Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 004147 21716565 na godz. na dobę w sumie
Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1 - ebook/pdf
Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 491
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5623-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż podstawy opanowali już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych.

Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

TOM 1 OBEJMUJE TESTY Z: TOM 2 OBEJMUJE TESTY Z:

Organów ochrony prawnej, m.in.:

 • Konstytucji RP
 • Prawa o adwokaturze
 • ustawy o radcach prawnych
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, kosztów sądowych oraz ksiąg wieczyctych i hipoteki, m.in.:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:

 • Kodeksu karnego
 • Kodeksu postępowania karnego
 • Kodeksu wykroczeń i postępowana w sprawach o wykroczenia
 • Kodeksu karnego skarbowego

Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:

 • Kodeksu spółek handlowych
 • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Prawa finansowego i podatkowego
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TesTy apliKacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi 2. wydanie red. Joanna Ablewicz Tom 1 •  Organy ochrony prawnej •  Prawo i postępowanie cywilne •  Prawo rodzinne •  Prawo administracyjne •  Prawo pracy i ubezpieczeń Wydawnictwo C. H. Beck TESTY APLIKACYJNE Kolokwia aplikacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi 2. wydanie red. Joanna Ablewicz Tom 1 • Organy ochrony prawnej • Prawo i postępowanie cywilne • Prawo rodzinne • Prawo administracyjne • Prawo pracy i ubezpieczeń Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2013 Stan prawny: wrzesień 2013 Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Pandawer Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-5622-8 ISBN e-book 978-83-255-5623-5 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................................ VII Wykaz skrótów ........................................................................................................................................ IX Rozdział I. Organy ochrony prawnej i Unia Europejska ............................................................... 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) .................................................................................................... 1 1 2. Test z ustawy z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) .......................................................................... 32 3. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) ................................................................................. 48 4. Test z ustawy z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) .................................................................................................. 5. Test z wybranych organów ochrony prawnej ............................................................................ 6. Test z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) .................. Rozdział II. Prawo cywilne, rodzinne, postępowanie cywilne, koszty sądowe oraz księgi wieczyste i hipoteka .................................................................................... 1. Test z ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ...................... 2. Test z ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 58 66 85 93 93 (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) .................................................................................................... 236 3. Test z ustawy z 25.2.1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) oraz ustawy z 29.9.1986 r. − Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1264 ze zm.) ......................................................................................... 312 4. Test z ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ............................................................................... 334 5. Test z ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) ........................................................................................... 342 Rozdział III. Prawo i postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne oraz postępowanie egzekucyjne w administracji ............................................................. 351 1. Test z ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) ....................................................................................................... 351 2. Test z ustawy z 25.7.2002 r. − Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) ............................................................................................... 369 VI 3. Test z ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ........................................................................................... 382 4. Test z ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) ......................................................................................... 415 Rozdział IV. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych .................................................................... 428 1. Test z ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ..... 428 2. Test z ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) .......................................................................... 463 3. Test z ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) .................................................... 466 4. Test z ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ..................... 470 5. Test z ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) ................ 475 Spis treści Wstęp Drogi aplikancie, książka Kolokwia aplikacyjne, którą trzymasz w  rękach, została przygotowana spe- cjalnie dla Ciebie. Spośród wielu ustaw, które poznajesz w toku aplikacji, zostały wybra- ne najważniejsze i na ich podstawie zostały przygotowane testy. W niniejszej książce nie znajdziesz pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowaliśmy się bowiem na  najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z  kon- kretną dyscypliną prawa, gdyż uznaliśmy, że podstawy opanowałeś już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w toku aplikacji wymaga się od Ciebie nie tylko poznania przepisów prawa, ale i umie- jętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa. Dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych. Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowali- śmy się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach. Mamy nadzieję, że  rozwiązywanie testów pomoże Ci w  przygotowaniu się do  kolo- kwiów na poszczególnych latach aplikacji, a także poszerzy Twoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Życzymy powodzenia Joanna Ablewicz Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego 1.1. Ustawy KC ...................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konst .................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA .................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC .................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO .................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KRSU ................. ustawa z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr  126, poz.  714 ze zm.) KSCU ................ ustawa z  28.7.2005  r. o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH .................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWiHU ............. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) OrdPU ................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PrAdw ............... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrASC ................ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrNot .................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostSAdm ..... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 270 ze zm.) PrProk ............... ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrUSAdm .......... ustawa z 25.2.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr  153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP ................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427) RadPrU ............. ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RPOU ................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) X SNU .................... ustawa z 23.2.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) TKU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TSU ..................... ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) WłLokU ............ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WypadkiU ........ ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) ZasiłkiU ............ ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) ZNKU ............... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 1.2. Rozporządzenia AdnotR .............. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.6.2004 r. w sprawie trybu dokonywa- nia w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowie- niu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) CentrInforR ....... Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.10.1997 r. w sprawie ustroju i orga- nizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893 ze zm.) DokR .................. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów doku- mentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te do- kumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231) OpłatyR .............. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.2006 r. w sprawie określenia wy- sokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświad- czeń z  Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. Nr 247, poz. 1812) OpłatyZastR ...... Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  30.12.1997  r. w  sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) ProwRejR ........... Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 273, poz. 1616 ze zm.) RejZastR............. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.10.1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892 zał. ze zm.) UOInforKRSR ... Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.2006 r. w sprawie ustroju i orga- nizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii doku- mentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z da- nymi w Rejestrze (Dz.U. Nr 297, poz. 1760) Wykaz skrótów WpisR ................. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i spo- sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu od- woławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238) XI 2. Czasopisma AUWr ................ Acta Universitatis Wratislaviensis Biul.SN  .............. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .................. Dziennik Ustaw GP ...................... Gazeta Prawna GSP .................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................... Monitor Prawniczy MoPod ............... Monitor Podatkowy MP ..................... Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” NP ...................... Nowe Prawo NPN ................... Nowy Przegląd Notarialny OSA ................... Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSN ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ....... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNC ................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP .............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNC ZD ......... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNKW ............ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OSNP ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP .................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  .............. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A  Pal. ..................... Palestra PiP ..................... Państwo i Prawo PiZS ................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ................... Przegląd Prawa Handlowego Pr.Bank. ............. Prawo Bankowe Prok. i Pr. .......... Prokuratura i Prawo Pr. Sp. ................. Prawo Spółek PS ....................... Przegląd Sądowy PUG ................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Wykaz skrótów XII Rej. ..................... Rejent RPE .................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. .................. Radca Prawny Rzeczp. .............. Rzeczpospolita SC  ....................... Studia Cywilistyczne SP  ....................... Studia Prawnicze TPP .................... Transformacje Prawa Prywatnego Wok. .................. Wokanda ZN IBPS ............ Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 3. Inne skróty GKA .................. Główna Komisja Arbitrażowa Nr  ....................... numer NSA ................... Naczelny Sąd Administracyjny ORA ................... Okręgowa Rada Adwokacka poz.  .................... pozycja r. ......................... rok RPD ................... Rzecznik Praw Dziecka RPO ................... Rzecznik Praw Obywatelskich SN  ...................... Sąd Najwyższy t.j. ....................... tekst jednolity TK ...................... Trybunał Konstytucyjny TS ....................... Trybunał Stanu WSA .................. wojewódzki sąd administracyjny w zw. .................. w związku ze zm. ................ ze zmianami zł ......................... złoty ZZEAiGZ .......... Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Wykaz skrótów Rozdział I. Organy ochrony prawnej i Unia Europejska 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicz- nego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach inte- resu publicznego i dla jego ochrony, można tworzyć w drodze: a) ustawy uchwalonej przez Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej poło- wy ustawowej liczby posłów, połowy ustawowej liczby posłów, ustawowej liczby posłów. b) ustawy uchwalonej przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej c) ustawy uchwalonej przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 2. Z Konstytucji RP wynika, iż zadaniem samorządu zawodowego nie jest: Odp.: a, art. 17 i art. 120 Konst. a) reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego, b) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, c) ograniczanie wolności wykonywania zawodu. Odp.: c, art. 17 ust. 1 Konst. 3. Definicja pojęcia „zawód zaufania publicznego”: a) jest zawarta w Konstytucji RP, b) jest zawarta w ustawach o samorządach zawodowych, c) nie jest nigdzie wyrażona expressis verbis. Odp.: c, art. 17 ust. 1 Konst. 4. Czy Konstytucja RP dopuszcza możliwość tworzenia innych samorządów obok sa- morządów zawodów zaufania publicznego? a) tak, ale tylko w drodze ustawy, b) nie, c) tak, przy czym nie wymaga dla ich utworzenia specjalnej formy. Odp.: a, art. 17 ust. 2 Konst. 5. Konstytucja RP: a) wyznacza cele oraz funkcje, dla których są powoływane samorządy innego rodzaju niż samorządy zawodów zaufania publicznego, b) nie wyznacza explicite celów oraz funkcji, dla których są powoływane samorządy innego rodzaju niż samorządy zawodów zaufania publicznego, ustanawia natomiast granice ich aktywności, c) nie określa formy, w jakiej można tworzyć inne rodzaje samorządów niż samorządy zawodów zaufania publicznego. Odp.: b, art. 17 ust. 2 Konst. 2 6. Cechą samorządu zawodowego nie jest: a) jego niezależność i podleganie tylko ustawom, b) przymusowe członkostwo w nim stanowiące warunek wykonywania praktyki zawodo- wej, c) określanie jego zasad organizacyjnych w drodze statutu. Odp.: c, art. 17 Konst. 7. Konstytucja RP: a) określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, b) dopuszcza rejestrowanie związków partnerskich osób tej samej płci, c) stanowi, iż rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Narodu. Odp.: a, art. 18 Konst. 8. Konstytucja RP: a) nie definiuje pojęcia społecznej gospodarki rynkowej, ale definiuje pojęcie działalności gospodarczej, gospodarczej, ści gospodarczej. b) definiuje pojęcie społecznej gospodarki rynkowej, ale nie definiuje pojęcia działalności c) nie definiuje pojęcia społecznej gospodarki rynkowej oraz nie definiuje pojęcia działalno- 9. Wedle Konstytucji RP prawo własności: a) jest prawem absolutnym, niepodlegającym ograniczeniom, b) może być ograniczone w drodze wywłaszczenia, c) nie podlega ochronie. Odp.: c, art. 20 Konst. Odp.: b, art. 21 Konst. 10. Wedle Konstytucji RP wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy: a) jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, b) jest dokonywane na cele publiczne i tylko ze względu na ważny interes publiczny, c) jest dokonywane na cele publiczne i za odpowiednim odszkodowaniem. Odp.: a, art. 22 ust. 2 Konst. 11. Wedle Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej: a) nie jest dopuszczalne, b) jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny c) jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, zdefiniowany w Konstytucji RP, którego Konstytucja RP nie definiuje. 12. Przez pojęcie praw człowieka Konstytucja RP rozumie: Odp.: c, art. 22 Konst. a) prawa zawarte w jej tekście i przysługujące wszystkim jednostkom podlegającym jurys- dykcji RP, a więc także niebędącym jej obywatelami, b) prawa zawarte w jej tekście i przysługujące tylko obywatelom RP, c) prawa obywatela. Odp.: a, Rozdział II Konst. Rozdział I. Organy ochrony prawnej i Unia Europejska 13. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane: 3 a) tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, b) tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te mogą naruszać istotę wolności i praw, c) w ustawie lub ratyfikowanej umowie międzynarodowej i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograni- czenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Odp.: a, art. 31 ust. 3 Konst. 14. Konstytucja RP stanowi, iż obywatelstwo polskie nabywa się: a) na podstawie zasady prawa ziemi (ius soli), b) przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi, c) przez urodzenie na terytorium RP. Odp.: b, art. 34 ust. 1 Konst. 15. Obywatel polski: a) nie może utracić obywatelstwa polskiego ani się go zrzec, b) nie może utracić obywatelstwa polskiego w żadnym wypadku, c) nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. 16. Obywatel, który zrzekł się obywatelstwa polskiego: Odp.: c, art. 34 ust. 2 Konst. a) może później wnosić o przyznanie mu obywatelstwa, a jego wniosek w tym zakresie powinien być rozpatrywany na zasadach ogólnych, b) nie może później wnosić o przyznanie mu obywatelstwa, gdyż zrzeczenie się obywatel- stwa ma charakter ostateczny, c) może później wnosić o przyznanie mu obywatelstwa, a jego wniosek w tym zakresie powinien być rozpatrywany w uprzywilejowanej kolejności. 17. Konstytucja RP: Odp.: a, art. 34 Konst. a) nie określa pojęcia mniejszości narodowej, b) stanowi, iż mniejszość narodowa to grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie wa- c) stanowi, iż mniejszość narodowa to grupa obywateli państwa trzeciego, która spełnia runki w niej wymienione, łącznie warunki w niej wymienione. 18. Konstytucja RP przyznaje prawa obywatelom polskim należącym do mniejszości: Odp.: a, art. 35 Konst. a) wyłącznie narodowych, b) narodowych i etnicznych, c) narodowych, etnicznych i językowych. Odp.: b, art. 35 ust. 1 Konst. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 4 19. Wedle Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia prawną ochronę życia: a) każdemu obywatelowi, b) każdemu człowiekowi, c) każdemu człowiekowi od momentu poczęcia. Odp.: b, art. 38 Konst. 20. Wedle Konstytucji RP poddany eksperymentom naukowym, w  tym medycznym, może być: a) tylko osoba, która dobrowolnie wyrazi na nie zgodę, b) każdy, c) osoba, która wyrazi na nie zgodę, ale cofnie ją jeszcze przed rozpoczęciem eksperymentu. Odp.: a, art. 39 Konst. 21. Wedle Konstytucji RP każdy zatrzymany powinien być przekazany do  dyspozycji sądu w ciągu: a) 24 godzin, b) 48 godzin, c) niezwłocznie. Odp.: b, art. 41 ust. 3 Konst. 22. Wedle Konstytucji RP zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli od przekazania go do dys- pozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowa- niu wraz z przedstawionymi zarzutami w ciągu: a) 24 godzin, b) 48 godzin, c) 72 godzin. 23. Wedle Konstytucji RP prawo do sądu to prawo: Odp.: a, art. 41 ust. 3 Konst. a) przysługujące wyłącznie osobom fizycznym i polegające na sprawiedliwym i jawnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki, b) przysługujące każdemu i polegające na sprawiedliwym i jawnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki, przy czym Konstytucja RP nie dopuszcza możli- wości wyłączenia jawności rozprawy, c) przysługujące zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym i polegające na sprawiedliwym i jawnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki, przy czym Konstytu- cja RP dopuszcza możliwość wyłączenia jawności rozprawy we wskazanych przypadkach. 24. Konstytucja RP nie zezwala na: Odp.: c, art. 45 Konst. a) wydalenie polskiego obywatela z kraju, b) osiedlenie się na stałe na terytorium RP osoby, której pochodzenie polskie zostało stwier- dzone zgodnie z ustawą, c) swobodne opuszczenie terytorium RP przez obywatela polskiego. Odp.: a, art. 52 ust. 4 i 5 Konst. 25. Konstytucja RP zakazuje: a) uzewnętrzniania publicznie lub prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu i modlitwę, b) zmuszania do uczestnictwa, jak i do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, c) rodzicom wychowania i nauczania moralnego i religijnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Odp.: b, art. 53 Konst. Rozdział I. Organy ochrony prawnej i Unia Europejska 5 26. Konstytucja RP dopuszcza możliwość ustawowego wprowadzenia obowiązku uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie: a) stacji radiowej lub telewizyjnej, b) stacji radiowej lub telewizyjnej oraz działalności prasowej, c) stacji telewizyjnej lub działalności prasowej. Odp.: a, art. 54 ust. 2 Konst. 27. Konstytucja RP wprowadza zakaz: a) cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu, b) cenzury represyjnej środków społecznego przekazu, c) zarówno cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu, jak i cenzury represyjnej. Odp.: a, art. 54 § 2 Konst. 28. Ekstradycja obywatela polskiego jest: a) całkowicie zakazana, b) dozwolona tylko w przypadkach określonych w Konstytucji RP i po wyrażeniu zgody przez Prezydenta RP, c) zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy prze- stępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. Odp.: c, art. 55 Konst. 29. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa sta- nowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest człon- kiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję: a) został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby prze- stępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku, c) dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przy- czyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. 30. W sprawie dopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego orzeka: a) polski sąd, b) Prezydent RP, c) sąd państwa, które wystąpiło o ekstradycję. Odp.: b, art. 55 ust. 2 i 4 Konst. 31. Europejski Nakaz Aresztowania: a) został wprowadzony dyrektywą Komisji Europejskiej, b) został uregulowany w Konstytucji RP, c) zastąpił ekstradycję w stosunkach z państwami UE. Odp.: a, art. 55 ust. 5 Konst. Odp.: c, art. 55 Konst. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 32. Z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie mogą korzystać: a) obywatele polscy należący do mniejszości narodowych, b) cudzoziemcy, w tym apatrydzi, c) cudzoziemcy z wyłączeniem apatrydów. Odp.: b, art. 56 ust. 1 Konst. 33. Skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy lub innego aktu normatywnego ma prawo wnieść: a) tylko osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona całkowicie i niepozbawiona praw b) wyłącznie osoba fizyczna, której konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, c) każdy (osoby fizyczne oraz prawne), czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały publicznych, naruszone. 34. Skargę konstytucyjną może sporządzić: Odp.: c, art. 79 ust. 1 Konst. a) sam skarżący, niebędący sędzią, prokuratorem, notariuszem, profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, b) wyłącznie adwokat lub radca prawny, a we własnej sprawie także sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, c) wyłącznie adwokat lub radca prawny. Odp.: b, art. 79 ust. 1 Konst. oraz art. 48 ust. 1 TKU 35. Od skargi konstytucyjnej wnoszona jest opłata sądowa w wysokości: a) 1000 zł, b) 500 zł, c) skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej. Odp.: c, art. 79 ust. 1 Konst. 36. Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być: a) wyłącznie akt normatywny, b) akt normatywny, orzeczenie sądu lub organu administracji, c) ustawa, orzeczenie sądu lub organu administracji. Odp.: a, art. 79 ust. 1 Konst. 37. Czy istnieje możliwość zakwestionowania w skardze konstytucyjnej aktu normatyw- nego, który utracił moc obowiązującą przed złożeniem skargi? a) jest to niemożliwe, b) tak, ale należy wykazać, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o tym akcie jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw, c) jest to możliwe w każdym wypadku. Odp.: b, art. 79 ust. 1 Konst. 38. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko skargi konstytucyjne: a) związane z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw dotyczących uzyskania przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy, b) związane z naruszeniem wszystkich praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, c) związane z naruszeniem wszystkich praw lub wolności. Odp.: a, art. 79 ust. 2 Konst. Rozdział I. Organy ochrony prawnej i Unia Europejska 39. Do skargi konstytucyjnej nie dołącza się: 7 a) pełnomocnictwa do sporządzenia skargi konstytucyjnej, b) kopii orzeczenia organu władzy publicznej, z którego wydaniem skarżący łączy narusze- nie przysługujących mu praw lub wolności o charakterze konstytucyjnym, c) potwierdzenia dokonania opłaty sądowej od skargi konstytucyjnej. Odp.: c, art. 79 ust. 1 Konst. oraz art. 47 ust. 2 TKU 40. Rzeczpospolita Polska może na  podstawie umowy międzynarodowej przekazać kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach: a) organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu, b) tylko organizacji międzynarodowej, c) tylko organowi międzynarodowemu. Odp.: a, art. 90 ust. 1 Konst. 41. Ustawa wyrażająca zgodę na  ratyfikację umowy międzynarodowej, na  podstawie której Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, jest uchwalana przez: a) Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, b) Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, c) Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy usta- wowej liczby senatorów. Odp.: b, art. 90 ust. 2 Konst. 42. Wyrażenie zgody na  ratyfikację umowy międzynarodowej, na  podstawie której Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi mię- dzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach: a) może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Sejm bez- względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, b) nie może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym, c) może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta RP za zgodą Sejmu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Odp.: a, art. 90 ust. 3 oraz art. 125 ust. 2 Konst. 43. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzyna- rodowej, na podstawie której Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji między- narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, podejmuje: a) Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, b) Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, c) Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Odp.: c, art. 90 ust. 4 Konst. 1. Test z ustawy z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: