Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 003977 21718475 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks pracy. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0548-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks pracy.

Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień z zakresu prawa pracy.

Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Jeśli jesteś studentem lub aplikantem – bezpłatnie sprawdzaj zmiany prawa w Serwisie Prawniczym Lexis.pl.

 

Stan prawny: luty 2014 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KPKP Kodeks pracy Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 SPIS TREŚCI KODEKS PRACY – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1–21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wstępne (art. 1–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10–183) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu (183a–183e) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 184–185) . . . . . Rozdział III. Związki zawodowe i załogi pracownicze (art. 19–21) . . . . . . . . . . . DZIAŁ DRUGI. STOSUNEK PRACY (art. 22–77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 22–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę (art. 25–67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę (art. 25–292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (art. 30–31) . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 32–43) . . Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgod- nego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodaw- cę (art. 44–51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52–55) . . . Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem roz- wiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56–61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611–62) Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63–67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (art. 671–674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 675–6717) . . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68–77) . . . . . . . . . . . . . . K.P. 10 10 13 16 19 20 20 20 24 24 28 29 33 36 38 40 40 42 43 48 3 Spis treści Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania (art. 68–72) . . . . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru (art. 73–75) . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 76) . . . . . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (art. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ TRZECI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział I. (art. 771–93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związa- nych z pracą (art. 771–775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę (art. 78–83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84–91) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna (art. 93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ CZWARTY. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA (art. 94–1131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki pracodawcy (art. 94–99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Rozdział II. Obowiązki pracownika (art. 100–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji (art. 1011–1014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102–1036) . . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy (art. 104–1044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia (art. 105–107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108–1131) . . . 48 50 51 51 52 52 55 57 60 62 62 63 63 68 68 69 72 74 75 DZIAŁ PIĄTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW (art. 114–127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodaw- cy (art. 114–123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124–127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ SZÓSTY. CZAS PRACY (art. 128–15112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy ogólne (art. 128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129–131) . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Okresy odpoczynku (art. 132–134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135–150) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151–1516) . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w porze nocnej (art. 1517–1518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 79 80 80 81 83 84 90 93 4 K.P. Spis treści Rozdział VII. Praca w niedziele i święta (art. 1519–15112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ SIÓDMY. URLOPY PRACOWNICZE (art. 152–175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 96 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe (art. 152–173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne (art. 174–175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 105 DZIAŁ ÓSMY. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (art. 176–1891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH (art. 190–206) . . . . . . . 123 Rozdział I. Rozdział II. Przepisy ogólne (art. 190–193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 194–196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie (art. 197–200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (art. 2001–2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia (art. 201–204) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe (art. 205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206) . . . . . . . . . . . 123 125 126 127 128 130 131 DZIAŁ DZIESIĄTY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (art. 207–23715) . . . . 131 Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207–2093) . . . . . . . . . . . Rozdział I. Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika (art. 210–212) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213–214) . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–219) . . . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220–225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226–233) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234–2371) . . . . . . . Rozdział VIII. Szkolenie (art. 2372–2375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 2376–23710) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711) . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 131 135 138 138 140 144 149 154 155 158 komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a–23713a) . . . . . 159 Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwa- mi lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (art. 23714) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (art. 23715) . . . . . . . . . . . . . . . . . K.P. 161 162 5 Spis treści DZIAŁ JEDENASTY. UKŁADY ZBIOROWE PRACY (art. 238–24130) . . . . . . . . . . . 164 Przepisy ogólne (art. 238–24113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24114–24121) . . . . . . . Rozdział II. Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24122–24130) . . . . . . . . . . . 164 173 177 DZIAŁ DWUNASTY. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY (art. 242–280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Przepisy ogólne (art. 242–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Rozdział II. Postępowanie pojednawcze (art. 244–261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy (art. 262–280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 182 185 DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA (art. 281–283) . . . . . . . . 186 DZIAŁ CZTERNASTY. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (art. 291–295) . . . . . . . . . . 189 DZIAŁ CZTERNASTY a. GRUPOWA ORGANIZACJA PRACY (art. 2951–29512) . . . . . 190 DZIAŁ PIĘTNASTY. PRZEPISY KOŃCOWE (art. 296–305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Wykaz aktów zmieniających Kodeks pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Wykaz aktów wykonujących Kodeks pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 * * * * * * Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 142 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 675) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 222 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 * * * 6 K.P. KODEKS PRACY 1) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst pierwotny Dz.U. z 5 lipca 1974 r. Nr 24, poz. 141; tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; zm.: Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr  11, poz.  84, Nr  28, poz.  301, Nr  52, poz.  538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146 i 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081 i 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704; z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700, Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; z 2012 r., poz. 908, poz. 1110; z 2013 r., poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028)* * Uwzględniono zmiany wprowadzone przez ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP); ustawa wejdzie w ży- cie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 1) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959); zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dy- rektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 83/477/EWG z  19 września 1983  r. w  sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983, z późn. zm.), 2) dyrektywy 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986), K.P. 7 Kodeks pracy 3) dyrektywy 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989), 4) dyrektywy 89/654/EWG z  30 listopada 1989  r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szcze- gółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989), 5) dyrektywy 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowni- ków podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989, z późn. zm.), 6) dyrektywy 89/656/EWG z 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposa- żenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dy- rektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989), 7) dyrektywy 90/269/EWG z  29 maja 1990  r. w  sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania cię- żarów w  przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w  rozumieniu art.  16 ust.  1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990), 8) dyrektywy 90/270/EWG z  29 maja 1990  r. w  sprawie minimalnych wymagań w  dziedzinie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia przy pracy z  urządzeniami wyposażo- nymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990), 9) dyrektywy 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pra- cy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 z 26.07.1990, z późn. zm.), 10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracow- ników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z 05.07.1991), 11) dyrektywy 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991), 12) dyrektywy 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku praco- dawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 288 z 08.07.1992), 13) dyrektywy 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tym- czasowych lub ruchomych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w  rozumieniu art.  16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992), 14) dyrektywy 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrekty- wa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992), 8 K.P. Kodeks pracy 15) dyrektywy 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środ- ków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w  ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i  pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992), 16) dyrektywy 93/104/WE z  23 listopada 1993  r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993), 17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994), 18) dyrektywy 96/34/WE z  3 czerwca 1996  r. w  sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Prze- mysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996), 19) dyrektywy 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. WE L 18 z 21.01.1997), 20) dyrektywy 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998), 21) dyrektywy 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpie- czeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/ EWG) (Dz.Urz. WE L 131 z 05.05.1998), 22) dyrektywy 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Prze- mysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999), 23) dyrektywy 1999/92/WE z 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stano- wiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w  rozumieniu art.  16 ust.  1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000), 24) dyrektywy 2000/34/WE z 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działal- ności wyłączonej z tej dyrektywy (Dz.Urz. WE L 195 z 01.08.2000), 25) dyrektywy 2000/39/WE z  8 czerwca 2000  r. ustanawiającej pierwszą listę in- dykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w  związku z  wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w  sprawie ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze  środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000), 26) dyrektywy 2000/43/WE z  29 czerwca 2000  r. wprowadzającej w  życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000), 27) dyrektywy 2000/54/WE z 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu K.P. 9 Art. 1–2 Kodeks pracy Preambuła (uchylona) DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Zakres regulacji Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Definicja pracownika Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 262 z 17.10.2000), 28) dyrektywy 2000/78/WE z  27 listopada 2000  r. ustanawiającej ogólne warun- ki ramowe równego traktowania w  zakresie zatrudnienia i  pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 02.12.2000), 29) dyrektywy 2002/44/WE z 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ry- zyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 177 z 6.07.2002), 30) dyrektywy 2003/10/WE z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w za- kresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.2003), 31) dyrektywy 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienione- go porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSI- NESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz. UE L 68 z 18.3.2010, str. 13). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej- skiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy- danie specjalne. Punkt 31 w  odnośniku 1 dodany przez ustawę z  26  lipca 2013  r. (Dz.U. z  2013  r., poz. 1028); zmiana weszła w życie 1 października 2013 r. 10 K.P. Przepisy wstępne Definicja pracodawcy Art. 3–8 Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała oso- bowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy Art. 3 1. §  1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.2) § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizycz- ną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. Art. 4 (uchylony). Pragmatyki pracownicze Art. 5. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują prze- pisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Art. 6 (uchylony).3) Art. 7 (uchylony). Nadużycie prawa podmiotowego Art. 8. Nie można czynić ze  swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współży- cia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 2) Patrz upoważnienie z 16 października 2007 r. (Dz.Urz. MON Nr 21, poz. 220). 3) Uchylony przez ustawę z 4 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 432); zmiana weszła w życie 16 maja 2011 r. K.P. 11 Art. 9–91 Źródła prawa pracy Kodeks pracy Art. 9. §  1. Ilekroć w  Kodeksie pracy jest mowa o  prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wyko- nawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie poro- zumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. §  2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i  porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. §  3. Postanowienia regulaminów i  statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i  porozumień zbiorowych. § 4.4) Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obo- wiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrud- nieniu, nie obowiązują. Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy Art. 9 1.5) § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części prze- pisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wy- konawczych. § 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentu- jąca pracowników organizacja związkowa, a  jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawi- cielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. § 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio. 4) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 14 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081); zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r. 5) Dodany przez ustawę z 26 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146); zmiana weszła w życie 29 listopada 2002 r. 12 K.P. Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10–112 §  4.6) Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu in- spektorowi pracy. § 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127. Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Prawo do pracy Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wy- jątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. § 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. § 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego za- trudnienia. Swoboda nawiązania stosunku pracy Art. 11.7) Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadcze- nia woli pracodawcy i pracownika. Poszanowanie dóbr osobistych pracownika Art. 11 1. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobi- ste pracownika. Zasada równego traktowania pracowników Art. 11 2.8) Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. 6) Ostatnio w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 589); zmiana weszła w życie 1 lipca 2007 r. 7) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 14 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081); zmiana weszła w życie 1 stycznia 2004 r. 8) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1405); zmiana weszła w życie 1 stycznia 2002 r. K.P. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: