Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 003289 21534261 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8718-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Familien- und Familien- und Vormundschafts- Vormundschafts- gesetzbuch gesetzbuch Kodeks rodzinny Kodeks rodzinny i opiekuƒczy i opiekuƒczy T∏umaczenie Ewa Tuora-Schwierskott y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I I e i n a d y W Familien- und Vormundschafts- gesetzbuch Kodeks rodzinny i opiekuƒczy T∏umaczenie / Textübersetzung Ewa Schwierskott-Matheson Familien- und Vormundschafts- gesetzbuch Kodeks rodzinny i opiekuƒczy y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I e i n a d y W WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2009 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch Stan prawny: kwiecień 2016 / Rechtsstand: April 2016 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN: 978-83-255-8717-8 ISBN e-book: 978-83-255-8718-5 Spis treści / Inhaltsübersicht Kodeks rodzinny i opiekuńczy ................................................. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch .............................. 2 3 V Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tekst jednolity z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch vom 25. Februar 1964 (Dz.U. Nr. 9, Pos. 59) konsolidierte Fassung vom 6.11.2015 (Dz.U. aus 2015 Pos. 2082 m. Ä.) 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) tekst jednolity z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) Spis treści Tytuł I. Małżeństwo .............................................................. Dział I. Zawarcie małżeństwa .......................................... Dział II. Prawa i obowiązki małżonków ........................... Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe .......................... Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy ...................... Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe .................... Oddział 1. Przepisy ogólne ..................................... Oddział 2. Wspólność majątkowa .......................... Oddział 3. Rozdzielność majątkowa ....................... Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków .................... Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy ............... Dział IV. Ustanie małżeństwa .......................................... Dział V. Separacja ............................................................ Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo ............................. Dział I. Przepisy ogólne ................................................... Dział IA. Rodzice i dzieci ................................................ Rozdział I. Pochodzenie dziecka ................................. Oddział 1. Macierzyństwo ...................................... Oddział 2. Ojcostwo ............................................... Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi ...... Oddział 1. Przepisy ogólne ..................................... Oddział 2. Władza rodzicielska .............................. Oddział 2a. Piecza zastępcza .................................. Oddział 3. Kontakty z dzieckiem ........................... 1–616 1–22 23–30 31–54 31–46 47–515 47–471 48–501 51–511 512–515 52–54 55–61 611–616 617–1441 617–618 619–1136 619–86 619–6116 62–86 87–1136 87–91 92–112 1121–1128 113–1136 2 Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch vom 25. Februar 1964 (Dz.U. Nr. 9, Pos. 59) konsolidierte Fassung vom 6.11.2015 (Dz.U. aus 2015 Pos. 2082 m. Ä.) Inhaltsübersicht Titel I. Die Ehe ..................................................................... Teil I. Eheschließung ....................................................... Teil II. Rechte und Pflichten der Ehegatten .................... Teil III. Eheliche Güterstände ......................................... Kapitel I. Gesetzlicher Güterstand .............................. Kapitel II. Vertragliche Güterstände ........................... Unterteil 1. Allgemeine Bestimmungen ................. Unterteil 2. Gütergemeinschaft .............................. Unterteil 3. Gütertrennung .................................... Unterteil 4. Gütertrennung mit Zugewinnausgleich .............................. Kapitel III. Zwingender Güterstand ........................... Teil IV. Ende der Ehe ...................................................... Teil V. Getrenntleben ...................................................... Titel II. Verwandtschaft und Schwägerschaft ....................... Teil I. Allgemeine Vorschriften ........................................ Teil IA. Eltern und Kinder .............................................. Kapitel I. Abstammung des Kindes ............................. Unterteil 1. Mutterschaft ........................................ Unterteil 2. Vaterschaft .......................................... Kapitel II. Beziehungen zwischen Eltern und Kindern Unterteil 1. Allgemeine Bestimmungen ................. Unterteil 2. Elterliche Sorge ................................... Unterteil 2a. Ersatzfamilie ...................................... Unterteil 3. Umgang mit dem Kind ....................... 1–616 1–22 23–30 31–54 31–46 47–515 47–471 48–501 51–511 512–515 52–54 55–61 611–616 617–1441 617–618 619–1136 619–86 619–6116 62–86 87–1136 87–91 92–112 1121–1128 113–1136 3 Dział II. Przysposobienie ................................................. Dział III. Obowiązek alimentacyjny ................................. Tytuł III. Opieka i kuratela ................................................... Dział I. Opieka nad małoletnim ....................................... Rozdział I. Ustanowienie opieki .................................. Rozdział II. Sprawowanie opieki ................................. Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki ......... Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki ..... Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie .. Dział III. Kuratela ............................................................ 114–127 128–1441 145–184 145–174 145–153 154–164 165–168 169–174 175–177 178–184 4 Spis treści Teil II. Annahme ............................................................. Teil III. Unterhaltspflicht ................................................. Titel III. Vormundschaft und Pflegschaft ............................. Teil I. Vormundschaft über einen Minderjährigen .......... Kapitel I. Anordnung der Vormundschaft .................. Kapitel II. Ausübung der Vormundschaft ................... Kapitel III. Aufsicht über die Vormundschaft ............. Kapitel IV. Befreiung des Vormundes und Beendigung der Vormundschaft ........ Teil II. Vormundschaft über voll Entmündigte ................ Teil III. Pflegschaft .......................................................... 114–127 128–1441 145–184 145–174 145–153 154–164 165–168 169–174 175–177 178–184 5 Inhaltsübersicht 1 ‒3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 6 Tytuł I. Małżeństwo Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Przesłanki § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawie- rający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Ustalenie nieistnienia małżeństwa Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Dokumenty przedślubne § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przed- stawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. Titel I. Die Ehe Titel I. Die Ehe Teil I. Eheschließung Voraussetzungen § 1. Eine Ehe wird dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine Frau bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem Leiter des Standesamtes erklä- ren, dass sie miteinander in den Ehebund eintreten. § 2. Eine Ehe wird auch dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine Frau, die eine Ehe nach dem Recht einer Kirche oder Glaubensgemein- schaft schließen, in Gegenwart des Geistlichen den Willen erklären, die Ehe nach dem polnischen Recht zu schließen und der Leiter des Standes- amtes hiernach eine Heiratsurkunde ausfertigt. Sind diese Voraussetzun- gen erfüllt worden, gilt die Ehe bereits in dem Zeitpunkt als geschlossen, in dem die Willenserklärungen in Anwesenheit des Geistlichen abgege- ben worden sind. § 3. Die vorangehende Vorschrift findet dann Anwendung, wenn ein rati- fizierter völkerrechtlicher Vertrag oder ein Gesetz, der die gegenseitigen Beziehungen zwischen einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft und dem Staat regelt, die Möglichkeit vorsieht, dass die Eheschließung nach dem Recht dieser Kirche oder der Glaubensgemeinschaft gleiche Folgen, wie die Eheschließung vor dem Leiter des Standesamtes hervorruft. § 4. Ein Mann und eine Frau, die polnische Staatsangehörige sind und sich im Ausland aufhalten, können eine Ehe auch vor dem polnischen Konsul oder vor einer anderen Person, die zur Ausübung der Funktionen des Konsuls beauftragt worden ist, schließen. Feststellung des Nichtbestehens der Ehe Ist eine Heiratsurkunde ausgefertigt worden, obwohl die Vorschriften des vorangegangenen Artikels nicht beachtet worden sind, kann jeder, der ein rechtliches Interesse hat, die Klage auf Feststellung des Nichtbe- stehens der Ehe erheben. Zur Eheschließung notwendige Urkunden § 1. Personen, die eine Ehe schließen wollen, sollen dem Leiter des Stan- desamtes die zur Eheschließung notwendigen Urkunden vorlegen, die in anderen Rechtsvorschriften genannt werden. § 2. Ist die Beschaffung der Urkunden, die zur Eheschließung notwendig sind, mit schwer zu überwindbaren Schwierigkeiten verbunden, kann das Gericht den Heiratswilligen von der Pflicht, das Dokument vorzulegen oder zu überreichen, befreien. 1 ‒3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 7 Tytuł I. Małżeństwo § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulu- jące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. Okres oczekiwania Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapew- nienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Zaświadczenie § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przy- szłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Odmowa Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okolicz- ności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadcze- nia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Pełnomocnictwo § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstą- pieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzę- dowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. 4 ‒6 Art. 4 Art. 41 Art. 5 Art. 6 8 Titel I. Die Ehe § 3. Der Leiter des Standesamtes erklärt den Heiratswilligen die Bedeu- tung der Ehe, erläutert die Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Eheleute und die Vorschriften über den Familiennamen der Eheleute und ihrer Kinder. Zeit der Erklärung Eine Ehe vor dem Leiter des Standesamtes kann nicht vor Ablauf eines Monats ab dem Tag geschlossen werden, an welchem die Heiratswilli- gen eine Erklärung vorgelegt haben, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen. Der Leiter des Standesamtes kann aber die Eheschließung vor Ablauf dieser Frist genehmigen, wenn hierfür wichtige Gründe vorliegen. Bescheinigung § 1. Haben die Heiratswilligen die Absicht, die Ehe gemäß Art. 1 § 2 und § 3 zu schließen, stellt der Leiter des Standesamtes eine Bescheini- gung aus, die den Inhalt und das Datum ihrer abgegebenen Erklärungen hinsichtlich der gewählten Nachnamen der Eheleute, sowie ihrer Kin- der enthält und in der bestätigt wird, dass der Schließung der Ehe keine Umstände entgegenstehen. § 2. Die Bescheinigung des Standesamtes verliert ihre Gültigkeit nach sechs Monaten ab dem Datum der Ausstellung. § 3. Bei der Ausstellung der Bescheinigung unterrichtet der Leiter des Standesamtes die Parteien über die weiteren für die Eheschließung not- wendigen Handlungen. Verweigerung Erlangt der Leiter des Standesamtes Kenntnis von Umständen, die der beabsichtigten Eheschließung entgegenstehen, hat er die Entgegennahme der Erklärungen über den Eintritt in den Ehebund oder die Ausstellung der in Art. 4 (1) genannten Bescheinigung zu verweigern. Er wendet sich in Zweifelsfällen an das Gericht, das über die Zulässigkeit der Eheschlie- ßung entscheidet. Bevollmächtigung § 1. Das Gericht kann aus wichtigen Gründen gestatten, dass die Erklä- rung über den Eintritt in den Ehebund oder die Erklärung, die in Art. 1 § 2 vorgesehen ist, durch einen Bevollmächtigen abgegeben wird. § 2. Die Vollmacht soll schriftlich erteilt werden, die Unterschrift amt- lich beglaubigt sein, und die Person nennen, mit der die Ehe geschlossen werden soll. 4 ‒6 Art. 4 Art. 41 Art. 5 Art. 6 9 Tytuł I. Małżeństwo Forma zawarcia; oświadczenia § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpie- niu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżon- ków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstą- pieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos: „Świadomy/Świa- doma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko dru- giej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w zwią- zek małżeński, podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Obowiązki duchownego § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlega- jący prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzed- niego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczno- ści wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. 7 ‒8 Art. 7 Art. 8 10 Titel I. Die Ehe Form der Erklärung über die Eheschließung § 1. Wird eine Ehe vor dem Leiter des Standesamtes geschlossen, ist die Erklärung über die Eheschließung öffentlich bei Anwesenheit von zwei volljährigen Zeugen abzugeben. § 2. Der Leiter des Standesamtes fragt den Mann und die Frau, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Wenn beide diese Frage bejaht haben, fordert er sie zur Abgabe der Erklärungen über die Eheschließung und Erklärungen hinsichtlich der gewählten Nachnamen der beiden Eheleute und ihrer Kinder auf. § 3. Jede der die Ehe eingehenden Personen gibt ihre Erklärung über die Eheschließung ab, indem sie dem Leiter des Standesamtes den Wortlaut der Erklärung nachspricht oder diesen laut vorliest. „Im Bewusstsein mei- ner ehelichen Rechte und Pflichten erkläre ich feierlich, dass ich die Ehe mit (Vor- und Nachnahme der zweiten heiratswilligen Person) eingehe und verspreche, alles zu tun, damit unsere Ehe einträchtig, glücklich und beständig ist”. Eine Person, die nicht sprechen kann, gibt die Erklärung über die Ehe- schließung durch Unterzeichnung der Heiratsurkunde ab. § 4. Nach der Abgabe der Erklärungen über die Eheschließung durch beide Parteien gibt der Leiter des Standesamtes bekannt, dass durch die übereinstimmende Abgabe der Erklärungen die Ehe geschlossen wor- den ist. Pflichten des Priesters § 1. Der Priester, vor dem eine Ehe nach den Regeln einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft geschlossen wird, darf die in Art. 1 § 2 vor- gesehenen Erklärungen nicht entgegennehmen, bevor ihm die vom Leiter des Standesamtes ausgefertigte Bescheinigung darüber, dass der Ehe- schließung keine Umstände entgegenstehen, nicht vorgelegt wird. § 2. Der Priester stellt nach der Abgabe der in § 1 genannten Erklärungen unverzüglich eine Bestätigung darüber aus, dass die Erklärungen über die Eheschließung in seiner Anwesenheit nach dem Recht einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft abgegeben worden sind. Die Bestätigung wird vom Priester, den beiden Ehegatten und zwei volljährigen Zeugen unterschrieben, die bei der Eheschließung anwesend waren. 7 ‒8 Art. 7 Art. 8 11 9 ‒10 Art. 9 Art. 10 12 Tytuł I. Małżeństwo § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporzą- dzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41§ 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w pol- skiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rów- noznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowa- nie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Wyjątkowe sytuacje § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Wiek § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiem- nastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z oko- liczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem zało- żonej rodziny. § 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szes- nastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Titel I. Die Ehe § 3. Der Priester übergibt die in § 2 genannte Bestätigung und die vom Leiter des Standesamtes gem. Art. 41 § 1 ausgefertigte Bescheinigung innerhalb von fünf Tagen ab der Eheschließung an das zuständige Stan- desamt; die Aufgabe als Einschreiben bei einer öffentlichen Poststelle im Sinne des Postgesetzes vom 23. November 2012 – Postgesetz (Dz.U. Pos 1529) gilt als Übergabe an das zuständige Standesamt. Wird diese Frist wegen höherer Gewalt nicht eingehalten, ist der Lauf dieser Frist für die Zeit des Bestehens der höheren Gewalt gehemmt. Bei der Berech- nung der Frist werden die gesetzlichen Feiertage nicht berücksichtigt. Ausnahmefälle § 1. Droht einer der Parteien unmittelbare Lebensgefahr, kann die Ehe unverzüglich vor dem Leiter des Standesamtes geschlossen werden, ohne dass die erforderlichen Urkunden vorgelegt werden. In diesem Fall sind aber die Parteien auch verpflichtet, eine Versicherung darüber abzugeben, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entge- genstehen. § 2. Droht einer der Parteien unmittelbare Lebensgefahr, kann die Ehe unverzüglich vor dem Priester geschlossen werden, ohne dass die vom Lei- ter des Standesamts ausgefertigte Bescheinigung vorliegt. Die Parteien geben die Erklärung ab, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen. In diesem Fall sind die Parteien verpflich- tet, eine Versicherung darüber abzugeben, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen. Die Vorschriften der Art. 1 § 3, Art. 2 und Art. 8 §§ 2 und 3 werden entsprechend angewendet. Alter § 1. Eine Person kann vor ihrem 18. Geburtstag keine Ehe schließen. Einer Frau, die das 16. Lebensjahr beendet hat, kann das Vormund- schaftsgericht aus wichtigen Gründen die Eheschließung erlauben, wenn die Umstände dafür sprechen, dass die Eheschließung dem Wohl der begründeten Familie dienen wird. § 2. Jeder Ehegatte kann die Nichtigerklärung einer Ehe verlangen, die ein Mann vor seinem 18. Geburtstag oder eine Frau vor ihrem 16. Geburts- tag oder nach ihrem 16. Geburtstag und vor ihrem 18. Geburtstag ohne die Erlaubnis des Gerichts geschlossen hat. § 3. Erreicht der Ehegatte vor der Klageerhebung dieses Alter, ist die Nichtigerklärung der Ehe wegen des Mangels des vorgeschriebenen Alters ausgeschlossen. § 4. Ist die Frau schwanger, kann der Ehegatte die Nichtigerklärung der Ehe wegen des Mangels des vorgeschriebenen Alters nicht verlangen. 9 ‒10 Art. 9 Art. 10 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: