Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 006608 20291548 na godz. na dobę w sumie
Komitety rad nadzorczych - ebook/pdf
Komitety rad nadzorczych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 172
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2099-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem książki jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu najbardziej powszechnych zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. Omówiono regulacje istniejące w Polsce, ale przedstawiono też problem w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych.

Szczegółowo omówiono następujące obszary tematyczne:

Treść uzupełnia przykładowy regulamin komitetu audytu.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ładem korporacyjnym i rynkami finansowymi. Będzie doskonałym źródłem wiedzy dla praktyków: zarządzających, członków rad nadzorczych, uczestników polskiego rynku kapitałowego, a także studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Ostatnie dziesięciolecie to okres, w którym nastąpił ogromny postęp we wszel- kiego rodzaju regulacjach dotyczących ładu korporacyjnego. Zmiany w syste- mach ładu korporacyjnego dotyczą zarówno gospodarki w skali globalnej, jak i gospodarek poszczególnych krajów. Jedną przyczyną intensyfikacji działań reformatorskich w zakresie ładu korporacyjnego jest niewątpliwie rozwój ryn- ków finansowych. W gospodarce wolnorynkowej rynki finansowe są ważnym motorem rozwoju i wzrostu bogactwa zarówno całych narodów, jak i poszcze- gólnych obywateli. Uczestnikami rynków finansowych są różne grupy aktorów, które dążą do maksymalizacji swojego własnego bogactwa. Niedoskonałości w kontraktach zawieranych pomiędzy aktorami rynków finansowych mogą prowadzić do niewłaściwego podziału bogactwa na rzecz jednej grupy aktorów kosztem drugiej. Ostatnie skandale i kryzysy finansowe są przykładem tego zjawiska. Ład korporacyjny jako system powinien równoważyć oczekiwania różnych aktorów i ich samolubne zachowania. Jest to więc dynamiczny układ, który – wprowadzony w stan nierównowagi – będzie się zmieniał, osiągając z czasem pozorny stan względnej równowagi do czasu, gdy kolejne skandale lub kryzysy ponownie ujawnią kolejne stany nierównowagi. Wydarzenia ostatniego dzie- sięciolecia wskazały na istotny stan nierównowagi w dostępie do informacji o faktycznych działaniach zarządzających przez pozostałych aktorów rynków fi- nansowych. Dlatego jesteśmy naocznymi świadkami wzrostu regulacji mających na celu poprawę dostępu do informacji o spółce, w tym informacji finansowych, ale także poprawę jakości przekazywanych informacji oraz możliwości doko- nywania lepszych porównań przez inwestorów wybierających między różnymi projektami inwestycyjnymi. Wysiłki reformatorskie w zakresie funkcjonowania rad dyrektorów/rad nadzorczych dążące do zwiększenia skuteczności działania rady wpisują się w działania zmierzające do osiągnięcia nowego stanu względnej równowagi. Jednym z ważnych elementów reform dążących do podniesienia efektywności rady dyrektorów/rady nadzorczej są zmiany w regulacjach (zarówno zasadach 12 Wstęp dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego, jak i w twardym prawie) dotyczące komitetów powoływanych przez radę spomiędzy swoich członków. Komitety te mają wspomagać radę w nadzorze nad najistotniejszymi obszarami działal- ności spółki, a szczególnie tam, gdzie mogą się pojawić konflikty interesów pomiędzy zaangażowanymi aktorami. Rady mogą powołać różne komitety, choć w praktyce gospodarczej najczęściej występują: komitet audytu, komitet wynagrodzeń i komitet nominacji. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. W cen- trum uwagi autorów znalazły się przede wszystkim te, które są najszerzej rozpowszechnione. Ambicją autorów było nie tylko omówienie istniejących regulacji w Polsce, ale też przedstawienie problemu w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i istniejących rozwią- zań w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych. Opracowanie zostało podzielone na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter ogólny. Wprowadza czytelnika w tematykę rad dyrektorów/rad nadzorczych i skupia się na ogólnych zagadnieniach skuteczności tego orga- nu, szczególnie akcentując koncepcję niezależności członków rady. Rozdział pierwszy zawiera także krótkie omówienie roli komitetów w radzie dyrektorów/ radzie nadzorczej oraz praktykę powoływania komitetów w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Rozdział drugi i trzeci obejmują zagadnienia związane z tworzeniem i funk- cjonowaniem komitetu audytu. Najpierw został przedstawiony proces rozwoju regulacji w tym zakresie na świecie i w Polsce, a w kolejnym rozdziale zapre- zentowano wyniki prowadzonych badań empirycznych dotyczących diagnozy stanu rozwoju komitetów audytu i ich skuteczności w Polsce. Kolejne dwa rozdziały (czwarty i piąty) obejmują zagadnienia związane z komitetami nominacji i wynagrodzeń. Sposób prezentacji tych zagadnień obejmuje omówienie rozwoju oraz obecnego stanu regulacji na świecie i w Pol- sce. W rozdziale czwartym, dotyczącym komitetu nominacji, zidentyfikowane zostały czynniki stymulujące jego tworzenie. Scharakteryzowano jego podsta- wowe zadania, sposób działania, a także określono profile członków komitetu nominacji. Rozdział ten kończy charakterystyka dynamiki rozwoju instytucji komitetu nominacji w praktyce. W rozdziale piątym, koncentrującym się na zagadnieniach związanych z komitetem wynagrodzeń, omówiono czynniki determinujące konieczność tworzenia komitetów. Ponadto dokonano przeglądu wytycznych regulacji mię- dzynarodowych oraz polskich doprecyzowujących rolę, zadania i wymagania stawiane przed komitetami oraz ich członkami. Wstęp 13 W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badań ilościowych, których celem było określenie wpływu funkcjonowania komitetu audytu na wartość przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone w krajach, gdzie komitety audytu funkcjonują od dłuższego czasu, potwierdzają, że taki wpływ faktycznie wystę- puje. Uczestnicy rynku doceniają zapewnienie o wiarygodności sprawozdań finansowych, jakie daje efektywny komitet audytu. Ostatni, podsumowujący rozdział omawia kierunki rozwoju systemu ładu korporacyjnego i najważniejsze zagadnienia w tym zakresie, związane ze zwiększaniem skuteczności działania rady nadzorczej. W załącznikach, dzięki uprzejmości Kancelarii Prawnej GESSEL KOZIO- ROWSKI, umieszczono przykładowy regulamin komitetu audytu, a dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID) „Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce”, które zostały opracowane przez ACCA Poland z inspiracji i przy współpracy PID. Projekt ten nie mógłby być zrealizowany bez środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant własny pt. ,,Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzor- czych: doświadczenia polskie i zagraniczne”, nr projektu N N115 039235) oraz bez wsparcia Akademii Leona Koźmińskiego. Niezwykle cenne okazały się wskazówki recenzentów opracowania: prof. dr. hab. Stanisława Rudolfa i prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka, oraz prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego. Dziękujemy także panelistom i uczestnikom konferencji „Raport o Corporate Governance”, zorganizowanej w 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego, za cenne informacje i dyskusje, które wzbogaciły przy- gotowywane opracowanie. Szczególne podziękowania składamy członkom rad nadzorczych spółek notowanych na WGPW, którzy zgodzili się poświęcić swój cenny czas i podzielić się z nami swoim ogromnym bagażem doświadczeń w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych i komitetów w nich działających. Osobne podziękowania składamy Michałowi Skerczyńskiemu za pomoc administracyjną przy pisaniu opracowania. Książkę kierujemy do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zwią- zanymi z ładem korporacyjnym i rynkami finansowymi. Mamy nadzieję, że opracowanie będzie źródłem wiedzy dla praktyków: zarządzających, członków rad nadzorczych, uczestników polskiego rynku kapitałowego, studentów kie- runków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i finansów oraz wszystkich zainteresowanych gospodarką. Autorzy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komitety rad nadzorczych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: