Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003811 24090889 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1028
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5254-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-96%), audiobook).

Stan prawny: 1 stycznia 2014 r.

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300 obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację.

Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów.

W publikacji w sposób kompleksowy zestawiono poglądy wybitnych specjalistów, będących także praktykami, na kluczowe i zarazem problematyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. Komentarz przedstawia także propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problematyczne zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółki z o.o.

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania dotyczące m.in.:

Książka jest doskonałym narzędziem pracy dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks spółek handlowych Tom II Kodeks spółek handlowych Tom II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do artykułów 151–300 Autorzy prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN; prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Janusz Szwaja, Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo- drzewskiego; prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, Katolicki Uniwersytet Lubelski In- stytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego INP PAN dr hab. Monika Tarska, Jana Pawła II; prof. 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2014 Propozycja cytowania: A. Szajkowski, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. II, wyd. 3, Warszawa 2014 Poszczególne części opracowali: Stanisław Sołtysiński objaśnienia do art. 192, 194–197 Stanisław Sołtysiński/Andrzej Herbet objaśnienia do art. 173 Stanisław Sołtysiński/Andrzej Szajkowski/Monika Tarska/Andrzej Herbet objaśnienia do art. 193 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska objaśnienia do art. 151–153, 155–172, 174–178, 180–191, 198–200, 205, 209, 217, 221, 223–226, 232, 236–237, 239–241, 245, 248–300 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska/Andrzej Herbet objaśnienia do art. 154, 179 Andrzej Szumański objaśnienia do art. 202, 206–207, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 230, 233–234, 238, 242, 247 Andrzej Szajkowski/Monika Tarska/Andrzej Szumański objaśnienia do art. 201, 203–204, 208, 211, 213, 215, 219–220, 227–229, 231, 235, 243–244, 246 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5253-4 ISBN e-book 978-83-255-5254-1 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks spółek handlowych Rozdział 1. Powstanie spółki Rozdział 3. Organy spółki Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 212–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255–265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 266–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 270–290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki Rozdział 4. Zmiana umowy spółki 3 3 3 8 248 251 407 414 414 525 525 595 595 722 722 794 794 810 811 912 914 987 V Wykaz skrótów rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej (Dz.U. Nr 31, poz. 210) austriacka ustawa o spółkach akcyjnych 1. Źródła prawa AgInfR . . . . . . . . . . . . AktG/Aktiengestez austr. . . . . . . . . . . . . . . AktG/Aktiengesetz niem. . . . . . . . . . . . . . niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych z 6.9.1965 r.; http://www.jusline.at/Aktiengesetz 28AktG 29.html BankHipU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BiegRewU . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samo- rządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) Druga Dyrektywa WE . Dyrektywa Rady 77/91/WE z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L z 1977 r. Nr 26, s. 1) Dwunasta Dyrektywa WE . . . . . . . Dwunasta Dyrektywa WE z 21.12.1989 r. (89/667/EWG) dotycząca jednoosobowych spółek z o.o. (Dz.Urz. WE L Nr 395, s. 40); uchylona przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z 16.9.2009 r. w spra- wie prawa spółek, dotyczącą jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 20) Dyrektywa 2004/109/WE . . . . . . . Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymo- gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu VII Wykaz skrótów na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38) uchylającą 83/349/EWG oraz Dyrektywa 2006/43/WE . . . . . . . . Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 157, s. 87) – częściowo zastąpiona od 19.7.2013 r. przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.6.2013 r. w spra- wie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań nie- których rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parla- mentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 182, s. 19) Dyrektywa 2007/36/WE . . . . . . . . Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17) Dyrektywa 2007/63/WE . . . . . . . . Dyrektywa 2007/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. zmieniająca dyrektywy 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (Dz.Urz. UE L Nr 300, s. 47) Dyrektywa 2009/101/WE . . . . . . . Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.9.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 11) Dyrektywa 2009/102/WE . . . . . . . Dyrektywa Dyrektywa 2009/109/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Rady 2009/102/WE z 16.9.2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpo- wiedzialnością (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 20) Europejskiego i Parlamentu Europejskiego Rady 2009/109/WE z 16.9.2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz.Urz. UE L Nr 259, s. 14) i VIII Wykaz skrótów Dyrektywa 2011/35/UE . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/35/UE z 5.4.2011 r. dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 110, s. 1) Dyrektywa 2012/30/UE . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z 25.10.2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w ro- zumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.Urz. UE L Nr 315, s. 74) Dziesiąta Dyrektywa UE . . . . . . . Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1) DzGospZagrOPU . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) DzUbezpU . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EZIGR . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospo- darczych (Dz.Urz. WE L Nr 199, s. 1) FundEmU . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu jedn. Dz.U. z 2013 r. funduszy emerytalnych (tekst poz. 989 ze zm.) FundInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GiełdyTowU . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) GmbH-Gesetz . . . . . . . Niemiecka ustawa o spółce z ograniczoną odpowiedzial- nością z 20.4.1892 r. (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung); http://de.wikisource.org/wiki/ Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschr C3 A 4nkter Haftung GospKomU . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst GospU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) IX Wykaz skrótów InfOkrBieżR . . . . . . . . rozporządzenie Min. Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna- wania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) InformatPublU . . . . . . . ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 235) InfPracU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i prze- prowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finanso- wych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) InstrFinR . . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) http://www.legifrance.gouv.fr/ KC franc. . . . . . . . . . . Code civil – francuski Kodeks cywilny z 1804 r.; KC niem./BGB . . . . . . Bürgerliches Gesetzbuch (ogólnoniemiecki kodeks cy- wilny uchwalony w 1896 r.); http://www.gesetze-im-in- ternet.de/bgb/ KC wł./CC . . . . . . . . . włoski Kodeks cywilny (Codice civile) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KH franc./CduC . . . . . Code de commerce – francuski Kodeks handlowy KH niem./HGB . . . . . . Handelsgesetzbuch z 1807 r.; http://www.legifrance.gouv.fr/ handlowy) z 10.5.1897 r.; http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ index.html (niemiecki kodeks KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) z 2013 r. poz. 758 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. KomPrywU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KosztDowBiegR . . . . . . Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 46, poz. 254 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) X Wykaz skrótów KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC niem./ZPO . . . . . Zivilprozesordnung (niemiecki Kodeks postępowania cy- KPC z 1930 r. . . . . . . . wilnego); http://dejure.org/gesetze/ZPO rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym KRSKuratorR . . . . . . . (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) KultFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece KZ . . . . . . . . . . . . . . . (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Prezydenta MSGU . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) NadzRFinU . . . . . . . . . ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1149 ze zm.) NadzRKapU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitało- NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst NFIU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwesty- wym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 908 ze zm.) cyjnych (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. ObrInstrFinU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finanso- wymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) XI Wykaz skrótów OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo- wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1382) OgrProwDzGospU . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OR . . . . . . . . . . . . . . . Fünfte Teil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Księga piąta szwajcarskiego Kodeksu cywilnego – Prawo zobowiazań (Obligationrecht) z 30.3.1911 r.; http://www.gesetze.ch/inh/inhsub220.htm OrdPodU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) Pierwsza Dyrektywa . . . Pierwsza Dyrektywa Rady z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony intere- sów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L Nr 65, s. 8) – obecnie w wersji jedn. Dyrektywy 2009/101/WE (Dz.Urz. WE L Nr 65, s. 8) PodpElektroU . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznmy (tekst tekst. POPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PortyU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) PożytkPublWU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384) PrAdw . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) XII Wykaz skrótów z 2013 r. poz. 1409) z 2013 r. poz. 727 ze zm.) poz. 283 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. PrCel . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) PrPostAdm . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM z 2011 r. . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrPrywM z 1965 r. . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. PrUkł . . . . . . . . . . . . . PrUp . . . . . . . . . . . . . . Prezydenta Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporządzenie z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Rzeczypospolitej jedn. Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks PWKH . . . . . . . . . . . . cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks han- dlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 601) PWKPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) PWKrRejSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PWKZ . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.10.1933 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks zobo- wiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) PWSwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. RachunkZakłUbezpR . . RegSądR . . . . . . . . . . . RejKRSR . . . . . . . . . . z 2013 r. poz. 330 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 8.12.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpie- czeń (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego prowadzenia rejestrów wcho- dzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 237, poz. 1616 ze zm.) Rozporządzenie (WE) Nr 809/2004 . . . . . . . . Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospek- tach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpo- wszechniania reklam (Dz.Urz. UE L Nr 149, s. 1) RozpSprSGU . . . . . . . . ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw RPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.) z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. SamPowU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst SCER . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L Nr 207, s. 1) SprawFinR . . . . . . . . . SEU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu intere- sów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) rozporządzenie Min. Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. Nr 152, poz. 1729) XIV Wykaz skrótów StatutSE . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 1) StatystPublU . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) SzczegUprawMinSPU . ustawa z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sek- torach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. Nr 65, poz. 404) SzczegUprawSPU . . . . . ustawa z 3.6.2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1108 ze zm.) Szósta Dyrektywa UE . Szósta Dyrektywa Rady z 17.12.1982 r. dotyczącej podziału spółek akcyjnych (82/891/EWG, Dz.Urz. WE L Nr 378, s. 47) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47) Trzecia Dyrektywa . . . . Trzecia Dyrektywa Rady z 9.10.1978 r. o łączeniu się spółek (78/855/EWG; Dz.Urz. WE L Nr 295, s. 36) Trzynasta Dyrektywa . . Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (od Traktatu z Lizbony przemianowany na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) UczestnPracU . . . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) UdostInfGospU . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o udostępnianiu informacji gospo- darczej i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) UmDokD . . . . . . . . . . dekret z 10.12.1946 r. o umarzaniu utraconych dokumen- tów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) WynOsKierU . . . . . . . . ustawa z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących jedn. Dz.U. niektórymi podmiotami prawnymi (tekst z 2013 r. poz. 254) WynOsKSPU . . . . . . . ustawa z 31.7.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujacych kierownicze stanowiska państwowe (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 ze zm.) XV Wykaz skrótów WzWnKRSR . . . . . . . . WynU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (po 1.12.2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sę- dziów NTA . . . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN(PSIC) . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w la- tach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SO . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SR . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BGHZ . . . . . . . . . . . . . Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshof in Zivil- BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CBOSA . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódz- kich (WSA) Sądów Administracyjnych sachen XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw CzPKiNP . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy ECR . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports (Zbiory Orzecznictwa TSUE) EP . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy EPPP . . . . . . . . . . . . . Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze HUK . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upa- . . . . . . . . . . . . . . . Glosa dłościowego oraz Rynku Kapitałowego Journal Officiel Jurysta JO . . . . . . . . . . . . . . . . Jur. . . . . . . . . . . . . . . . KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPH . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoRiF . . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów MSiG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Official Journal OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Admi- nistracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSNK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNwSK . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939, od 1990 r.) OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A (w latach 1957–1989) XVII Wykaz skrótów OwSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych PA . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PCG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Corporate Governance PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI UJ . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersy- tetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PNUŚl POP . . . . . . . . . . . . . . Przeglad Orzecznictwa Podatkowego POSAG . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr.Sp. Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prz. Pod. . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RIW . . . . . . . . . . . . . . Recht der Internationalen Wirtschaft RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rz. . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb. Orz. SN . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego ZN WSE . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii ZP UKSW . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- szyńskiego w Warszawie 4. Piśmiennictwo Allerhand, Komentarz . M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Bieniak et al., Komentarz KSH . . . . . J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2011; wyd. 2, Warszawa 2012 XVIII Wykaz skrótów Czerniawski, Kodeks . . Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej, wyd. 1, Warszawa 2001; wyd. 2, Warszawa 2004 Dziurzyński, Fenichel, Honzatko, Komentarz . . T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks han- dlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935; reprint, Łódź 1996 Ereciński, Gudowski, Jędrzejewska, Komentarz . . . . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks po- stępowania cywilnego. Komentarz, t. I, wyd. 1, Warszawa 1997; wyd. 3, Warszawa 2001; wyd. 4, Warszawa 2002; wyd. 5, Warszawa 2005 Gniewek, Komentarz . . Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek), wyd. 2, Warszawa 2006; wyd. 3, Warszawa 2008; wyd. 4, Warszawa 2011 Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2013 . . Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machni- kowski), wyd. 5, Warszawa 2013 Gurgul, Prawo . . . . . . . S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2000; wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002; wyd. 4, Warszawa 2003; wyd. 5, War- szawa 2004; wyd. 6, Warszawa 2005; wyd. 7, Warszawa 2010; wyd. 8, Warszawa 2011; wyd. 9, Warszawa 2013 Haładyj, Komentarz . . . K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009 Jacyszyn, Krześ, Marszałkowska-Krześ, Komentarz . . . . . . . . . . J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jakubecki, Kidyba, Mojak, Skubisz, Prawo spółek . . . . . . . . A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999 Jakubecki, Zedler, Prawo . . . . . . . . . . . . . A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków 2003 Janczewski, Prawo . . . . Prawo handlowe, wekslowe i czekowe (red. S. Janczewski), Warszawa 1946; Warszawa 1994 (reprint) Jurga, Michalski, Spółka . . . . . . . . . . . . . R. Jurga, M. Michalski, Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 2000 Kappes, Odpowiedzialność . . . . A. Kappes, Odpowiedzialność komandytariusza za zobo- wiązania spółki, Kraków 1997 Kappes, Spółka . . . . . . A. Kappes, Spółka komandytowa, Warszawa 1999 Kidyba, Handlowe . . . . A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2005 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: