. Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokład- nego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Art. 9. [Zasada udzielania informacji] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o oko- licznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustale- nie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania admini- stracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestni- czące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Art. 10. [Zasada wysłuchania stron] § 1. Organy administracji publicz- nej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. § 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 4 Rozdział 2. Zasady ogólne Art. 11–16 KPA 1 § 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Art. 11. [Wyjaśnianie zasadności przesłanek] Organy administracji pu- blicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowa- dzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Art. 12. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] § 1. Organy ad- ministracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, po- sługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej zała- twienia. § 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Art. 13. [Zasada ugodowego załatwiania spraw] § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda admi- nistracyjna). § 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępo- wanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. Art. 14. [Zasada pisemności] § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pi- semnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. § 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności] Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Art. 16. [Zasada trwałości decyzji] § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decy- zji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może 5 1 KPA Art. 17–21 nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Dział I. Przepisy ogólne § 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odręb- nych ustawach. Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Art. 17. [Słowniczek] Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samo- rządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; 2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie; 3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; 4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie or- gany wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Art. 18. [Pojęcie] Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów od- woławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie; 2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania; 3) w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Mi- nistrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Rozdział 4. Właściwość organów Art. 19. [Przestrzeganie właściwości] Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Art. 20. [Właściwość rzeczowa] Właściwość rzeczową organu admini- stracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Art. 21. [Właściwość miejscowa] § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: 6 Rozdział 4. Właściwość organów Art. 22 KPA 1 1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położe- nia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miej- sca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony; 3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. § 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym na- stąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. Art. 22. [Właściwość organów] § 1. Spory o właściwość rozstrzygają: 1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyż- szego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny; 2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolo- nej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imie- niu starosty – starosta; 3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda; 4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych wo- jewództwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 5) (uchylony) 6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w róż- nych województwach – minister właściwy do spraw administracji pu- blicznej; 7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z orga- nem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wo- jewodą; 8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w ra- zie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 9) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów. 7 1 KPA Art. 23–24 Dział I. Przepisy ogólne § 2. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu te- rytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administra- cyjny. § 3. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić: 1) strona; 2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny; 5) Rzecznik Praw Obywatelskich. Art. 23. [Czynności organu] Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właści- wość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes spo- łeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu Art. 24. [Podstawy wyłączenia pracownika] § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3; 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, po- stępowanie dyscyplinarne lub karne; 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. § 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub ku- rateli (§ 1 pkt 3). § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żąda- nie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postę- powaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewy- 8 Rozdział 5. Wyłączenie pracownika... Art. 25–27 KPA 1 mienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. § 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie- cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron. Art. 25. [Podstawy wyłączenia organu] § 1. Organ administracji pu- blicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w sto- sunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3; 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach okre- ślonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. [Wyznaczenie pracownika i organu] § 1. W przypadku wyłą- czenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyż- szego stopnia nad organem załatwiającym sprawę; 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyż- szego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym prze- pisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny pod- legły sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ wła- ściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. § 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji pu- blicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2. Art. 27. [Członek organu kolegialnego] § 1. Członek organu kolegial- nego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1. O wy- łączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postana- wia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu. § 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłą- czeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpa- trzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem. § 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 § 2. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: