Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 003158 21323657 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1464
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3919-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kolejne już, 4. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Komentarz stanowi najobszerniejsze  opracowanie napisanego przez wybitnego autora – prof. Andrzeja Mariana Świątkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W komentarzu Czytelnik znajdzie m.in.:

Publikacja zawiera również omówienie najnowszych zmian dotyczących:

Z uwagi na wybitnie praktyczny charakter dzieło stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodeksu pracy. Polecany jest szczególnie dla prawników – sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów, radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników, a także studentów Prawa i administracji oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Marian Świątkowski Kodeks pracy Komentarz 4. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks pracy KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks pracy Komentarz Autor prof. dr hab. Andrzej Marian Œwi¹tkowski 4. wydanie A. M. Œwi¹tkowski, [w:] KP. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Redakcja: Aleksandra Dró¿d¿ Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-3918-4 ISBN e-book 978-83-255-3919-1 Autor ANDRZEJ MARIAN ŚWIĄTKOWSKI – zatrudniony od 1969 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1984 r. profesor tytularny, od 1988 r. kierownik Katedry Prawa Pracy i Po- lityki Społecznej UJ. Odbył studia, staże naukowe, wykłady gościnne, przedstawiał referaty z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnych problemów polityki społecznej w uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Waszyngton, Filadelfia, Chicago), Ameryce Południowej (Buenos Aires, Bogota), Australii (Sydney), Japonii (Tokio) oraz w Europie (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, RFN, Austria, Włochy, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Czechy, Litwa, Rosja, Węgry). Od 2002 r. członek i wiceprze- wodniczący Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy w Strasburgu. Autor ponad 600 publikacji z dziedziny polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, między innymi książek (monografii, komentarzy i podręczników): „Polskie prawo pracy”; „Kodeks pracy. Komentarz”; „Międzynarodowe prawo pracy” (dwa tomy); „Karta praw spo- łecznych Rady Europy”; „Europejskie prawo socjalne” (trzy tomy); „Restrukturyzacja zakładu pracy”; „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Redaktor rocznika „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej”. Uzyskał honorowy tytuł „profesor Jean Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych” przyznany przez instytucje Unii Europejskiej oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. Przez ponad 20 lat prowadził praktykę adwokacką w Krakowie w sprawach prawa pracy. V Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XIII Kodeks pracy Art. 10–183 Rozdział III. (skreślony) Rozdział I. Przepisy ogólne Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę Art. 25–292 Rozdział I. Przepisy wstępne Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 183a–183e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . . . . . . . . . . . . . Art. 184–185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem . . . . . . . . Art. 32–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub nie- zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez praco- dawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . Art. 52–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem roz- . . Art. 56–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwią- zania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . Art. 611–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 671–674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 3 3 9 46 53 79 80 106 107 108 108 109 109 112 147 147 149 174 174 188 188 235 237 289 289 325 325 340 340 342 342 352 353 VII Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . . . . . . . . . . . . . Art. 675–6717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73–75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę . . Art. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 771–775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1011–1014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102–1036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–1044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105–107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . . . . . . . . . . . . . Art. 108–1131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi Rozdział IIa. Zakaz konkurencji Spis treści z pracą Rozdział I. Przepisy ogólne VIII 356 356 365 365 365 391 391 399 400 406 407 409 409 410 429 431 455 456 470 471 473 474 479 479 483 483 484 519 520 535 536 561 561 567 567 578 578 581 581 601 601 602 639 640 663 663 665 674 674 Spis treści Rozdział I. Przepisy ogólne zawodowego zawodowe Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Rozdział VI. Praca w porze nocnej Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1517–1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1519–15112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . . . . Art. 176–1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2001–2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 207–2093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 210–212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 213–214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 215–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 220–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 226–233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 234–2371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2372–2375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 680 684 684 720 721 749 749 753 753 761 761 762 819 819 827 828 878 878 879 892 892 896 896 899 899 901 901 915 915 919 919 920 920 934 934 945 945 956 956 966 966 973 973 989 989 1014 1014 1049 1049 IX Spis treści Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze . . Art. 2376–23710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ko- misja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23711a–23713a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębior- stwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywa- nia prac w różnych gałęziach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 238–24113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24114–24121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24122–24130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 242–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 262–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracow- nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 281–2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 284–2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2951–2952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 296–305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. (skreślony) Dział czternastya. 1054 1054 1059 1059 1064 1064 1067 1067 1067 1067 1070 1070 1073 1147 1147 1183 1183 1220 1220 1221 1246 1246 1262 1263 1303 1304 1313 1313 1314 1314 1341 1341 1348 1349 1427 1433 1435 X Przedmowa W okresie dwóch lat od ukazania się drukiem w 2010 r. poprzedniego trzeciego wydania Komentarza do Kodeksu pracy powyższy akt prawny był nowelizowany kilkanaście razy. Najważniejsze zmiany dotyczyły: 1) zgodnego z przepisami europejskiego międzynarodowego prawa pracy (regulacji Parla- mentu Europejskiego i Rady Europejskiej Nr 593/2008 „Rzym I”) wyboru właściwego prawa do stosunków pracy z udziałem elementu zagranicznego, w których jedną ze stron są obywatele polscy. Nastąpiło to poprzez uchylenie art. 6 KP (art. 70 ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. Nr 80, poz. 432); 2) uznania religii, wyznania, wiary lub światopoglądu za rzeczywiste i obiektywne kryte- rium różnicowania pracowników przez wybranych pracodawców: kościoły i inne związki wyznaniowe oraz organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub świa- topoglądzie w sprawach dostępu zatrudnienia, jeżeli wymienione wyżej przesłanki dyferencjacji mogą zostać uznane za decydujące wymagania zawodowe, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem różnicowania sytuacji prawnej zatrudnionych. Do- stosowanie polskiego prawa pracy do standardów europejskiego prawa pracy nastąpiło poprzez nowelizację art. 183b § 4 KP (art. 25 ustawy z 3.12.2010 r. o wdrożeniu nie- których przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz.U. Nr 254, poz. 1700); 3) wyłączenia ograniczenia uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach w razie rozwiązania umowy o pracę z pracownikami korzystającymi ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w okre- sie ciąży, urlopu macierzyńskiego oraz w czasie wykonywania funkcji związkowej. Uczyniono to zmieniając treść art. 50 § 5 KP (art.1 ustawy z 26.5.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz.U. Nr 144, poz. 855); 4) nowelizacji przepisów art. 97 KP o świadectwach pracy (art. 1 ustawy z 5.1.2011 r., Dz.U. Nr 36, poz. 181); 5) zmiany przepisów o czasie pracy i dniach wolnych od pracy (art. 1 i 2 ustawy z 24.9.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 224, poz. 1459) oraz o dopuszczalności pracy w niedziele i święta (art. 203 pkt 1 ustawy z 9.6.2011 r., Dz.U. Nr 149, poz. 887); 6) nadania nowego brzmienia większości przepisów działu VIII Kodeksu pracy o urlopach macierzyńskich: art.180–1891 KP (art. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o zmianie ustawy – Ko- deks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 237, poz. 1654) oraz art. 1 ustawy z 25.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 249, poz. 1655), jak również art. 203 pkt. 2 ustawy z 9.6.2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887); 7) nowego brzmienia, które nadano przepisom art. 220–222, art. 23711a § 1 pkt 1 i 283 § 2 pkt. 5 lit. „b” i „c” KP (art. 65 ustawy z 25.2.2011 r., Dz.U. Nr 63, poz. 322) oraz art. 229 § 1 zdanie drugie KP (art. 1 pkt. 2 ustawy z 5.1.2011 r., Dz.U. Nr 36, poz. 181); 8) zmiany treści następujących przepisów o układach zbiorowych pracy: art. 240 § 4 i 5 KP (art. 3 ustawy z 27.8.2009 r., Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 2414 § 4 (art. 79 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 182, poz. 1228). Jeżeli weźmie się pod uwagę, iż w oficjalnych publikatorach orzecznictwa Izby Pracy, Ubez- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy) oraz innych czasopismach prawniczych (Orzecznictwie Sądów Polskich, Monitorze Prawa Pracy) zostało ogłoszonych w ciągu ostatnich dwóch lat kilkaset nowych orzeczeń w sprawach regulowanych przepisami Kodeksu pracy, uzasadniona jest konkluzja o poważnych zmianach XI Przedmowa stanu prawnego, judykatury od dnia wydania poprzedniej edycji Komentarza do Kodeksu pracy. Przeto konieczne było przygotowanie nowego wydania komentarza. W bibliografii za- mieszczonej do poszczególnych części uwzględnione zostały nowe publikacje, które pojawiły się na rynku wydawniczym w latach 2011 i 2012. Niniejszy Komentarz przeznaczony jest w szczególności dla prawników specjalizujących się w zagadnieniach prawa pracy, poszukujący w obszernych komentarzach i licznie powoływa- nym orzecznictwie spójnych zapatrywań na problematykę uregulowaną przepisami Kodeksu pracy. Bardzo przydatny jest również dla sędziów, pracodawców, pracowników, przedstawi- cieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, ławników orzekających w sądach pracy jak również dla studentów prawa, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych zain- teresowanych studiowaniem instytucji aktualnie obowiązującego Kodeksu pracy. Kraków, wrzesień 2012 r. prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EmRentU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu- szu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KomPP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy. (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KryzysU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu eko- nomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. ŁączU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.1990 r. o łączności (t.j. Dz.U. z 1995 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Nr 117, poz. 564 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OrgPracU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. PiPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Nr 55, poz. 235 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.) PowObOU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PracSamU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). PracUrzPańU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych SamGminU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. SporyZbiorU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ZatrBezrobU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu ZEPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracow- bezrobociu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) ników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Piśmiennictwo Iwulski, Sanetra, Komentarz . Iwulski, Kodeks, Orzecznictwo J. Iwulski, Kodeks pracy. Orzecznictwo, wybór i opracowa- J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009 nie, Kraków 1997 szawa 2009 Muszalski, Komentarz, wyd. 7 W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 7, War- Muszalski, Komentarz, wyd. 8 W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 8, War- Świątkowski, Kodeks, wyd. 2 szawa 2011 A. Świątkowski, Kodeks pracy, przepisy wykonawcze, orzecznictwo, Warszawa 1998 Zieliński, Kodeks . . . . . . . . . T. Zieliński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, War- szawa 2003 3. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski 4. Czasopisma BP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo Pracy Dz.U. KSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze M.P. MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) XIV Wykaz skrótów OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCAP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Administracyjnego, Izba Pracy, Ubez- pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . . Polityka Społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracodawca i Pracownik OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Pol.Społ. PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego Prok. i Pr. Pr. i P. Przegl. Sejm. . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy Pr.Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. Sł.Prac. SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Europejskie St.Cyw. St.Pr.Pr.Pol.Społ. . . . . . . . . . . Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej ZNUG . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUWr. . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następna(y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer 5. Inne skróty IPiSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instytut Pracy i Spraw Socjalnych MEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Edukacji Narodowej MGPiPS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MPiPS . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Socjalnej MZiOS . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Zdrowia i Opieki Społecznej n. Nr post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. r. RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. rozporządzenie RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczypospolita Polska s. t. t.j. u.z.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . układy zbiorowe pracy strona tom tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok XV Wykaz skrótów wyr. w zw. z. ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zmianami XVI Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999, Nr 99, poz. 1152; 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; 2006, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; 2007, Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; 2008, Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704; 2010, Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700; 2011, Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; 2012, poz. 908) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Literatura do art. 1: K. W. Baran, Polubowna funkcja prawa pracy, Pol.Społ. 2005, Nr 1; I. Boruta, Czy globalne prawo pracy już istnieje?, PiZS 2005, Nr 10; taż, Transformacja pracy i przyszłość prawa pracy w Europie (synteza raportu Supiot), PiZS 2003, Nr 9; taż, W sprawie przyszłości prawa pracy, PiZS 2005, Nr 4; E. Chmielek-Łubińska, Z problematyki autonomii prawa pracy, [w:] Pol- skie prawo pracy w procesie przemian, pod red. A. Świątkowskiego, Warszawa–Kraków 1991; I. Czarnota-Bojarska, Źródła zadowolenia z pracy, PiZS 2004, Nr 8; P. Ciborski, Kodeks pracy. Nowelizacja unijna. Komentarz, Gdańsk 2004; B. M. Ćwiertniak, Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu prawa polskiego. Studia z Prawa Pracy 2007; tenże, O „ogólnoteore- tycznej” definicji prawa pracy, [w:] Wybrane zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. U. Jackowiak, GSP 2000, t. IV; tenże, Ujęcie przedmiotu prawa pracy a wyodrębnie- nie „typów” zasad prawa pracy, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. T. Zielińskiego, t. VII, Katowice 1986; P. L. Davies, Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common law, [w:] Referaty na 5-ty Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 13–17.9.1999 r.; A. Dubowik, Zmiany treści stosunku pracy z mianowa- nia – wybrane zagadnienia, PiZS 1998, Nr 7–8; tenże, Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, PiP 2007, Nr 11; L. Florek, Liberalizacja prawa pracy i jej granice, PiP 2003, Nr 12; tenże, Zasadnicze kierunki nowelizacji kodeksu pracy, PiP 1994, Nr 9; M. Gersdorf, Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, PiZS 2003, Nr 5; W. Jaśkiewicz, Pra- cownicy administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. II, pod red. J. Jendrośki, Wrocław 1997; L. Kaczyński, Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy, PiP 1997, Nr 8; M. Łajeczko, Uchylone przepisy w Kodeksie pracy, PiZS 1996, Nr 7; K. A. Mak, Podstawowe za- gadnienia prawa pracy, Szczecin 2003; M. Matey-Tyrowicz, Prawo pracy dnia dzisiejszego i jego dylematy, Jur. 2002, Nr 6; taż, Znaczenie standardów europejskich dla polskiego prawa pracy, PiZS 2000, Nr 6; M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006; E. Mazurczak, Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, PiZS 2006, Nr 1; L. Mitrus, Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy, PiP 2003, Nr 7; L. Mitrus, W. Sanetra, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006; W. Muszalski, Jawne wady ustawodawstwa pracy, PiZS 2005, Nr 2; tenże, Przyszłość prawa pracy, PiZS 2005, Nr 7; tenże, Stosowanie Kodeksu pracy w okresie transformacji gospodarki, PiZS 1992, Nr 10–11; M. Nałęcz, Prawo pracy po zmianach, cz. I, MoP 2002, Nr 21; tenże, Prawo pracy po zmianach, cz. II, MoP 2002, Nr 22; tenże, Prawo pracy po zmianach, cz. III, MoP 2002, Nr 23; T. Nycz, Granice wykładni prawa pracy St.Pr.Pr.Pol.Społ. 2007; tenże, Wpływ przemian w ochronie pracy na sytuację prawną pracownika, Studia z Prawa Pracy 2003/2004; T. Olejarz, Przeciwdziałanie bezrobociu – nowe regulacje, PP 2005, Nr 11; G. Orłowski, Dla kogo przeznaczone jest prawo pracy?, MoPr 2006, Nr 12; I. Ortylewska, Dziecko jako pracownik, PiZS 2007, Nr 11; A. Patul- ski, Modele prawodawstwa pracy a nowelizacja Kodeksu pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, marzec/kwiecień 2003 r.; L. Pawlak, Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy, PiP 2009, Nr 7; W. Piotrowski, Refleksje na temat ustroju pracy, RPEiS 2002, Nr 4; Po- znanie prawa pracy, pod red. J. Jończyka, Wrocław 1981; K. Rączka, Nowelizacja Kodeksu pracy, PiZS 2003, Nr 10; T. Romer, Podstawowe zmiany w Kodeksie pracy, PS 1996, Nr 7–8; Z. Salwa, Kierunki proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS 1992, Nr 4; tenże, Kształtowanie nowego modelu prawa pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, [w:] Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 1997; tenże, Podstawy prawa pracy, Warszawa 2003; tenże, Podstawy prawa pracy, Warszawa 2001; tenże, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003; tenże, Zmiany polskiego prawa pracy – bieżąca i dalsza perspektywa, Jur. 2002, Nr 6; W. Sanetra, Co dalej z kodyfikacją prawa pracy?, PiZS 2008, Nr 3; tenże, Kilka refleksji o przyszłości prawa pracy, PiZS 2006, Nr 1; M. Seweryński, Nowelizacja kodeksu pracy, PiP 1996, Nr 6; M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006; M. Snitko-Pleszko, Nowelizacja Kodeksu pracy – tabela porównawcza, cz. 2, MoP 2004, Nr 1; J. Stelina, Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008; tenże, Nowe instytu- 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: