Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 003385 24077974 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151-300 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151-300 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1016
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-661-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 151-300. Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących kodeksową materię spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: utworzenie i organy spółki, prawa i obowiązki wspólników, zmianę umowy spółki, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidację spółki oraz odpowiedzialność cywilnoprawną z jednoczesnym porównaniem do uprzednio obowiązującej regulacji Kodeksu handlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie Kodeksu spółek handlowych orzecznictwa oraz nowych poglądów doktryny. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z ostatniej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 12.12.2003 r., która weszła w życie dnia 15.1.2004 r.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Tom II Kodeks spółek handlowych Komentarz do artykułów 151–300 Tom II prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Andrzej Szajkowski Instytut Nauk Prawnych PAN prof. dr hab. Andrzej Szumański Uniwersytet Jagielloński dr Monika Tarska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2005 Propozycja cytowania: A. Szajkowski, [w:] Sołtysi´nski, Szajkowski, Szuma´nski, Szwaja, Komentarz KSH, t. II, wyd. 2, Warszawa 2005 Poszczególne cz˛e´sci opracowali: Stanisław Sołtysi´nski: obja´snienia do art. 173, 192–197 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska: obja´snienia do art. 151–172, 174–191, 198–200, 205, 209, 217, 221, 223–226, 232, 236–237, 239–241, 245, 248–300 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska, Andrzej Szuma´nski: obja´snienia do art. 201, 203–204, 208, 211, 213, 215, 219–220, 227–229, 231, 235, 243–244, 246 Andrzej Szuma´nski: obja´snienia do art. 202, 206–207, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 230, 233–234, 238, 242, 247 Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak © Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj ˛aczka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 83–7387–661–8 Spis tre´sci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks spółek handlowych Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczon ˛a odpowiedzialno´sci ˛a . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowi ˛azki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarz ˛ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wył ˛aczenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 266–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Rozwi ˛azanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialno´s´c cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 5 271 272 440 440 441 539 539 611 611 727 727 808 809 825 825 923 924 983 V Wykaz skrótów 1. ´Zródła prawa BłRewU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorz ˛adzie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) DzGospZagrOPU . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalno´sci go- spodarczej w zakresie drobnej wytwórczo´sci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o post˛epowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalno´sci gospodarczej InstrFinR . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) rozporz ˛adzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji in- strumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) JednBadawczeU . . . . ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-roz- -wojowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . . Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporz ˛adzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) VII Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post˛epowania cy- z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC z 1930 r. . . . . . . wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) rozporz ˛adzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks post˛epowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku´n- KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S ˛ado- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSKuratorR . . . . . . Ministra wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) Sprawiedliwo´sci rozporz ˛adzenie z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na pod- stawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze S ˛a- dowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w li´scie kandydatów na kura- torów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi˛egach wieczystych i hipo- KZ . . . . . . . . . . . . . . . tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rozporz ˛adzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi ˛aza ´n (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) Prezydenta MSGU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora S ˛ado- wego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) OgrProwDzGospU . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalno´sci gospodarczej przez osoby pełni ˛ace funk- cje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) VIII Wykaz skrótów PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Po˙zytkPublWU . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalno´sci po˙zytku publicz- nego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsi˛ebiorstwach pa´nstwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622) PrGosp . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno´sci gospo- PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto´sciowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mi˛edzyna- PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. rodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło´sciowe i na- z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) rozporz ˛adzenie Rzeczypospolitej z 24.8.1934 r. – Prawo upadło´sciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrWeksl . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2002 r. – Prawo własno´sci przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- PWKC . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj ˛ace Ko- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) deks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) IX Wykaz skrótów PWKH . . . . . . . . . . . rozporz ˛adzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzaj ˛ace Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) PWKPC . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadza- j ˛ace Kodeks post˛epowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) rozporz ˛adzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzaj ˛ace Kodeks zo- bowi ˛aza ´n (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWKZ . . . . . . . . . . . . PWKrRejSU . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzaj ˛ace ustaw˛e o Krajowym Rejestrze S ˛adowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno´sci przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PWSwobDziałGospU ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzaj ˛ace ustaw˛e o swobodzie działalno´sci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo´sci (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RachunkZakłUbezpR rozporz ˛adzenie Ministra Finansów z 8.12.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowo´sci za- kładów ubezpiecze´n (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji SprawFinR . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) rozporz ˛adzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporz ˛adzenia przez i zakłady ubezpiecze´n jednostki sprawozdania finansowego jednostek powi ˛azanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1729) inne ni˙z banki SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno´sci gospo- darczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) StatystPublU . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalno´sci ubezpieczenio- wej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) X Wykaz skrótów ZnTowU . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o zwi ˛azkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekaj ˛ace ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo´sci NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S ˛ad Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . Naczelny S ˛ad Administracyjny w składzie siedmiu s˛edziów SO . . . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Okr˛egowy SA . . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Najwy˙zszy SN(PSIC) . . . . . . . . . S ˛ad Najwy˙zszy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SN(7) . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Najwy˙zszy w składzie siedmiu s˛edziów SR . . . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . S ˛ad Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw BISN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny S ˛adu Najwy˙zszego Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urz˛edowy EPPP . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podr˛eczna Prawa Prywatnego Gl. . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawa GSP . . . . . . . . . . . . . Gda´nskie Studia Prawnicze Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoRiF . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowo´sci i Finansów MSiG . . . . . . . . . . . . Monitor S ˛adowy i Gospodarczy OG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adu Najwy˙zszego – Zbiór Orzecze´n S ˛adu Najwy˙zszego (1917–1939, 1945–1952), Orze- XI Wykaz skrótów czenia S ˛adu Najwy˙zszego, Izby Cywilnej i Izby Kar- nej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej S ˛adu Najwy˙zszego (1962), Orzecznictwo S ˛adu Najwy˙z- szego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpiecze´n Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo S ˛adu Naj- wy˙zszego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpiecze´n Społecznych (od 1982), Orzecz- nictwo S ˛adu Najwy˙zszego, Izba Pracy, Ubezpiecze´n Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adu Najwy˙zszego. Zbiór Urz˛edowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpiecze´n Społecz- nych (od 1.7.1994 r.) OSNCP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adu Najwy˙zszego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpiecze´n Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo S ˛adów Polskich i Komisji Arbitra˙zo- wych (w latach 1957–1989) . . . . . . . . . . . . . . Palestra OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . Pa´nstwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenia Społeczne PN . . . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad Notarialny PP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad Prawa i Administarcji PPW . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Warto´sciowych Pr. Gosp. . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad S ˛adowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegl ˛ad Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Socjologiczny Rz. Rej. . . . . . . . . . . . . . . Rejent R. Pr. SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. Zb. Orz. SN . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa S ˛adu Najwy˙zszego . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Wokanda XII Wykaz skrótów 4. Pi´smiennictwo Allerhand, Komentarz . . . . . . . . . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Dziurzy´nski, Fenichel, Honzatko, Komentarz . . . . . . . . T. Dziurzy´nski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935 Grzybowski, System pr. cyw. . . . . . S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Osso- lineum 1974 Fr ˛ackowiak, Kidyba, Kruczalak, Opalski, Popiołek, Pyzioł, Komentarz KSH . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 Jacyszyn, Krze´s, Marszałkowska-Krze´s, Komentarz . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krze´s, E. Marszałkowska-Krze´s, Ko- deks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek . . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Janczewski, Prawo . . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1947 Kidyba, Komentarz . . A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I i II, Kraków 2002 Kon, Kodeks . . . . . . . A. Kon, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Kon, Komentarz . . . . Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, pod red. H. Kona, Warszawa 1993 Kruczalak, Komentarz . . . . . . . . Kodeks handlowy. Komentarz, pod red. K. Krucza- laka, Warszawa 1998 Litwi´nska, Komentarz . . . . . . . . . M. Litwi´nska, Kodeks spółek handlowych. Komen- tarz, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2005 XIII Wykaz skrótów Namitkiewicz, Komentarz . . . . . . . . . J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1934, t. II, Warszawa 1935, t. III, War- szawa 1937 J. Namitkiewicz, Encyklopedia Powszechna Prawa Prywatnego, hasło: Spółka akcyjna Namitkiewicz, Spółka Namitkiewicz, Zarys . J. Namitkiewicz, Zarys prawa handlowego, War- szawa 1934 Naworski, Strzelczyk, Siemi ˛atkowski, Potrzeszcz, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . . J. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemi ˛atkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o., Warszawa 2001 Okolski, Komentarz . . Spółka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Okolski, Prawo . . . . . Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, Warszawa Warszawa 2001 1999 Okolski, Spółka . . . . . Kodeks handlowy. Spółka z ograniczon ˛a odpowie- dzialno´sci ˛a. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, War- szawa – Wrocław 1994 Pabis, Komentarz. Spółka z o.o. . . . . . . . Komentarz. Spółka z ograniczon ˛a odpowiedzialno- ´sci ˛a, wyd. 2, Warszawa 2000 Pyzioł, Szuma ´nski, Weiss, Prawo spółek . W. Pyzioł, A. Szuma ´nski, I. Weiss, Prawo spółek, Kra- ków – Bydgoszcz 2002 Radwa ´nski, Zobowi ˛azania . . . . . . Z. Radwa ´nski, Zobowi ˛azania – cz˛e´s´c ogólna, War- szawa 1998 Sołtysi´nski, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH . . . . . S. Sołtysi´nski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks han- dlowy. Komentarz, wyd. 2, t. I, Warszawa 1997; t. II, Warszawa 1998 XIV Wykaz skrótów Sołtysi´nski, Szajkowski, Szuma ´nski, Szwaja, Komentarz KSH . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, War- szawa 2001; t. II, Warszawa 2002; t. III, Warszawa 2003; t. IV, Warszawa 2004; t. V, Warszawa 2004 Strz˛epka, Zieli´nska, Pinior, Popiołek, Urba ´nczyk, Komentarz . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznic- two, pod red. J. A. Strz˛epki, Warszawa 2003 Strz˛epka, Popiołek, Witosz, Zieli´nska, Komentarz do KSH . . Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznic- two, pod red. J. A. Strz˛epki, Warszawa 2001 System pr. cyw. . . . . . System prawa cywilnego, praca zbiorowa, I, wyd. 2, Ossolineum 1985; t. II, 1977; t. III, cz. 1, 1981; t. III, cz. 2, 1976; t. IV, 1986 t. System pr. pryw. . . . . System prawa prywatnego, pod red. Z. Radwa ´n- skiego, t. 7, Warszawa 2001; t. 2, Warszawa 2002 Szajkowski, Prawo . . . A. Szajkowski, Prawo spółek handlowych, wyd. 2, Warszawa 1999, wyd. 3, Warszawa 2000, wyd. 4, Warszawa 2004, wyd. 5, Warszawa 2005 Tarska, Komentarz . . M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002; wyd. 2, Warszawa 2004 Uzasadnienie . . . . . . . Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, KPP 2002, z. 3 Wi´sniewski, Prawo . . . A. W. Wi´sniewski, Prawo o spółkach. Podr˛ecznik praktyczny, t. I, Warszawa 1990; t. II, Warszawa 1991; t. III, Warszawa 1993 Włodyka, Prawo . . . . S. Włodyka, Prawo spółek, pod red. S. Włodyki, Kra- ków 1996 Włodyka, Prawo umów . . . . . . . S. Włodyka, Prawo umów w obrocie gospodarczym, t. 5, Warszawa 2001 5. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . artykuł art. cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowana (e, y) cz. . . . . . . . . . . . . . . . cz˛e´s´c daw. . . . . . . . . . . . . . . dawniej . . . . . . . . . . . . . . et cetera etc. XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . litera . . . . . . . . . . . . . mi˛edzy innymi . . . . . . . . . . . . . nast˛epna (e, y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej i temu podobne EFTA . . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu GUS . . . . . . . . . . . . . Główny Urz ˛ad Statystyczny itd. itp. KDPW . . . . . . . . . . . . Krajowy Depozyt Papierów Warto´sciowych KKPC . . . . . . . . . . . . Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego KPWiG . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Warto´sciowych i Giełd KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S ˛adowy lit. m.in. MS . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwo´sci nast. Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowana (e, y) NIP . . . . . . . . . . . . . . Numer Identyfikacji Podatkowej np. . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer OECD . . . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych op. cit. . . . . . . . . . . . . opus citatum orz. PKD . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalno´sci pkt por. post. poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . r. red. . . . . . . . . . . . . . . red. nauk . . . . . . . . . . RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów . . . . . . . . . . . . rozdz. rozp. . . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . . S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . tj. t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tyt. tzn. . . . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . . uchw. rozdział rozporz ˛adzenie strona (y) spółka akcyjna spółka z ograniczon ˛a odpowiedzialno´sci ˛a tom to jest tekst jednolity tytuł to znaczy tak zwane rok redakcja redaktor naukowy . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . uchwała XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . ust˛ep . . . . . . . . . . . . . . uwaga (i) UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . . Urz ˛ad Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. uw. uzas. WE . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska wprow. wyd. wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz ZUS . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpiecze´n Społecznych . . . . . . . . . . . wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . w zwi ˛azku XVII Kodeks spółek handlowych z dnia 15 wrze´snia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117; z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151-300
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: