Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003964 21521397 na godz. na dobę w sumie
Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2 - ebook/pdf
Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 553
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5625-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż podstawy opanowali już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych.

Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

TOM 1 OBEJMUJE TESTY Z: TOM 2 OBEJMUJE TESTY Z:

Organów ochrony prawnej, m.in.:

 • Konstytucji RP
 • Prawa o adwokaturze
 • ustawy o radcach prawnych
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, kosztów sądowych oraz ksiąg wieczyctych i hipoteki, m.in.:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:

 • Kodeksu karnego
 • Kodeksu postępowania karnego
 • Kodeksu wykroczeń i postępowana w sprawach o wykroczenia
 • Kodeksu karnego skarbowego

Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:

 • Kodeksu spółek handlowych
 • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Prawa finansowego i podatkowego
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TesTy apliKacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi 2. wydanie red. Joanna Ablewicz Tom 2 •  Prawo karne materialne i procesowe •  Prawo karne skarbowe •  Prawo gospodarcze i handlowe •  Prawo finansowe i podatkowe Wydawnictwo C. H. Beck TESTY APLIKACYJNE Kolokwia aplikacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi 2. wydanie red. Joanna Ablewicz Tom 2 • Prawo karne materialne i procesowe • Prawo karne skarbowe • Prawo gospodarcze i handlowe • Prawo fi nansowe i podatkowe Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2013 Stan prawny: wrzesień 2013 Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Pandawer Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-5624-2 ISBN e-book 978-83-255-5625-9 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................................ VII Wykaz skrótów ........................................................................................................................................ IX Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe ......................... 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ........................ 2. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 1 1 (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) .................................................................................................. 55 3. Test z ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) ................ 168 4. Test z ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ......................................................................................... 194 5. Test z ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) ..................................................................................................... 215 Rozdział II. Prawo gospodarcze i handlowe ..................................................................................... 233 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ................................................................................................ 233 2. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) ......................................................................................... 369 3. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ......................................................................... 381 4. Test z ustawy z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) ....................................................................................... 392 5. Test z ustawy z 29.1.2004 r. − Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) ..................................................................................................... 408 6. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ............................................................................. 418 Rozdział III. Prawo finansowe i podatkowe ..................................................................................... 423 1. Test z ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ......................................................................................... 423 2. Test z ustawy z 29.8.1997 r. − Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ......................................................................................... 439 3. Test z ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ......................................................................................... 483 VI 4. Test z ustawy z 15.12.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ............................................................................. 499 5. Test z ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) ........................................................................... 507 6. Test z ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ............................................................................. 510 7. Test z ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) .............................................................................. 513 8. Test z ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) ....................................................................................... 523 9. Test z ustawy z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) ..................................................................................................... 534 Spis treści Wstęp Drogi aplikancie, książka Kolokwia aplikacyjne, którą trzymasz w rękach, została przygotowana specjal- nie dla Ciebie. Spośród wielu ustaw, które poznajesz w toku aplikacji, wybrano najważniej- sze i na ich podstawie zostały przygotowane testy. W niniejszej książce nie znajdziesz pytań do  każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowaliśmy się bowiem na  najważniej- szych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż uznaliśmy, że podstawy opanowałeś już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w toku aplikacji wymaga się od Ciebie nie tylko poznania przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowa- nia, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa. Dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych. Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowali- śmy się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach. Mamy nadzieję, że  rozwiązywanie testów pomoże Ci w  przygotowaniu się do  kolo- kwiów na poszczególnych latach aplikacji, a także poszerzy Twoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Życzymy powodzenia Joanna Ablewicz Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego 1.1. Ustawy AkcyzaU ����������� ustawa z 6�12�2008 r� o podatku akcyzowym (t�j� Dz�U� z 2011 r� Nr 108, poz� 626 ze zm�) FinPublU ���������� ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm�) KC ��������������������� ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ��������������������� ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ������������������� ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm�) Konst ���������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm� i sprost�) KP ��������������������� ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm�) KPA ������������������ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ������������������ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz� 296 ze zm�) KPK ������������������ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm�) KRO ������������������ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz� 788 ze zm�) KSCU ���������������� ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH ������������������ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm�) KWiHU ������������ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U z 2013 r. poz� 707) OrdPodU ��������� ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm�) PodCywPrU ���� ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) X PodOFU ����������� ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PodOPU ����������� ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PodSpDarU ����� ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) PrAdw �������������� ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz� 1188 ze zm�) PrASC ��������������� ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrBank �������������� ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm�) PrGeol �������������� ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm�) PrNot ����������������� ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProkU ��������������� ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm�) PrPostSAdm ���� ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (t�j� Dz�U� z 2012 r� poz� 270 ze zm�) PrStow �������������� ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpadNapr ��� ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r� poz� 1112 ze zm�) PrUSAdm �������� ustawa z 25.2.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP ��������������� ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm. PrWod �������������� ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) PrZamPubl ������ ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz� 907) RadPrU ������������ ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm�) RadTelU ����������� ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz� 226 ze zm�) RPOU ���������������� ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SDGU ��������������� ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SNU ������������������ ustawa z 23.2.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499) TKU ������������������� ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm�) Wykaz skrótów XI TSU ������������������� ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm�) VATU ����������������� ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) WłLokU ����������� ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm�) WypadkiU �������� ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) ZasiłkiU ����������� ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) 1.2. Rozporządzenia AdnotR ������������� rozporządzenie MI z 14.6.2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowo- dach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) CentrInforR ������ rozporządzenie MS z 15.10.1997 r. w sprawie ustroju i organizacji cen- tralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893 ze zm.) DokR ���������������� rozporządzenie Prezesa RM z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów dokumen- tów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) OpłatyR ������������ rozporządzenie MS z 19.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumen- tów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. Nr 247, poz� 1812) OpłatyZastR ���� rozporządzenie MS z 30.12.1997 r. w sprawie wysokości opłat za informa- cje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Za- stawach Rejestrowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) ProwRejR ��������� rozporządzenie MS z 30.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądo- wego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 273, poz� 1616 ze zm�) RejZastR ����������� rozporządzenie MS z 15.10.1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892 ze zm.) Wykaz skrótów XII UOInforKRSR �� rozporządzenie MS z 27.12.2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Cen- tralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania ko- pii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiają- cych ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U. Nr 297, poz. 1760) WpisR ��������������� rozporządzenie Prezesa RM z 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238) 2. Czasopisma AUWr ��������������� Acta Universitatis Wratislaviensis Biul� SN ������������ Biuletyn Sądu Najwyższego Dz�U� ���������������� Dziennik Ustaw GP ��������������������� Gazeta Prawna GSP ������������������� Gdańskie Studia Prawnicze KPP ������������������� Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS �������������������� Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ������������������ Monitor Prawniczy MoPod �������������� Monitor Podatkowy MP �������������������� Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” MSiG ����������������� Monitor Sądowy i Gospodarczy NP ��������������������� Nowe Prawo NPN ����������������� Nowy Przegląd Notarialny OSA ������������������ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ����������������� Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN ������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych OSNC ��������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNC ZD �������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNCK ������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP ������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNP ���������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG ������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP ������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ������������ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ������������������ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A �������������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal� �������������������� Palestra PiP ��������������������� Państwo i Prawo PiZS ������������������ Praca i Zabezpieczenie Społeczne Wykaz skrótów XIII POP ������������������� Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPH ������������������ Przegląd Prawa Handlowego Pr� Sp� ��������������� Prawo Spółek Pr�Bank �������������� Prawo Bankowe Prok� i Pr� ��������� Prokuratura i Prawo PS ���������������������� Przegląd Sądowy PUG ������������������ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R� Pr� ����������������� Radca Prawny Rej� �������������������� Rejent RPE ������������������� Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ���������������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp� ������������� Rzeczpospolita SC ���������������������� Studia Cywilistyczne SP ���������������������� Studia Prawnicze TPP ������������������� Transformacje Prawa Prywatnego Wok� ����������������� Wokanda ZN IBPS ����������� Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 3. Inne skróty CEIDG �������������� Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej MS ��������������������� Minister Sprawiedliwości Nr ���������������������� numer NSA ������������������ Naczelny Sąd Administracyjny ORA ������������������ Okręgowa Rada Adwokacka post� ������������������� postanowienie poz� ������������������� pozycja r� ������������������������ rok RM �������������������� Rada Ministrów RPD ������������������ Rzecznik Praw Dziecka RPO ������������������� Rzecznik Praw Obywatelskich SIWZ ����������������� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SN ��������������������� Sąd Najwyższy t�j� ���������������������� tekst jednolity TK ��������������������� Trybunał Konstytucyjny TS ���������������������� Trybunał Stanu uchw. ����������������� uchwała w zw� ���������������� w związku WSA ����������������� wojewódzki sąd administracyjny wyr� ������������������� wyrok ze zm� ��������������� ze zmianami zł ����������������������� złoty Wykaz skrótów Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą 1. kary: a) wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, b) skazanie ulega zatarciu na wniosek skazanego, c) sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Odp.: a, art. 4 § 4 w zw. z art. 106 KK 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn, który został objęty prawomocnym wyrokiem orze- kającym karę bezwzględnego pozbawienia wolności, nie jest już zagrożony taką karą, sąd: a) z urzędu zamienia orzeczoną karę pozbawienia wolności na karę grzywny lub karę ogra- b) na wniosek skazanego może zawiesić warunkowo wykonanie orzeczonej kary pozbawie- niczenia wolności, nia wolności, c) na wniosek skazanego może zamienić orzeczoną karę pozbawienia wolności na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Odp.: a, art. 4 § 3 KK 3. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestęp- stwa, stosuje się ustawę nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o uznaniu ustawy za „względniejszą” decyduje (-ją): a) tylko surowość kary, b) tylko przepisy o nadzwyczajnym obostrzeniu kary, c) surowość kary oraz przepisy o nadzwyczajnym obostrzeniu kary. Odp.: c, wyr. SN z 4.6.2004 r., III KK 125/03, KZS 2005, Nr 3, poz. 14 4. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z przepisu art. 2 KK, który stanowi, że: „od- powiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi” wynika, że: a) mamy do czynienia z tzw. przestępstwem indywidualnym, b) sprawca wobec dobra chronionego normą zajmuje pozycję gwaranta zapobiegnięcia skutkowi, c) obie odpowiedzi są poprawne. Odp.: c, wyr. SN z 22.11.2005 r., V KK 100/05, KZS 2006, Nr 7–8, poz. 37 2 5. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dla przyjęcia konstrukcji przestępstwa ciągłego przewidzianej w art. 12 KK wystarczająca jest: a) zarówno jednorodzajowość poszczególnych czynów, tożsamość przedmiotu zamachu, jak i popełnienie ich w krótkich odstępach czasowych oraz wykazanie z góry powziętego zamiaru, b) zarówno jednorodzajowość poszczególnych czynów, tożsamość przedmiotu zamachu, jak i popełnienie ich w krótkich odstępach czasowych, c) jednorodzajowość poszczególnych czynów popełnionych w krótkich odstępach czaso- wych. Odp.: a, art. 12 KK; post. SN z 25.5.2006 r., III KK 91/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1110 Jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy ko- 6. rzyść majątkową osiągnął, sąd może wymierzyć grzywnę także obok kar/kary: a) tylko ograniczenia wolności, b) tylko pozbawienia wolności, c) pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności. 7. Zgodnie z Kodeksem karnym środkami karnymi nie są: a) obowiązek naprawienia szkody, b) obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, c) pozbawienie praw opiekuńczych. Odp.: b, art. 33 § 2 KK Odp.: c, art. 39 pkt 5 KK a contrario Sąd może orzec środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych za przestęp- 8. stwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie: a) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, b) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 2. Odp.: a, art. 40 § 2 KK Sąd może orzec środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych w razie ska- 9. zania sprawcy za przestępstwo: a) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, b) zabójstwa popełnionego w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, c) zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnie- niem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Odp.: b, art. 40 § 2 w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 KK; wyr. SN z 27.12.2001 r., V KKN 289/00, Legalis 10. Sąd może orzec nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: a) w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę osoby najbliższej, ciwko osobie najbliższej, b) w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy prze- c) w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Odp.: b, art. 41a § 1, art. 41a § 2 KK a contrario Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 11. Określając zakaz zbliżania się do określonych osób: 3 a) sąd może wskazać odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować, b) sąd wskazuje odstępy czasu, w jakich skazany ma obowiązek zgłaszać się do Policji lub innego wyznaczonego organu, c) sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować. 12. Zakaz wstępu na imprezę masową: Odp.: c, art. 41a § 4 KK a) nie dotyczy meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) nie dotyczy tylko meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) dotyczy również meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową lub pol- ski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Wskaż, które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe: Odp.: c, art. 41b § 2 KK a) Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w ra- zie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych, b) Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych obejmuje uczest- nictwo w loteriach promocyjnych, c) Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w ra- zie skazania za przestępstwo popełnione w związku z udziałem w grach hazardowych. Odp.: b, art. 41c § 1 KK 14. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego osobą uczestniczącą w ruchu jest: a) tylko osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, b) osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, a także osoba prowadząca rower, c) osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, a także osoba prowadząca rower, pieszy czy pasażer. Odp.: c, wyr. SN z 21.11.2001 r., III KKN 281/01, Legalis 15. W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpie- czeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji oraz jeżeli była ona w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegła z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177, sąd: a) orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, b) orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, c) może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Odp.: a, art. 42 § 2 KK 16. Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach ha- zardowych orzeka się: a) w latach, od lat 2 do 6, b) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od lat 2 do 6, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 4 17. Środek karny w  postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z  po- krzywdzonym orzeka się: a) w latach, od roku do lat 15, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, b) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od roku do lat 10. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 18. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi orzeka się: a) w latach, od roku do lat 10, b) w latach, od roku do lat 15, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 19. Sąd, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, orzekł wobec skazanego także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres roku i 6 miesięcy: a) orzeczenie środka karnego jest prawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10, się w latach, od lat 2 do 6, b) orzeczenie środka karnego jest nieprawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka c) orzeczenie środka karnego jest nieprawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10. Odp.: c, art. 43 § 1 KK; wyr. SN z 8.12.2003 r., III KK 75/03, Prok. i Pr. 2004, Nr 4, poz. 1 20. Brak jest w Kodeksie karnym możliwości orzeczenia środka karnego w postaci zaka- zu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych: a) na zawsze, b) w rozmiarze 6 lat, c) w rozmiarze 10 lat. 21. Wskaż zdanie prawdziwe: Odp.: a, art. 43 § 1, art. 41b KK a) Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, b) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących pośrednio z przestępstwa, c) Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. 22. Wskaż zdanie prawdziwe: Odp.: c, art. 44 § 1 KK a) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, b) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, c) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Odp.: b, art. 44 § 2 KK Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 23. Wskaż zdanie prawdziwe: 5 a) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, b) Sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popeł- nienia przestępstwa, c) Sąd może orzec przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Odp.: b, art. 44 § 2 KK 24. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku: a) orzeka nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa, b) może orzec przepadek równowartości przedmiotów, c) może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Odp.: c, art. 44 § 3 KK 25. W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, po- siadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów: a) sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka ich przepadek, b) sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie może orzec ich przepadek, c) sąd orzeka ich przepadek. Odp.: a, art. 44 § 6 KK 26. Jeżeli przedmioty, które służyły do  popełnienia przestępstwa, stanowią współwła- sność sprawcy: a) orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału, b) można orzec przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału, c) orzeka się ich przepadek tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Odp.: a, art. 44 § 7 KK 27. Jeżeli, w razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarza- nia, posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmio- tów, wymienione przedmioty nie stanowią własności sprawcy: a) sąd orzeka ich przepadek, jeżeli nie podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, b) sąd tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie może orzec ich przepadek, c) sąd może orzec ich przepadek. 28. Wskaż zdanie fałszywe: Odp.: b, art. 44 § 7 KK a) W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posia- dania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd o ich przepadku orzeka obligatoryjnie, b) W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posia- dania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka ich przepadek, c) Objęte przepadkiem przedmioty przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą wyda- nia wyroku. Odp.: c, art. 44 § 8 KK 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: