Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 003428 21001538 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych z wzorami uchwał dotyczących zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych z wzorami uchwał dotyczących zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789600 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-49%), audiobook).

Publikacja zawiera:

• ujednolicony tekst ustawy Kodeks Spółek Handlowych (stan prawny 14 kwietnia 2017 r.),

• wzory przykładowych uchwał związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych podejmowanych przez właścicieli

• wykaz formularzy wniosków wykorzystywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

• informacje na temat opłat w postępowaniu rejestrowym

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo je odnaleźć w tekście ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH art. 1–4 5 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578; zm.: poz. 1579; poz. 2255; poz. 2260)1) TYTUŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. [Zakres regulacji]2) § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, łączenie, po- funkcjonowanie, rozwiązywanie, działiprzekształcaniespółekhandlowych. §2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółkapartnerska,spółkakomandytowa,spółka komandytowo-akcyjna,spółkazograniczonąod- powiedzialnościąispółkaakcyjna. Art. 2. [Stosowanie przepisów Kodeksu cywil­ nego] W sprawach określonych w art. 1 § 1 nie- uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właś- ciwość (natura) stosunku prawnego spółki han- dlowej,przepisyKodeksucywilnegostosujesię odpowiednio. Art. 3. [Cel umowy spółki handlowej] Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny okre- ślonysposób. Art. 4. [Definicje] 1) §1.Użytewustawieokreśleniaoznaczają: spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną; 2) 3) 4)      spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąispółkęakcyjną; spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, którejwszystkieudziałyalboakcjenależądo jednegowspólnikaalboakcjonariusza; spółka dominująca – spółkę handlową wprzypadku,gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadze- niu,takżejakozastawnikalboużytkownik, bądźwzarządzieinnejspółkikapitałowej (spółkizależnej),takżenapodstawiepo- rozumieńzinnymiosobami,lub b) jestuprawnionadopowoływanialubod- woływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), takżenapodstawieporozumieńzinnymi osobami,lub c) jestuprawnionadopowoływanialubod- woływania większości członków rady nadzorczejinnejspółkikapitałowej(spół- ki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej),takżenapodstawieporozumień zinnymiosobami,lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niżpołowęczłonkówzarząduinnejspółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spół- dzielni(spółdzielnizależnej),lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumieńzinnymiosobami,lub Ujednoliconytekstustawyzawierazmiany,któreweszływżycie1stycznia2017r.izostaływprowadzone: lustawąz16grudnia2016r.–Przepisywprowadzająceustawęozasadachzarządzaniamieniempaństwowym lustawąz16grudnia2016r.ozmianieniektórychustawwcelupoprawyotoczeniaprawnegoprzedsiębiorców 1)   (Dz.U.poz.2260); (Dz.U.poz.2255) izostałyzaznaczonepogrubioną czcionką.  2) Hasławklamrachpochodząodredakcji.  KODEKSksięgowego IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych z wzorami uchwał dotyczących zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: