Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 011281 21736905 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-333-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. W serii „Prawo na co dzień” dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 ROKU Wydawnictwo LITERAT ul. Łazienna 28 87-100 Toruń tel.: 56 6539540 wyd.literat@lit.com.pl www.ksiegarnia-najtaniej.pl Opracowanie: Zespół redakcyjny Konsultacje prawne: Ewelina Kopońska Skład komputerowy: Ewelina Kopońska Projekt okładki: Jacek Mroczek Copyright © by Literat, Toruń 2013 ISBN 978-83-7898-333-0 Spis treści Tytuł I Małżeństwo.......................................................5 Dział I Zawarcie małżeństwa ......................................5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków ....................15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe ....................18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy .................18 Rozdział II Umowne ustroje majątkowe .................26 Oddział 1 Przepisy ogólne ....................................26 Oddział 2 Wspólność majątkowa ..........................27 Oddział 3 Rozdzielność majątkowa ......................28 Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ..................................28 Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy ...........30 Dział IV Ustanie małżeństwa ....................................32 Dział V Separacja ......................................................36 Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo .................38 Dział I Przepisy ogólne ..............................................38 Dział IA Rodzice i dzieci ...........................................39 Rozdział I Pochodzenie dziecka ..............................39 Oddział 1 Macierzyństwo .....................................39 Oddział 2 Ojcostwo ...............................................41 Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi ....50 Oddział 1 Przepisy ogólne ....................................50 Oddział 2 Władza rodzicielska ..............................53 Oddział 2a Piecza zastępcza..................................62 Oddział 3 Kontakty z dzieckiem ...........................65 Dział II Przysposobienie ............................................67 Dział III Obowiązek alimentacyjny ...........................76 3 Tytuł III Opieka i kuratela ........................................83 Dział I Opieka nad małoletnim ..................................83 Rozdział I Ustanowienie opieki .............................83 Rozdział II Sprawowanie opieki ............................86 Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki .....89 Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki ................................................................... 90 Dział II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie....................................... ......................... 92 Dział III Kuratela ...................................................... 93 Indeks rzeczowy ....................................................... 96 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Art. 1. [Zawarcie małżeństwa – przesłanki] § 1. Mał- żeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jed- nocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający pra- wu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyzna- niowego w obecności duchownego oświadczą wolę jed- noczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyż- sze przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 5 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeże- li ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa re- gulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyzna- niowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyzna- czoną do wykonania funkcji konsula. Art. 2. [Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeń- stwa] Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu po- przedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powódz- twem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Art. 3. [Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeń- stwa] § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po- winny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeń- stwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamie- rzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, na- potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawie- nia tego dokumentu. 6 Dział I Zawarcie małżeństwa § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związ- ku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o na- zwisku ich dzieci. Art. 4. [Czas oczekiwania] Małżeństwo przed kierowni- kiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okolicz- ności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednak- że kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Art. 41. [Zaświadczenie] § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświad- czeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cy- wilnego informuje strony o dalszych czynnościach ko- niecznych do zawarcia małżeństwa. Art. 5. [Odmowa] Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączają- 7 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO cej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przy- jęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 1, a w ra- zie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Art. 6. [Pełnomocnictwo] § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w zwią- zek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać oso- bę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Art. 7. [Forma złożenia oświadczenia] § 1. Jeżeli mał- żeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeń- ski powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczy- znę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeń- stwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w zwią- zek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk mał- żonków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, po- wtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogą- 8 Dział I Zawarcie małżeństwa ca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek mał- żeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilne- go ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Art. 8. [Obowiązki duchownego] § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wy- znaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzia- nych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłą- czających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwier- dzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecno- ści przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z za- świadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny prze- kazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pu- 9 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO blicznego jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega za- wieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Art. 9. [Postępowanie w wyjątkowych sytuacjach] § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio ży- ciu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierow- nikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przed- stawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeń- stwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczno- ści wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośred- nio życiu jednej ze stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kie- rownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W ta- kim wypadku strony składają przed duchownym zapew- nienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączają- cych zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 10. [Wiek] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z waż- nych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawar- 10 Dział I Zawarcie małżeństwa cie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. § 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczy- znę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobie- tę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każ- dy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Art. 11. [Ubezwłasnowolnienie całkowite] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasno- wolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubez- własnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone. Art. 12. [Choroba psychiczna i niedorozwój umysło- wy] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie 11 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowi- cie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psy- chicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z mał- żonków może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choro- by psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej cho- roby. Art. 13. [Bigamia] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawa- nia przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu po- zostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie mał- żeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że usta- nie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Art. 14. [Pokrewieństwo i powinowactwo] § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeń- stwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa mię- dzy powinowatymi. 12 Dział I Zawarcie małżeństwa § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym in- teres prawny. § 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Art. 15. [Przysposobienie] § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosun- ku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał. Art. 151. [Wady oświadczenia woli] § 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpie- niu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone: 1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdo- wała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, 2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, 3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składa- jący oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo oso- biste. 13 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych w § 1 może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. § 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upły- wie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub usta- nia obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. Art. 16. [Wadliwe pełnomocnictwo] W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnic- two było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeń- stwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie. Art. 17. [Przyczyny unieważnienia małżeństwa] Mał- żeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn prze- widzianych w przepisach działu niniejszego. Art. 18. [Unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu] Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewień- stwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeń- stwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim. Art. 19. [Unieważnienie po śmierci małżonka] § 1. Je- żeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważ- nienie małżeństwa, unieważnienie może nastąpić także po 14 Dział II Prawa i obowiązki małżonków śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w proce- sie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd. § 2. W razie śmierci małżonka, który wytoczył powódz- two o unieważnienie małżeństwa, unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni. Art. 20. [Zła wiara] § 1. Orzekając unieważnienie mał- żeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków za- warł małżeństwo w złej wierze. § 2. Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, któ- ry w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia. Art. 21. [Stosowanie odpowiednich przepisów ustawy] Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie sto- sunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Art. 22. [Uprawnienia prokuratora] Powództwo o unie- ważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia mał- żeństwa może wytoczyć także prokurator. DZIAŁ II PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW Art. 23. [Równe prawa i obowiązki małżonków] Mał- żonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. 15 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej po- mocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodzi- ny, którą przez swój związek założyli. Art. 24. [Rozstrzyganie o sprawach rodziny] Małżon- kowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodzi- ny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Art. 25. [Nazwisko] § 1. O nazwisku, które każdy z mał- żonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bez- pośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządze- niem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświad- czenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będą- ce dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychcza- sowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe na- zwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wy- niku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. § 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwi- ska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczaso- we nazwisko. Art. 26. (uchylony) 16 Dział II Prawa i obowiązki małżonków Art. 27. [Zaspokajanie potrzeb rodziny] Oboje małżon- kowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój zwią- zek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych sta- raniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym go- spodarstwie domowym. Art. 28. [Nakaz wypłacania wynagrodzenia] § 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przy- padające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. § 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólne- go pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każ- dego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. Art. 281. [Uprawnienie do korzystania z mieszkania] Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu mał- żonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Art. 29. [Sprawy zwykłego zarządu] W razie przemija- jącej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków po- 17 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO zostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szcze- gólności może bez pełnomocnictwa pobierać przypada- jące należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. Art. 30. [Odpowiedzialność solidarna] § 1. Oboje mał- żonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikają- cych z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. § 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zacią- gnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmia- ny okoliczności. § 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzial- ności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome. DZIAŁ III MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31. [Pojęcie wspólności ustawowej] § 1. Z chwi- lą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność usta- wowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w cza- 18 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe sie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieob- jęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pra- cowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżon- ków, 4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 październi- ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Art. 32. (uchylony) Art. 33. [Majątek osobisty] Do majątku osobistego każ- dego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, za- pis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyń- ca inaczej postanowił, 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspoka- jania osobistych potrzeb jednego z małżonków, 19 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszko- dzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jed- nak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z po- wodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z mał- żonków, 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny sta- nowi inaczej. Art. 34. [Przedmioty zwykłego urządzenia domowego] Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawo- wą także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedzi- czenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Art. 341. [Współposiadanie i korzystanie z rzeczy] Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do 20 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogo- dzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Art. 35. [Zakaz żądania podziału majątku wspólnego] W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżon- ków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólno- ści przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszcze- gólnych przedmiotach należących do tego majątku. Art. 36. [Zarząd majątkiem wspólnym] § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wy- konywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiąza- niach obciążających majątek wspólny. § 2. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stano- wią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do za- chowania tego majątku. § 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokony- wać niezbędnych bieżących czynności. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: