Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 003892 21772538 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 471
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3362-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie włoskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowaną zaletą nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z przepisów.

Konsultacja merytoryczna: Kancelaria prawnicza Bojarska&Stusińska


La prima edizione della traduzione italiana della legge polacca – Codice delle società commerciali – pubblicata nella nuovissima collana della Casa Editrice C.H. Beck ed avente ad oggetto la traduzione delle leggi polacche nelle diverse lingue dei paesi della comunità europea ha il pregio innegabile di avvalersi di autori rinomati, il cui contributo è garanzia dell’alto livello linguistico e di merito delle traduzioni. La trasparente e limpida veste editoriale rende poi estremamente semplice la fruizione del testo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e u g n i l i b o t s e T Codice delle societ∫ commerciali Kodeks spó∏ek handlowych T∏umaczenie Alfio Mancani Adjustacja j´zykowa Patrycja Kuryszko Konsultacja merytoryczna Kancelaria prawnicza Bojarska Stusiƒski Codice delle societ∫ commerciali Kodeks spó∏ek handlowych T∏umaczenie Alfio Mancani Adjustacja j´zykowa Patrycja Kuryszko Konsultacja merytoryczna Kancelaria prawnicza Bojarska Stusiƒski y n z c y z ´ j u w d t s k e T e u g n i l i b o t s e T Codice delle societ∫ commerciali Kodeks spó∏ek handlowych WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Kodeks spółek handlowych Codice delle società commerciali Stan prawny 01.01.2012: / Testo di legge aggiornato al 01.01. 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. La tutela dei diritti d’autore: la traduzione dei testi di legge come la loro elaborazione nella forma dei testi unici, sono tutelati dalle disposizioni della legge sui diritti d’autore,nazionali e internazionali. Tale tutela riguarda anche articoli ed elaborazioni di redazione effettuali dalla Casa Editrice. Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta: Agata Marozas Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3361-8 ISBN ebook: 978-83-255-3362-5 Spis treści / Indice Wprowadzenie ...................................................... VI Introduzione ........................................................ VII 2 Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. ........ Codice delle società commerciali. Legge del 15 settembre 2000 .. 3 V Wprowadzenie Pierwszy przekład polskiego kodeksu na język włoski należy uznać za wydarzenie przełomowe. Wymiana gospodarcza między obu krajami, a zwłaszcza poważne inwe- stycje w Polsce, skłoniły Autora i Wydawcę, aby na początek przedstawić Kodeks spółek handlowych. Jego dostępność zdaje się mieć pierwszorzędne znaczenie, jeśli w dziedzi- nie prawa chce się zadbać o pewność i bezpieczeństwo Włochów zaintereso- wanych naszym krajem, a przede wszystkim jego gospodarką. Gratulując, nie sposób przecenić znaczenie tej inicjatywy dla rozwoju wzajemnych stosunków prawnych i ekonomicznych. Lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, toteż trzeba było już więcej nie zwlekać z ogłoszeniem drukiem świetnie przygotowanego przekładu. Doko- nał go włoski prawnik znający nie tylko język polski, lecz i wykonujący zawód w Polsce oraz we Włoszech głównie w zakresie prawa handlowego oraz cywilnego. Warto teraz dać szansę na zgłaszanie sugestii czytelnikom, którzy z tłu- maczenia skorzystają w swej praktyce prawnej. Przekład Kodeksu spółek handlowych pozostanie zaś punktem odniesienia dla wszystkich tekstów i tłumaczeń na język polski i włoski w dziedzinie prawa prywatnego. ks. Franciszek Longchamps de Bérier profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa i Administracji VI Introduzione Bisogna considerare la prima traduzione del codice polacco in lingua italiana un momento importante. Lo scambio economico tra i due paesi e in particolar modo gli importanti investimenti in Polonia hanno fatto si che l’Autore e l’Editore abbiano deciso di intraprendere, come inizio di una collaborazione futura, questo lavoro di traduzione del codice delle società commerciali. L’accessibilitá di questa traduzione è di particolare importanza dal momento che nell’ambito del diritto si vuole garantire la certezza e la sicu- rezza dei soggetti italiani interessati al nostro paese, e nello specifico, alla sua economia. Anzitutto mi congratulo per il lavoro, non si riesce ad apprezzare abbastanza l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo delle relazioni bilaterali giuridiche-economiche. Il migliore è sempre nemico del buono, cosicchè bisognava non ritardare la pubblicazione di questa traduzione ben fatta da un giurista italiano che non solamente conosce la lingua polacca, ma anche esercita la professione in Polonia e in Italia con specializzazione in particolar modo in diritto com- merciale e civile. Adesso vale la pena di dare l’occasione ai lettori, i quali utilizzeranno la traduzione nella loro pratica giuridica, di porre eventuali suggerimenti. La traduzione del codice delle società commerciali rimarrá un punto di riferi- mento per tutti i testi e le traduzioni in lingua polacca e italiana nell’ambito del diritto privato. Prof. Sac. Franciszek Longchamps de Bérier Professore dell’Universitá Jagellonica di Cracovia Facoltá di Giurisprudenza VII Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Codice delle società commerciali Legge del 15 settembre 2000 (G.U. num. 94 voc. 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001 Nr 102, poz. 1117; Dz.U. 2003 Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; Dz.U. 2005 Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539; Dz.U. 2006 Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540; Dz.U. 2008 Nr 86 poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547; Dz.U. 2009 Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 104, poz. 860; Dz.U. 2011 Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767) Spis treści Tytuł I. Przepisy ogólne ........................................................... Dział I. Przepisy wspólne .......................................................... Dział II. Spółki osobowe ........................................................... Dział III. Spółki kapitałowe ...................................................... Tytuł II. Spółki osobowe ......................................................... Dział I. Spółka jawna ................................................................ Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich .............................. Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki ........................... Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika ..... Rozdział 5. Likwidacja ...................................................... Dział II. Spółka partnerska ....................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki ....... Rozdział 3. Rozwiązanie spółki ......................................... Dział III. Spółka komandytowa ................................................ Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich .............................. Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki ........................... Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna ................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Powstanie spółki ............................................. Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich .............................. 1‒21 1‒7 8‒101 11‒21 22‒150 22‒85 22‒27 28‒36 37‒57 58‒66 67‒85 86‒101 86‒94 95‒97 98‒101 102‒124 102‒110 111‒119 120‒124 125‒150 125‒128 129‒134 135‒139 2 Codice delle società commerciali Legge del 15 settembre 2000 (G.U. num. 94 voc. 1037) (G.U. del 2001, num. 102 voc. 1117; G.U. del 2003, num. 49, voc. 408, num. 229, voc. 2276; G.U. del 2005, num. 132, voc. 1108, num. 183, voc. 1538, num. 184, voc. 1539; G.U. del 2006, num. 133, voc. 935, num. 208, voc. 1540; G.U. del 2008, num. 86, voc. 524, num. 118, voc. 747, num. 217, voc. 1381, num. 231, voc. 1547; G.U. del 2009, num. 13, voc. 69, num. 42, voc. 341, num. 104, voc. 860; G.U. del 2011, num. 102, voc. 585, num. 106, voc. 622, num. 133, voc. 767, num. 201, voc. 1182, num. 234, voc. 1301) Indice Titolo I. Disposizioni generali ................................................ Sezione I. Disposizioni comuni ................................................. Sezione II. Società di persone .................................................... Sezione III. Società di capitali ................................................... Titolo II. Società di persone .................................................... Sezione I. Società in nome collettivo ......................................... Capitolo 1. Disposizioni generali ...................................... Capitolo 2. Rapporti con i terzi ......................................... Capitolo 3. Rapporti interni della società .......................... Capitolo 4. Scioglimento della società e recesso del socio .... Capitolo 5. Liquidazione ................................................... Sezione II. Società tra professionisti .......................................... Capitolo I. Disposizioni generali ....................................... Capitolo 2. Rapporti con i terzi. Consiglio di amministrazione della società ......................... Capitolo 3. Scioglimento della società ............................... Sezione III. Società in accomandita semplice ............................ Capitolo I. Disposizioni generali ....................................... Capitolo 2. Rapporti con i terzi ......................................... Capitolo 3. Rapporti interni della società .......................... Sezione IV. Società in accomandita per azioni .......................... Capitolo I. Disposizioni generali ....................................... Capitolo 2. Costituzione della società ............................... Capitolo 3. Rapporti con i terzi ......................................... 1‒21 1‒7 8‒101 11‒21 22‒150 22‒85 22‒27 28‒36 37‒57 58‒66 67‒85 86‒101 86‒94 95‒97 98‒101 102‒124 102‒110 111‒119 120‒124 125‒150 125‒128 129‒134 135‒139 3 Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki ........................... Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika ........................................................ Tytuł III. Spółki kapitałowe .................................................... Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .................... Rozdział 1. Powstanie spółki ............................................. Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników ....................... Rozdział 3. Organy spółki ................................................. Oddział 1. Zarząd ...................................................... Oddział 2. Nadzór ..................................................... Oddział 3. Zgromadzenie wspólników ...................... Rozdział 4. Zmiana umowy spółki .................................... Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika .................................... Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki ...................... Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna .................. Dział II. Spółka akcyjna ............................................................ Rozdział 1. Powstanie spółki ............................................. Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy ..................... Rozdział 3. Organy spółki ................................................. Oddział 1. Zarząd ...................................................... Oddział 2. Nadzór ..................................................... Oddział 3. Walne zgromadzenie ............................... Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego ..................................... Oddział 1. Przepisy ogólne ........................................ Oddział 2. Subskrypcja akcji ...................................... Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki ..................................... Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ..................................... Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego .................... Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki ...................... Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna .................. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek ............. Dział I. Łączenie się spółek ....................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych ................... Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej . kapitałowych ............................................ Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek Spis treści 140‒147 148‒150 151‒490 151‒300 151‒173 174‒200 201‒254 201‒211 212‒226 227‒254 255‒265 266‒269 270‒290 291‒300 301‒490 301‒327 328‒367 368‒429 368‒380 381‒392 393‒429 430‒443 430‒433 434‒441 442‒443 444‒454 455‒458 459‒478 479‒490 491‒58413 491‒527 491‒497 498‒516 5161‒51619 5161‒51618 4 Indice Capitolo 4. Rapporti interni della società .......................... Capitolo 5. Scioglimento e liquidazione della società. Uscita del socio dalla società ........................... Titolo III. Società di capitali ................................................... Sezione I. La società a responsabilità limitata ........................... Capitolo I. Costituzione della società ................................ Capitolo II Diritti e Obblighi dei soci ............................... Capitolo III. Organi della società ...................................... Sottocapitolo I. Consiglio di amministrazione .......... Sezione II. Supervisione ............................................ Sezione III. Assemblea dei soci ................................. Capitolo IV. Modifiche del contratto di società ................ Capitolo V. Esclusione del socio ....................................... Capitolo VI. Scioglimento e liquidazione della società ...... Capitolo VII. Responsabilità civile .................................... Sezione II. Società per azioni .................................................... Capitolo I. Costituzione della società ................................ Capitolo 2. Diritti e doveri degli azionisti ......................... Capitolo 3 Organi sociali ................................................... Sezione I Consiglio di amministrazione .................... Sezione II. Controllo ................................................. Sezione 3. Assemblea generale ................................... Capitolo 4. Modifiche dello statuto e aumento ordinario del capitale sociale ........................................... Sezione 1. Disposizioni generali ................................ Sezione 2. Emissione delle azioni .............................. Sezione 3. Aumento del capitale sociale con i fondi della società .............................................. Capitolo 5. Capitale finale. Aumento condizionato di valore del capitale sociale. ........................... Capitolo 6. Riduzione del capitale sociale ......................... Capitolo 7. Scioglimento e liquidazione della società ........ Capitolo 8. Responsabilità civile ........................................ Titolo IV. Fusione, scissione e trasformazione delle società .... Sezione 1. Fusione di società ..................................................... Capitolo 1. Disposizioni generali ...................................... Capitolo 2. Fusione di società di capitali ........................... Capitolo 21. Fusione transfrontaliera di società di capitali e della società in accomandita per azioni ....... di capitali .................................................. Sezione 1. Fusione transfrontaliera di società 140‒147 148‒150 151‒490 151‒300 151‒173 174‒200 201‒254 201‒211 212‒226 227‒254 255‒265 266‒269 270‒290 291‒300 301‒490 301‒327 328‒367 368‒429 368‒380 381‒392 393‒429 430‒443 430‒433 434‒441 442‒443 444‒454 455‒458 459‒478 479‒490 491‒58413 491‒527 491‒497 498‒516 5161‒51619 5161‒51618 5 Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej ............................ Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych ..... Dział II. Podział spółek ............................................................. Dział III. Przekształcenia spółek ............................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową ....................................................... Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową .......................................................... Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową ........................................... Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową ............................................... Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową ....................................................... Tytuł V. Przepisy karne ............................................................ Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe ................................................ Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących .......................... Dział II. Przepisy przejściowe ................................................... Dział III. Przepisy końcowe ...................................................... Spis treści 51619 517‒527 528‒550 551‒58413 551‒570 571‒574 575‒576 577‒580 581‒584 5841‒58413 585‒595 596‒633 596‒609 610‒630 631‒633 6 Indice Sezione 2. Fusione transfrontaliera di società Capitolo 3. Fusione con la partecipazione di società in accomandita per azioni ......................... di persone ........................................................ Sezione II. Scissione delle società .............................................. Sezione III. Trasformazione delle società .................................. Capitolo 1. Disposizioni generali ...................................... Capitolo 2. Trasformazione di una società di persone in una società di capitali .................................. Capitolo 3. Trasformazione di una società di capitali in una società di persone ................................. Capitolo 4. Trasformazione della società di capitali in un’altra società di capitali ............................ Capitolo 5. Trasformazione di una società di persone in un’altra società di persone ........................... Capitolo 6. Transformazione di un’impresa in una società di capitali ........................................................ Titolo V. Disposizioni penali .................................................. Titolo VI. Modifiche alle altre disposizioni, disposizioni provvisorie e finali .................................................................... Sezione I. Modifiche alle altre disposizioni ............................... Sezione II. Disposizioni transitorie ........................................... Sezione III. Disposizioni finali .................................................. 51619 517‒527 528‒550 551‒58413 551‒570 571‒574 575‒576 577‒580 581‒584 5841‒58413 585‒595 596‒633 596‒609 610‒630 631‒633 7 Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wspólne Zakres regulacji; rodzaje spółek § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązy- wanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Odesłanie do Kodeksu cywilnego W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Umowa spółki handlowej Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. 1‒3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 8 Titolo I. Disposizioni generali Titolo I. Disposizioni generali Sezione I. Disposizioni comuni Oggetto della regolamentazione; tipi di società § 1. La presente legge disciplina la costituzione, l’organizzazione, il fun- zionamento, lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione delle società commerciali. § 2. Sono società commerciali: la società in nome collettivo, la società tra professionisti, la società in accomandita semplice, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata e la società per azioni. Riferimenti al codice civile Nelle materie di cui all’art. 1 § 1 non regolate dalla presente legge si appli- cano le disposizioni del codice civile. Nel caso in cui il carattere (natura) dei rapporti giuridici lo consente, si applicano le rispettive disposizioni del codice civile. Contratto sociale Per mezzo del contratto sociale i soci o gli azionisti si obbligano ad agire al fine di raggiungere uno scopo comune attraverso il conferimento di beni e, nelle particolari ipotesi previste dal contratto o dallo statuto1, attraverso un’azione comune o altra modalità prevista. Il codice delle società commerciali distingue tra contratto di società e statuto. Lo 1 statuto di una società in accomandita per azioni o di una società per azioni è un con- tratto di società commerciale in cui gli azionisti si obbligano a raggiungere l’obiettivo comune consistente nell’effettuare i conferimenti e, se previsto, di collaborare in un determinato modo. Da un lato è richiesta la forma scritta per la sua validità, dall’altro è necessario che al suo interno vi siano le norme fondamentali per il funzionamento della società stessa. Lo statuto può contenere disposizioni diverse da quelle previste dalla legge nel caso in cui il codice delle società commerciali lo consente. Lo statuto può contenere disposizioni ulteriori a meno che la legge lo consenta e che le disposi- zioni statutarie non siano contrarie alla natura della società o al buon costume. Contratto di società e statuto: differenze. Lo statuto è un documento necessario per il funzionamento di una società per azioni o di una società in accomandita per azio- ni, mentre il contratto di società è il documento principale, tra gli altri, della società a responsabilità limitata. Entrambi i documenti sono contratti di società commerciali in cui i soci o gli azionisti si obbligano a perseguire una finalità comune o ad effettua- re conferimenti e, se il contratto o lo statuto della società lo prevedono, a collaborare tra di loro in determinato modo. 1‒3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 9 Tytuł I. Przepisy ogólne Słowniczek § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną, 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza, 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgro- madzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapita- łowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości człon- ków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni za- leżnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależ- nej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7, 4 Art. 4 10 Titolo I. Disposizioni generali Definizioni § 1. I termini utilizzati nella presente legge significano: 1) società di persone: società in nome collettivo, società tra professionisti, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, 2) società di capitali: società a responsabilità limitata e società per azioni, 3) società con un unico socio: società di capitali in cui tutte le quote o le azioni appartengono a un unico socio o azionista, 4) società dominante2: società commerciale nei casi in cui: a) dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o nell’assemblea generale anche come creditore pignoratizio o usufruttuario, o dell’amministrazione di un’altra società di capitali (società controllata) e anche in base ad accordi con altre parti oppure b) ha la facoltà di nominare o di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un’altra società di capitali (so- cietà controllata) o di una cooperativa (una cooperativa controllata), anche in base ad accordi con altre parti, o c) ha la facoltà di nominare o di revocare la maggioranza dei membri del collegio sindacale di un’altra società di capitali (società control- lata) o di una cooperativa (cooperativa controllata) anche in base ad accordi con altre parti, o d) i membri del suo consiglio di amministrazione costituiscono più della metà dei membri del consiglio di amministrazione di un’altra società di capitali (società controllata) o di una cooperativa (coo- perativa controllata), o e) dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza di voti in una società di persone controllata o nell’assemblea generale dei soci di una cooperativa controllata anche in base ad accordi con altre parti, o f) esercita un’influenza determinante sull’attività della società di capitali controllata o sulla cooperativa controllata in particolare in forza dei contratti previsti dall’art. 7, 2 La dominanza di una società può riguardare la possibilità di adottare decisioni vin- colanti per la società controllata, direttamente o indirettamente, con la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci o nell’assemblea generale della società controllata, come anche attraverso il diritto di nominare o revocare la maggior parte dei membri del con- siglio di amministrazione o del collegio sindacale della società di capitali controllata. La società dominante è anche la società in cui i membri del suo consiglio di ammini- strazione rappresentano più della metà dei membri del consiglio di amministrazione di un’altra società di capitali, la quale dispone direttamente o indirettamente della mag- gioranza dei voti nella società di persone controllata (così come anche in base agli ac- cordi con altre parti). Inoltre la società dominante è una società che prende le decisio- ni sull’attività della società di capitali controllata e in particolare in forza dei contratti previsti dall’art. 7 cod. soc. comm. (contratti che prevedono l’amministrazione della società controllata o il trasferimento dei profitti da tale società). 4 Art. 4 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Codice delle societa commerciali
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: