Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 006965 20513652 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. The Family and Guardianship Code. Wydanie 2 - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. The Family and Guardianship Code. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8688-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach.

Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się wydania pierwszego (to jest od 2010 roku).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682) The Family and Guardianship Code of 25 February 1964 (consolidated text, Journal of Laws of 2017, item 682) 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682) z dnia 25 lutego 1964 r. Spis treści Tytuł I. Małżeństwo .................................................................. Dział I. Zawarcie małżeństwa .............................................. Dział II. Prawa i obowiązki małżonków ............................... Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe .............................. Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy .......................... Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe ......................... Oddział 1. Przepisy ogólne ......................................... Oddział 2. Wspólność majątkowa .............................. Oddział 3. Rozdzielność majątkowa ........................... Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków .................................................. Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy ................... Dział IV. Ustanie małżeństwa .............................................. Dział V. Separacja ................................................................ Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo .................................. Dział I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział IA. Rodzice i dzieci ..................................................... Rozdział I. Pochodzenie dziecka ..................................... Oddział 1. Macierzyństwo .......................................... Oddział 2. Ojcostwo ................................................... Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi .......... Oddział 1. Przepisy ogólne ......................................... Oddział 2. Władza rodzicielska .................................. Oddział 2a. Piecza zastępcza ...................................... Oddział 3. Kontakty z dzieckiem ................................ 1–616 1–22 23–30 31–54 31–46 47–515 47–471 48–501 51–511 512–515 52–54 55–61 611–616 617–1441 617–618 619–1136 619–86 619–6116 62–86 87–1441 87–91 92–112 1121–1128 113–1136 2 The Family and Guardianship Code (consolidated text, Journal of Laws of 2017, item 682) of 25 February 1964 Contents Title I. Marriage ........................................................................ Section I. Entering into Marriage ........................................ Section II. Rights and Obligations of Spouses ..................... Section III. Matrimonial Property Regimes ......................... Chapter I. Statutory Property Regime ............................ Chapter II. Contractual Property Regimes ...................... Part 1. General Provisions .......................................... Part 2. Joint Property .................................................. Part 3. Separate Property Regime ............................... Part 4. Separate Property with Compensation for Possessions Gained .................................... Chapter III. Compulsory Property Regime ..................... Section IV. Termination of Marriage .................................... Section V. Separation ........................................................... Title II. Consanguinity and Affinity .......................................... Section I. General Provisions ............................................... Section IA. Parents and Children ......................................... Chapter I. Affiliation of the Child .................................. Part 1. Maternity ........................................................ Part 2. Paternity .......................................................... Chapter II. Relations between Parents and Children ...... Part 1. General Provisions .......................................... Part 2. Parental Responsibility .................................... Part 2a. Foster Care .................................................... Part 3. Contact with a Child ....................................... 1–616 1–22 23–30 31–54 31–46 47–515 47–471 48–501 51–511 512–515 52–54 55–61 611–616 617–1441 617–618 619–1136 619–86 619–6116 62–86 87–1441 87–91 92–112 1121–1128 113–1136 3 Dział II. Przysposobienie ...................................................... Dział III. Obowiązek alimentacyjny ..................................... Tytuł III. Opieka i kuratela ....................................................... Dział I. Opieka nad małoletnim ........................................... Rozdział I. Ustanowienie opieki ...................................... Rozdział II. Sprawowanie opieki ..................................... Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki ............. Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki ......... Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ...... Dział III. Kuratela ................................................................ 114–127 128–1441 145–184 145–174 145–153 154–164 165–168 169–174 175–177 178–184 4 Spis treści Section II. Adoption ............................................................. Section III. Maintenance Obligation ................................... Title III. Guardianship and Custodianship ............................... Section I. Guardianship of a Minor ..................................... Chapter I. Establishing Guardianship ............................. Chapter II. Exercising Guardianship ............................... Chapter III. Supervision over the Exercise of the Guardianship ............................................... Chapter IV. Dismissal of the Guardian and Cessation of the Guardianship ..................................... Section II. Guardianship over a Fully Legally Incapacitated Person ................................................................. Section III. Custodianship .................................................... 114–127 128–1441 145–184 145–174 145–153 154–164 165–168 169–174 175–177 178–184 5 Contents Tytuł I. Małżeństwo Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Przesłanki zawarcia małżeństwa § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawie- rający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kie- rownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Ustalenie nieistnienia małżeństwa Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przed- stawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć mał- żeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwol- nić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. 1 ‒3 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 6 Title I. Marriage Title I. Marriage Section I. Entering into Marriage Conditions § 1. A marriage is concluded when a man and a woman are both present before the head of a civil registry office and make a declaration that they take each other in marital union. § 2. A marriage is also concluded when a man and a woman enter into marital union under canon law or the law of another religious order, by stat- ing their mutual intention to enter into marriage under Polish law in the presence of a member of the clergy, and the head of the registry office then draws up a marriage certificate. If these conditions are met, the marriage is considered to have been concluded at the moment of making the declara- tion of intent in front of the cleric. § 3. The provisions of the above paragraph apply if a ratified international treaty or an act governing the relationship between the state and the church or another religious order, allows a marital union to be concluded under canon law or the law of another religious order with the same effects as if the marriage was concluded in front of a head of the registry office. § 4. A man and a woman who are Polish citizens staying abroad, can also conclude a marriage in front of a Polish consul, or a person appointed to perform the function of a consul. Declaring a-marriage non-existent If a marriage certificate is drawn up in spite of non-compliance with the provisions of the above article, anyone with a legal interest may initiate legal action to have the marriage declared non-existent. Pre-wedding documentation § 1. Anyone wishing to enter into marriage should submit or present to the head of the registry office the documents necessary to enter into marriage, as set out in separate regulations. § 2. If it is excessively difficult for a person intending to marry to obtain a document that must be submitted or presented to the head of the regis- try office, the court may waive the person’s obligation to submit or present this document. 1 ‒3 Article 1 Article 2 Article 3 7 Tytuł I. Małżeństwo § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulu- jące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. Okres oczekiwania Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapew- nienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Zaświadczenie § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Odmowa Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okolicz- ności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o roz- strzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstą- pieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzę- dowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. 4 ‒6 Artykuł 4 Artykuł 41 Artykuł 5 Artykuł 6 8 Title I. Marriage § 3. The head of the registry office stresses the significance of marriage to the people who intend to marry, along with the provisions governing the rights and obligations of spouses and the provisions concerning the name of the spouses and their children. Waiting period A marriage cannot be concluded by the head of a registry office within one month after the people planning to marry submit a written declara- tion to the head of the registry office that they are not aware of any circum- stances that would prevent the conclusion of the marriage. However, the head of the registry office may allow the marriage to be concluded before this deadline if this is justified by important considerations. Certificate § 1. In the case of a marriage in the form set out in Article 1 § 2 and 3, the head of the registry office issues a certificate to the people intending to marry. The certificate confirms that there are no circumstances that would prevent the conclusion of the marriage, and sets out the contents and the date of the declarations submitted concerning the future surname of the spouses and their children. § 2. The certificate loses its validity six months after the date on which it was issued. § 3. On issuing the certificate, the head of the registry office informs the parties about further actions necessary to conclude the marriage. Refusal If the head of a registry office learns of the existence of circumstances pre- venting the conclusion of the planned marriage, he/she will refuse to accept the declarations on entering into marital union, and will refuse to issue the certificate mentioned in Article 41. If there are any doubts, the head of the registry office will turn to the court to decide whether the marriage can be concluded. Entering into marriage by proxy § 1. If there are important reasons, the court may allow the declaration on entering into marriage, or the declaration mentioned in Article 1 § 2, to be submitted by a proxy. § 2. The power of attorney for the proxy should be drawn up in writing with an officially certified signature and mentioning the person who is entering into marriage. 4 ‒6 Article 4 Article 41 Article 5 Article 6 9 Tytuł I. Małżeństwo Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pyta- nie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstą- pieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos: „Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia mał- żeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w zwią- zek małżeński. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlega- jący prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzed- niego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczno- ści wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. 7 ‒8 Artykuł 7 Artykuł 8 10 Title I. Marriage Entering into a civil marriage § 1. If the marriage is concluded in front of the head of the registry office, the declaration on entering into marriage should be submitted publicly and in the presence of two witnesses of full legal age. § 2. The head of the registry office asks the man and the woman whether they intend to enter into marriage with each other and, if both reply with a positive answer, calls upon them to submit declarations on entering into marriage and stating the surname of the spouses and their children. § 3. The people planning to marry each submit a declaration on entering into the marriage, by repeating after the head of the registry office the con- tents of the declaration, or by reading out loud: “Being aware of the rights and obligations arising from marriage, I solemnly declare that I am entering into matrimony with [first name and surname of the other person to the marriage], and I swear that I will do everything to ensure our marriage is harmonious, happy and lasting.” A person who is unable to speak should submit the declaration on enter- ing into the marriage by signing the report on accepting the declaration on entering into marriage. § 4. After both parties have submitted declarations on entering into the marriage, the head of the registry office declares that, as a result of unani- mous declarations from both parties, the marriage was concluded. Entering into a religious marriage § 1. A priest before whom a marriage is concluded under canon law or the law of any other religious order, cannot accept the declarations mentioned under Article 1 § 2 without having seen a certificate stating that there are no circumstances that would exclude the conclusion of the marriage, drawn up by the head of a registry office. § 2. Immediately after submitting the declarations mentioned in § 1, the priest draws up a certificate stating that the declarations were submitted in his presence at the marriage concluded under the internal law of the church or any other religious order. The certificate is signed by the priest, the spouses and two adult witnesses in whose presence the declarations were submitted. 7 ‒8 Article 7 Article 8 11 9 ‒10 Artykuł 9 Artykuł 10 Wiek 12 Tytuł I. Małżeństwo § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporzą- dzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Zawarcie małżeństwa w przypadku zagrożenia życia strony § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jed- nakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kie- rownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłą- czających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłącza- jących zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiem- nastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z oko- liczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem zało- żonej rodziny. § 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukoń- czył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Title I. Marriage § 3. The priest sends the certificate mentioned in § 2, together with the certificate drawn up by the head of the registry office on the basis of Arti- cle 41 § 1, to the registry office within five days from the marriage being concluded; if it is sent as a registered letter from a post office in Poland, in the meaning set out in the Act on Post Offices of 23 November 2012 (Journal of Laws of 2016, items 1113, 1250, 1823 and 1948), it is equiva- lent to delivering it to the registry office. If it is not possible to keep to the deadline due to uncontrollable circumstances, the deadline will be suspended for the duration of such circumstances. Public holidays are not taken into account when calculating the time limit. Entering into marriage where there is any direct threat to the life of one of the parties § 1. If there is any direct threat to the life of one of the parties, the decla- ration on entering into the marriage can be submitted immediately to the head of the registry office, without submitting or presenting the documents necessary to conclude the marriage. However, in this case the parties are obliged to submit assurances that there are no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. § 2. In the event of a direct threat to the life of one of the parties, the dec- laration mentioned in Article 1 § 2 may be submitted to the priest without presenting the certificate drawn up by the head of the registry office stat- ing that there are no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. In this case, the parties must assure the priest that they know of no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. The provisions of Article 1 § 3, Article 2 and Article 8 § 2 and 3 apply accordingly. Age § 1. No one under the age of eighteen can enter into marriage. However, if there are important reasons, the guardianship court may permit a woman who has reached the age of sixteen to marry, where the circumstances show that the marriage would be in the best interests of the newly established family. § 2. A marriage entered into by a man who has not yet reached the age of eighteen, and by a woman who has not yet reached the age of sixteen, or who married between the ages of sixteen and eighteen without the consent of the court, can be annulled at the request of either spouse. § 3. It is not possible to annul a marriage for reasons of age if the spouse reached marriageable age before the claim is brought. § 4. If a woman becomes pregnant, her husband cannot claim the annul- ment of the marriage for reasons of age. 9 ‒10 Article 9 Article 10 13 11 ‒14 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 14 Tytuł I. Małżeństwo Ubezwłasnowolnienie całkowite § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo nie- dorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z mał- żonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby. Bigamia § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeń- skim. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jed- nego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że usta- nie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Pokrewieństwo i powinowactwo § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeń- stwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżon- kami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżon- kami może żądać każdy z małżonków. Title I. Marriage Full legal incapacitation § 1. No one who is fully legally incapacitated can marry. § 2. Either spouse can seek to annul a marriage on the grounds of legal incapacitation. § 3. It is not possible to annul a marriage on the grounds of legal incapaci- tation if the incapacitation order has been set aside. Mental illness or retardation § 1. No one who is suffering from a mental illness or retardation can marry. However, if the health or mental state of the person does not endanger the marriage or the health of any future children, and if the person is not totally incapacitated, the court may authorise the marriage. § 2. Either of the spouses may claim the annulment of a marriage on the grounds of a mental illness or the retardation of one of the spouses. § 3. It is not possible to annul a marriage due to the mental illness of one of the spouses after the illness has ceased. Bigamy § 1. No one who is already married can marry. § 2. Anyone having a legal interest can claim the annulment of a marriage on the grounds that one of the spouses remains in a previous marriage. § 3. It is not possible to annul a marriage on the grounds that one of the spouses remains in a previously contracted marriage, if the previous marriage has been terminated or annulled, unless the marriage is annulled through the death of the person who remained in a previous marriage. Consanguinity and affinity § 1. No relatives by consanguinity in a straight line, siblings or relatives by affinity can marry. However, for important reasons the court may author- ise a marriage between relatives by affinity. § 2. Anyone having a legal interest can claim the annulment of a marriage on the grounds of consanguinity. § 3. Either of the spouses may claim the annulment of a marriage on the grounds of affinity. 11 ‒14 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. The Family and Guardianship Code. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: