Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 024746 23508809 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 703
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6595-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera kompletny zbiór podstawowych aktów normatywnych dotyczących spółek handlowych oraz ich otoczenia prawnego, a także spółek europejskich.

Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm.

KSH. KRSU. MSiGU. PrUpadNapr. Edycja Sądowa zawiera:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E DYCJA S ¥DOWA zawiera: K ODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH U STAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW STAWA O KRAJOWYM REJESTRZE S¥DOWYM U U STAWA – PRZEPISY WPROWADZAJ¥CE USTAWÊ O KRAJOWYM REJESTRZE S¥DOWYM U STAWA O WYDAWANIU MONITORA S¥DOWEGO I GOSPODARCZEGO U STAWA O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ U STAWA O TERMINACH ZAP£ATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH RAWO W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ RAWO UPAD£OŒCIOWE I NAPRAWCZE P P K ODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO (WYCI¥G) R OZPORZ¥DZENIE RADY (WE) NR 2157/2001 Z DNIA 8 PADZIERNIKA 2001 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓ£KI EUROPEJSKIEJ (SE) (2157/2001) R OZPORZ¥DZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG) U STAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓ£CE EUROPEJSKIEJ ISBN 978-83-255-6594-7 Polecamy w serii: E DYCJA S ¥DOWA Kodeks cywilny KC Kodeks postêpowania cywilnegoKPC Kodeks rodzinny i opiekuñczyKRO KSCU Koszty s¹dowe cywilne C. H . BECK E DYCJA S ¥DOWA Kodeks karnyKK KPK KKW KSKU Kodeks postêpowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty s¹dowe karne C. H. BECK E DYCJA S ¥DOWA Kodeks postêpowania administracyjnegoKPA EgzAdmU PostAdmU Postêpowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi Akty wykonawcze C H BECK . . E DYCJA S ¥DOWA PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Ewy Skibiñskiej 2. wydanie C H BECK . . 20. E DYCJA S ¥DOWA KSH KRSU MSiGU PrUpadNapr 20. WYDANIE 2014 E DYCJA S ¥DOWA WYDANIE 2014 Kodeks spó³ek handlowychKSH KRSU MSiGU PrUpadNapr Monitor S¹dowy i Gospodarczy Krajowy Rejestr S¹dowy Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz inne akty prawne www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 6 5 9 4 7 Cena 59,00 z³ C. H . BECK C H BECK . . EDYCJA SĄDOWA Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie w sprawach gospodarczych Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: Wprowadzenie prof. Andrzeja Szajkowskiego KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 25 Teksty Ustaw Becka Andrzej Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 16 Studia Prawnicze J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kompaktowe Andrzej Szumański (wprowadzenie) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 21 Twoje Prawo KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Orzecznictwo aplikanta S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom I–V, wyd. 3 Duże Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie w sprawach gospodarczych Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 20. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i Gospodarczy Prawo upadłościowe i naprawcze Postępowanie w sprawach gospodarczych 20. wydanie Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych ak- tów oraz tytuły artykułów umieszczone w nawia- sach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6594-7 ISBN e-book 978-83-255-6595-4 Spis treści Wstęp – Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX 1 poz. 93) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierp- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 4. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Re- jestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5. Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 22 grudnia 1995 r. (Dz.U. 1996, Nr 6, poz. 42) . . . . . . . 239 6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) . . . . . . . . . . . . . . . . 241 7. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 403) . . . . . . . . . . . . 297 8. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 9. Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 10. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 11. Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 paź- dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (2157/2001) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz. UE L Nr 294, str. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 12. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 w sprawie europej- skiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) z dnia 25 lipca 1985 r. (Dz.Urz. WE L Nr 199, str. 1) . . . . . . . . . . . . 601 13. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar- czych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 V Wstęp Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski Polska Akademia Nauk Prezentowana przez Wydawnictwo C.H.Beck Edycja Sądowa zawiera zbiór podstawowych aktów normatywnych prawa korporacyjnego, doty- czących spółek handlowych. Poza Kodeksem spółek handlowych zawiera ona przepisy o firmie i prokurze wprowadzone do Kodeksu cywilnego ustawą z 14 lutego 2003 r., jednolity tekst ustawy o Krajowym Reje- strze Sądowym (z 18 lipca 2013 r.) wraz z przepisami wprowadzającymi, ustawę o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, Prawo upa- dłościowe i naprawcze (ustawę z 28 lutego 2003 r.) oraz zmienione (m.in. ustawą z 12 czerwca 2003 r., ustawą z 2 lipca 2004 r. i ustawą z 16 listo- pada 2006 r.) przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z zakresu ochrony konkurencji. Ponadto zawiera ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia- łalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), ustawę z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) oraz ustawę z 30 czerwca 2000 r. – Prawo włas- ności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Każdy artykuł zawartych w zbiorze ustaw jest opatrzony przez redakcję tytułem okre- ślającym istotę danego przepisu. Starannie opracowany indeks rzeczowy ułatwia korzystanie z regulacji prawnych zawartych w omawianej Edycji Sądowej. W zbiorze zamieszczone zostały wszystkie aktualnie obowiązujące akty normatywne. Uwzględniają one stan prawny na 1 lipca 2014 r. Ponieważ zbiór ten ukazuje się już osiem lat po wejściu Polski do struktur Unii Eu- ropejskiej (i Wspólnoty Europejskiej) można przyjąć, że zawarte w Edycji Sądowej przepisy prawa korporacyjnego i przepisy związkowe zawierają normy prawne dostosowane do obowiązujących norm i standardów euro- pejskiego prawa wspólnotowego. Odrębną grupę przepisów stanowią nato- miast akty dotyczące spółki europejskiej oraz europejskiego zgrupowa- nia interesów ekonomicznych: rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z 8 października 2001 r., rozpo- rządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) z 25 lipca 1985 r. i ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 4 marca 2005 r. Zrozumiałe, że dla pełnego korzystania z regulacji prawnych zawartych w prezentowanej Edycji Sądowej niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do VII Wstęp innych jeszcze aktów normatywnych, tzn. – poza uwzględnionymi w tym zbiorze przepisami o firmie i prokurze – także do pozostałych, nieob- jętych zakresem tej edycji, przepisów Kodeksu cywilnego czy Kodeksu postępowania cywilnego lub prawa rynku kapitałowego etc. Jest to nie- uchronne; w państwach gospodarczo rozwiniętych na początku XXI w. stan prawny w zakresie struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowa- nia przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, zwłaszcza zaś zorganizowanych w formie osobowej spółki handlowej (tzn. spółki jawnej, partnerskiej, ko- mandytowej lub komandytowo-akcyjnej) bądź w formie korporacji kapita- łowej (spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest z reguły bardzo skomplikowany. Dla określenia reguł ustroju prawnego i zasad działania wspomnianych struktur organizacyjno-prawnych, w ra- mach których jest prowadzona obecnie działalność gospodarcza, a także dla ustalenia stanu w zakresie ich tzw. otoczenia prawnego – konieczne jest dzisiaj uwzględnienie przepisów wielu różnego rodzaju aktów norma- tywnych, i to nie tylko o charakterze norm prawa prywatnego. Jedynie przykładowo można tu wskazać na ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź też ustawę z 29 września 1994 r. o ra- chunkowości. Istotne jest wszakże to, że prezentowana Czytelnikom Edycja Sądowa zawiera w zasadzie kompletny zbiór podstawowych aktów nor- matywnych dotyczących spółek handlowych oraz ich otoczenia prawnego, a także spółek europejskich. VIII Wykaz skrótów Liczby w nawiasach oznaczają pozycję w spisie treści. EZIG . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (EWG) w sprawie euro- pejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (12) KC . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny – wyciąg (2) KPC . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg (10) KrRejSU . . . . . . . . . Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (3) KSH . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych (1) MonSGU . . . . . . . . . Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Go- PrUpadNapr . . . . . . . . Prawo upadłościowe i naprawcze (9) PWKrRejS . . . . . . . . Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Re- spodarczego (5) jestrze Sądowym (4) SEU . . . . . . . . . . . . . Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów go- spodarczych i spółce europejskiej (13) SGospU . . . . . . . . . . Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (6) StatutSE . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie statutu TerminZTHU . . . . . . . Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach han- spółki europejskiej (SE) (11) WłPrzemU . . . . . . . . Ustawa o własności przemysłowej (8) dlowych (7) IX KSH 1 1. Kodeks spółek handlowych1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030)2 (sprost.: 2014, poz. 265) Spis treści Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika . . . . . Rozdział 5. Likwidacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki . . . . . . . Rozdział 3. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspól- nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 6.09.2013 r. Art. 1–21 1–7 8–101 11–21 22–150 22–85 22–27 28–36 37–57 58–66 67–85 86–101 86–94 95–97 98–101 102–124 102–110 111–119 120–124 125–150 125–128 129–134 135–139 140–147 148–150 151–490 151–300 1 1 KSH Spis treści 151–173 174–200 201–254 201–211 212–226 227–254 255–265 266–269 270–290 291–300 301–490 301–327 328–367 368–429 368–380 381–392 393–429 430–443 430–433 434–441 442–443 Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału za- kładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . spółki 444–454 455–458 459–478 479–490 Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . 491–58413 491–527 491–497 498–516 Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych -akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5161–51619 Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych . 5161–51618 Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo- 51619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych . . . . . . 517–527 528–5501 Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551–58413 551–570 571–574 575–576 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę ka- pitałową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę oso- bową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581–584 Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 5841–58413 577–580 2 Dział I. Przepisy wspólne Art. 1–4 KSH 1 Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przej- ściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik nr 1 585–595 596–633 596–609 610–630 631–633 Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wspólne Art. 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] § 1. Ustawa reguluje tworze- nie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i prze- kształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością i spółka akcyjna. Art. 2. [Odesłanie do Kodeksu cywilnego] W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Art. 3. [Umowa spółki handlowej] Przez umowę spółki handlowej wspól- nicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Art. 4. [Słowniczek] § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandy- tową i spółkę komandytowo-akcyjną; 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną; 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z in- nymi osobami, lub 3 1 KSH Art. 4 Tytuł I. Przepisy ogólne b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależ- nej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków za- rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spół- dzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi oso- bami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej za- leżnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7; 5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgroma- dzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie poro- zumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicz- nej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga- nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo fun- duszy inwestycyjnych lub powierniczych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Go- spodarczej i Rozwoju (OECD); 8) rejestr – rejestr przedsiębiorców; 9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów odda- nych; 11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości. § 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. 4 Dział I. Przepisy wspólne Art. 5–6 KSH 1 § 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie więk- szością głosów obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę handlową, która posiada większy procent głosów na zgro- madzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewidzianego w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić stosunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlo- wymi, za spółkę dominującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie domi- nującymi i zależnymi. Art. 5. [Ogłoszenia; dane do rejestru] § 1. Dokumenty i informa- cje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utra- cie przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszyst- kich akcjonariuszy listami poleconymi. § 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publi- kowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. § 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądo- wym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 6. [Spółka dominująca i zależna] § 1. Spółka dominująca ma obo- wiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku domi- nacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod ry- gorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej. 5 1 KSH Art. 7 Tytuł I. Przepisy ogólne § 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spółdzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę dominującą. § 3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. § 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólni- kiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlo- wej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być zło- żone na piśmie. § 5. Odpowiedzi na pytania określone w § 4 należy udzielić uprawnio- nemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adre- sata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgroma- dzenie wspólników albo walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udziele- nia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej, o której mowa w § 4 zdanie pierwsze. § 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zależności. Obowiązki określone w tych przepisach spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą. § 7. Przepisy § 1–6 nie naruszają przepisów odrębnych ustaw dotyczą- cych obowiązku zawiadomienia o nabyciu akcji, udziałów lub o uzyskaniu pozycji dominującej w spółce handlowej albo spółdzielni. W razie zbiegu przepisów, które nie mogą być stosowane łącznie, stosuje się przepisy tej ustawy, która przewiduje surowsze obowiązki lub sankcje. Art. 7. [Umowa o zarządzanie spółką zależną] § 1. W przypadku za- warcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy za- wierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki 6 Dział II. Spółki osobowe Art. 8–101 KSH 1 dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykona- nia lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. § 2. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej, o której mowa w § 1. § 3. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujaw- nienia zgodnie z § 1 i § 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli. Dział II. Spółki osobowe Art. 8. [Zdolność; firma] § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. § 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Art. 9. [Zmiana umowy spółki] Zmiana postanowień umowy spółki wy- maga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Art. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. § 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. § 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczest- nictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpo- wiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki. Art. 101. [Sprawozdania finansowe] Jeżeli spółka osobowa nie jest obo- wiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613) przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozda- nia finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w po- datkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowa- 7 1 KSH Art. 11–14 dzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania. Tytuł I. Przepisy ogólne Dział III. Spółki kapitałowe Art. 11. [Spółka w organizacji] § 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. § 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru. § 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodat- kowe oznaczenie „w organizacji”. Art. 12. [Skutki wpisu do rejestru] Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką ak- cyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Art. 13. [Odpowiedzialność za zobowiązania] § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. § 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpo- wiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub ak- cji. Art. 14. [Wkład] § 1. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. § 2. W przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład nie- pieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapi- tałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidy- wać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. § 3. Wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przy- padku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. § 4. Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika 8 Dział III. Spółki kapitałowe Art. 15–18 KSH 1 z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego. Art. 15. [Umowa z członkiem władz] § 1. Zawarcie przez spółkę kapi- tałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z człon- kiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki do- minującej. Do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2. Art. 16. [Nieważność rozporządzenia udziałem] Rozporządzenie udzia- łem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne. Art. 17. [Kontrola czynności prawnych] § 1. Jeżeli do dokonania czyn- ności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo wal- nego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. § 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wy- rażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. § 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu. Art. 18. [Warunki pełnienia funkcji] § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji re- wizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomoc- nym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: