Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00181 003814 22407404 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 121
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3946-2322-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do działu dziesiątego Kodeksu pracy. Oprócz obecnie obowiązującego brzmienia przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, opracowanie to zawiera m.in.:

Publikacja prowadzi czytelnika w sposób praktyczny i jak najbardziej kompleksowy przez wszystkie zagadnienia regulowane ustawą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Pisarczuk KODEKS PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KOMENTARZ Luty 2017 2 Autor: Adam Pisarczuk Projekt okładki: Adam Pisarczuk Stan prawny: 28 lutego 2017 r. Analizy i komentarze: www.bezpieczenstwo-pracy.blog.pl Wydawnictwo: Bezpieczeństwo Pracy ul. Nowaka 5/3 41-500 Chorzów wydawnictwo@bezpieczenstwo-pracy.eu www.bezpieczenstwo-pracy.eu Propozycje wydawnicze: wydawnictwo@bezpieczenstwo-pracy.eu Podziękowania: Sabince, za motywację © Bezpieczeństwo Pracy Adam Pisarczuk ISBN: 978-83-946232-2-7 Chorzów 2017 3 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................ 5 Wstęp ........................................................................................................... 8 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy .................................. 9 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy ...... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne .............. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia ....... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ...... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział VIII. Szkolenie ..................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ............... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy .. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi .. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik ............................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Bibliografia ................................................................................................ 22 5 Wykaz skrótów bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy CLP - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L:353 z 31 grudnia 2008 r.) ds. – do spraw kc - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) kk – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) kom. - komentarz kp – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) pa - ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z późn. zm.) pb – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) pkt - punkt por. - porównaj rbhp – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) rbl - rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) rbiiu – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 6 sprawie rbiol – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) czynników biologicznych dla szkodliwych rbsz - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. z 2011r. Nr 33 poz. 166 z późn. zm.) rch – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm) rdsin - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817 z późn. zm.) rknd - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1490 z późn. zm.) rmwm - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) ropp - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) rrim – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie lub procesów substancji chemicznych, technologicznych lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890 z późn. zm.) ich mieszanin, czynników rakotwórczym o działaniu rrsw - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.) tytułu wypadków przy pracy 7 rsbhp – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) rsn - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) ryzyku wystąpienia poważnej lub dużym rszbhp – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm) tj. – to jest uch - ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) ump - ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.) uso - ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542) zob. - zobacz 8 Wstęp Podstawą do podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań związanych z bezpieczeństwem pracy jest ustawa Kodeks pracy. Kodeks ten określa nie tylko prawa i obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp, ale również daje uprawnienie do podejmowania badań naukowych w dziedzinie bhp. Staje się tym samym nie tylko nałożonym prawem - sposobem powinnego zachowania, ale także i podstawą do ciągłego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. udoskonalania zagadnień podejścia do Ideą powstania niniejszej publikacji była chęć przybliżenia sprawdzonych rozwiązań stosowanych w praktyce. Do idei tej doszła dodatkowo chęć wyjaśnienia obowiązujących przepisów i naprowadzenie czytelnika na jak najbardziej użyteczne podejście do wykonywania zawodu. Niniejsze wydanie jest pewnym rodzajem odpowiedzi na potrzeby czytelników, którzy w gąszczu różnorakich przepisów prawnych i szerokich możliwości interpretacyjnych próbują podjąć określoną decyzję dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem pracy. Publikacja ta ma na celu ułatwić im pracę a osobom kształcącym się, umożliwić już na etapie zdobywania wiedzy, wypracowanie standardów użytecznych w pracy zawodowej ta Publikacja jest zarazem pierwszą częścią serii wydawniczej zatytułowanej „BHP praktycznie”, na którą będą się składać publikacje wyjaśniające i podpowiadające określone rozwiązania w dziedzinie bhp. Mam nadzieję, że niniejsze wydanie niejednokrotnie przyczyni się do rozwiązania problemów mogących pojawić się w pracy zawodowej i działalności edukacyjnej. Życzę więc owocnego korzystania. 9 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy] § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 §2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy techniki. odpowiednim wykorzystaniu W szczególności pracodawca jest obowiązany: osiągnięć nauki i sposób zapewniający bezpieczne istniejącego poziomu ochrony zdrowia 1) organizować pracę w i higieniczne warunki pracy; 2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; 3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia i życia się warunki pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające wykonywania pracy; 4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy; 5) uwzględniać w ciąży niepełnosprawnych w profilaktycznych; decyzji 6) zapewniać i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy; 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. zdrowia młodocianych, pracownic lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników działań podejmowanych wykonanie ochronę ramach nakazów, wystąpień, § 21. Koszty pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników. podejmowanych działań przez 10 § 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. i kierujących zarządzających Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jak wynika z powyższego przepisu, odpowiedzialność ta jest niepodzielna i wyłączna [2]. Dotyczy ona również pracy osób w imieniu pracodawcy. Odpowiedzialność za stan bhp może przyjąć formę wykroczenia, zagrożonego karą grzywny lub przestępstwa, zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności. Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy oraz obowiązki pracowników w zakresie bhp są całkowicie niezależne od odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp. Innymi słowy, pracodawcy nie mogą bronić się za zaniedbania w zakresie bhp tym, że powierzyli wykonywanie określonych zadań pracownikom lub specjalistom spoza zakładu pracy [1]. zakładem tylko przestrzegać nałożonych na niego W celu wykonania ciążącego obowiązku na pracodawcy, zobowiązany jest on nie literą prawa obowiązków, ale również odpowiednio wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi to podstawę do ciągłej poprawy warunków bhp w zakładzie pracy. Stwierdzenie to staje się również fundamentem do wdrażania wszelkich zaleceń publikowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, które mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do podstawowych jednostek badawczo-rozwojowych, z których osiągnięć powinien korzystać pracodawca, zalicza się: 1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 3) instytuty badawcze, 4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) Polską Akademię Umiejętności, 6) inne jednostki organizacyjne, powyżej, a posiadające osobowość prawną terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. niewymienione i siedzibę na 11 w pracy sposób zapewniający Oprócz powyższego, pracodawca jest w szczególności obowiązany do bezpieczne organizowania i higieniczne warunki pracy. Elementy organizacyjne, które pozwalają prawidłowo zarządzać warunkami bhp w zakładzie pracy wymienione są w pkt 2-5 komentowanego przepisu. Obowiązki te dotyczą również pracodawcy, który zatrudnia osoby wykonujące prace na innej podstawie niż umowa o pracę, powodując, iż otoczenie techniczno-organizacyjne dla osób fizycznych musi być organizowane na takich samych zasadach, jak pracownikom. Ponadto pracodawca ma obowiązek wykonywania zaleceń instytucji kontrolujących oraz społecznego inspektora pracy. Wszelkie koszty związane z podejmowanymi działaniami na rzecz poprawy warunków bhp nie mogą obciążać w żaden sposób pracowników. Pracodawca natomiast ma prawo korzystać ze środków finansowych, które zostały zgromadzone z wymierzonych kar porządkowych wobec pracowników. Środki te mogą być przeznaczane tylko na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek znajomości przez pracodawcę przepisów i zasad bhp jest sprawdzany na podstawie egzaminów przeprowadzanych w ramach szkoleń okresowych w dziedzinie bhp a ich pozytywne zaliczenie potwierdzane jest stosownym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Art. 2071. [Podstawowe obowiązki informacyjne pracodawcy] § 1. Pracodawca informacje o: jest obowiązany przekazywać pracownikom i dla życia zdrowia występujących 1) zagrożeniach w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1; 3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. § 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje: 1) imię i nazwisko; 2) miejsce wykonywania pracy; 12 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom wszelkie informacje mające wpływ na zapewnienie należytego poziomu ochrony życia i zdrowia w zakładzie pracy. Informacje te muszą obejmować przynajmniej zagadnienia związane z: a) zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi w zakładzie pracy poszczególnych stanowiskach pracy, i przy wykonywanych pracach, na b) zasadami postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, c) działaniami ochronnymi i zapobiegawczymi podjętymi w celu wyeliminowania lub ograniczenia występujących zagrożeń d) informacją o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zob. art. 2091). Obowiązki te mają charakter permanentny tzn. pracodawca jest obowiązany do przekazywania wymaganych informacji (ich aktualizacji) w każdym przypadku zmiany okoliczności [2]. Powyższe wymagania są nierozerwalnie są związane z art. 226 kp, na podstawie którego pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (zob. art. 226). Katalog podstawowych obowiązków informacyjnych pracodawcy rozszerzają również przepisy wykonawcze, wydane na podstawie kp. Do najważniejszych obowiązków informacyjnych pracodawcy nałożonych przez przepisy wykonawcze kp należą obowiązki związane z: a) informowaniem pracowników o zagrożeniach, przed którymi będą chronić ich środki ochrony indywidualnej oraz przekazywaniem informacji o tych środkach oraz zasadach stosowania tych środków, b) informowaniem: o sposobach zabezpieczeń przed powstaniem zagrożeń i magazynowania środków i o wpływie czynników wynikających ze stosowania ochrony roślin szkodliwych na zdrowie lub życie ludzi, lub nawozów o miejscu, czasie i sposobie stosowania oraz magazynowania lub nawozów mineralnych roślin środków ochrony i organiczno-mineralnych, 13 o zawartości apteczek, sposobach udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia zatrucia środkami ochrony roślin lub nawozami mineralnymi i organiczno-mineralnymi, o miejscu lub rozlewaczy i sposobie pobierania wody do zbiorników nawozów mineralnych opryskiwaczy i organiczno-mineralnych, stosowanych przez pracowników środków ochrony roślin, ze wskazaniem ich toksyczności, wymaganiach dotyczących rodzaju i sposobu użytkowania środków ochrony indywidualnej, rodzaju o sposobie postępowania z niezużytymi środkami ochrony roślin i nawozami mineralnymi i organiczno-mineralnymi, cieczami roboczymi oraz z pustymi opakowaniami, o sposobie mycia oraz czyszczenia pojazdów i sprzętu po zakończonej pracy, o sposobie postępowania w razie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, o metodach postępowania podczas przechowywania oraz transportu środków ochrony roślin lub nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych, c) informowaniem pracowników o organizacji prac w zakresie wykonywania prac związanych z gospodarką leśną, d) informowaniem pracowników o możliwych zasadach narzędziem medycznym, szczepieniach ochronnych, korzyściach szczepienia, możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych oraz możliwych skutkach niepoddania się takiemu szczepieniu, jeżeli w ocenie ryzyka zidentyfikowano czynnik biologiczny, przeciw któremu dostępne są szczepienia ochronne, informowaniem o ryzyku związanym z narażeniem na zranienie postępowania ostrym w przypadku narażenia, zgodnych z procedurą dotyczącą zranień ostrymi narzędziami medycznymi, w tym o badaniach lekarskich, badaniach szczepieniu ochronnym, uodpornieniu biernym oraz profilaktycznym leczeniu skorzystać poekspozycyjnym, z których pracownik może w przypadku zranienia lub kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym i osobach wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. chemicznych informowaniem i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia poekspozycyjnym o właściwościach laboratoryjnych, fizycznych, e) f) 14 i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich stosowaniem, a ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych także o sposobach bezpiecznego g) informowaniem pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępnianiem tych wyników i wyjaśnianiem ich znaczenia Wszelkie informacje przekazywane pracownikom najlepiej jest udokumentować w formie pisemnej, ogólnie przyjętej w zakładzie pracy (zob. kom. do art. 2374). Art. 208. [Współpraca pracodawców i ustanowienie koordynatora ds. bhp] § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: sprawującego nadzór koordynatora nad i higieną pracy wszystkich pracowników 1) współpracować ze sobą; 2) wyznaczyć bezpieczeństwem zatrudnionych w tym samym miejscu; 3) ustalić sposoby zasady współdziałania postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. uwzględniające lub § 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym przez nich pracownikom. z i higieny pracy pracodawców obowiązku § 3. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071. Momentem, w którym jest konieczne powołanie koordynatora ds. bhp, jest jednoczesne, czyli zachodzące w tym samym czasie i w tej samej chwili wykonywanie pracy w tym samym miejscu i czasie przez pracowników różnych pracodawców. 15 Oprócz współpracy między sobą oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp, pracodawcy muszą ustalić zasady współdziałania w zakresie bhp oraz wypełniać obowiązki informacyjne, nałożone przez §1 pkt 4. Ustalenie zasad powinno być zawsze opracowane w formie pisemnej, dla ułatwienia ewentualnego rozwiązywania zaistniałych sporów jak i samej przejrzystości wzajemnych obowiązków pracodawców. Zasady mogą być formułowanie dowolnie w granicach obowiązujących przepisów prawnych. Innymi słowy, nie mogą wyznaczać standardów niższych niż powszechnie obowiązujące przepisy prawne, mogą jednak wyznaczać standardy o podwyższonym rygorze w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto, pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, o których mowa w art. 2071 (zob. art. 2071 i 2091). Głównym zadaniem koordynatora ds. bhp jest ułatwienie prowadzenia pracy we właściwych warunkach przez pracowników różnych zakładów pracy [2]. Należy w tym miejscu wspomnieć, że błędną praktyką jest ustanawianie koordynatora ds. bhp w osobie pracownika służby bhp zakładu pracy jednego ze współpracujących pracodawców. Jest to niezgodne z §2 ust. 2 rsbhp. Zadania koordynatora ds. bhp ustalają między sobą współpracujący pracodawcy. Podobnie jak w przypadku zasad współpracy, zadania te nie mogą być niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, mogą jednak nadawać szerokie uprawnienia koordynatorowi w zakresie nadzoru i egzekwowania właściwego postępowania w zakresie bhp. Oprócz wymagań kodeksowych, należy mieć na uwadze obowiązki nakładane przez przepisy wykonawcze do kp, a które to wymagają wyznaczenia koordynatora w szczególnych sytuacjach. Wykaz prac wraz z podstawowymi obowiązkami koordynatora ds. bhp obejmuje: szczególności niedopuszczanie do 1) prace przy urządzeniach energetycznych - obowiązki koordynatora obejmują w stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia i odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2) prace przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki obejmują sposobów szczególności niedopuszczanie do leśnej w stosowania - obowiązki koordynatora 16 wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia oraz odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) prace przy organizacji i realizacji widowisk, 4) prace związane z produkcją filmów, 5) prace związane z wykonywaniem wzajemnie powiązanych prac gazoniebezpiecznych - obowiązki koordynatora prac obejmują zgodnie w z instrukcją wykonywania prac, zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników, ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania, ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów wykonawczych. szczególności zapewnienie realizacji prac Istotnym elementem współpracy pracodawców, o którym należy wspomnieć w tym miejscu, są prace szczególnie niebezpieczne, do których zalicza się prowadzenie robót budowlanych, rozbiórkowych remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub pracodawcy jego i wykonawcy robót, przed rozpoczęciem prac, ustalenia w podpisanym protokole szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. wymaga części. od §83 rbhp Wzór dokumentu ustalającego zasady współpracy, ustanawiającego informacje o zagrożeniach koordynatora ds. bhp i sposobach ochrony przed zagrożeniami jest zamieszczony poniżej: i przekazującego Chorzów, dnia …………………………. PROTOKÓŁ z ustalenia warunków bezpieczeństwa prac i ustanowienia koordynatora do spraw BHP 1. Rodzaj, zakres i miejsce pracy …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 17 2. Czas pracy/ważność ustaleń …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3. Strony ustaleń …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4. Koordynator ds. BHP …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5. Uprawnienia i obowiązki koordynatora ds. BHP …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... 6. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków stron …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 18 7. Zasady współdziałania i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… 8. Przekazane informacje związane (zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w zakładzie pracy, pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników i zwalczania pożarów, działania ochronne i zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania zagrożeń) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… Podpisy ustalających: ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. Art. 209. (uchylony) Art. 2091. [Pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa] § 1. Pracodawca jest obowiązany: 19 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ewakuacji pracowników; 2) wyznaczyć pracowników do: zwalczania pożarów i a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; łączność ze zewnętrznymi 3) zapewnić wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. służbami § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie lub niepełnosprawnych – działania, pracowników młodocianych o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. Do jednych z podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz systemu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Wymagania te realizowane są poprzez: a) zapewnienie niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, b) wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i działania w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, c) zapewnienie łączności ze służbami ratunkowymi. Obowiązek zapewnienia niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy jest nierozerwalnie związany z wymaganiami stawianymi przez §44 rbhp. Zgodnie z przytoczonym paragrafem, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić: a) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub 20 związane są z narażeniem na wydzielanie się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne; b) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. i wyposażenie punktów pierwszej pomocy Ilość, usytuowanie i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Nie wyklucza to również możliwości konsultacji w zakresie określenia odpowiedniej liczby wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc, mając działalności na i poziom występujących zagrożeń, liczbę zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających lub mogących przebywać na terenie zakładu pracy. prowadzonej uwadze rodzaj Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, przeszkolonych i uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy. Zapewnienie osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy realizuje się poprzez kierowanie pracowników na szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, których program ramowy zawiera tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy lub poprzez kierowanie na dodatkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach znacznych zagrożeń urazowo- wypadkowych, wymagających określonego i specjalnego postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia w określonych zakładach pracy (zob. kom. do art. 224). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne. Obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników określa natomiast ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie a także rbiiu. Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni do wykonywania zadań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, nie wykonują zadań związanych ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, dlatego też nie muszą legitymować się odpowiednimi uprawnieniami obowiązków w realizacją zakresie z 21 (inspektora ochrony przeciwpożarowej) [2]. W ich przypadku wystarcza stosowne przeszkolenie w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie tylko bezpieczeństwa i wyłącznie młodocianych oraz niepełnosprawnych pracowników, działania w powyższym zakresie może wykonywać sam pracodawca. i higieny pracy. W przypadku zatrudniania Łączność ze służbami ratunkowymi musi być bezwzględnie zapewniona. Poniżej zamieszczono pracodawcy, wyznaczające osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy, i apteczek oraz ewakuację obsługę punktów pierwszej pomocy i zwalczanie pożarów: przykładowe zarządzenie Zarządzenie nr ………… z dnia ………………….. roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej ewakuację pomocy, obsługę i zwalczanie pożarów apteczek pierwszej pomocy oraz Na podstawie art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 44 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1 1. Wyznaczam osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy, pożarów wykonywanie i ewakuacji pracowników oraz obsługę apteczek pierwszej pomocy. działań w zwalczania zakresie 2. Osoby odpowiedzialne za obsługę apteczek pierwszej pomocy mają obowiązek kontrolować stan wyposażenia apteczki przynajmniej raz na kwartał. §2 Wykaz osób wyznaczonych w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz odpowiedzialnych za wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania. §3 Załącznik do zarządzenia nr….. z dnia …….......... 22 Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Imię i Nazwisko Miejsce wykonywania Numer telefonu pracy służbowego Bibliografia (dot. fragmentu) Literatura podstawowa: [1] Kuźniar A.P, Kodeks pracy 2015 z komentarzem, Grupa Wydawnicza Infor, Warszawa 2015 [2] Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, 5 wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2013 Literatura uzupełniająca: Pisarczuk A., Bezpieczeństwo pracy. Prace wykonywane w różnych gałęziach gospodarki. Zbiór przepisów, Bezpieczeństwo Pracy, Chorzów 2016 Akty prawne: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw w Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. 2008 nr 225 poz. 1490 z późn. zm.) 23 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. z 2011r. Nr 33 poz. 166 z późn. zm.) 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: