Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01922 008856 22995442 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 614
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0665-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony przez pięć nowelizacji:

  1. ustawę z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381);
  2. ustawę z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547);
  3. ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69);
  4. ustawę z 13.2.2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 42, poz. 341);
  5. ustawę z 21.5.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 104, poz. 860).

W 2009 r. KSH był nowelizowany trzykrotnie.

Nowelizacja z 5.12.2008 r. weszła w zasadniczej części w życie 3.8.2009 r. Zmiany, spowodowane implementacją do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, dotyczą m.in.:

  1. przepisów o transgranicznym łączeniu się spółek oraz wdrażających zasadę „push towards investors” („pchnięcie” informacji do inwestorów), stosownie do której sposób zwołania walnego zgromadzenia powinien zapewniać skuteczne przekazanie informacji do publicznej wiadomości w całej UE;
  2. skrócenia terminu na zwołanie walnego zgromadzenia (26 dni) oraz obowiązku prowadzenia przez spółkę publiczną strony internetowej;
  3. wyposażenia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu w autonomiczne prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
  4. prawa akcjonariuszy do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika;
  5. obowiązku ujawniania przez spółkę publiczną wyników głosowań na stronie internetowej, w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Suplement do Tomów I–IV Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom I–V, wyd. 2 Duże Komentarze Becka S. Włodyka (red. serii i tomu) PRAWO HANDLOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA, Tom 1 System Prawa Handlowego J. A. Strzępka (red.) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe A. Kidyba SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMENTARZ, wyd. 5 Komentarze Becka M. Tarska USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. KOMENTARZ Komentarze Becka K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka M. Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITAŁU W SPÓŁCE AKCYJNEJ. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka A. Szumański (red. tomu) ARBITRAŻ HANDLOWY, Tom 8 System Prawa Handlowego www.sklep.beck.pl Kodeks spółek handlowych Suplement do Tomów I–IV Komentarz do nowelizacji Autorzy prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Fry- cza Modrzewskiego; dr hab. Andrzej Herbet, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; dr Maciej Mataczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, radca prawny; dr Monika Tarska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 A. Herbet, [w:] KSH. Suplement do t. I–IV, Warszawa 2010 Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 4021–4023, 4061–4066, 4111–4113, 4121–4122, 5031, 5381 Stanisław Sołtysiński/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 26, 92, 173, art. 303 Nb 12–16, art. 308 Nb 1–25, art. 348 Nb 18–26 Stanisław Sołtysiński/Maciej Mataczyński/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 328 Nb 54–58, art. 342, art. 431 Nb 15, art. 432 Nb 9 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 154, 193 Andrzej Szumański/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 4, 413, art. 428 Nb 1, 21–50 Janusz Szwaja/Andrzej Herbet: objaśnienia do art. 399, 400, 401, 402 Nb 20, art. 405, 406, 407, 412, 421 Stanisław Sołtysiński: objaśnienia do art. 33, art. 303 Nb 1–11 oraz 17–24, art. 308 Nb 26–42, art. 348 Nb 1–17 oraz 27–30, art. 436, 440, 455, 626, 627 (aktualizacja A. Herbet) Stanisław Sołtysiński/Maciej Mataczyński: objaśnienia do art. 328 Nb 1–53 oraz 59–63, art. 340, 431 Nb 1–14 oraz 16–69, art. 432 Nb 1–8 oraz 10–38 (aktualizacja A. Herbet) Andrzej Szajkowski/Monika Tarska: objaśnienia do art. 179 (aktualizacja A. Herbet) Andrzej Szumański: objaśnienia do art. 428 Nb 2–20, art. 503, 5166, 538 (aktualizacja A. Herbet) Janusz Szwaja: objaśnienia do art. 402 Nb 1–19 oraz 21–37, art. 411 (aktualizacja A. Herbet) Robert Zawłocki: objaśnienia do art. 590, 591, 594, 595 Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978–83–255–0665–0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych Art. 4. Art. 26. Art. 33. Art. 92. Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 340. Art. 342. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 348. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154. Art. 173. Art. 303. Art. 308. Art. 179. Art. 193. IX XI 3 3 3 40 40 40 40 56 56 60 60 60 64 64 64 64 76 88 88 94 104 104 104 114 133 133 155 170 171 V Spis treści Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 399. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 402. Art. 4021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4061. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4062. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4063. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4064. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4065. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4066. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 411. Art. 4111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 412. Art. 4121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 421. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 428. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 431. Art. 432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . . Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 503. Art. 5031. Art. 436. Art. 440. Art. 455. VI 182 182 182 189 209 226 238 246 250 270 273 288 295 297 309 316 340 342 347 367 372 378 388 406 415 423 434 448 468 490 505 505 509 512 512 521 521 521 521 531 534 Spis treści Art. 5166. Art. 538. Art. 5381. Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przej- ściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 590. Art. 591. Art. 594. Art. 595. Art. 626. Art. 627. Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 534 535 535 546 548 548 564 575 575 581 581 581 583 585 VII Przedmowa Obowiązujący od 1.1.2001 r. Kodeks spółek handlowych doczekał się do- tychczas 15 nowelizacji, o zróżnicowanym ratio, zakresie oraz doniosłości teo- retycznej i praktycznej. Zauważalna jest przy tym nie tylko rosnąca częstotliwość działań legislacyjnych (7 z 15 ustaw zmieniających KSH uchwalono w latach 2008–2009), ale także tendencja do wprowadzania rozwiązań odbiegających – niekiedy dość radykalnie – od pierwotnych założeń, jakie przyświecały twórcom Kodeksu. Ostatnie nowelizacje KSH, zwłaszcza z października i grudnia 2008 r., należy uznać za jedne z najważniejszych modyfikacji nowej polskiej kodyfikacji prawa spółek. Skala zmian stanu prawnego, jakie miały miejsce od chwili opublikowania ostatniego wydania Komentarza do Kodeksu spółek handlowych autorstwa prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego, prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego, prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego i prof. dr hab. Janusza Szwaji, wymogła pod- jęcie stosownych prac aktualizacyjnych. Zadanie to powierzono piszącemu te słowa, a jego efektem jest niniejszy Suplement do Tomów I–IV Komentarza. Naturalnie, stopień ingerencji w pierwotny tekst komentarza jest zróżnicowany, stosownie do zakresu i charakteru zmian normatywnych. W niektórych przy- padkach zabiegi aktualizacyjne ograniczają się do drobnych korekt pierwotnego tekstu; w innych konieczne okazały się poważniejsze modyfikacje treści i układu całych jego partii, czy też opatrzenie komentarzem przepisów nowych, które nie miały odpowiedników w dotychczasowym stanie prawnym. Niniejszy Suplement uwzględnia zmiany Kodeksu spółek handlowych wpro- wadzone na podstawie następujących ustaw: – ustawy z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys- temu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547), implementującej postanowienia dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emiten- tach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L 390/38 z 31.12.2004 r.) oraz dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L 142/12 z 30.4.2004 r.); ustawy z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381); ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69), implementującej postanowienia dyrektywy 2007/36/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania nie- – – IX Przedmowa których praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L 184/17 z 14.7.2007) oraz dyrektywy 2007/63/WE Parla- mentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich po- działu (Dz.Urz. UE L 300/47 z 17.11.2007); ustawy z 21.5.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 104, poz. 860). Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez wymienione nowelizacje – należy zaliczyć przede wszystkim: – – – – – – – – – – – zniesienie obowiązku przekształcenia spółki cywilnej prowadzącej przed- siębiorstwo większych rozmiarów w spółkę jawną (art. 26); zmniejszenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego w spółce z ogra- niczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej (art. 154 i 308); sprecyzowanie podstaw określenia terminu wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (art. 193 i 348); przyznanie samodzielnego prawa zwołania walnego zgromadzenia radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapi- tału zakładowego albo co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399); zmniejszenie progu reprezentacji kapitałowej warunkującego wystąpienie przez akcjonariuszy z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia (art. 400); urealnienie prawa żądania przez akcjonariuszy mniejszościowych uzupeł- nienia porządku obrad walnego zgromadzenia oraz przyznanie akcjona- riuszom spółki publicznej prawa do zgłaszania projektów uchwał przed terminem walnego zgromadzenia (art. 401); zmianę sposobu zwoływania walnego zgromadzenia w spółce publicznej (art. 4021i 4022); zmianę sposobu ustalania legitymacji do uczestnictwa w walnym zgroma- dzeniu spółki publicznej, dokonywanego aktualnie w systemie tzw. dnia rejestracji uczestnictwa (record date), oraz zniesienie zakazu blokowania akcji w okresie poprzedzającym odbycie walnego zgromadzenia (art. 4061, 4062,4063, 4064); dopuszczenie możliwości odbycia tzw. elektronicznego walnego zgro- madzenia, a w spółce publicznej także głosowania korespondencyjnego (art. 4065, 4111, 4112); dopuszczenie możliwości niejednolitego głosowania (art. 4113); zmianę sposobu regulacji problematyki pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu, liberalizację formy udzielenia pełnomocnic- twa w spółce publicznej, poszerzenie kręgu osób legitymowanych biernie do wystąpienia w roli pełnomocnika akcjonariusza spółki publicznej po- wiązane z wprowadzeniem konstrukcji tzw. pełnomocnictwa związanego (art. 412, 4121, 4122, 413). Każde ze wskazanych zagadnień generuje określone problemy interpretacyjne. Pozostaje żywić nadzieję, że niniejszy Suplement okaże się użytecznym narzę- dziem w praktyce stosowania nowych unormowań prawa spółek. Lublin, listopad 2009 r. dr hab. Andrzej Herbet X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . . Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Prezydenta MsiGU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Są- dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finan- sowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzyna- PrUkł . . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . Prezydenta rodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej Prezydenta z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. SER . . . . . . . . . . . . . z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) rozporządzenie Rady WE z 8.10.2001 r. w spra- wie statutu spółki europejskiej Nr 2157/2001/WE (Dz.Urz. WE L 294, poz. 1) SEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu in- teresów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (t.j. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XII Wykaz skrótów 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(PSIC) . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(7) TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Gl. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MSG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orze- czenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Kar- nej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyż- szego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Naj- wyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982) OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo . . . . . . . . . . . . . . Palestra XIII Wykaz skrótów PIPWI UJ . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uni- wersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PN . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rz. Rej. TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . Rejent 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz . . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz . . . . . . . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Grzybowski, System pr. cyw. . . . . S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Osso- lineum 1974 Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, cz. I, Postępo- wanie rozpoznawcze, cz. II, Postępowanie zabezpie- czające, t. I–III, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 2, Warszawa 2007 Frąckowiak, Kidyba, Kruczalak, Opalski, Popiołek, Pyzioł, Komentarz KSH . . . J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 Gniewek, Komentarz . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, t. I–II, Warszawa 2004; wyd. 2, Warszawa 2006 Gurgul, Prawo . . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Ko- mentarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 5, Warszawa 2005; wyd. 6, Warszawa 2006 XIV Wykaz skrótów Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Ko- deks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek . . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i na- prawcze. Komentarz, Kraków 2003 Janczewski, Prawo . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, pod red. S. Janczewskiego, Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Jurga, Michalski, Spółka . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicz- nym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 Kappes, Odpowiedzialność . . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, Kraków 1997 Kappes, Spółka . . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 Kidyba, Komentarz . . . . . . . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, wyd. 3, Kraków 2005 Kidyba, Prawo . . . . . A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 9, Warszawa 2008 Kidyba, Spółka . . . . A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- ścią. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 Kidyba, Status . . . . . A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Byd- goszcz 2000 Koch, Napierała, Prawo . . . . . . . . . . . . Prawo spółek handlowych. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, pod red. A. Kocha i J. Na- pierały, Kraków 2002 Kon, Kodeks . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Kon, Komentarz . . . . Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, pod red. H. Kona, Warszawa 1993 XV Wykaz skrótów Kruczalak, Komentarz . . . . . . . . K. Kruczalak, Kodeks handlowy. Komentarz, War- szawa 1999 Litwińska, Umowa . . M. Litwińska, Umowa spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 1999 Litwińska-Werner, Komentarz . . . . . . . . M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005; wyd. 3, War- szawa 2007 Namitkiewicz, Komentarz . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1934, t. II, Warszawa 1935, t. III, War- szawa 1937 Namitkiewicz, Spółka . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Prywatnego, hasło: Spółka akcyjna Namitkiewicz, Zarys . . . . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, War- szawa 1934 Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 Naworski, Strzelczyk, Siemiątkowski, Potrzeszcz, Komentarz KSH. Spółki osobowe . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlo- wych. Spółki osobowe, Warszawa 2001 Okolski, Komentarz . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, J. Okolski, Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 Okolski, Prawo . . . . . Prawo handlowe, Warszawa 1999 Okolski, Spółka . . . . S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, K. Mika, J. Okol- ski, Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 1994 XVI Wykaz skrótów Pabis, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . R. Pabis, Komentarz. Spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością, Warszawa 2003 Piasecki, Komentarz . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I, wyd. 3, Warszawa 2001; t. II, wyd. 3, Warszawa 2002; t. III, wyd. 3, War- szawa 2002; t. I i II, wyd. 4, Warszawa 2006; t. III, wyd. 4, Warszawa 2007 Pietrzykowski, Komentarz . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzy- kowskiego, t. I i II, wyd. 4, Warszawa 2005; t. I, wyd. 5, Warszawa 2007, t. II, wyd. 5, Warszawa 2009 Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek . . . . . . W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków – Bydgoszcz 2002 Radwański, Prawo . . Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 1, Warszawa 1999; wyd. 5, Warszawa 2005 Radwański, System pr. pryw., t. II . . . . . Z. Radwański, System prawa prywatnego, t. II. Prawo cywilne. Część ogólna, pod red. Z. Radwań- skiego, Warszawa 2002 Radwański, Zobowiązania . . . . . . Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 3, Warszawa 1998; wyd. 5, Warszawa 2005 Rodzynkiewicz, Komentarz . . . . . . . . M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Ko- mentarz, Warszawa 2005 Sokolewicz, Sprzednicki, Holding . . . . . . . . . . W. Sokolewicz, A. Sprzednicki, Holding, Warszawa 1998 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks han- dlowy. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 1997; t. II, wyd. 2, Warszawa 1998 XVII Wykaz skrótów Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, wyd. 2, Warszawa 2006; t. II, wyd. 2, Warszawa 2005; t. III, wyd. 2, Warszawa 2008; t. IV, wyd. 2, Warszawa 2009; t. V, wyd. 2, Warszawa 2008 Stecki, Holding . . . . L. Stecki, Holding, wyd. 2, Toruń 1999 Strzępka, Pinior, Popiołek, Zielińska, Komentarz KSH . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznic- two, t. I i II, wyd. 3, Warszawa 2005 z Suplementem do t. II Strzępka, Zielińska, Pinior, Popiołek, Urbańczyk, Komentarz . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, pod red. J. A. Strzępki, Warszawa 2009 Strzępka, Popiołek, Witosz, Zielińska, Komentarz do KSH . Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznic- System pr. cyw. two, pod red. J. A. Strzępki, Warszawa 2001 . . . . System prawa cywilnego, praca zbiorowa, I, wyd. 2, Ossolineum 1985; t. II, 1977; t. III, cz. 1, 1981; t. III, cz. 2, 1976; t. IV, 1986 t. System pr. handl., t. [] . . . . . . . . . . . . . . System Prawa Handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007; t. 2B, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów han- dlowych, Warszawa 2006; t. 7, Postępowanie w spra- wach gospodarczych, Warszawa 2007 System pr. pryw., t. [] . . . . . . . . . . . . . . System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007; t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008; t. 3, wyd. I, War- szawa 2003, wyd. II, Warszawa 2007; t. 4, wyd. I, Warszawa 2005, wyd. II, Warszawa 2007; t. 5, War- szawa 2006; t. 7, wyd. I, Warszawa 2001, wyd. II, Warszawa 2003; t. 8, Warszawa 2004; t. 12, War- szawa 2003; t. 13, wyd. I, Warszawa 2002, wyd. II, Warszawa 2007; t. 16, Warszawa 2008; t. 18, War- XVIII Wykaz skrótów szawa 2005, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 System pr. wł. intel. . . . . . . . . . . . . . System prawa własności intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, praca zbiorowa pod red. J. Szwaji, A. Szajkowskiego, Ossolineum 1990 Szajkowski, Tarska, Prawo . . . . . . . . . . . . A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, wyd. 2, Warszawa 1999; wyd. 3, Warszawa 2000; wyd. 4, Warszawa 2004; wyd. 5, Warszawa 2005 Szumański, Wkłady . . . . . . . . . . . A. Szumański, Wkłady niepieniężne do spółek kapi- tałowych, Warszawa 1997 Szwaja, Komentarz ZNKU . . Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ko- mentarz, pod red. J. Szwaji, wyd. 2, Warszawa 2006 . M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tarska, Komentarz Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2004 Tarska, Spółka z o.o. . . . . . . M. Tarska, Spółka z ograniczoną odpowiedzial- Istota – ustrój – funkcjonowanie, War- nością. szawa 2003 Tomkiewicz, Bloch, Komentarz . . . . . . . . J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spółki z ograniczoną odpo- wiedzialnością. Komentarz, Warszawa 1934 Włodyka, Strategiczne . . . . . . . S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000 Wróblewski, Komentarz . . . . . . . . S. Wróblewski, Komentarz do Kodeksu handlowego, Kraków 1935 Uzasadnienie . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, KPP 2002, z. 3 Wiśniewski, Prawo . . . . . . . . . . . . A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. I, Warszawa 1990; t. II, Warszawa 1991; t. III, Warszawa 1993 Włodyka, Prawo . . . . K. Nędza, W. Pyzioł, A. Szumański, J. Szwaja, S. Włodyka, Prawo spółek, pod red. S. Włodyki, Kra- ków 1996 Włodyka, Prawo umów . . . . . . S. Włodyka, Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: