Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003589 21724426 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-476-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks – przejrzysty układ, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., Nr 245, poz. 1529), 2) z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., Nr 66, poz. 433). W serii PRAWO NA CO DZIEŃ dostępne również: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku praw- nego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje do spółki w charakterze komandy- tariusza, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru. Art. 115. Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza, lub osoba trzecia może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników. Art. 116. W przypadku zawarcia umowy spółki komandy- towej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz od- powiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru. Art. 117. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Art. 118. § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę je- dynie jako pełnomocnik. § 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czyn- ności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandyta riusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. 45 Tytuł II Spółki osobowe Art. 119. Postanowienia umowy niezgodne z przepisami niniej szego rozdziału nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich. Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki Art. 120. § 1. Komandytariusz ma prawo żądać odpisu spra- wozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. § 2. Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może, z waż- nych powodów, zarządzić w każdym czasie udostępnienie mu sprawozdania finansowego lub złożenie innych wyjaśnień, jak również dopuścić komandytariusza do przejrzenia ksiąg i do- kumentów. § 3. Umowa spółki nie może wyłączyć ani ograniczyć upraw- nień komandytariusza, o których mowa w § 1 i § 2. Art. 121. § 1. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi ina- czej. § 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umo- wa spółki stanowi inaczej. § 3. Ograniczeń, o których mowa w art. 56 i art. 57, nie sto- suje się do komandytariusza nieposiadającego prawa do pro- wadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, chyba że umo- wa spółki stanowi inaczej. Art. 122. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków ko- mandytariusza na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadze- nia spraw spółki. 46 Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna Art. 123. § 1. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. § 2. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obro- towy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupeł nienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówio- nego wkładu. § 3. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu. Art. 124. § 1. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czyn- ności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza. § 2. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników. Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobo- wa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod włas- ną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spół- ki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komple mentariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjo- nariuszem. 47 Tytuł II Spółki osobowe Art. 126. § 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: 1) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – od- powiednio przepisy dotyczące spółki jawnej, 2) w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczą- ce spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. § 2. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powi- nien wynosić co najmniej 50 000 złotych. Art. 127. § 1. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. § 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spół- ki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszcze- nia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. § 4. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszcze nia na- zwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjo- nariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komple- mentariusz. § 5. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę ko- mandytowo-akcyjną w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: 48 Dział IV Spółka komandytowo-akcyjna 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Art. 128. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. Rozdział 2 Powstanie spółki Art. 129. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Sta tut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementa- riusze. Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien za- wierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komple- mentariusza oraz ich wartość, 5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. 49 Tytuł II Spółki osobowe Art. 131. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Art. 132. § 1. Komplementariusz może wnieść wkład do spół- ki komandytowo-akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze. § 2. Wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzial- ności za zobowiązania spółki. Art. 133. § 1. Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje, 5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpła- cona przed zarejestrowaniem, 6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, 7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komple- mentariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie pro- wadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności, 8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, 9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. § 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. 50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: