Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 006973 21557304 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Przepisy. Wydanie 16 - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Przepisy. Wydanie 16 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 444
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4673-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 5.03.2012 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział I. Przepisy wstępne Zakres obowiązywania ustawy karnej procesowej Art. 1. Postępowanie.karne.w.sprawach.należących.do.wła­ ściwości.sądów.toczy.się.według.przepisów.niniejszego.kodeksu. Cele postępowania karnego. Podstawa rozstrzygnięć — zasada prawdy materialnej Art. 2. § 1. Przepisy.niniejszego.kodeksu.mają.na.celu.takie. ukształtowanie.postępowania.karnego,.aby: 1). sprawca.przestępstwa.został.wykryty.i.pociągnięty.do.od­ powiedzialności.karnej,.a.osoba.niewinna.nie.poniosła.tej. odpowiedzialności, 2). przez.trafne.zastosowanie.środków.przewidzianych.w.prawie. karnym.oraz.ujawnienie.okoliczności.sprzyjających.popełnie­ niu.przestępstwa.osiągnięte.zostały.zadania.postępowania. karnego.nie.tylko.w.zwalczaniu.przestępstw,.lecz.również. w.zapobieganiu.im.oraz.w.umacnianiu.poszanowania.prawa. i.zasad.współżycia.społecznego, 3). uwzględnione.zostały.prawnie.chronione.interesy.pokrzyw­ dzonego, 4). rozstrzygnięcie.sprawy.nastąpiło.w.rozsądnym.terminie. § 2. Podstawę.wszelkich.rozstrzygnięć.powinny.stanowić.praw­ dziwe.ustalenia.faktyczne. 13 Art. 3–8 Kodeks postępowania karnego Udział czynnika społecznego Art. 3. W.granicach.okreś.lonych.w.ustawie.postępowanie.kar­ ne.odbywa.się.z.udziałem.czynnika.społecznego. Zasada obiektywizmu Art. 4. Organy.prowadzące.postępowanie.karne.są.obowiąza­ ne.badać.oraz.uwzględniać.okoliczności.przemawiające.zarówno. na.korzyść,.jak.i.na.niekorzyść.oskarżonego. Domniemanie niewinności. Zasada in dubio pro reo Art. 5. § 1.1.Oskarżonego.uważa.się.za.niewinnego,.dopóki. wina.jego.nie.zostanie.udowodniona.i.stwierdzona.prawomocnym. wyrokiem. § 2. Nie.dające.się.usunąć.wątpliwości.rozstrzyga.się.na.korzyść. oskarżonego. Prawo do obrony Art. 6. Oskarżonemu.przysługuje.prawo.do.obrony,.w.tym. prawo.do.korzystania.z.pomocy.obrońcy,.o.czym.należy.go.po­ uczyć. Zasada swobodnej oceny dowodów Art. 7. Organy.postępowania.kształtują.swe.przekonanie. na.podstawie.wszystkich.przeprowadzonych.dowodów,.oce­ nianych.swobodnie.z.uwzględnieniem.zasad.prawidłowego.ro­ zumowania.oraz.wskazań.wiedzy.i.doświadczenia.życiowego. Autonomia orzekania sądu Art. 8. § 1. Sąd.karny.rozstrzyga.samodzielnie.zagadnienia. faktyczne.i.prawne.oraz.nie.jest.związany.rozstrzygnięciem.inne­ go.sądu.lub.organu. § 2. Prawomocne.rozstrzygnięcia.sądu.kształtujące.prawo.lub. stosunek.prawny.są.jednak.wiążące. 1.Art..5.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 14 Kodeks postępowania karnego Art. 9–11 Działanie z urzędu. Wnioski o dokonanie czynności Art. 9. § 1. Organy.procesowe.prowadzą.postępowanie.i.doko­ nują.czynności.z.urzędu,.chyba.że.ustawa.uzależnia.je.od.wniosku. okreś.lonej.osoby,.instytucji.lub.organu.albo.od.zezwolenia.władzy. § 2. Strony.i.inne.osoby.bezpośrednio.zainteresowane.mogą. składać.wnioski.o.dokonanie.również.tych.czynności,.które.organ. może.lub.ma.obowiązek.podejmować.z.urzędu. Zasada legalizmu materialnego Art. 10. § 1. Organ.powołany.do.ścigania.przestępstw.jest.obo­ wiązany.do.wszczęcia.i.przeprowadzenia.postępowania.przygoto­ wawczego,.a.oskarżyciel.publiczny.także.do.wniesienia.i.popiera­ nia.oskarżenia.—.o.czyn.ścigany.z.urzędu. § 2. Z.wyjątkiem.wypadków.okreś.lonych.w.ustawie.lub.w.pra­ wie.międzynarodowym.nikt.nie.może.być.zwolniony.od.odpowie­ dzialności.za.popełnione.przestępstwo. Umorzenie absorbcyjne Art. 11. § 1. Postępowanie.w.sprawie.o.występek,.zagrożony. karą.pozbawienia.wolności.do.lat.5,.można.umorzyć,.jeżeli.orzecze­ nie.wobec.oskarżonego.kary.byłoby.oczywiście.niecelowe.ze.wzglę­ du.na.rodzaj.i.wysokość.kary.prawomocnie.orzeczonej.za.inne. przestępstwo,.a.interes.pokrzywdzonego.temu.się.nie.sprzeciwia. § 2. Jeżeli.kara.za.inne.przestępstwo.nie.została.prawomocnie. orzeczona,.postępowanie.można.zawiesić..Zawieszone.postępo­ wanie.należy.umorzyć.albo.podjąć.przed.upływem.3.miesięcy.od. uprawomocnienia.się.orzeczenia.w.sprawie.o.inne.przestępstwo,. o.którym.mowa.w.§.1. § 3.2.Postępowanie.umorzone.na.podstawie.§.1.można.wznowić. w.wypadku.uchylenia.lub.istotnej.zmiany.treści.prawomocnego. wyroku,.z.powodu.którego.zostało.ono.umorzone. 2.Art..11.§.3.dodany.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 15 Art. 12–15 Kodeks postępowania karnego Ściganie na wniosek. Zakres ścigania. Dopuszczalność cofnięcia wniosku Art. 12. § 1. W.sprawach.o.przestępstwa.ścigane.na.wniosek. postępowanie.z.chwilą.złożenia.wniosku.toczy.się.z.urzędu..Organ. ścigania.poucza.osobę.uprawnioną.do.złożenia.wniosku.o.przysłu­ gującym.jej.uprawnieniu. § 2. W.razie.złożenia.wniosku.o.ściganie.niektórych.tylko.spraw­ ców.obowiązek.ścigania.obejmuje.również.inne.osoby,.których. czyny.pozostają.w.ścisłym.związku.z.czynem.osoby.wskazanej.we. wniosku,.o.czym.należy.uprzedzić.składającego.wniosek..Przepisu. tego.nie.stosuje.się.do.najbliższych.osoby.składającej.wniosek. § 3. Wniosek.może.być.cofnięty.w.postępowaniu.przygotowaw­ czym.za.zgodą.prokuratora,.a.w.postępowaniu.sądowym.za.zgodą. sądu.—.do.rozpoczęcia.przewodu.sądowego.na.pierwszej.rozpra­ wie.głównej,.chyba.że.chodzi.o.przestępstwo.okreś.lone.w.art..197. Kodeksu.karnego..Ponowne.złożenie.wniosku.jest.niedopuszczalne. Zezwolenie władzy na ściganie Art. 13. Uzyskanie.zezwolenia.władzy,.od.którego.ustawa. uzależnia.ściganie,.należy.do.oskarżyciela. Zasada skargowości. Skutki odstąpienia od oskarżenia Art. 14. § 1. Wszczęcie.postępowania.sądowego.następuje. na.żądanie.uprawnionego.oskarżyciela.lub.innego.uprawnionego. podmiotu. § 2. Odstąpienie.oskarżyciela.publicznego.od.wniesionego. oskarżenia.nie.wiąże.sądu. Obowiązki i uprawnienia Policji i innych organów. Obowiązki instytucji państwowych, samorządowych i społecznych Art. 15. § 1.3.Policja.i.inne.organy.w.zakresie.postępowania. karnego.wykonują.polecenia.sądu.i.prokuratora.oraz.prowadzą. 3.Art..15.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 16 Kodeks postępowania karnego Art. 16 pod.nadzorem.prokuratora.śledztwo.lub.dochodzenie.w.granicach. okreś.lonych.w.ustawie. § 2.4.Wszystkie.instytucje.państwowe.i.samorządowe.są.obo­ wiązane.w.zakresie.swego.działania.do.udzielania.pomocy.organom. prowadzącym.postępowanie.karne.w.terminie.wyznaczonym.przez. te.organy. § 3.5.Osoby.prawne.lub.jednostki.organizacyjne.niemające.oso­ bowości.prawnej.inne.niż.okreś.lone.w.§.2,.a.także.osoby.fizyczne. są.obowiązane.do.udzielenia.pomocy.na.wezwanie.organów.pro­ wadzących.postępowanie.karne.w.zakresie.i.w.terminie.przez.nie. wyznaczonym,.jeżeli.bez.tej.pomocy.przeprowadzenie.czynności. procesowej.jest.niemożliwe.albo.znacznie.utrudnione. Pouczenia i informacje dla uczestników postępowania Art. 16. § 1. Jeżeli.organ.prowadzący.postępowanie.jest.obo­ wiązany.pouczyć.uczestników.postępowania.o.ciążących.obowiąz­ kach.i.o.przysługujących.im.uprawnieniach,.brak.takiego.poucze­ nia.lub.mylne.pouczenie.nie.może.wywoływać.ujemnych.skutków. procesowych.dla.uczestnika.postępowania.lub.innej.osoby,.której. to.dotyczy. § 2. Organ.prowadzący.postępowanie.powinien.ponadto. w.miarę.potrzeby.udzielać.uczestnikom.postępowania.informacji. o.ciążących.obowiązkach.i.o.przysługujących.im.uprawnieniach. także.w.wypadkach,.gdy.ustawa.wyraźnie.takiego.obowiązku. nie.stanowi..W.razie.braku.takiego.pouczenia,.gdy.w.świetle.oko­ liczności.sprawy.było.ono.nieodzowne,.albo.mylnego.pouczenia,. stosuje.się.odpowiednio.§.1. 4.Art..15.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 5.Art..15.§.3.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 17 Art. 17–18 Kodeks postępowania karnego Przesłanki procesowe negatywne Art. 17. § 1. Nie.wszczyna.się.postępowania,.a.wszczęte.uma­ rza,.gdy: 1). czynu.nie.popełniono.albo.brak.jest.danych.dostatecznie. uzasadniających.podejrzenie.jego.popełnienia, 2). czyn.nie.zawiera.znamion.czynu.zabronionego.albo.ustawa. stanowi,.że.sprawca.nie.popełnia.przestępstwa, 3). społeczna.szkodliwość.czynu.jest.znikoma, 4). ustawa.stanowi,.że.sprawca.nie.podlega.karze, 5). oskarżony.zmarł, 6). nastąpiło.przedawnienie.karalności, 7). postępowanie.karne.co.do.tego.samego.czynu.tej.samej.osoby. zostało.prawomocnie.zakończone.albo.wcześniej.wszczęte. toczy.się, 8). sprawca.nie.podlega.orzecznictwu.polskich.sądów.karnych, 9). brak.skargi.uprawnionego.oskarżyciela, 10). brak.wymaganego.zezwolenia.na.ściganie.lub.wniosku.o.ści­ ganie.pochodzącego.od.osoby.uprawnionej,.chyba.że.ustawa. stanowi.inaczej, 11). zachodzi.inna.okoliczność.wyłączająca.ściganie. § 2. Do.chwili.otrzymania.wniosku.lub.zezwolenia.władzy,.od. których.ustawa.uzależnia.ściganie,.organy.procesowe.dokonują. tylko.czynności.nie.cierpiących.zwłoki.w.celu.zabezpieczenia.śladów. i.dowodów,.a.także.czynności.zmierzających.do.wyjaśnienia,.czy. wniosek.będzie.złożony.lub.zezwolenie.będzie.wydane. § 3. Niemożność.przypisania.winy.sprawcy.czynu.nie.wyłącza. postępowania.dotyczącego.zastosowania.środków.zabezpieczają­ cych. Wykroczenie — wniosek o ukaranie. Przewinienie dyscyplinarne Art. 18. § 1.6.Jeżeli.czyn.stanowi.tylko.wykroczenie,.prokurator. odmawiając.wszczęcia.postępowania.lub.umarzając.je.przekazuje. 6.Art..18.§.1.zmieniony.przez.art..5.§.7.pkt.1.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2001.r.. —.Przepisy.wprowadzające.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia. (Dz..U..Nr.106,.poz..1149).z.dniem.17.października.2001.r. 18 Kodeks postępowania karnego Art. 19 sprawę.Policji.w.celu.wystąpienia.z.wnioskiem.o.ukaranie.do.wła­ ściwego.sądu;.prokurator.może.sam.wystąpić.z.takim.wnioskiem. § 2. Jeżeli.sąd.lub.prokurator.dopatruje.się.w.czynie.przewi­ nienia.dyscyplinarnego.albo.naruszenia.obowiązków.służbowych. lub.zasad.współżycia.społecznego,.może.odmawiając.wszczęcia. postępowania.albo.umarzając.je,.zwłaszcza.z.powodu.znikomej. szkodliwości.społecznej.czynu,.przekazać.sprawę.innemu.właści­ wemu.organowi. Zawiadamianie o uchybieniach. Wyjaśnienia Art. 19. § 1. W.razie.stwierdzenia.w.postępowaniu.karnym. poważnego.uchybienia.w.działaniu.instytucji.państwowej,.samo­ rządowej.lub.społecznej,.zwłaszcza.gdy.sprzyja.ono.popełnieniu. przestępstwa,.sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym.proku­ rator,.zawiadamia.o.tym.uchybieniu.organ.powołany.do.nadzoru. nad.daną.jednostką.organizacyjną,.zaś.w.razie.potrzeby.także.or­ gan.kontroli..Policja.powiadamia.prokuratora.o.ujawnionych.przez. siebie.uchybieniach. § 2. Zawiadamiając.o.uchybieniu,.sąd.lub.prokurator.może. zażądać.nadesłania.w.wyznaczonym.terminie.wyjaśnień.i.poda­ nia.środków.podjętych.w.celu.zapobieżenia.takim.uchybieniom. w.przyszłości. § 3.7.W.razie.nieudzielenia.wyjaśnień.w.wyznaczonym.terminie. można.nałożyć.na.kierownika.organu.zobowiązanego.do.wyjaśnień. karę.pieniężną.w.wysokości.do.10.000.złotych. § 4.8.Na.postanowienie.o.nałożeniu.kary.pieniężnej.przysługuje. zażalenie..Zażalenie.na.postanowienie.prokuratora.rozpoznaje.sąd. rejonowy,.w.którego.okręgu.toczy.się.postępowanie. 7.Art..19.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 8.Art..19.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 19 Art. 20 Kodeks postępowania karnego Naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę lub pełnomocnika oraz oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze Art. 20. § 1.9.W.razie.rażącego.naruszenia.przez.obrońcę.lub. pełnomocnika.strony.ich.obowiązków.procesowych.sąd,.a.w.po­ stępowaniu.przygotowawczym.prokurator,.zawiadamia.o.tym.wła­ ściwą.okręgową.radę.adwokacką.lub.radę.okręgowej.izby.radców. prawnych,.żądając.od.dziekana.właściwej.rady.nadesłania.w.wy­ znaczonym,.nie.krótszym.niż.30.dni,.terminie.informacji.o.podję­ tych.działaniach.wynikających.z.zawiadomienia..Odpis.zawiado­ mienia.przesyła.się.Ministrowi.Sprawiedliwości. § 1a.10.W.razie.nienadesłania.w.wyznaczonym.terminie.infor­ macji,.o.których.mowa.w.§.1,.można.nałożyć.na.dziekana.właściwej. rady.karę.pieniężną.w.wysokości.do.10.000.złotych. § 1b.11.Na.postanowienie.o.ukaraniu.przysługuje.zażalenie..Na. postanowienie.o.ukaraniu.wydane.przez.prokuratora.w.postępowa­ niu.przygotowawczym.zażalenie.przysługuje.do.sądu.rejonowego,. w.którego.okręgu.toczy.się.postępowanie. § 2.12.W.razie.rażącego.naruszenia.obowiązków.procesowych. przez.oskarżyciela.publicznego.lub.prowadzącego.postępowanie. przygotowawcze.sąd.zawiadamia.o.tym.bezpośredniego.przeło­ żonego.osoby,.która.dopuściła.się.uchybienia,.żądając.nadesłania. w.wyznaczonym,.nie.krótszym.niż.14.dni,.terminie.informacji. o.podjętych.działaniach.wynikających.z.zawiadomienia;.w.stosunku. do.Policji.oraz.innych.organów.postępowania.przygotowawczego. uprawnienie.takie.przysługuje.również.prokuratorowi. 9.Art..20.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 10.Art..20.§.1a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 11.Art..20.§.1b.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 12.Art..20.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..c).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 20 Kodeks postępowania karnego Art. 21–22 § 2a.13.Odpis.zawiadomienia,.o.którym.mowa.w.§.2,.sąd.prze­ syła.Prokuratorowi.Generalnemu,.jeżeli.uchybienia.dopuścił.się. prokurator,.a.w.wypadku.gdy.uchybienia.dopuścił.się.oskarżyciel. publiczny.niebędący.prokuratorem.—.właściwemu.organowi. przełożonemu.w.stosunku.do.bezpośredniego.przełożonego.tego. oskarżyciela. Zawiadomienie o wszczęciu i ukończeniu postępowania przeciw okreś lonym osobom Art. 21. § 1. O.ukończeniu.postępowania.toczącego.się.z.urzę­ du.przeciw.osobom.zatrudnionym.w.instytucjach.państwowych,. samorządowych.i.społecznych,.uczniom.i.słuchaczom.szkół.oraz. żołnierzom.należy.bezzwłocznie.zawiadomić.przełożonych.tych. osób. § 2. Prokurator.zawiadamia.również.o.wszczęciu.postępowania. przeciw.funkcjonariuszom.publicznym,.a.o.wszczęciu.postępowania. przeciw.innym.osobom,.o.których.mowa.w.§.1.—.jeżeli.wymaga. tego.ważny.interes.publiczny. Zawieszenie postępowania wskutek długotrwałej przeszkody w jego prowadzeniu Art. 22. § 1. Jeżeli.zachodzi.długotrwała.przeszkoda.uniemoż­ liwiająca.prowadzenie.postępowania,.a.w.szczególności.jeżeli.nie. można.ująć.oskarżonego.albo.nie.może.on.brać.udziału.w.postępo­ waniu.z.powodu.choroby.psychicznej.lub.innej.ciężkiej.choroby,. postępowanie.zawiesza.się.na.czas.trwania.przeszkody. § 2. Na.postanowienie.w.przedmiocie.zawieszenia.postępowa­ nia.przysługuje.zażalenie. § 3. W.czasie.zawieszenia.postępowania.należy.jednak.dokonać. odpowiednich.czynności.w.celu.zabezpieczenia.dowodów.przed.ich. utratą.lub.zniekształceniem. 13.Art..20.§.2a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..d).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 21 Art. 23–23a Kodeks postępowania karnego Zawiadomienie sądu rodzinnego Art. 23. W.sprawie.o.przestępstwo.popełnione.na.szkodę.ma­ łoletniego,.we.współdziałaniu.z.małoletnim.lub.w.okolicznościach,. które.mogą.świadczyć.o.demoralizacji.małoletniego.albo.o.gorszą­ cym.wpływie.na.niego,.sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym. prokurator,.zawiadamia.sąd.rodzinny.w.celu.rozważenia.środków. przewidzianych.w.przepisach.o.postępowaniu.w.sprawach.nielet­ nich.oraz.w.Kodeksie.rodzinnym.i.opiekuńczym. Postępowanie mediacyjne między pokrzywdzonym a oskarżonym Art. 23a.14 § 1. Sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym.pro­ kurator,.może.z.inicjatywy.lub.za.zgodą.pokrzywdzonego.i.oskar­ żonego,.skierować.sprawę.do.instytucji.lub.osoby.godnej.zaufania. w.celu.przeprowadzenia.postępowania.mediacyjnego.między.po­ krzywdzonym.i.oskarżonym. § 2. Postępowanie.mediacyjne.nie.powinno.trwać.dłużej.niż. miesiąc,.a.jego.okresu.nie.wlicza.się.do.czasu.trwania.postępowania. przygotowawczego. § 3. Postępowania.mediacyjnego.nie.może.prowadzić.osoba,. co.do.której.w.konkretnej.sprawie.zachodzą.okoliczności.okreś.lone. w.art..40–42,.czynny.zawodowo.sędzia,.prokurator,.adwokat,.radca. prawny,.a.także.aplikant.do.tychże.zawodów.albo.inna.osoba.za­ trudniona.w.sądzie,.prokuraturze.lub.innej.instytucji.uprawnionej. do.ścigania.przestępstw. § 4. Instytucja.lub.osoba.godna.zaufania.sporządza,.po.prze­ prowadzeniu.postępowania.mediacyjnego,.sprawozdanie.z.jego. przebiegu.i.wyników. § 5. Minister.Sprawiedliwości.okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,. warunki,.jakim.powinny.odpowiadać.instytucje.i.osoby.uprawnione. do.przeprowadzenia.mediacji,.sposób.ich.powoływania.i.odwoły­ wania,.zakres.i.warunki.udostępniania.akt.instytucjom.i.osobom. 14.Art..23a.dodany.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 22 Kodeks postępowania karnego Art. 24–25 uprawnionym.do.przeprowadzenia.mediacji.oraz.sposób.i.tryb.po­ stępowania.mediacyjnego,.mając.na.uwadze.potrzebę.skutecznego. przeprowadzenia.tego.postępowania. Dział II. Sąd Rozdział 1. Właściwość i skład sądu Właściwość rzeczowa sądów rejonowych Art. 24. § 1. Sąd.rejonowy.orzeka.w.pierwszej.instancji.we. wszystkich.sprawach,.z.wyjątkiem.spraw.przekazanych.ustawą.do. właściwości.innego.sądu. § 2. Sąd.rejonowy.rozpoznaje.ponadto.środki.odwoławcze. w.wypadkach.wskazanych.w.ustawie. Właściwość rzeczowa sądów okręgowych Art. 25.15 § 1. Sąd.okręgowy.orzeka.w.pierwszej.instancji. w.sprawach.o.następujące.przestępstwa: 1). o.zbrodnie.okreś.lone.w.Kodeksie.karnym.oraz.w.ustawach. szczególnych, 2)16.o. występki. okreś.lone. w.rozdziałach. XVI.i .XVII.oraz. w.art..140–142,.art..148.§.4,.art..149,.art..150.§.1,.art..151–154,. art..156.§.3,.art..158.§.3,.art..163.§.3.i.4,.art..165.§.1,.3.i.4,.art..166.§.1,. art..173.§.3.i.4,.art..185.§.2,.art..189a.§.2,.art..210.§.2,.art..211a,. art..252.§.3,.art..258.§.1–3,.art..265.§.1.i.2,.art..269,.art..278.§.1. i.2.w.zw..z.art..294,.art..284.§.1.i.2.w.zw..z.art..294,.art..286.§.1. w.zw..z.art..294,.art..287.§.1.w.zw..z.art..294,.art..296.§.3.oraz. art..299.Kodeksu.karnego, 3). o.występki,.które.z.mocy.przepisu.szczególnego.należą.do. właściwości.sądu.okręgowego. 15.Art..25.zmieniony.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 16.Art..25.§.1.pkt.2.zmieniony.przez.art..4.ustawy.z.dnia.20.maja.2010.r..(Dz..U.. Nr.98,.poz..626).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.września.2010.r. 23 Art. 26–28 Kodeks postępowania karnego § 2. Sąd.apelacyjny,.na.wniosek.sądu.rejonowego,.może.prze­ kazać.do.rozpoznania.sądowi.okręgowemu,.jako.sądowi.pierwszej. instancji,.sprawę.o.każde.przestępstwo,.ze.względu.na.szczególną. wagę.lub.zawiłość.sprawy. § 3. Sąd.okręgowy.rozpoznaje.ponadto.środki.odwoławcze. od.orzeczeń.i.zarządzeń.wydanych.w.pierwszej.instancji.w.sądzie. rejonowym.oraz.inne.sprawy.przekazane.mu.przez.ustawę. Właściwość rzeczowa sądów apelacyjnych Art. 26.17.Sąd.apelacyjny.rozpoznaje.środki.odwoławcze.od. orzeczeń.i.zarządzeń.wydanych.w.pierwszej.instancji.w.sądzie. okręgowym.oraz.inne.sprawy.przekazane.mu.przez.ustawę. Właściwość rzeczowa Sądu Najwyższego Art. 27. Sąd.Najwyższy.rozpoznaje.kasacje.oraz.środki.odwo­ ławcze.i.inne.sprawy.w.wypadkach.okreś.lonych.w.ustawie. Rozprawa główna — skład orzekający Art. 28.18 § 1. Na.rozprawie.głównej.sąd.orzeka.w.składzie.jed­ nego.sędziego,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej..Sędzia.ma.prawa. i.obowiązki.przewodniczącego. § 2. W.sprawach.o.zbrodnie.sąd.orzeka.w.składzie.jednego. sędziego.i.dwóch.ławników. § 3. Ze.względu.na.szczególną.zawiłość.sprawy.sąd.pierwszej. instancji.może.postanowić.o.rozpoznaniu.jej.w.składzie.trzech. sędziów. § 4. W.sprawach.o.przestępstwa,.za.które.ustawa.przewiduje. karę.dożywotniego.pozbawienia.wolności,.sąd.orzeka.w.składzie. dwóch.sędziów.i.trzech.ławników. 17.Art..26.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 18.Art..28.zmieniony.przez.art..8.pkt.1.ustawy.z.dnia.15.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.112,.poz..766).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.28.lipca.2007.r. 24 Kodeks postępowania karnego Art. 29–32 Skład sądu na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej Art. 29. § 1. Na.rozprawie.apelacyjnej.i.kasacyjnej.sąd.orzeka. w.składzie.trzech.sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. § 2.19.Apelację.lub.kasację.od.wyroku.orzekającego.karę.doży­ wotniego.pozbawienia.wolności.rozpoznaje.sąd.w.składzie.pięciu. sędziów. Skład sądu na posiedzeniu Art. 30. § 1.20.Na.posiedzeniu.sąd.rejonowy.i.sąd.okręgowy. orzeka.jednoosobowo,.a.sąd.apelacyjny.i.Sąd.Najwyższy.—.w.skła­ dzie.trzech.sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. § 2. Sąd.odwoławczy.na.posiedzeniu.orzeka.w.składzie.trzech. sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. Właściwość miejscowa Art. 31. § 1. Miejscowo.właściwy.do.rozpoznania.sprawy.jest. sąd,.w.którego.okręgu.popełniono.przestępstwo. § 2. Jeżeli. przestępstwo. popełniono. na. polskim. stat­ ku. wodnym. lub. powietrznym,. a.§.1. nie. może. mieć. zasto­ sowania,. właściwy. jest. sąd. macierzystego. portu. statku. § 3. Jeżeli.przestępstwo.popełniono.w.okręgu.kilku.sądów,. właściwy.jest.ten.sąd,.w.którego.okręgu.najpierw.wszczęto.postę­ powanie.przygotowawcze. Kryteria pomocnicze ustalenia sądu właściwego miejscowo Art. 32. § 1. Jeżeli.nie.można.ustalić.miejsca.popełnienia.prze­ stępstwa,.właściwy.jest.sąd,.w.którego.okręgu: 1). ujawniono.przestępstwo, 2). ujęto.oskarżonego, 3). oskarżony.przed.popełnieniem.przestępstwa.stale.mieszkał. lub.czasowo.przebywał 19.Art..29.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.10.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 20.Art..30.§.1.zmieniony.przez.art..8.pkt.2.ustawy.z.dnia.15.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.112,.poz..766).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.28.lipca.2007.r. 25 Art. 33–35 Kodeks postępowania karnego —.zależnie.od.tego,.gdzie.najpierw.wszczęto.postępowanie.przy­ gotowawcze. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio,.jeżeli.przestępstwo. popełniono.za.granicą. § 3.21.Jeżeli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.sądu.we­ dług.przepisów.poprzedzających,.sprawę.rozpoznaje.sąd.właściwy. dla.dzielnicy.Śródmieście.miasta.stołecznego.Warszawy. Łączność podmiotowa spraw Art. 33. § 1. Jeżeli.tę.samą.osobę.oskarżono.o.kilka.przestępstw,. a.sprawy.należą.do.właściwości.różnych.sądów.tego.samego.rzędu,. właściwy.jest.sąd,.w.którego.okręgu.najpierw.wszczęto.postępowa­ nie.przygotowawcze. § 2. Jeżeli.sprawy.należą.do.właściwości.sądów.różnego.rzędu,. sprawę.rozpoznaje.sąd.wyższego.rzędu. Łączność przedmiotowa spraw Art. 34. § 1. Sąd.właściwy.dla.sprawców.przestępstw.jest.rów­ nież.właściwy.dla.pomocników,.podżegaczy.oraz.innych.osób,.któ­ rych.przestępstwo.pozostaje.w.ścisłym.związku.z.przestępstwem. sprawcy,.jeżeli.postępowanie.przeciwko.nim.toczy.się.jednocześnie. § 2. Sprawy.osób.wymienionych.w.§.1.powinny.być.połączone. we.wspólnym.postępowaniu;.przepis.art..33.stosuje.się.odpowiednio. § 3. Jeżeli.zachodzą.okoliczności.utrudniające.łączne.rozpozna­ nie.spraw,.o.których.mowa.w.§.1.i.2,.można.wyłączyć.i.odrębnie. rozpoznać.sprawę.poszczególnych.osób.lub.o.poszczególne.czyny;. sprawa.wyłączona.podlega.rozpoznaniu.przez.sąd.właściwy.według. zasad.ogólnych. Badanie właściwości z urzędu. Postępowanie w razie stwierdzenia własnej niewłaściwości Art. 35. § 1. Sąd.bada.z.urzędu.swą.właściwość,.a.w.razie. stwierdzenia.swej.niewłaściwości.przekazuje.sprawę.właściwemu. sądowi.lub.innemu.organowi. 21.Art..32.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.12.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 26 Kodeks postępowania karnego Art. 36–39 § 2. Jeżeli.sąd.na.rozprawie.głównej.stwierdza,.że.nie.jest.wła­ ściwy.miejscowo.lub.że.właściwy.jest.sąd.niższego.rzędu,.może. przekazać.sprawę.innemu.sądowi.jedynie.wtedy,.gdy.powstaje. konieczność.odroczenia.rozprawy. § 3. Na.postanowienie.w.kwestii.właściwości.przysługuje.za­ żalenie. Przekazanie sprawy z uwagi na miejsce zamieszkania większości uczestników Art. 36. Sąd.wyższego.rzędu.nad.sądem.właściwym.może. przekazać.sprawę.innemu.sądowi.równorzędnemu,.jeżeli.więk­ szość.osób,.które.należy.wezwać.na.rozprawę,.zamieszkuje.blisko. tego.sądu,.a.z.dala.od.sądu.właściwego. Przekazanie sprawy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości Art. 37. Sąd.Najwyższy.może.z.inicjatywy.właściwego.sądu. przekazać.sprawę.do.rozpoznania.innemu.sądowi.równorzędne­ mu,.jeżeli.wymaga.tego.dobro.wymiaru.sprawiedliwości. Spór o właściwość Art. 38. § 1. Spór.o.właściwość.między.sądami.równorzędny­ mi.rozstrzyga.ostatecznie.sąd.wyższego.rzędu.nad.sądem,.który. pierwszy.wszczął.spór. § 2. W.czasie.trwania.sporu.każdy.z.tych.sądów.przedsiębierze. czynności.nie.cierpiące.zwłoki. Przekazanie sprawy między sądem wojskowym a sądem powszechnym Art. 39. Jeżeli.sąd.wojskowy.przekaże.sprawę.sądowi.po­ wszechnemu.lub.nie.przyjmie.sprawy.przekazanej.mu.przez.sąd. powszechny,.sprawę.rozpoznaje.sąd.powszechny. 27 Art. 40 Kodeks postępowania karnego Rozdział 2. Wyłączenie sędziego Wyłączenie z mocy prawa — iudex inhabilis Art. 40. § 1. Sędzia.jest.z.mocy.prawa.wyłączony.od.udziału. w.sprawie,.jeżeli: 1). sprawa.dotyczy.tego.sędziego.bezpośrednio, 2). jest.małżonkiem.strony.lub.pokrzywdzonego.albo.ich.obroń­ cy,.pełnomocnika.lub.przedstawiciela.ustawowego.albo.pozo­ staje.we.wspólnym.pożyciu.z.jedną.z.tych.osób, jest.krewnym.lub.powinowatym.w.linii.prostej,.a.w.linii. bocznej.aż.do.stopnia.pomiędzy.dziećmi.rodzeństwa.osób. wymienionych.w.pkt.2.albo.jest.związany.z.jedną.z.tych.osób. węzłem.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli, 3). 4). był.świadkiem.czynu,.o.który.sprawa.się.toczy,.albo.w.tej. samej.sprawie.był.przesłuchany.w.charakterze.świadka.lub. występował.jako.biegły, 5). brał.udział.w.sprawie.jako.prokurator,.obrońca,.pełnomocnik,. przedstawiciel.ustawowy.strony,.albo.prowadził.postępowa­ nie.przygotowawcze, 6)22.brał.udział.w.wydaniu.zaskarżonego.orzeczenia.lub.wydał. zaskarżone.zarządzenie, 7)23.brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia,.które.zostało.uchylone, 8)24.(uchylony), 9). brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia,.co.do.którego.wniesiono. sprzeciw, 10)25.prowadził.mediację. 22.Art..40.§.1.pkt.6.zmieniony.przez.art..1.pkt.13.lit..a).ustawy.z.dnia.10.stycz­ nia.2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 23.Art..40.§.1.pkt.7.zmieniony.przez.art..1.pkt.13.lit..b).ustawy.z.dnia.10.stycz­ nia.2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 24.Art..40.§.1.pkt.8.uchylony.przez.art..1.pkt.13.lit..c).ustawy.z.dnia.10.stycz­ nia.2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 25.Art..40.§.1.pkt.10.dodany.przez.art..1.pkt.13.lit..d).ustawy.z.dnia.10.stycz­ nia.2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 28 Kodeks postępowania karnego Art. 41–42 § 2. Powody.wyłączenia.trwają.mimo.ustania.uzasadniającego. je.małżeństwa,.wspólnego.pożycia,.przysposobienia,.opieki.lub. kurateli. § 3. Sędzia,.który.brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia.objętego. wnioskiem.o.wznowienie.lub.zaskarżonego.w.trybie.kasacji,.nie. może.orzekać.co.do.tego.wniosku.lub.tej.kasacji. Wyłączenie na wniosek — iudex suspectus Art. 41. § 1. Sędzia.ulega.wyłączeniu,.jeżeli.istnieje.okolicz­ ność.tego.rodzaju,.że.mogłaby.wywołać.uzasadnioną.wątpliwość. co.do.jego.bezstronności.w.danej.sprawie. § 2. Wniosek.o.wyłączenie.sędziego,.zgłoszony.na.podstawie.§.1. po.rozpoczęciu.przewodu.sądowego,.pozostawia.się.bez.rozpozna­ nia,.chyba.że.przyczyna.wyłączenia.powstała.lub.stała.się.stronie. wiadoma.dopiero.po.rozpoczęciu.przewodu. Tryb wyłączenia sędziego Art. 42. § 1. Wyłączenie.następuje.na.żądanie.sędziego,.z.urzę­ du.albo.na.wniosek.strony. § 2. Jeżeli.sędzia.uznaje,.że.zachodzi.przyczyna.wyłączająca.go. z.mocy.art..40,.wyłącza.się,.składając.oświadczenie.na.piśmie.do.akt,. a.na.jego.miejsce.wstępuje.inny.sędzia. § 3. Sędzia,.co.do.którego.zgłoszono.wniosek.o.wyłączenie.na. podstawie.art..41,.może.złożyć.do.akt.stosowne.oświadczenie.na. piśmie.i.powstrzymuje.się.od.udziału.w.sprawie;.jest.jednak.obo­ wiązany.przedsięwziąć.czynności.nie.cierpiące.zwłoki. § 4. Poza.wypadkiem.okreś.lonym.w.§.2.o.wyłączeniu.orzeka. sąd,.przed.którym.toczy.się.postępowanie;.w.składzie.orzekającym. w.kwestii.wyłączenia.nie.może.brać.udziału.sędzia,.którego.dotyczy. wyłączenie..W.razie.niemożności.utworzenia.takiego.składu.sądu,. w.kwestii.wyłączenia.orzeka.sąd.wyższego.rzędu. 29 Art. 43–45 Kodeks postępowania karnego Przekazanie sprawy z powodu niemożliwości dalszego rozpoznania Art. 43. Jeżeli.z.powodu.wyłączenia.sędziów.rozpoznanie. sprawy.w.danym.sądzie.jest.niemożliwe,.sąd.wyższego.rzędu.prze­ kazuje.sprawę.innemu.sądowi.równorzędnemu. Wyłączenie ławnika Art. 44. Przepisy.niniejszego.rozdziału.stosuje.się.odpowied­ nio.do.ławników. Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny Prokurator jako oskarżyciel publiczny. Inne organy uprawnione Art. 45. § 1. Oskarżycielem.publicznym.przed.wszystkimi.są­ dami.jest.prokurator. § 1a.26.W.wypadkach.okreś.lonych.w.ustawie.czynności.proce­ sowe.wykonuje.prokurator.bezpośrednio.przełożony.lub.prokurator. nadrzędny. § 1b.27.Prokuratorem.nadrzędnym.jest.prokurator.kierujący. jednostką.organizacyjną.wyższego.stopnia,.a.także.prokurator.tej. jednostki.lub.prokurator.delegowany.do.niej.w.zakresie.zleconych. mu.czynności. § 1c.28.(uchylony) 26.Art..45.§.1a.dodany.przez.art..2.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.64,.poz..432).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.12.lipca.2007.r. 27.Art..45.§.1b.dodany.przez.art..2.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.64,.poz..432).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.12.lipca.2007.r. 28.Art..45.§.1c.uchylony.przez.art..3.ustawy.z.dnia.9.października.2009.r.. o.zmianie.ustawy.o.prokuraturze.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.178,. poz..1375).z.dniem.31.marca.2010.r. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Przepisy. Wydanie 16
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: