Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00628 007126 23366037 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu. przed sądami administracyjnymi - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu. przed sądami administracyjnymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6599-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu prawa administracyjnego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEKSTY USTAW BECKA Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa administracyj- nego: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 29 Twoje Prawo Robert Kędziora KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 4 Komentarze Becka Robert Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 3 Akademia Prawa Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 3 Wykłady Becka www.księgarnia.beck.pl Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 13. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 13. wydanie Stan prawny: 1 sierpnia 2014 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych ak- tów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6598-5 ISBN e-book 978-83-255-6599-2 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 151) . . . . . . . . . . . . . . 3. Prawo o ustroju sądów administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 1 59 4. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) . . . . . . . 203 5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 V Wykaz skrótów Liczby w nawiasach oznaczają pozycję w spisie treści. EgzAdmU . . . . . . . . Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w admini- KPA . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego (1) PostAdmU . . . . . . . . . Prawo o postępowaniu przed sądami administra- stracji (2) cyjnymi (4) UstrSądAdmU . . . . . . Prawo o ustroju sądów administracyjnych (3) WprowAdmU . . . . . . Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi (5) VI KPA 1 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 267)1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 183) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne . . . . . . . . Rozdział 4. Właściwość organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Udostępnianie akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Decyzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decy- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Dział IV. Udział prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V–VI. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zji 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 27.02.2013 r. Art. 1–60 1–5 6–16 17–18 19–23 24–27a 28–34 35–38 39–49 50–56 57–60 61–163 61–66 66a–72 73–74 75–88a 89–96 97–103 104–113 114–122 123–126 127–140 141–144 145–153 154–163 164–181 182–189 190–216 217–220 221–260 1 1 KPA Art. 1–3 Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział X. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221–226 227–240 241–247 248–252 253–256 257–260 261–267 268–269 Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego nor- muje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwo- ści tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1; 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jed- nostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2; 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Art. 2. [Rozszerzenie] Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed or- ganami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Art. 3. [Wyłączenia] § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administra- cyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych; 2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna- cja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. § 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach: 1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) (uchylony) 2 Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 4–5 KPA 1 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycz- nych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: 1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między orga- nami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyj- nymi, 2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyj- nych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII. § 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć prze- pisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2. Art. 4. [Immunitet] Kodeks postępowania administracyjnego nie naru- sza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych. Art. 5. [Pojęcie] § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. § 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: 1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyj- nego; 2) (uchylony) 3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorial- nego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2; 4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Mini- strów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów admini- stracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kie- 3 1 KPA Art. 6–10 Dział I. Przepisy ogólne rowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiają- cych sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4; 5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawo- dowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne; 6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków po- wiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub mar- szałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Rozdział 2. Zasady ogólne Art. 6. [Zasada praworządności] Organy administracji publicznej dzia- łają na podstawie przepisów prawa. Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokład- nego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Art. 9. [Zasada udzielania informacji] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o oko- licznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustale- nie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania admini- stracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestni- czące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Art. 10. [Zasada wysłuchania stron] § 1. Organy administracji publicz- nej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. § 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 4 Rozdział 2. Zasady ogólne Art. 11–16 KPA 1 § 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1. Art. 11. [Wyjaśnianie zasadności przesłanek] Organy administracji pu- blicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowa- dzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Art. 12. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] § 1. Organy ad- ministracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, po- sługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej zała- twienia. § 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Art. 13. [Zasada ugodowego załatwiania spraw] § 1. Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda admi- nistracyjna). § 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępo- wanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. Art. 14. [Zasada pisemności] § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pi- semnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. § 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności] Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Art. 16. [Zasada trwałości decyzji] § 1. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decy- zji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może 5 1 KPA Art. 17–21 nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Dział I. Przepisy ogólne § 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odręb- nych ustawach. Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne Art. 17. [Słowniczek] Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samo- rządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej; 2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie; 3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; 4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie or- gany wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Art. 18. [Pojęcie] Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów od- woławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie; 2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania; 3) w stosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu – Prezes Rady Mi- nistrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Rozdział 4. Właściwość organów Art. 19. [Przestrzeganie właściwości] Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Art. 20. [Właściwość rzeczowa] Właściwość rzeczową organu admini- stracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Art. 21. [Właściwość miejscowa] § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: 1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położe- nia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch 6 Rozdział 4. Właściwość organów Art. 22 KPA 1 lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; 2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miej- sca, w którym zakład pracy jest, był lub ma być prowadzony; 3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju. § 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, w którym na- stąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie. Art. 22. [Właściwość organów] § 1. Spory o właściwość rozstrzygają: 1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyż- szego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny; 2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolo- nej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imie- niu starosty – starosta; 3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda; 4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych wo- jewództwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 5) (uchylony) 6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w róż- nych województwach – minister właściwy do spraw administracji pu- blicznej; 7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z orga- nem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wo- jewodą; 8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1–4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w ra- zie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 9) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów. § 2. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu te- rytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administra- cyjny. 7 1 KPA Art. 23–24 Dział I. Przepisy ogólne § 3. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić: 1) strona; 2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające w sporze; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny; 5) Rzecznik Praw Obywatelskich. Art. 23. [Czynności organu] Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właści- wość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes spo- łeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu Art. 24. [Podstawy wyłączenia pracownika] § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3; 5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, po- stępowanie dyscyplinarne lub karne; 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. § 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub ku- rateli (§ 1 pkt 3). § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żąda- nie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postę- powaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewy- mienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. § 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie- cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron. 8 Art. 25–27 KPA 1 Rozdział 5. Wyłączenie pracownika... Art. 25. [Podstawy wyłączenia organu] § 1. Organ administracji pu- blicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w sto- sunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3; 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach okre- ślonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. [Wyznaczenie pracownika i organu] § 1. W przypadku wyłą- czenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyż- szego stopnia nad organem załatwiającym sprawę; 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyż- szego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona w tym prze- pisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny pod- legły sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ wła- ściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. § 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji pu- blicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2. Art. 27. [Członek organu kolegialnego] § 1. Członek organu kolegial- nego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1. O wy- łączeniu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postana- wia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo z urzędu. § 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłą- czeniu od udziału w postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpa- trzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem. § 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwały z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 § 2. § 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw admini- stracji publicznej, w drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze. 9 1 KPA Art. 27a–31 Art. 27a. (uchylony) Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 6. Strona Art. 28. [Definicja] Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obo- wiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. [Pojęcie] Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i orga- nizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Art. 30. [Odesłanie] § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności praw- nych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. § 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawo- wych lub statutowych przedstawicieli. § 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w ra- zie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce do- tychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. § 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Art. 31. [Uprawnienia] § 1. Organizacja społeczna może w sprawie do- tyczącej innej osoby występować z żądaniem: 1) wszczęcia postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy prze- mawia za tym interes społeczny. § 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji spo- łecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postano- wienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. § 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. § 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w spra- wie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli 10 Rozdział 6. Strona Art. 32–33 KPA 1 uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes spo- łeczny. § 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przed- stawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. § 6. (uchylony) Art. 32. [Ustanowienie pełnomocnika] Strona może działać przez pełno- mocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33. [Przesłanki i tryb] § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2.2 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie do- kumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. § 2a.3 Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświad- czony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umo- cowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. § 3a.4 Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wy- kazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elek- tronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu- jących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych do- kumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie spo- rządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy. 2 Art. 33 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 3 Art. 33 § 2a dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi 4 Art. 33 § 3a dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. w życie 11.05.2014 r. 11 1 KPA Art. 34–36 Dział I. Przepisy ogólne § 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i za- kresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. [Wyznaczenie przedstawiciela] § 1. Organ administracji pu- blicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawi- ciel nie został już wyznaczony. § 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawi- ciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. Rozdział 7. Załatwianie spraw Art. 35. [Terminy załatwiania] § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być roz- patrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żąda- niem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowa- nie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego po- winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczę- cia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. § 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określo- nych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóź- nień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od or- ganu. Art. 36. [Przekroczenie terminu] § 1. O każdym przypadku niezałatwie- nia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 12 Rozdział 8. Doręczenia Art. 37–391 KPA 1 § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej rów- nież w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Art. 37. [Uprawnienie strony] § 1. Na niezałatwienie sprawy w termi- nie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyzna- cza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przy- czyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w ra- zie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy nieza- łatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika] Pracownik organu administra- cji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej od- powiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Rozdział 8. Doręczenia Art. 39. [Sposoby doręczania] Organ administracji publicznej dorę- cza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Art. 391. [Doręczenie drogą elektroniczną] § 1.5 Doręczenie pism nastę- puje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek- troniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków: 1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektro- niczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej; 2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny; 5 Art. 391 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu. przed sądami administracyjnymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: