Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 013120 21070681 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.3 - ebook/pdf
Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 596
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-608-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP. Znowelizowane przepisy ułatwiają pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zakresie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
Zmiany te oznaczają m.in.:
1) objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników, którzy – będąc innymi członkami najbliższej rodziny – korzystają z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom i pracownikom – rodzicom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów;
2) umożliwienie, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę;
3) wydłużenie – z 7 do 14 dni – terminu na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy;
4) wprowadzenie możliwości wystąpienia przez pracownika do sądu pracy, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy (dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje, bo zaprzestał powadzenia działalności, lub wystąpiły inne okoliczności uniemożliwiające wydanie świadectwa pracy).
Ponadto publikacja zawiera szczegółowy komentarz do innych zmian w Kodeksie pracy wprowadzonych w 2019 r. Uwzględnia m.in. zmiany dostosowujące jego przepisy do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie RODO), które weszły z życie 4 maja 2019 r. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie można ją prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Okres przechowywania dokumentów kadrowych uległ skróceniu z 50 lat do 10 lat. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej wiążą się z licznymi dodatkowymi obowiązkami, jakie mają pracodawcy w tym zakresie, m.in. dotyczącymi przejścia z formy papierowej na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji kadrowej. 
Te oraz wszystkie inne zmiany w zakresie prawa pracy zostały uwzględnione w publikacji „Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami”. Zawiera ona aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.
W publikacji omówione zostały m.in.:
● obowiązujące od 7 września 2019 r. zmiany ułatwiające pracownikom realizację ich uprawnień pracowniczych – wprowadzono nowe zasady wydawania i prostowania świadectwa pracy, a także zmieniono zasady dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu i równego traktowania pracowników w zatrudnieniu;
● obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmiany dotyczące ochrony danych osobowych pracowników – wprowadzono nowy katalog danych, jakich można wymagać od kandydata do pracy oraz pracownika, a także zakaz prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach zajmowanych przez związki zawodowe;
● obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – umożliwiono prowadzenie dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej i skrócono okres przechowywania tych dokumentów, a jednocześnie zostały przewidziane wyjątki w zakresie krótszego okresu przechowywania akt osobowych;
● obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany dotyczące zakładania i zrzeszania się w związki zawodowe – prawo wstępowania do związków zawodowych oraz ich zakładania uzyskały osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i samozatrudnieni.
 
Komentarz został przygotowany przez autorów-praktyków. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.
Stan prawny na 7 września 2019 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. [Definicja stosunku pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. § 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. § 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. § 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Art. 221. [3] [Udostępnianie danych osobowych] § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) 2) imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; [3] Art. 221 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Zmiana weszła w życie 4 maja 2019 r. K o d e K s p r a c y | P R Z E P I S Y a R t . 2 2 – 2 2 1 45 y c a r p s K e d o K | a 1 2 2 . t R a Y S I P E Z R P 46 dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 3) 4) 5) 6) § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na okre- ślonym stanowisku. § 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: 1) 2) adres zamieszkania; numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 3) 4) 5) § 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. § 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświad- czenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Art. 221a.[4] [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż [4] Art. 221a dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Zmiana weszła w życie 4 maja 2019 r. K o d e K s p r a c y | k o m E n t A R Z A R t . 2 2 – 7 7 KoMeNT arZ Dział II. Stosunek pracy » Zagadnienia ogólne Przepisy prawa pracy dają pracodawcom i pracownikom dosyć ograniczoną swobodę w zakresie kształtowania treści stosunku pracy. W znacznym stopniu regulują bowiem aspekty zawierania umów o pracę, ich treści oraz możliwości ich rozwiązania. » Stosunek pracy Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. o tym, czy strony danej umowy łączy stosunek pracy, decyduje charakter i sposób wykonywania pracy oraz treść zawartej umowy, a nie sama jej nazwa. Warunki przesądzające o tym, że zaWarta umoWa jest umoWą o pracę (muszą Wystąpić łącznie) rodzaj Warunku praca określonego rodzaju praca na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem praca w określonym miejscu i czasie praca za wynagrodzeniem charakterystyka związana z wykonywaniem czynności na oznaczonym stanowisku, np. sprzedawcy, księgowej, portiera pracownik nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tej pracy i działa na ryzyko pracodawcy, któremu jest podporządkowany i zobowiązany do wypełniania jego poleceń; nie może zatem samodzielnie kierować swoją pracą i podlega ciągłej lub okresowej kontroli pracodawcy albo jego przedstawicieli pracownik nie może dowolnie kształtować swojego czasu pracy oraz miejsca jej wykonywania, które są uzależnione np. od lokalu, w którym jest wykonywana praca, i godzin jego otwarcia; to pracodawca wyzna- cza mu miejsce i godziny pracy pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie; nie można ustalić w umowie, że jest to praca nieodpłatna Zatrudnienie pracownika we wskazanych warunkach przesądza o istnieniu między stronami stosunku pracy (art. 22 kodeksu pracy). W takim przypadku wola stron jest bez znaczenia. Spełniając bowiem powyższe warunki wykonywania pracy, strony są zobowiązane do zawarcia umowy o pracę, a nie np. umowy o dzieło czy 77 zlecenia. Często zdarza się, że pracodawcy w celu zmniejszenia tzw. kosztów pracy (pozbawiając pracownika płatnych urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia za czas choroby itd.) zawierają umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy warunki i charakter świadczonej pracy wskazują na konieczność zawarcia umowy o pracę. takie postępowanie pracodawcy jest niedopuszczalne, stanowi obejście prawa i tym samym wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. y c a r p s K e d o K | 7 7 – 2 2 . t R A Z R A t n E m o k 78 kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umo- wę cywilnoprawną (np.  umowę zlecenia) w  warunkach, w  których powinna być zawarta umowa o  pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. » Udostępnianie danych osobowych » Dane wymagane od kandydata do pracy Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 4 maja 2019 r., pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących (art. 221 § 1 kodeksu pracy): 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) datę urodzenia, 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, 4) wykształcenie, 5) kwalifikacje zawodowe, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W obecnym stanie prawnym pracodawca nie może jednak żądać od kandy- data na pracownika danych dotyczących jego wykształcenia, kwalifikacji zawodo- wych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie będą one niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiega. takich danych pracodawca będzie mógł żądać dopiero od pracownika.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: