Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00590 011025 22975387 na godz. na dobę w sumie
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce - książka
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce - książka
Autor: Liczba stron: 1064
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1379-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdobądź niezbędną wiedzę, aby tworzyć profesjonalne publikacje!

Przygotowanie profesjonalnej i wyjątkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej publikacji wcale nie jest łatwe. Może dlatego umiejętności te są obecnie bardzo pożądane na rynku pracy. Jednak współczesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze narzędzia poligraficzne dają możliwość stworzenia niepowtarzalnej i doskonałej technicznie pracy nawet początkującym grafikom i operatorom DTP. Aby móc wykorzystać tę szansę, należy najpierw dokładnie poznać narzędzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno pomoże Ci ta książka -- prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programów graficznych i zagadnień poligrafii.

Książka 'Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce' to wyjątkowy podręcznik, opisujący nie tylko funkcje i narzędzia dostępne w przedstawionych programach, ale także zagadnienia związane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji do druku. W związku z tym stanowi niezastąpiony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby szybko i bez problemu poznać zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej opracowania na potrzeby drukarni -- tak aby gotowy produkt był zgodny z oczekiwaniami odbiorcy. Korzystając z tej książki, można dowiedzieć się, jak stworzyć ulotkę reklamową lub wielostronicowy katalog, a także poznać podstawowe narzędzia i tajniki poligrafii.

Teraz także Ty możesz zostać specjalistą DTP i tworzyć profesjonalne publikacje!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce Autor: Pawe³ Zakrzewski ISBN: 83-246-1379-X Format: 168x237, stron: 1064 Zdob¹dŸ niezbêdn¹ wiedzê, aby tworzyæ profesjonalne publikacje! • Jak skutecznie retuszowaæ zdjêcia? • Jak tworzyæ œcie¿ki i obiekty wektorowe? • Jak przygotowaæ publikacje do druku? Przygotowanie profesjonalnej i wyj¹tkowej ulotki reklamowej, informatora czy innej publikacji wcale nie jest ³atwe. Mo¿e dlatego umiejêtnoœci te s¹ obecnie bardzo po¿¹dane na rynku pracy. Jednak wspó³czesne oprogramowanie komputerowe oraz najnowsze narzêdzia poligraficzne daj¹ mo¿liwoœæ stworzenia niepowtarzalnej i doskona³ej technicznie pracy nawet pocz¹tkuj¹cym grafikom i operatorom DTP. Aby móc wykorzystaæ tê szansê, nale¿y najpierw dok³adnie poznaæ narzêdzia przydatne przy takiej pracy. W tym na pewno pomo¿e Ci ta ksi¹¿ka — prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu programów graficznych i zagadnieñ poligrafii. Ksi¹¿ka „Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce” to wyj¹tkowy podrêcznik, opisuj¹cy nie tylko funkcje i narzêdzia dostêpne w przedstawionych programach, ale tak¿e zagadnienia zwi¹zane z profesjonalnym przygotowaniem publikacji do druku. W zwi¹zku z tym stanowi niezast¹piony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby szybko i bez problemu poznaæ zasady edycji i tworzenia grafiki oraz odpowiedniego jej opracowania na potrzeby drukarni — tak aby gotowy produkt by³ zgodny z oczekiwaniami odbiorcy. Korzystaj¹c z tej ksi¹¿ki, mo¿na dowiedzieæ siê, jak stworzyæ ulotkê reklamow¹ lub wielostronicowy katalog, a tak¿e poznaæ podstawowe narzêdzia i tajniki poligrafii. • DTP i grafika komputerowa • Adobe Photoshop • Narzêdzia retuszu i selekcji • Warstwy, przekszta³cenia i monta¿e • Wykorzystanie obiektów inteligentnych • Praca z tekstem • Korekcja barw i efekty specjalne • Adobe Illustrator • Tworzenie i edycja obiektów wektorowych • Zaawansowana edycja œcie¿ek • Maski, zniekszta³cenia i transformacje • Adobe InDesign • Style akapitowe, znakowe, obiektowe i tabel • Przygotowanie publikacji do druku Teraz tak¿e Ty mo¿esz zostaæ specjalist¹ DTP i tworzyæ profesjonalne publikacje!   34565789 :; =  !!? @ ! #$ $!$ (!)* +# , !$ ()- #.(,! !/ 0 $12 $!?=A. $1 B =C F !!? ** +,$ =)C DE# =C     W XYZ[Z]^W_`WaS606/S67(V(76*M3-.,+(M32*bE* 3((( ( ( FS(,6cB 96CF (Td XYZ[Z]^Wm`WaS606/S67(V(52I05 (582/(2.08/*8(d;N ( ?62*+/03,+(*(726123,8(e2 E1.(T; ( fE6=.(aS606/S67()2.30 g.(U8 0.(N(QQ ( j32*bE* 3(2.08/*8( ( FS(67F-.(d;O ?6,780.269.(6EFS8E*3M .( (2*.s= .M .(/+B9.05 (dG; ( ! #$ ( )*+,(-./0(123453(56,780.2693:(;; ( 23453(9.5062693(3(123453(= 0,37693(;; ( ?/*03@0A(9 .B56CD( (26*E* .BF*6CD(6=23*8(;G ( H2+=+(56B62I9(6=23*8(;J ( K32*LE*3M .(56B62.,(NO ( P/039 .M 3(56B628(9(E658,.MF .(NQ ( R62,30+(7B 5I9(1234F*M+FS(GT ( U52I0+(5B39 308269.(V(76E/0393(9+E3-M.-(723F+(GJ ( a2*.1BLE3253(F*+(F.M028,(*32*LE*3M 3:(T; ( fE6=.(e2 E1.()UN(9(72350+F.(TG ( h523M(726123,8(aS606/S67(QQ ( a3B.03(H66B/(ij32*bE* 3k(l; W ( n.08/*(,3M83BM+(d;O ( n.08/*(E26=M+FS(E.03B ( (320.o350I9(d;Q ( j32*bE* 3(3806,30+F*M.(V(4B02+(9/76,313-LF.(8/893M .(320.o350I9((dNO ( P/893M .(*,32/*F*.5( (9/0b7M+(2.08/*(0932*+(dNT ( P/893M .(*,32/*F*.5( (E.o.50I9(/5I2+(dNQ ( H932*(-35(*(c82M3B3(dNJ ( P/893M .(.o.508(F*.296M+FS(6F*8(dOO     ( p6E+453F-3(56B628(6F*8(dOG ( ?6B62+(-35(*(=3-5 (V(767239 3M .(M3/+F.M 3(56B62I9(6=23*8(dOT ( nbF*M3(562.5F-3(C9 30.@( (F .M (dOl ( P/893M .(/*8,8(F+o269.16(623*(320.o350I9(56,72./- (qah (dGr ( 8 ( 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 )*+,+-./(01(2345463478986:; = 8=?@6888 6ABA=CD 8 8E;C FGF G8HIJ )*+,+-./(f1(234546347898EG@65E;g888 7@:A=6:5GNCAF G8 8T4F5GSA8WJh KG@:LM: G86ABA=CD 8 8E;C FGF G8:85NG8HIO E4@:AF A8F4EAZ48M4=?TAF5?8WOX 2@GCG8:8EG@65EGT 8WOW P;C FGF A84 A=5QE8487@465;C38=6:5GN5GC38HIR P;C FGF A8:N4S4F;C384 A=5QE848DAMF4B 5;T8=4B4@:A8HIU VG:FGC:GF A8:N4S4F;C384 A=5QE8FG8DAMF4B 5;T85BA8WXH YGZ C8[@G6A@844B8]YGZ C:FG8Z?T=G^8WXW _S;C A8`B5@G8[a5@GC58]P;M: AB^8WXJ b? C=8YG6=8]c:; =G8TG6=G^898F A:E;=NA8T4SB E4dC 8:G:FGC:GF G8WHH 2G5368]eC AS= ^8985E4@:;T;8dC AS= 8EA=54@4EA8WHR _S;C A874BACAF G8KAE8i4C?TAF58]K4E;^8WOX P;=4@:;65GF A8EG@65E88WOW E4@:AF A8EG@65E8WOI P;7ANF GF A8=4B4@AT8WjH 2@465A8T4F5GSA8 87@:A=6:5GNCAF G8EG@65E8Wjj P;=4@:;65GF A84 A=5QE8 F5AB ZAF5F;C3898cTG@58k DAC58WUI 2@465A87@:;=NGM;8T4F5GS;8EG@65E4E;C38WIO Y4F5GSA8:8E;=4@:;65GF AT8TG6A=8EG@65E8WhJ 2@GCG8:85A=65AT8JXX c5;BA8 8=4T74:;CDA8EG@65E8JXh 2@4DA=54EGF A8@QSF;C387465GC 8M4=?TAF5?8 88 :G874T4Cl87GBA5;8mG;A@8n4T768]o4T7p8EG@65E^8JHO P;=4@:;65GF A84 A=5QE8Ji8JHU VG@:lM:GF A8E AB=4dC l8M4=?TAF5?8JWJ qlC:AF A8EG@65E8 8:G7 68ArA=5QE87@GC;8JJH        ! #$ ! #$ ( )*+,+-./(01(234546347898:4; := ?8@?;A888 8 B8 C :5D867 = ?EF 8GGH ( )*+,+-./(e1(fEEZ65;?54;898 :;?F888 8 B8F?;MPLMB?87;4U;?QZ8WdG ( )*+,+-./(i1(fEEZ65;?54;8985A4;M FB 888 8 B8 LD= ?84@B :5YA8A :54;4AD=38WRH 8 I4; := ?8@?;A8GGJ 8 KD:4;MD65?FB 8[E5;YA8L485A4;M FB?8 C :5YA867 = ?EFD=38GTJ 8 K7;4A?LM FB 8A8NAB?58U;?[:B8A :54;4A 8WdW 8 aA4;M FB 87;465D=38:6M5?j5YA8WRJ 8 K7;4A?LM FB 8A8NAB?58:4; := B8@?;A8GGJ 8 O?;MPLMB?8L487;?=D8M8:4E4; Q8B8:4F5;?65 Q8GGR 8 S?:6DQ?EF 8F?C?;@B FB 8GGT 8 SBFBQ?EF 8F?C?;@B FB 8GGT 8 2;M UEVL8F?;MPLMB8:4; :5D8GWX 8 I4; := ?874MB4QYA8 ?6F4N=B8B8:4F5;?65Z8GHG 8 I4; := ?8@?;A8GJG 8 I4; :5?87ZF:54A?898Q4LD[:?= ?8AD@;?FD=384@6M?;YA84@;?MZ8GX 8 KD:4;MD65?FB 8A?;65A85D7Z8]L Z65Q F58^?D ;68_K?;65AD8:4; :=D F `8GT 8 aA4;M FB 8 C :5YA867 = ?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8GTJ 8 b4L?A?FB 8 C :5YA867 = ?EFD=38M?874Q4=V8[E5;YA8GT 8 c?7B68 C :5YA87;?=D8WdX 8 aA4;M FB 8F4A U48L4:ZQ F5Z8WdH 8 g:;?Fh87?E 5D8B8F?;MPLMB?8WdR 8 2;M UEVL8F?;MPLMB8A87?E =B 8a44E68_O?;MPLMB?`8WXd     8 2;M 65;M k8;4@4=M?88WRJ O?L?A?FB 8:4E4;YA8N=B l:4Q8B84@B :54Q8WR 8 24LUEVLh8M?MF?=M?FB h8:47B4A?FB 8B8U;Z74A?FB 84@B :5YA8W\ 8 G ( G ( G ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( HIJKJLMNGOPGQ R,-B.-*B(S(@B.2.(?0(?+3C25.=5((( 5(-06,-0=(EET HIJKJLMNG]^PGQ R,-B.-*B(S(?../. ,*/. .((( 0+123.(_250`06(5(0a06-1(:bb HIJKJLMNG]]PGQ R,-B.-*B(.(,@B./.(+BR6R(T[E Q=@*B-(?+3CU(5(VB.W6(45-=.@*/12X(EEY c.,65d(? 506,?-.D20 5.(5(-B. ,a*B=.230(:b8 )B?1V*-*/. 50(@B.21(+*(+BR6R(T[: )*+,-./*/.(0+123.(*4506-7/(89: ;1,*/. 50(5(=. */. 50(?.(@*=*2A( .B?C+?5(*D7/06(5(@C+?0 (EF: Z16*B?1,-. 50(?+3CU(EEY Q=@*B-(@ 567/(45-=.@*/12X(EE9 Z@B*/.+?. 50(5(0+123.(-06,-R(EY[ ../. ,*/. .(@B.2.(?(-06,-0=(:F: c.,6.(*+25 . 5.(S(e 5@@5 V(c.,6(:b8 c.,6.(@B?0?B*2?1,-*_25(S(f@.25-1(c.,6(:b9 g/*B?0 50(=.,65(@B?0?B*2?1,-*_25(:8h ). 0-.(gB. ,@.B0 21(i)B?0?B*2?1,-*_Uj(:8F Z16*B?1,-. 50( .B?C+?5(-B. ,a*B=.235(_250`06((:8: )B?06,?-.D20 5.(VB.W65(?.(@*=*2A(@* 020k(?(,06235(l m0 *@0(n5,-*B-( (( i 506,?-.D20 50(?(/16*B?1,-. 50=(a*B=1j(:ET o50?/16D0(=*` 5/*_25( .B?C+?5.(p5m0().5 -((iq6-1/ 0(=. */. 50j(::8 n*@.,*/. 50(6* *B7/(?.(@*=*2A(p5m0(e* *B(ir* *B(.6-1/ 1j(:T9 Z16*B?1,-. 50(W -B7/(5(0a06-7/(:9b )*? .30=1(@B*20,(+BR6R(T[: ../. ,*/. 0( .B?C+?5.(0+1213 0(@B*VB.=R(Q R,-B.-*B(.(+BR6*/. 50(TF8        ! #$ F GHIJIKLMFNOPFQ@9A-, @(R(71420/*S0((( +2*/1=,/0(T/,*?(9U8(;VW ( F GHIJIKLMFN]PFQ@9A-, @(R(+71-?*/0((( ( +2=0 7?7/*@,*(+3[B,4*56,(^_E F GHIJIKLMFNfPFQ@9A-, @((( ( R(1743SA@?0(/,AB7-?27@,57/A(^^D ( 87=@*6AS0(Q@9A-, @(;VX ( 82=0 7?7/*@,A(+27-?A6(+3[B,4*56,(^_ ( U/72=A@,A(27=4c*1g/A4(^^V ( `7=S,A-=5=*@,A(ABASA@?g/(@*(-?27@,A(hWD ! #$ ( )*+,-./01234(+2*50(6*47(89:(; ; ( 82=0 7?7/*@,A(+B,43(8C(;DE ( )*1*@,*(,(S7YB,/7T5,(+27 2*S3(Q@9A-, @(;VX ( U/72=A@,A(@7/A 7(1743SA@?3(;VV ( 87=@*6AS0(+2=A-?2=AZ(27[75=(+27 2*S3(Q@9A-, @(;;W ( U/72=A@,A(1743SA@?3(^_ ( `7=+75=0@*S0(+2*5a(=(?A4-?AS(^_; ( QS+72?( 2*b4,(,(+2*5*(=(@,(^XV ( 82=A4-=?*c5A@,*(2*SA4( 2*b5=@05d(,(?A4-?7/05d(^ ; ( e3136AS0(+27-?0(1743SA@?(R(3B7?4*(2A4B*S7/*(^;D ( 82=0 7?7/*@,A(-?27@(27=4c*17/05d(^^V ( C?27@0(/=7257/A(^hX     ( e,[B,7?A4*(^hE ( 8*BA?*(8* A-(iC?27@0j(^hV ( U/72=A@,A(S*4,A?0(1743SA@?3(h_E k0+Ac@,*@,A(S713cg/(=*/*2?7T5,(hXD ( XYZ[[]^_X`abXK/L,601/(B(C2E 1 5 -./0,(= (=2O4O((( ( 0(-6CHcC2.@.(E(C2 12.7,7(d@2 *.5(8R8 mnZoZp][XgegP X ( )*+,-./0,(12.340(5,465,7(89: ( ?..-./6 -./.(,= @A.(B(65 +,(.4.C05 -,D((( ( E/.4 -,D( *0,45 -,(0(5.*,+(8F: ;2E 1 5 -./0,(C2.@ (= (=2O4O(8Me ( ?.C06(0(,46C 25(CO*+04.@A0(889 ( f 4 2E 65./0,(C2 12.7O(d@2 *.5(gee9 ( ; =65.- -,(7,5 = ( *+,-./0.(12.340(898 ( G =E.A,(65 +H-(= 65IC/ @J(-(K/L,601/(8FM ( N- 2E,/0,(0(- 4 2E 65./0,(65 +H-(.4.C05 - @J(8F8 ( N- 2E,/0,(0(,= @A.(65 +O(E/.4 -,1 (8PP ( N- 2E,/0,D(,= @A.(0(OQ @0,(65 +H-( *0,45 - @J(8P8 ( N- 2E,/0,(5.*,+(0(0@J(65 +,(8:R ( ;2.@.(-(52 *0,(S5 2 (T=05 2(UT= 5 2(-V54H-W(8RR ( f,2 34.@A.(8Mg ( ; =1+V= (- Ah@0 -,(B()O5CO5(Uf Ah@0,W(8M: ( ; =1+V=(2 E*.2-0,i(0(+0705H-(/.j.2*0,/0.(8MM ( ; =1+V=(C2E,E2 @E 65 h@0(0(C2E,/04./0.(88e ( ?.+,-40(88g ( N- 2E,/0,(C.40,5O(B(;.@4.1,(U;.40,5W(889 ( ?.C06(C2.@ (-(j 27.@0,(T;SD(;S(0(;Lk(88R ( l.2EI=E0.(C2E 1 5 -./0.(= (=2O4O(gee9 (        ! #$ 0(3?3:)*(783; 12@3AB ()*+(,-./.01234(56-)-76-8( 9(:-,3:; 1(=1, (              !         !   #   !  $  #  $  $ ; = ?@ABCDB=E FGHIJKLMNOPNQJQRJPKSQTIHNTUVPQWKHJ XYZ[]^_`a_Zb`c`YdeZ_feg`YaZ_hg`eY`^[idY`h`d_^b_jdc[^fhk]l`h_i_m`nZ_o\_` Ypqge[ZYb[nY`hbcrh_dk]l`h`qZhknYeYb_dc[p`qgasc\_]^c`iY`iZggt`uiqYbc[idcY` iYaZ_d[`YsYZk`nb_Z_deg^r`dc[`eksY`_eZ_]k^dk`bknsri`qgasc\_]^cv`_s[`e_j[`qYqZ_bdk` bkiZg`d_fh[^`qZ_]k`b`iZg\_Zdc`sga`d_`iYbYsd[^`iZg\_Z][t`wZ_]_`h`YsYZ[p`dc[` ^[fe`qZYfekp`h_i_dc[pv`^_`bc[s[`cddk]l`ihc[ihcd`jk]c_`bkp_n_`dc[]Y`bqZ_bk` c`iYxbc_i]h[dc_t`yY`nYZfh_v`^_Yxz`YibhYZYb_dc_`a_Zb`dc[`h_bfh[`h_s[jk`^[ikdc[`` Yi`nZ_o\_t`{`bc[sg`qZhkq_i\_]l`qYiYadc[`qZhknYeYb_d_`qgasc\_]^_`bknsri_`cd_]h[^` b`h_s[jdYx]c`Yi`fqYfYag`c`^_Yx]c`qZhknYeYb_dc_`q|ke`iZg\_Zfc]lv`ZYih_^g`gjke[nY` q_qc[Zg`c`}_Zav`qZ_]k`iZg\_Zh_v`h_feYfYb_dk]l`p_fhkd`]hk`e[]ldcc`iZggt ~gjkp`qZYas[p[p`qY]hreg^r][nY`nZ_o\_`^[fe`hbks[`Zjdc]_`qYpc€ihk`fqYfYa[p` YibhYZYbkb_dc_`a_Zb`d_`[_dc[`pYdceYZ_`c`d_`bkiZggt`YdceYZ`b`eZkac[`‚ƒ„` YZhkfe_`h[`…Zi|_`xbc_e|_v`eZ[`fqZ_bc_v`j[`YsYZk`bciY]hd[`d_`[_dc[`h_bfh[`fr` a_Zihc[^`jkb[`c`d_fk]Yd[t`†_`bkiZgg`dc[`p_`^gj`xbc_e|_v`bkYZhkfeg^[pk`^[ikdc[`}_Za€` b`]he[Z[]l`YsYZ_]l`y‡Xv`eZ_`dcnik`dc[`a€ihc[`e_`^_f_b_`c`d_fk]Yd_`^_`a_Zbk` qZ[h[deYb_d[`d_`pYdceYZh[t`ˆYv`dc[fe[ekv`a_ZihY`cfeYed_`Zjdc]_`c`b_ZeY`Y`dc[^`q_pc€e_zt` ‰_dcp`qZhkferqcpk`iY`pYiko\_]^c`YsYZb`c`YdeZ_feg`qZ_]kv`b_ZeY`h_i_z`fYac[` qke_dc[Š`^_c`[}[e`qZ_ndc[pk`Yfcrndrz‹`‰gq[|dc[`cd_]h[^`bknsri_`YaZ_hv`eZ[nY` ][s[p`^[fe`bc[Zdc[`qZh[ife_bcz`Zh[]hkbcfeYxzv`cd_]h[^`e_cv`eZk`p_`qYiYa_z` fc€`d_fhkp`sc[deYpt`{`qc[Zbfhkp`qZhkq_ig`fe_Z_pk`fc€`ghkf\_z`bc[Zd[` YibhYZYb_dc[`a_Zbv`_`YZ[]^_`YsYZb`p_`d_`][sg`fYZknYb_dc[`bciY]hdk]l` Yife€qfeb`Yi`Zh[]hkbcfek]l`c]l`YiqYbc[idcbt`{`iZgncp`qZhkq_ig`qYqZ_bc_dc_` Ynsd[^`^_Yx]c`hi^€z`dc[]Y`pdc[^fh[`hd_]h[dc[`p_`Z[_scfek]hdk`c`Zh[]hkbcfek`YsYZ` Yac[ebv`bc€fh[`Œ`Ynsdk`bknsri`qZ_]k`c`pc|[`is_`Y\_`YsYZkt`†c[`eZgidY`fYac[` bkYaZ_hczv`j[`b`Yag`qZhkq_i\_]l`bqZYb_ih[dc[`YZ[ek`a€ihc[`bkp_n_|Y`dc[]Y` cddk]l`hpc_dv`]lYz`Z[_schYb_dk]l`ekpc`f_pkpc`d_Zh€ihc_pct †c[fe[ekv`dc[`p_`h|Yek]l`Z[ng|`YZ[]^c`YsYZbv`eZ[`fqZ_bih_^r`fc€`b`\_jik]l` b_Zgd\_]lt`X_ji_`qZ_]_`^[fe`cdd_`c`bkp_n_`cdikbcig_sd[nY`qYi[^x]c_v`eZ[` gbhns€idc`^[^`]l_Z_e[Z`YZ_h`h_b_ZeYxzt`ˆkp`dc[pdc[^`pYjd_`Y[xscz`cs\_`h_f_i` i_^r]k]l`b`bc€fhYx]c`qZhkq_ib`dc[h|[`[}[ek`cv`]Y`b_jd[v`dc[n[d[Zg^r]k]l` qZYas[pb`b`iZggt`     {_ZeY`qYi[xscz`^[fh]h[`^[idrv`_`dc[hbks[`cfeYedr`fqZ_b€`iYek]hr]r`YZ[ek` YsYZbt`{`bc[sg`hake`bc[sgŽ`qZhkq_i\_]l`i[]kig^[pk`fc€`d_`bkacZ]hr`YZ[e€` q[bdk]l`}Z_np[deb`YaZ_hgv`h_hd_]h_^r]`^[`c`qYii_^r]`YiqYbc[idcp`pYiko\_]^Ypt` ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 defghigjekilkmfenokgkplqlfrskjkpltufevurs ; = ?@A? BCD@E F GHIJ@GC@KLEHMN O? ?@PQBCR@Q @S?=?RL TB@KLECA L B?QH@UCV=@Q @ GWN=?X@Y QBD@KLEHV=ZKBDH@O?@OEB N QB J@ L=?@F GQBCU@KLEHULECI@VB[@ NCU@KL HX@ ]@ B[MVE?PB@KLEHK OMW @QBC@D @D?G^B ?PBJ@AH@ @LCEF^= BC@KL BON? CR?@ Q P BC=^CQB @S?=?RL TB@UCOHQBC@PQBCR@Q @EOU[BF@AHN@EAH=@GWN=HX@Y E HE U@ @= MBD@ KLEHK OMF@ NH@?AL E@UCV=@KLECVH?QH@GWNBZX@_ =FL ^QBC@ @ BC^F@SL RDCQ= `@?AL EF@ QBC@VKL B @=?@G OQH`@KL?A^CDW @B@QBC@UCV=@N = C@O?@E F GCQB X@aLEHMN O? ?@ UFG@QBC BC^M @B^?PI@GWN=CR?@O?O Q @O?@PB Q@AFOHQMW J@M?^?LF@V D?`?OF@EH@ QBCA @Q O UC@BD@BCK^CUVEH@` L M=CL@B@QBC@AFOEB@Q VEH`@ Z=K^B ?PBX@b?@UCOQ M@ QBCEFKCNQBC@KL O X@cAL EH@K?OO QC@ HABWLECU@M?LCMUB@M?^?LW @E EHQ UZ@ HR^ZO I@ QBCQ =FL ^QBC@ @V HD@?LHRBQ ^QHDJ@QBCM?LHR? QHD@?=?ECQBFX w?LCMU @M?^?LW @D?GC@AHI@V=?V? Q @QBCE ^CGQBC@Q @M GOZ@ LV= [@O?MFDCQ=FX@ Y E HE U@?KCL UC@=CR?@=HKF@M?QBCEQC@VZ@K?OE V@= ?LECQB @D?Q= GH@ BC^? LV= ? H`J@ROEBC@K?VEECRW^QC@VMN O? C@K?`?OEZ@E@LWGQH`@K^BMW X@ w?LCMU @?V?AQH`@ LV= @K?E ^ @Q @O?K V? QBC@B@FUCOQ?^BCQBC@M?^?LW @ VEHV=MB`@C^CDCQ=W @M?DK?EHUBX@xQQHD@VK?V?ACD@M?LCM=H@?AL EF@UCV=@ KLEHR?=? QBC@E EQ ECQB @B@ KL? OECQBC@COHUB@ @ HAL QH@?AVE LX@yAH@CSCM=H@QBC@ AHNH@EAH=@EH=C^QCJ@ L=?@K?V= L I@VB[@?@OFGC@EDB[MECQBC@B@ =?KBCQBC@ML [OEB@= MBCR?@ E EQ ECQB X@z?VM?Q NHD@VK?V?ACD@= ?LECQB @VC^CMUB@O^ @K?=LECA@M?LCM=H@A L QCU@ UCV=@FGHBC@=LHAF@{|}~€‚ƒ€„…†‡ˆ‚€‰‚ƒ‚ŠX@‹ ^? QBC@E EQ ECQB @DB[MMBD@ K[OE^CD@?@QBC BC^MBD@V=?KQBF@MLHB @K?E ^ @S Q= V=HEQBC@UC@ =?KBI@B@FMLHI@UCR?@ ML [OEBCX@_BCMBCOH@O?O =M? Z@M?LCMU[@A L @EH@M?Q=L V=F@ KL? OE DH@= MGC@UFG@ K?@VKN VEECQBF@ VEHV=MB`@ LV= @KL?UCM=FX@]@=CQ@VK?VWA@ KL? OE?QC@D?OHTM UC@ O?=HEZ@UCOQ?ECPQBC@ NCR?@?AL EFX@z?VM?Q NHD@KLEHMN OCD@= MBCR?@OEB N QB @ UCV=@V=?V? QBC@Q @E M?ŒECQBC@KL @CV? =CU@MLEH CU@M?Q=L V=FX@yAH@FQBMQZI@ M?QBCEQ?PB@VKN VEE QB @?AL EF@B@E `? I@UCR?@ BC^? LV= ? Z@K?V= IJ@D?GCDH@ VM?LEHV= I@EC@ VK QB NH`@D?G^B ?PBJ@U MBC@?SCLFUZ@Q D@ LV= H@M?LCMHUQCX@w?LCM= @ KL? OE?Q @Q @ LV= `@=HKF@Ž|ƒ‰‘’€“‚‡‘”@„•‚”ƒ–‚€—”‘~‡’‚Š@O?DHP^QBC@ ?OOEB NFUC@Q @M GOZ@ LV= [@KL?UCM=FX ˜COQHD@E@BV=?=QH`@Q LE[OEBJ@M=WLC@FN = B @Q D@KL [@E@O?V=?V? QBCD@M?^?LW @ B@M?Q=L V=FJ@UCV=@ACE@ Z=KBCQB @QBC BC^M @K ^C= @™’š—€„™’š—Š@„›œŠJ@O?V=[KQ @ @DCQF@ RWLQHD@•}’Ž—–€„’—Š@„LHVFQCM@žXŸŠX@_BCE ^CGQBC@?O@=LHAF@M?^?LW @Q VECU@KL H@ HP BC=^ @?Q @K?OR^ZO@VMN O? H`@ ‹¡w@E L=H@ C@ VM E QH`@DBCUV `@ ?AL EFX@]HV= LEHJ@AH@K?OE V@KL H@E@O? ?^QHD@Q LE[OEBCD@VMBCL? I@MFLV?L@ DHVEMB@ @DBCUVCJ@M=WLCR?@VMN O? C@ ‹¡w@`BC^BAHPDH@K?EQ IJ@ @?OK? BCOQBC@ O QC@ BO?EQC@VZ@Q @ABCGZ?@ @K ^CBC@™’š—X@¢Z@=?@ L=?PB? C@BQS?LD UCJ@FN = B UZ@ A? BCD@K?KL QZ@M?LCMUZ@A L @B@V=CL? QBC@B^?PBZ@S LA@ ‹¡w@ @BV=?=QH`@ ?AVE L `@Q VECU@KL HX        ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 Z[]^_[`abca[d[efgbagb ; = ?@AB@CDEFBGH@IJF?FK L =@EMFEBJFK IN=@OEHPQF?@=N FB?=REHSFT?@UVFI@FKHLK@F HWN NIJEMFEBJIIHKR?FB?HDB@IJEMFBFNPEMIHKDFA=TKTQFG@WBJIDFA=TK@=WKDFEBJFNPXF = AB@CPGF @ HP=TY hijklminopqoiristupoupFvFN FA OSFHWN NIJFEBJIIHKFwH =DEJF AFT?@UVF= AB@CF TXJNPU F @ HP=TF =@BFNJ FG@WBJIJYFx@N? FW wHPF?J w=@BHSQFXPF @ HP=FU@BPN ?JF IHPFG@FG XLH? OEHF =BJCVEH@FATXPCFHL OEHFy@=wJYFzwJNFATXPFCPCFI@WJEPIHPF?FCPAIJGF wWB@=BPF ? A ?@SFG XPF=RXIPU FNJ TF = wLPGJYF{=BJK|@A ? F AEB@WFA=TKTF U@BPNJFI@FG@WBJIHPF= L ?PCFATX@FHL OSFy@=wJFIHPFBADXJF A ?HPAIH F =BPWEMIDSF HFG XPFN F ? A ?@SF R}IHPCWBPFB@w=TABPIH@FHF@=NPy@KNJYFzwJNFATXPFI@y@=wHPIHPF G XPF ? A ?@SF U= GIJF =BJ= WNF L@GKHF=@WN= ?PCQFEBJLHF F = WNTF= BLP?@IHPF     y@=wJFHF?WHDK@IHPFCPCF?F A| XPQFE FG@FIPU@NJ?IJF? |J?FI@F URLIDFC@K OSF A?B = ?@IH@FK L =R?QFWBEBPUR|R?FI@WBPCF =@EJYF;F =BJ @AKTFw@=AB FW|@wPU F @ HP=TFBwJNFATXPFI@WHDKIHVEHPFy@=wDFG XPF?FWK=@CIJGF =BJ @AKTFA = ?@ABHSF I@?PNFA FE@|K ?HNPU F =BPWHDKIHVEH@F @ HP=TFHF?F=PBTLN@EHPFA=TKF?HA EBIJFCPWNFF I@F wTFWN= I@EMF TwLHK@ECHY ~€‚ƒ„…~†‡ˆ‡ ‰Š‹ŒŠŽ‘’Ž“”•“–Œ‹ŠŽ—’˜™‹š˜Ž›œŠ˜’“”žŸŽœŠŠ “Žœ’‹’¡ “Ž¢£¤Ž‹¥¦Ž§¨©ªŽ«Š“Š¡”žŸŽ“ŒŽ“›œŠ«Š”žŸŽ¬–Œ­›žŠžŸŽ’¦¡Š«¥®ŽŽ ¯šŽ’Ž–Œ«“”œ‹ŒŽ—¡«”˜ŠŒŽ–‘’¡¬Šž­ŒŽ—’˜ž«Š›Žœ’¡Œœž­–Ž¦Š¡“Œ­Ž–Ž’Š‹Œ­ ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 jklkmnolpqlnrnstkplkp ; = ?@= ABCDEBFGHIHAEJ?BKG @LBIMNG?@OBPHJ BPIQ FR ?@OBSTUVB ?CRPDBWXXYZB [B DEHBKRKH GC?@OBKG=?K FI @OB GMR]@DBJ IP?J CE^RBC _ G`DECD B O AaBPDbB B^G CD@ @OBcdXBeBfdXYZB[BM?KR ?JBFGHIHBIRRGR ?JBJ IP?J CEBC _ G`DECDEBC B KR=DRJDEBfXXBeBfgXYBF AEBFRPIRC QEBGE=HM M?ZB[?hP=EB GMR]@DB ?J ^ AaBHh?@D B EKP=?@OBGRF= AN BK KDEGHZBiQ `EBKRFQRhEB` GF=DEAB@OQRCDEB_ G`bLBFQHhEABP@OCDEBDBCDEB = KE CD BRFKR DEFCDEABA IR]@DBFGHIHZ uvwvxyzw{|wy}y~v{wv{B€BMRBA I`?BRF GRMCR]BJ IP?J CE^RBDBR=C @= B JDCDJ CEBC P?@ECDEB_ G`BJRhD EBDB DFR@=CEB BFGHIHZB‚ Eh?BHCDI BP?MH @ADLBB ^F?B BCDEIMNG?@OBR`P= G @OB_RMR^G ƒDBPIQ FR EBSTUVBKG=?AJHAaB GMR]@DB=EGR EZB [B= EhCR]@DBRFBME@OCRR^DDLBJ P=?C?BFGHI GPIDEABRG =BKRFQRh BFGHIHBJDCDJ CEB I@EKMR CEB GMR]@DBKRP=@=E^NC?@OBPIQ FR ?@OBSTUVBJR^aB O BPDbB B^G CD@ @OBcBeBgYZB;`?MBJ QEBC P?@ECD BIRRGHB BCDEIMNG?@OBR`P= G @OBKG @?BF AEB BGE=HM @DEB`G IBG PMG BDB` GF=RBCDEEE^ C@IDEB ?FGHIDZB „RF@= PBFGHIHB` GF=RBCDE DEID@OB GMR]@DBSTUVBJRhEBFRA]BFRBP?MH @ADLBhEBC B F C?JBKRFQRhHBJ P=?C BCDEBAEPMB BPM CDEBC CDE]BM IBJ Q?@OB GMR]@DBDB BGE=HM @DEB BM?JBJDEAP@HBCDEB`bF=DEB @ EBIRRGHZBT BMRBP=@=E^NCEB=C @=ECDEBKRF@= PB KG=?^RMR CD BKG @BFRB…EIPR^G ƒDBDB ?FGHIN BC BPKE@A C?@OBKRFQRh @OZ [BM?KR ?JBFGHIHBIRRGR ?JB†YBC P?@ECD BPIQ FR ?@OBSTUVBPM CR DB= = ?@= AB `E=KDE@=CaB GMR]BDBCDEBPKG D BKGR`EJN B BFGHIHZ „RF^aF CDEBJ IP?J C?@OBRG =BJDCDJ C?@OB GMR]@DBSTUVBJRhD EBAEPMB = BKRJR@aBFR RCE^RBC G=bF=D BRG =BK EM?B‡ˆ‰ŠZBTRhEJ?BKRIHPDBPDbBAEFC IB RBCDE@RB` GF=DEABKGE@?=?ACEBJEMRF?ZB; BKRJR@aBI DP= B‡B IM? HAEJ?BC G=bF=DEB ‹ŒŽŠ‘’ŠŠ“B”•Š“Š–—˜™‘HJRhD D Aa@EBKGN`IR CDEBIRRGN BC P=EABKG @?ZB š IB B DEHBDCC?@OBKG=?K FI @OLB= IG K @=BJ BM IhEBFRF MIR EBC G=bF=D B HIG?MEBKRFBMaBP JaBDIRCIaZB; BKRJR@aBPIGNMHB›œ—‰ž‡BH`BGb@=CDEBJRhEJ?B ?`G B C G=bF=DEBŸŠ“Š‘› –“‘’ŠŠ“‘”¡¢£¤Š¥ ˆ—‘¤Š“Š¢¥™‘HJRhD D Aa@EBMG QEB HPM DECDEBC EMB@=MEGE@OBKHCIMN BIRCMGRC?@OLBIMNG?@OBPIQ FR EBIRRGHB DFR@=CEB `bFaB BK CEHB‡ˆ‰ŠZB‚ MHG CDEBKRFPM R ?BMG?`B ?] DEM C?@OBDC_RGJ @ADBRBIRRG=EB = EhC?BAEPMBRFBMG?`HBIRRGN BC P=EABKG @?ZB„RF@= PBHh?@D B^G ƒIDB BMG?`DEB¦§¨B FRPM AEJ?BKRF^aFBMG=E@OBPIQ FR ?@OLBKRF@= PBKG @?B=B^G ƒIaB BMG?`DEBSTUVB €BKRF^aFB@=MEGE@OBPIQ FR ?@OZ ¶³½µº¾¶½µ ©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·°¯·µ±¸¹°º°¯´ª¶µ¯¬»¼±½ª®ª¹¾¶±¶±¸µ®°»·°±¿ÀÁ±«ªÃ°«¬± º«·°¯·Ä±ºµ±¸ª«ª»Å±¸ª®°»°¯·µ±ÆÇÈÉÊÊÉËÌÍÊÎÂÀÏqÐÌÍÑÒÉËÍÇÈÉÊÓÔËÕª³´Ö¸¯°×ª± ¶±ª¸»Øµ»¼±¸µ®°´¬Ù±Ú«ªÃ®·¶·µ±´ª±¶³½µºµ¯·°±Õª¶ª®¯°×ª±´¹¬Û²±ªÕ»º¬´¬¶µ¯¬»¼± ¶µ¹´ª­»·±½ª®ª¹¾¶Ü±¯·°ºµ®°Ã¯·°±ªÕ±Û·°ÃÅ»°×ª±´¹¬Û²±¯µ³º°Ø±¸¹µ»¬Ù        ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 = ?@ABCDEFGHF@DBIJKJLMNOPQKRLMSJJKMTULVWXJYOZ[RMXJKJLVYBTE ]^CA_B`abBcdFeDfDB CDBe]_DFDC@ABCDeAgB?FgAEA?hBcEijA_B_dfdE^kB_giE ?hB]_lDHdeABjGHmBCDBj@A=m?dB e ne@AgfDCABeBcDfA?@ABoZpJaBqdBHdnrBe sdHCABCDEFGHF@AB@BHd]_dCDfAB]cEDeHFDB ]@GBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeB@B_dCgED]g^aBue ?FDtdedB?FgAE Bc^C_g B]gDe@Dv B eBCD]gGc^tm? B]cd]ijw «aB¬_EAnfDv BCDt?@AvC@At]F kBtAHCD_B@]gdgC Bc^C_gBcED? B­BeBgACB]cd]ijB dH?F g^tAv BC@AtD_dBvD_] vDfCABCD®DEj@AC@AB@]gdgC ?hBdj]FDEieBcED? aB baB¬_EAnfDv Bc^C_gBCDttDnC@At]F B­B?dB^lDge@DBdH?F gBv@C@vDfC ?hBeDEgdn?@B _dfdE^BeBeD=C vBCDttDnC@At]F vBdj]FDEFABcED? a ¯aB¬_EAnfDv Bc^C_gBCA^gEDfCAtB]FDEdn?@Bf^jBcdBcEd]g^BCA^gEDfC kBnEAHC@B_dfdEB     CD]FAtBcED? a °aB¬_EAnfDv BtAHACBFBCDt@]gdgC@At]F ?hBdj]FDEieBCD]FAtBcED? aB±EF _lDHdedB cdH?FD]B_dEA_g BgeDEF BvdslDj BgdBj rB]_iEDkBDBHd_lDHC@AtB_dfdEB]_iE BgeDEF a ²]_DFDC@AB?FgAEA?hBc^C_gieBcdH?FD]B_dEA_?t@BjDEeBC@ABtA]gB]cd]djAvkB_giE B D^gdvDg ?FC@ABHd_dCDBcdcEDeCAsdBHdcD]deDC@DB_dfdE ]g _@B@B_dCgED]g^BdjEDF^kB xyz{|}~x€‚ ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‡‹‰‘’‘Œ‰“‹”•’ˆŒ‰–‘‘’‰—˜Œ™š›‘œ‹Š‡ˆ‰›‘’‘Œ™œ‰•‘œ‹’‹‰Š‹‰œž›‹‹Š‡ˆ‰Š‹œˆŸ‰†ŸˆŒˆ† ‰•Œ™šˆ›‰›‘’‘Œ¡¢‰›Ÿ™Œ…† ‰ ž›£‹‘œˆ‰šŽ¤‰Š‹‰š‡ˆ„¤†‘‰œ…¥œ‡ˆŸ’‹Šˆ‰œ‰•‹’ˆ†‡ˆ‰¦Š§‘¨‰©œ…›’ˆ‰‘Š‹†‹”…‰œ‰ŸˆŠ‰ž•‘ž™š‰Ÿ…•‘œˆ‰ˆ’ˆ”ˆŠŸ…‰¥œ‡‹Ÿˆ£¢‰†‡ˆŠ‡¢‰•™£†‡ˆŠ‡‰ ‘Œ‹‰œ‹„Š…‰›‘’‘Œ‰Š‹žˆª‰•Œ‹†… ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?=@ABCDEFGHBFGBIADJKL=BM@DE ANBOHPGE=?DBH=@=QR?B?GJFSLTB=IO GQR?B QGLSUB VPGW?AGBW=BH=QDHWXBABEGCDBY=J@A?=MNBZFAHGFAGB ZPG DHB ?AK GFSLTB BYGHOSYG@FSYB @ZIBYAFAYG@FSYBFG[GQIADFADYUB G@DWGB]^_`B = ?G@GBWGHJDB?SM?ADW@ANB?AD@DBE=EGWH=?SLTBAF[=QYGLCABZHQSWSLTB ?BCDCB= LCGLTUBaBE=@FDCBODHLCAB=HFGB]^_`BbcdeffeBghfi`^jBkghlmenhcdefon]^_`pqclmern Y=JDYSBOGY=E AD@FADB=HQDM@ANsBCGHADBAF[=QYGLCDBIXEKB?SM?ADW@GFDB?BWSYB FAD?AD@HAYsBGBFAD ?SH@DB Q SEGWFSYB=HFADBkQSOZFDHBtUurUB QG?AEP=?DBZJSLADBWSLTBFGQ XE ABH=QDHWSB G@DJSB=EBIGQE =B?AD@ZBL SFFAHR?UBB ¥AXE SBAFFSYAB=E¦ ««««««« HG@AIQGLCABY=FAW=QG§ E=M?AGEL DFAG§ =IODQ?GLCABE=WSLTL GO=?SLTB?SEQZHR?B=QG B?SEQZHR?B QRIFSLT§ ¨ EQ=?D©=BQ= OKEHZªB =EL GOBZJSLAGB =O L D©R@FSLTBFGQ XE A§ ?PGMLA?DCBHG@AIQGLCABLGPD©=BOSOWDYZB QD QDOO§ OWGPD©=BE=OH=FG@DFAGBO?DCB?ADE SBABZYADCXWF=MLA§ Q=E GCZBFGQ XE ABABO =O=IZBALTB?SH=Q SOWGFAGU vwxyz{|}v~€ ‚ƒ„…‚†‡ˆ‰Š†‹ŠŒ‚ƒ‚†…‚Ž„†‘’„…ƒ’“†’„ƒ„† ”Š”‚…ŽŠ•–†’ˆ‰Š—˜‚•™’†šŽ—…•–††™„™† Š‹•™‚•–›†œ†”Šƒˆ„™†„Ž•™’†ŠŽˆ‚†‡ˆ‰Š†‚ƒ„……„† ž‹…’Šˆ†Ÿž‹•™„†‹‚ƒ„…†‡ˆ‰Š—˜‚•™„ †˜Š„˜† ‚˜Š”Œ’„ƒˆ’„†ŠŽ—„‘ƒ’“¡†™‚Ž’„†’ˆ‰Š—˜‚•™„† ¢£”¤†‘’„…ƒ‚ˆ„††…˜†ˆ’„’„ƒŽ’˜¡† ‚†ˆ’„ŒŽƒ„†‹—Œ”‚…ˆ˜†ŠŽˆ’„        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 mnopqrstuvwnoxtoyuz{npz|} = ?@ABCDE=FCGFCDHDIC JFCDB?KEDL =A?K?MDN=OPDE QNFRMSDT?BD?U?@ERDKVDAWXKE=D FH?WCG?YF?D=NDZ C[@CDAWRDE?YD=L? CE= CD@=MLQE? CSDRDCK?@Q =JCPDKHXDL=NAWCKD L CAR]DM=Y?MRDKE=K=JCPDJC KEJRD@= ?@ARBF?D^D_`abcdefgdhijkflcS ~HX@KW=OPDFC WXNWHD@= ?@ABHDIC JDHD@=FE CKEQDWG=@CGHW=JCFCDB?KEDJDM?FQDZ FRMD €ejfD‚ƒ„lj…†DHD@CE?Z= HHD_`abcdefgdch‚‡ˆ‰jcˆŠjg‹j†SDŒ?FCDHAŽDGHKECDB?KEDFCL CJNXD HML=FQBVACDHDWDL?JF=OAHVDWCN=J=GHDFCJ?EDFCBIC NWH?BDJRMCZCBVARAŽDQYRE@=JFH@JD ‚ RKQF?@DS†SD‘=DJCYF?]DMHM=DNQY?BDGHAWIRDFH?@E ?DWDFC WXNWHD WCN@=D JR@= WRKEQB?MRDJDL C@ERA?SD~HX@KW=OPDA=NWH?FFRAŽDL CADN=K@=FCG?DJR@=FCMRDD WCDL=M=AVDN=K=JFH?D@HG@QDL=NKECJ=JRAŽSD     ’“”•–—˜™’š›œ› žŸ ¡¢£¤¥¦§¨©¢Ÿª¢ž¦ £©« ¬­ž¦®¨©¯¦ž¦ £§°©¨¡°±¦¢²£ ¨²ž¢£¯¨§¨¦­«¡°¦¯¦³«§±¦´µ©§¶³¦·³¨´«¦¸¹®©¨¢º¦ž¦ ¨°«´£©žž¦»ª­±¡°³«§°¡¦ ¸¼£½¨¡£¯¨§ž¨º¾¦¿«À§¨¦²ž¡°¨¦ª£¡°Ÿ½§¶¬Á¦°±¦§¨©¢Ÿª¢ž¦­«¡°¦§¨½©¨¯ªŸ¦ž³½£§±­Â¬¨¦ž¦¢¦½«¯§£¤¬žÂ¦¢¨ª£¯£²ž¦§¨¯«°¦§¨­®¨©ª¢ž«­¦ ¯¶³¨´¨­Â¬¶¬Á¦±Ã¶° £¯§ž µ¯¾¦Äž« °µ©«¦§¨©¢Ÿª¢ž¨Å¦­«ª§¨ ¦§ž«¦¯¡¢¶¡° ž«Å¦³¨­Â¦¡¯£­«¦¡ ©µ°¶¦ ²¨¯ž¨°±©£¯«Å¦¯¨©°£¦­«¦½£¢§¨¥¦ ž¦¢¨½¨³žŸ°¨¥¾¦·¬Á¦±Ã¶¬ž«¦¢§¨¬¢«§ž«¦½©¢¶¡½ž«¡¢¨¦§¨¡¢«¦½©¨¬«¾¦¿©£½£§±­Ÿ¦³¨À¶¦°«¡°Æ¦Ç¨ ž«¦§¨©¢Ÿª¢ž«¦¢£¡°¨§ž«¦£°¯¨©°«¦¯¦¬Á¯ž²ž¦ ¯¶®©¨§ž¨¦¡ ©µ°±¦È°©²ÉÊË ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 •ƒ‚Ž’ƒ‚ ; = ?@ABCDECFGHIJKLMNOPQIRISTUVTWXYZIWX[]S^ZIX[\_SXW^XI`T^TaXa^IbXUWTcd^I ^IVTWe[XUefITg[XfhIiTjXkXII`[ZdllbW^ZI[TXcW^mI`[Xd]IkfgIa^ZW^mIVTWe[XUeII XI`TaTd_ISTUe]`WldnIUfjXVojhIPpqpNrIJstuvtwxQIeTIbZSWTII`TSUeXjTjldnI WX[]S^IVT[ZVelIJ[lUfWZVIyhzQh ëìíC@; = ?@AëìíCîïCDECFGHIJKLMNOðñvòLOPQIRIXfeTaXeldWZIWX[]S^ZIX[\_SXW^XI `T^TaXa^IbXUWTcd^I^IVTWe[XUefITg[XfhIóXVIj^ZkZI^WWldnIWX[]S^IXfeTaXeldWldnôI jIk^dWldnI`[l`XSVXdnISXbZISTg[ZI[ZfkeXelôIjI^WWldnôIW^ZUeZelôIW^ZhIóZSWXVIg[XVI VTWe[Tk^IS^XYXW^XIfW^ZaTõk^j^XI`[ZdllbW_IVT[ZVe]h ëìíC@öC÷íøù?í@AëìíCîúC÷íøù?íHIJKLMNOûNLOðñvòLOPQIRIXfeTaXeldWZISTg^Z[XW^ZI VTWe[XUefITg[XfId]UeTISXbZIW^ZYZI[ZfkeXelôIbZSWXVII`ZjWTcd^_I^WWZIWX[]S^XI faTõk^j^Xb_Ij^]VU\_IVTWe[Tk]IWXSIelaI`[TdZUZah ëìíC@öC Cø@AëìíCîúC CøHIJKLMNOðñvòLOüQIRIXfeTaXeldWZISTg^Z[XW^ZIVTkT[ojhI iTSTgW^ZIbXVIjI`[l`XSVfIVTWe[XUefôIZýZVelIS^XYXW^XIWX[]S^XIW^ZIXjUISXb_I T`elaXkW_IVT[ZVe]hIþ[XVIaTõk^jTcd^ISTg[XW^XIfUeXj^ZÿI`TjTSfbZôIõZI[XdbI[XSVTI VT[lUeXalIIeZTôIbXVI^I^WWldnIWX[]S^IXfeTaXeldWldnh öìø= ?@AøDG HIJKLMNOQIRISTUVTWXYZIWX[]S^ZIX[\_SXW^XI`T^TaXa^IbXUWTcd^I ^IVTWe[XUefITg[XfhIXI`TaTd_IV[ljZbIVTWe[XUefIaTõZalIgX[S^ZbI`[ZdllbW^ZI ¸¹º»¼½¾¿¸ÀÁÂÁ ÃÄÅÆÇÈÆÉÊËÌÊÍÊÎÏËÐÑÒÆÉÒÓÔÕÖËÈÒÏ×ÇØÙÊË ÏÚÅÛ×ÊÓËÜ×ÅÎÝÌÖËØÒÆÞÄÎÄËÙÄËÏÆÔßÚàË ÉËÞÔáÒÈÙàËÚÒÅÊÚ×ÇËâÄÏÙÒãäÉËÉËÚÒÙ×ÅÄÏ×åË ÙÄÏÆÊâËØÅÄäÔæËçÞÔÚÎÊËÚÒÅÊÚ×ÄËÒÈßÔÞÄË ÏÉÇËÆÄËØÒÓÒäàËáÛÅÙÊâËÏÊÚäâÉËèÙØå×ËÌÊÍÊÎÏË ÐÑÒÆÉÒÓÔËÞÊâãäÉÒÞÊÕËÉËÆÊÏ×ÄÞåË×ÅÆÊäéË ÏåÞÄÚÛÞËÞÉÈÒäÆÙÔäéËßÊÆØÒãÅÊÈÙÉÒË ØÒÙÉêÊâËéÉÏ×ÒáÅÄÓå {|}~~€‚ƒ„…†~‡ˆ}„…‚~‰ŠŠ‹Œ†Š~Œ‚Ž‰Ž…‚~ƒŠ†ƒ€}~|‚Œ†~‘Ž}’„…“~ Š}…Œ‚‹Œ”~‘Š•€‚“~Š|‚Ž‡~•‘Ž†‰~‘Š‚‰Ž†Œ…‚~Ž–…‚Œ—~}•€‚„Ž}~„…•Œ”“~ ˜™š›œžŸ ¡¢£~¤~†Ž‡‹€‚„…†~‘Ž}„…•ƒ~¥¦§¨©¡Ÿª §«¡«¬­~‘Ž†ƒ•Ž€‚®„…~•…~~¯©°©¢± ª²³´©µ«¬­£~¶†Š~‡ˆ}„…†~‘ŠŽŠ‹…~}Ž†Š‚“~‡•€‚…†Œ…‚~Œ‚Ž‰Ž…‚~|†Ž~ ƒŠŒ…†„ŽŒŠ·„…~†Š~Ž‚–}ƒ‚Œ…‚£        ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 ; = ?@ABCDBD=?EBFGABCDH;?EIDJKLD=GBFABCD F DM AN;?ONPDQRSTUVDWXSYZ[U]N D F^A D =DA? L?;^=BF DH ^ON?_ _`EaDA?;=I^=BDM ;FMN`D L;?=KPDb? FD_H; ONDABFO?G _BNFD G cJB_ @EBDW;`OKAFMDdPdP –—˜—™š›œ˜œžŸš ›œ˜œ¡š¢—˜—™£¤¥DWQ¦S§¨©DªDEBFM?_FDA?;=I^=BFD^ D=?;=«^=?AB?D L?J?AOFGDM J ;¬_PD­ ^LB ?ABFDH =B GKD F^AF® DM J ;KDH _ ^K FD?KN G?N`E=AFD O¯?LB?ABFDBAAF® PD°DNFADOH O¬LDG?G`DG cJB_ @CDO=`LM D=GBFABCD ®¬JA«D M J ;`ON`MIDH;?E`PD­;=`M¯?^ _ D_B^ E=AFDEa¯ ^AFDM J ;`DO=`LM D=?GBFABG`DD A?DGB¯FD^J?D M?DEBFH¯FDL?;_`DBD ^_; NABFDW;`OKAFMDdP±P ›™²³´µŸ¡¡¶–—µ™œ¡µš ·œ¡—¸¹¶º—µ™œ¡µ¥DªDN DL?;^= DH; ONFDA?;=I^=BFD=?;=«^=?AB?D ?OA @EB«D ;?=DM AN;?ONFGDH;?E`PD»BFONFN`¼DOH O¬LD F® D^=B?¯?AB?D FONDL?;^= DJBAB _`D     W ^^=B?¯K FD=D F^A?M _«DG E«DA?D_O=`ONMBFD LO=?;`DH;?E`DBDABF=L`NDA?^? FDOBIDD ^ DH;FE`=` AF DM ;FMN`DW;`OKAFMDdP½PD°D_BFJKDH;=`H?^M?EaDF¾FMN`D^=B?¯?AB?D ©S¿ÀÁ¦ÂUVVÃQĦSÅV¦DWÆÅVÂÄÇÈÃXĦSÅV¦]H;=`A O=«D^KcFDH ® ;O=FABFD ?M @EBD L;?=KD BD_?;N D_DN`GDGBF OEKD; =_?c`CDKc`EBFDM;=`_`EaDªDQRSTUVDWXSYZ[U]JKLDEa CL`D ÉUTU§V]WÊÄY¿ÄËÌ[PDÍL?DNFDA?;=I^=B?D^? «DJFHO=«DM AN; JIDA?^D ?M @EB«D L;?=KP efghijklemnmn opqrstuvwqxyzs{u|}u~s€}u xu€~‚}|ƒ„€…s~txy†‡u€qxƒx…uˆ}qsˆ|yu zu‚q}‰qŠ…su‹‡}|}t‡}‚Œuu‚}Š}†Žu ˆqxyzs~uˆ}€|qt|puz…}†x€s~u€uzyˆqst…su zu‚}t|†…u…€……u‚q}t|s~uv‘qˆuz‚q}zx}€s~u ˆ}qsˆ†~…{uŠ}„sŠyutz}‘}€…su Š€…‚p}z’u‚}x…}ŠŠ…u~t€}“†…u …uˆ}€|qt|pu}z}€s~u‚q†yŒu”qxƒx…su |}uzyŠ‰uz…ƒˆtxs~upz‰…u…u‚qs†yx~…u€…„u •srstuv‹}x…}Šy{u~su~s€ˆuxxzy†x~u s‚txsuqsxp||y ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 = ?@A BCADEFGHAIJK LBMNOF PQRSTUVWXYZXVY[]^VY_`SaSbcdecfghiSfgjklbkmiS njkiedkoghpgfmgSbcqcrfisSnjgptSecrcjcqisSqScujgkSqScbpmifmgpvSdkgjcwpmS TjtdxfieSyz{`zS|gsqmledkt}Sgoxoi}S_X~€~‚ƒ„]V…STU†~W‚‡ˆ‰]~Š‹`sidoSfmikgriŒfgS ecfqijdsgSqdktdoempvSecrcjqSnjgptScdcufczSŽSjikxrogpmiS}g}tSfmic}grS fmidecpkcfiS}cŒrmqcwpmSifijcqgfmgScujgkqSpkgjfc‘umghtpvz ’“”•–—˜™’š›œ› žŸž ¡¢£Ÿ£¤¥¦¡§¢£Ÿ£¤¨¡©žŸž ª«¬¡­ž¡ ¤£ ®¯°®±¦¡°ž¡®£ ®²°®£¤±£¡³£Ÿ£¤¨¦´¡ ©žŸž ª«µ¡¶ž°³±·£¤±¦¡¸ž®±ž´¹¡·¦°¤¦ºž¡ ©žŸž ¹¡¸ž«ž°¹·¦¡£¹­ž´£­»¥®¤¦¡ž¨¼£³±£¤±¦¡ ±¤¤¦ºžµ¡½¡­¦¤¡¨¸ž¨ª³¡´£´»¡´ž¾Ÿ±«ž¿À¡ ¨®»³©ž¡®´±¦¤±À¡žºªŸ¤²¡©žŸž »¨­»©¯¡ ¸ £¥»µ¡Á®±£¼£¤±¦´¡¨«»´¡¸ ®»¸ž´±¤£¡ ¤±¦¥ž¡«»«ž¼»«£¤±¦¡³£ «¤»¥Â¡ž°³±­¦©¡ «¡­ £°»¥»·¤¦·¡¥±¦´¤±¡Ãž­žº £Ä¥®¤¦· ’“”•–—˜™’š›Å› ¢ ±ºÂ­¤¦¨¨Æž¤­ £¨­¡§Ç£¨¤ž¿ÀÆȞ¤­ £¨­¬¡ ­ž¡Ÿ±¤±ž«¦¡¤£ ®¯°®±¦¡¨­¦ ž«£¤±£¡·£¨¤ž¿¥±²¡ ±¡©ž¤­ £¨­¦´¡ž³ £®¹µ¡É«»©Ÿ¦¡®¦¡«®ºŸ¯°¹¡¤£¡ Ÿ±¤±ž«»¥Â¡¥Â£ £©­¦ ¡°®±£¼£¤±£¡¤±¦¡¤£°£·¦¡ ¨±¯¡°ž¡¸ ¦¥»®»·¤¦·¡¸ £¥»µ¡®¯¨­ž¡«¸ ž«£°®£¡ «±¯¥¦·¡¨®©ž°»¡¤±¾¡¸ž¾»­©¹ ’“”•–—˜™’š›Ê› ¢Ÿ£¥©¡£¤°¡½Â±­¦¡§®£ ¤žË³±£¼»¬¡­ž¡°ž¨©ž¤£¼¦¡ ¤£ ®¯°®±¦¡¹¼£­«±£·²¥¦¡¸ ®¦©¨®­£¼¥£¤±¦¡ º £Ä©±¡©žŸž ž«¦·¡«¡ž³ £®¡¥®£ ¤žË³±£¼»µ¡ Ì¥±¿Ÿ¦·¡¹·´¹·²¥Í¡«¡º £Ä¯¡«¡¨©£Ÿ±¡¨®£ ž¿¥±µ¡ Á®±¯©±¡¹¾»¥±¹¡¨¦ ±±¡¨¹«£©ª«¡¤±¦®£Ÿ¦¾¤±¦¡°Ÿ£¡ ©£¾°¦ºž¡©žŸž ¹¡´ž¾¦´»¡¸ ¦¥»®»·¤±¦¡°ž¨­ ž±À¡ ¨¸ž¨ª³¡¸ ®¦©¨®­£¼¥¦¤±£¡ž³ £®¹¡«¡º £Ä©¯¡ «¡¨©£Ÿ±¡¨®£ ž¿¥±        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@AB=CABDEFGHIACJA?KALMN FD OPQRSTUVWXPYPZ[][^]_`aP[cadeafbPP egP^a_hifbjPakf[\_PiglgcmnPlohPf`pP[^_`bf[qPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~€tzxtX eg^ig[lbPc[eafP^ghfbPfbP]_ligPaPkge_‚i[`jƒPn^a_^]if`pPiglgcmnP„c[`_…P„gan[l[P hgnfbkP][i†bP[Pigcbi]dPjbe_fbPn_hc[\_`pPh[cnPQc_^oiP‡qˆ‰XqPŠP]bP^„g^mhP eg^]g^gn[fbPiglgc_^]_ifPfbh[PegPghc[aoP^][jbP^fdPeafb`f\fbP„cg^]bqPrstu vwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~€tzxtXP]gPaP„bng‹`fƒPjbegPaP„ge^][ngn_`pP[cadeafP igcbi`jfPh[cnjqPŒb‹lfPa[lb†_P[kP[P„gehf`foPf]b^_ng‹`fPiglgcmn…Pbnb]o[lfbP f`pPg^[hfbfoPnPn_hc[\_`pPgh^a[c[`pP„c[`_…Po†_`fbPrstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu }w~€tzxtXPhdeafbPeg^ig[_kPn_hgcbkq rstuvwSsTwSxyzPQ{wT|wu}w~€tzxtXP]gP[cadeafb…Pi]mcbP^a_higP„gan[l[P[Poa_^i[fbP cm†\_`pPiglgc_^]_`a\_`pPbZbi]mnP^„b`j[l\_`p…PnP]_kPghc[amnP]_„oP^b„f[q  LAB=CAB GHÃÄFD ÅLÆGFALMN FD OPQRSTUVvÇxÈSVWXPYP^a_hifbP[cadeafbPP egP„cabi^a][`[f[Pghc[ai[PnPÉc[‚idPnP^i[lfP^a[cg‹`fqPŒbe_\_kfP[]o][kfP a[^]g^gn[f[P„glb`bf[PÊt~wSsTwStPQËÌzxtÍ~΁zw~€tzxtX^ƒP`p_h[P^icm]P il[nf[]ocgn_PQRSTUVvÇxÈSVWXPfP^a_hig‹ÏqPÐg bc^jdPghc[aoP[Pge`fbfbP^a[cg‹`fP eo†gPlb„fbjPn_ig[k_Pa[P„gkg`ƒP„glb`bf[P{Uw€ÑÒÓÇxStPQRÎwTzyÔÕxwÖXP fP„cb`_a_jÉgPeg^]g^gn[f[Pge`fbfPegP[^a_`pP„g]cabhq ×ABNØGÙEÚECGHÂEÛAL=ÅGÜEÚECOPYP]gPfban_ilbP„ca_e[]P[cadeafbPo[]nf[jƒ`bP eg„[^gn[fbPiglgcmnPiflioPghc[amnPQc_^oiP‡qˆˆXqPÝa[^[kfP„ge`a[^P^b^jfP     Zg]gÉc[‚`a\_`p…PkfkgPo†_`f[P„gegh\_`pPo^][nfbÞPfPg‹nfb]lbf[…Pi[†e[PZg]gÉc[‚[P ^bcffPk[Pfb`gPf\_Pge`fbÞPfPfb`gPf\ƒPgÉmlƒPiglgc_^]idqP߆_`fbPàwS€ÇRyUyTP QÊyáw~śÑyUyTXP„gan[l[Pojbeglf`fÏPh[cn_Pn^a_^]if`pPghc[amnP[P„ge^][nfbPjbeÉgP nagc`gnbÉgPojd`f[qPâ[]oc[lfbP[cadeafbP]gPeg^ig[lbP^„c[nea[P^fd…PÉe_Pkge_‚ign[P ghc[a_Pk[jƒP[„c[nedPahlf†gƒPiglgc_^]idqPŠP„cab`fn\_kPn_„[eioPàwS€ÇRyUyT QÊyáw~śÑyUyTXPe[jbPhgnfbkP`[ifbkPfbg`abifn[Pcbaol][]_qPŠPnfbloP„ca_„[ei[`pP oa_^i[PbZbi]_Pkg†bk_Pn_igca_^][ÏPj[igP`blgn_Pa[hfbÉPlohP„gP„cg^]oPbZbi]P^„b`j[l\_q Ž‘’“”•Ž–—˜™— š›œžŸ ›¡Ÿ ¢£¤¥¦§Ÿ¡¨Ÿ©Ÿª«¬œ¤¢œ­¥ £¥ ¤¢œ®¨«¯°œ¥±¡®«²Ÿ ¤œ¥¤Ÿ¡®³²®¢œ¥ª®«´¯¢œµ¥ ¯£¡œ¯ «¥£²¬¢œ¤¢¥¢¥¤Ÿª«¬œ¤¢Ÿ¥¯£°£¡¶¨·¥¸Ÿµœ¥ ²£ª¯£¤Ÿ¹œ¥œºœ¯ «¥¤¢œ»Ÿ°¥¨¥¯Ÿ¼²œµ¥ª« ›Ÿ¬µ¢·¥ ž®«´¯£¥²£ª ³±¤œ¥®Ÿ¥±£»£¬½¥ª¯¡¶ ›¥ ¯°Ÿ¨¢Ÿ ›¡£¨œ¾£¥¿ ¡°ÀÁ ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@A=BCD?DEBFG@HIJ BKD?DELMNMOPMQPRSPTUVWMTUXYZQY[WM]P^_[`[UabcWM ]PQdeSUcaZM`dfXUTdcgMSP_PXh`M[M[cgMTURdcWT[UiMjMQ^d]MROPkT[MkXYdkP][TUM OPM^dc[WMkP_WcWT[UMlmnopqrmsqrtuvMwxqsyqozq{|}nvtn~MaWQTUSM`MOd]M kXYdkUQSMRU]PQY[W_T[WM`df[WXU]dMYUSXWRMSP_PXh`MSOhXdMcgcW]dMkPQQU€MWQdca[M wXdRTWSMi‚ƒ~iM„UMkP]PcbM…hXTWaMRWSca[M]U]dM]P^_[`P†€M`RSUYUT[UMPfRYUXh`M kXUcdMSOhXWMcgcW]dMkPQQU€MWQdca[iM‡`USMˆm‰‰tvn{{MwŠu‹nsqv}Œq~kPY`U_UMPSXW†_[€M OP_WXUTcaZMQY[UVUT[UMTUXYZQY[UMPXUYMOd]MRU]d]MYUSXWRM`kXP`UQYPTWaMWQdca[iM ŽP^W]dMOPMY][WT[U€MTUMf[W^bcPi =?=AI‘=BCD?DEBF’D?DEBH=?=KI“”•“LMNMSP_WaTWMT[WY`dS_WMkXYdQUOTWMTUXYZQY[WM ]P^_[`[UabcWMRfOW_TbMSPXWSOZMSP_PXh`M`dfXUTdcgMPfRYUXh`MkXUcdMwXdRTWSMi‚–~iM pn‹n}rt—n˜u‹usw™u‹us{n‹nšr|yv|~MkPY`U_UMTUMkXWcdYdaTWMROWXP`UT[WMRSVUQP`d][M ›ŽœMQ_UM`RSUYUTdcgMSP_PXh`MkXUcdMcPMVUO`[UMR`UT[WMkXYWfUX`[WžM SP_PXdROdcYTdcgMPXUYMkP`[ZSRYUT[WM_fMY]T[WaRYUT[WM[_P†c[MŸUXfdM›ŽœiMpn‹n}rt—n ˜u‹usw™u‹us{n‹nšr|yv|~MkXYdQUaWMR[ZMOUS^WMkPQcYURMSPXWSOdM]USRd]U_TW…PM_fM ][T[]U_TW…PMkPY[P]MTUŸUXf[WT[UMTURYWaMkXUcdiM„UMkP]PcbMR`USh`M›ŽœM ]P^W]dMkXWcdYdaT[WMQPROXP[€M[_P†€MŸUXfdM`MPfRYUXUcgM]P…bcdcgMkP`PQP`U€M kXPf_W]dM`MQXSiM UOXU_T[WMpn‹n}rt—n˜u‹usw™u‹us{n‹nšr|yv|~M]P^W]dM `dSPXYdROd`U€MOUS^WMkPQcYURMSPXWSOdMYQaZ€M¡¢£MkXYWYTUcYPTdcgMQPM[TOWXTWOi ¤¥¦§¨©ª«¤¬­®®­ ¯°±²³´µ¶·¶¸´¹º¶»°¼½¾´¿¶·¶¸À´±¶´Á°¸ÂÃÄÂÅÆÇ´ ¿±È¸Æ´»¶ÂÉ°·°´¼ÂÊË¿¶´Ä¶¼±¶¼¶É°Ì´ ¿¶·¶¸Ê¼±Ê¿Ã´ÉÅÆ·½´¸ÈÍÁ¶¸¶ÄÁʲ³´Î¶±¶Ï¸°ÐÅ´ Ķ´¾ÆÄÁÆ϶´É¶¸²°Ç´²³¶Ì´ÁÅÆ´±Ê·¿¶Ñ´´ ºÂÅÿŴ½ÍʲŽ´¼Æ¿²¾Å´ÒÓ°ÏÆ´Ô±°±Å¼±Å²¼´ ¹Ô±°±Ê¼±Ê¿Å´¶Ë¸°Â½À´Ó¶Í·ÅÉÆ´¾Æ¼±´±É¶¸ÂÆÁÅÆ´ ²ÅÆ¿°Éʲ³´ÆÎÆ¿±ÈÉ´¼»Æ²¾°·Áʲ³        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3     }~€€‚ƒ„…†‡ƒˆ„…‰Š€…ƒ‹€ŒŽ‘’“”•–—˜—™š›œžŸ“—Ÿ ™ž—Ÿ¡™ž™¢£˜ ¡”–”š£˜ž™ Ÿ¤¥š™œ¦§¨”˜™–™©” ¦ª¡”“—Ÿž—«”¬£–ž­¡”–”š¦ ©¦¡›œ™¢Ÿ¤¥š™œ¦ ®š¦ ’žŸ¡¯§°±²§³´Ÿ¡©¦µ—™¢™ž—™¥”–ŸœŸž—™¶·¸¹¹º»¼½¾¿ºÀ®½¾ºÁ¸¹¾º¼Ã¸¹¸ÄÅƲ¼ ¥š¦¥”“—ž™¤­ž—Ÿœ”¶Ç»ÇÀ¼È¸»¸¹Éº¼®È¸»¸¹Á¼ÃÇ»ÇÀÅƲʐµ™¤­œµ”µ™©¡”˜­“”•–—˜”Ë« ¥š¦¬”©”˜™ž—™”ªš™’˜”µœ—Ÿž—™œÌ ™š”Ëœ—¥”™ž™œŸž—’”¥œ¤—½Ç¹ÇÉ·ÀÇͺ¼ ®½Ç¹ÇÉ·ÀÇ͸ÎÏɹ¾º²§ = ?@ABC DEFGE HIJKLMINOPKPQNRSLTUVJNWPKPQXNUPNYLQZ[]I^N WU_QINJPZ`LKLNTZabWPNZLTUVJ]cN`abQLYaN WPKPQN]YYadeNfZ][W]NghaM]gNTg`LWLN igZZ]YITTNRjPKIQLYMkLXNdPhK]`INkITUN JQIMaZakYINPTUQPkIY]INTJPTPbgN`ab]IQLY]LN IKIdIYU_`^NWU_QINMlMIdaNJP\LcN IaMk]eNmNPKYIkNTIWMk]NHIJKLMIdIYUN RSLTUIJP`LY]IXNZLNJPdPMVNTg`LW_`^N ZYLYaMlNZNPWYLNngIopLUgQLU]PYNRqLQ`Lo rLTaMIY]IX^NPWQIsKLdaNPMIKP`VNbLQ`[N `abQLYaMlN`MZIsY]IkNJQ_bIW = ?@ABC DEFtE pIKIMU]uINOPKPQNRvPKPQNTIKIWUa`YaXNN UPNYLQZ[]INgdPhK]`]LkVMINTZabWVN WPQIWU[NWPKPQ_`N`abQLYaMlNPbTZLQ_`N JQLMaeNwdPhK]`]LNJQIMaZakYINTUIQP`LY]IN TWxLP`ad]NOyzvNKLN`TWLZLYaMlN WPKPQ_`NJQLMa^NMPNZYLMZY]INgxLU`]LN gTg`LY]INJQZIbLQ`]I{NWPKPQaTUaMZYaMlN PQLZNJP`][WTZLY]INKgbNZdY]IkTZLY]IN ]KPsM]N|LQbaNOyzvNKLN`abQLYaMlN PbTZLQ_`NYLTZaMlNJQLM ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@ABCDE FDGE F DH= ?@ABCIJKLKMNKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP]^VK_NZNQ`RN[POUVK NaQPRWKOPKbNTcMP[UVKVTOVdNKRKbQRVefKMNOPZO`^gKhQ`cWOV_KijklmjKnPVKMNKR[`_ZVK aPQTRNK^UV_P[VKQVRWZMPM`KdQPo^ROVjKpa`KQNRcRVQR`fKXNYZU[Ne^UKTRUPqPOUPKOPQRSTRUPrK [PQMNK[^RVeOUVKbQR`dNMN[PfKNTbN[UVTOUKdQPTUVOMj ­®¯C¯D°@±CA=DG°@±C=D²¯C¯H= ³´µB¶JKLKbQNcMVKOPQRSTRUVKWXNYZU[UP]^VKOPTPOUVK V·V_MWKoZMQPK·NMNdQPo^ROVdNKNaQPRN[UKhQ`cWOV_KijkimjK¸K[UVZWKbQR`bPT_P^gK bNTNaO`KV·V_MKTPKcUSKWR`c_PfKMP_YVKUOO`XUKcbNcNaPXUrKVTOP_KoZMQK·NMNdQPo^RO`K QNaUKMNK^Pq_UVXKcbQP[OUVKUKcR`a_NjK¹NTNaOUVKP_K[KbQR`bPT_WKWY`^UPKº»¼»½¾¿À¼ÀÁÂþ h¿À¼ÀÁľŻ¼»½ÆÇmrKÈɻʻ¾Ë̼ÊýKhË̼ʽ¾Í»Ê»Î½ÀÏÂÐÁÑm¾bNR[PZPKOPKcR`a_UVKN^UVbZVOUVK ZWaKN^gqNTRVOUVK_NZNQ`cM`_UKNaQPRWKNQPRK[bQN[PTRVOUVK_NZNQ`cM`^RO`^gKV·V_MÒ[K cbV^PZO`^gKLKOPKbQR`_qPTKcVbUUj stuvwxyzs{|}~| €‚‚ƒ„…†‡ˆƒ‰…Š†‡ƒ‹Œ‚‡ƒ…‚Ž‘… ’“”•„‡‡…“‡ƒ‹Œ‚‡ƒ…‹Ž–”—˜€…”„”‰… ‚‹Œƒ™…š‰˜—›…˜”…š”Œ„…–”–œ…„’… Œ“‚‡ƒ™‹Œ—œ…‡˜€…‚‹—˜ƒ‚‡ƒž…Ÿ”…’‰’˜€”“‡ƒ‚‡’… ”š˜™‡…†”‚”˜€‰”“ƒ…Š†”‚”˜€‰”“ —˜Œ‚‡ƒ‘… š‰Œƒ‹Œ Ž˜…¡‰¢£……”‰Œ……”–˜‡ƒ‚‡˜€… ‹Œ‰”¤˜‡ž…¥…š”“”˜¦…‹’…”„”‰… “”•ƒ“—…š‰ƒ˜—Œ—™‚‡ƒ…–”‹ ‰”‡œ…”‹  ƒ˜Œ‚—… —¡„¦–…‚‹Œƒ™…š‰˜— stuvwxyzs{|}§| ¨‰–‡ƒ‚ …†š…Š†š…¡‰–‡ƒ‚ ’‘……  ”…‚‡ƒŒ—„ƒ…˜‡ƒƒ…‚‰Œ£–Œ‡ƒž…©“”•„‡‡… ”‡ƒ“…“‡ƒ‹Œ‚‡ƒ…‚‹Œƒ™…š‰˜—…Œ…–””„‚‡ƒ… —‰‚—“…š‰Œƒ™¤˜‡ƒ“… ”‚„‚—“ž… ª«ƒ —…–Œ‡Ž‚‡…‹¦…‚‡ƒ‡ƒ–—…‚š‰–£… ‡‚ ƒ‰ƒ‹’™¦˜ƒ…‡… ‰’–‚ƒ…–”…’Œ—‹‚‡…‡‚‚—“‡… ‹š”‹”“‡ž…¬“‡“›…—…š”¤‡£˜‡œ… ‡„…˜€‡„…‚…š‰£…—”‰Œ—‹ ‚‡… ƒ¡”… ‚‰Œ£–Œ‡…‚…–””„‚—“…”‰Œ‡ƒ        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@ABCDEF=GEF=HBIJKELMCN@?OAELHGLPELQRSRTURVUWXUYZ[RYZ]^_V^`Ra[ZTb`ZcdeR XU]XT_RW^e^fghY`RY`VUib`ThUYjekRhalRY`eURm]^ib`ThUYjekRnUTUf]Zo`R p]jWaYXRqrsturRvZRmUwUedRxyz{|}~€‚yƒ‚y„~Rp…†‡ˆ|{‰}†„ƒ†Š†u‹wZwjR wUŒh`bUiRXU]jfUbZRUWUlYURYZce`wY`cW^RUlW^Z]jRYZW^cRm]ZejRSRxyz{|}~‹ p…†Š†uRSR`RYZccZiY`cW^ŽRe^jh`R€y‚„ƒ‚y„~‹pˆ|{‰}†„ƒ†ŠzuŽRU]Z^RYZWjeY`R`RXUYT]ZWTR XUhU]gbrRZcRTURbW^ekWT]UYYRwUŒh`bUie`RWT]UbZY`ZRmU^`UwZw`RcZWYUie`R `RVUWXUYZhRWm]ZbV^ZRW`_RmUVe^ZWR]ZTUbZY`ZRY`wZhRWT]ZeUYjekRnUTUf]Zo`Rp^ZRcZWYŽR ^ZRe`wYurR^`_X`RY`^ZhŒYcRwUVjoXZec`Rib`ZT[R`Re`Y`Rxyz{|}~€‚yƒ‚y„~RR p…†‡ˆ|{‰}†„ƒ†Š†uRbRY`eURwY`cW^jwR^ZX]W`RwUVjoXacR`YYRUlW^Z]jRYZW^cR m]ZejrRZbTRVUiR^YZe^YR]U^cZiY`Y`ReZ[fURUl]Z^aRY`RwZR`WTUTYfURbm[jbaRR YZRYZccZiY`cW^RTUYjrR‘Rbe`dŒRw`W^e^dRW`_RbRV]aXUbZhYjwR^ZX]W` R     ’“”•–—˜™’š›œš› žŸ ¡ž¢£¤Ÿ¥¦¡§¨©§ª¤«Ÿ¬£­¡¤Ÿ®¯ž°±ª²ª¦Ÿ ¥¦©¦¥ª¤Ÿ¤³¤¬£®Ÿ´±£¡¦Ÿ³ž£žµ¡¦´¶§¥¤µžŸ ¦¬£·²¥¤¯®Ÿž¸¡¦§ž²ª¹ŸºŸ¢¤¬¶»ªŸ¼¢¤Ÿ½¼°·»¾Ÿ ©ž¸ª¤¡¦¯·Ÿž© ž²ª¤©¥ªŸ´±£¡Ÿ½¬ž±ž¡¾«Ÿ§¦¿Ÿ§¦Ÿ  ž¯ž¶ÀŸ¢®²¦¬¦ŸÁ¤¥¢ª£·Ÿ½Â¨¢£ž¿Ã¾Ÿ¯ž°¤¯·Ÿ ©ž¢£¡žªÃŸ¢ ž¢­¸Ÿ»¤µžŸÄÀ¶§¤¥ª¦Ÿ§Ÿž¸¡¦§¤¯ ’“”•–—˜™’š›œÅ› ÆǦ©ž²¢ÈɪµÇ±ªµÇ£¢Ÿ½Êª¤ËÈ̞©¿²ª¤£±¤¥ª¤¾ŸŸ £žŸ¥ª¤§²·¬±¤Ÿ ¡§·©¦£¥¤Ÿ¥¦¡§¨©§ª¤Ÿ ®Ä¦£²ª¦»À¶¤Ÿ§¦¡§À©§¦¥ª¤Ÿ¿²ª¦£Ä¤¯ŸªŸ¶ª¤¥ª¤¯Ÿ ²Ÿ¬¦°©¤»Ÿ ¡¦¶·¹ŸÁ§ª¨¬ªŸ¦¬£·²ž²¦¥ª®Ÿ ž±¦Ÿ ÆǞ²ŸÍž¡¤ŸÎ £ªž¥¢Ÿ½Ìž¬¦°Ÿ²ª¨¶¤»Ÿž ¶»ª¾Ÿ ¯¦¯·Ÿ©ž¢£¨ Ÿ©žŸ£¡§¤¶ÇŸ¥ª¤§¦±¤°¥·¶ÇŸ ¢¤¬¶»ªŸ¥¦¡§¨©§ª¦¹ŸÆǦ©ž²¢Ÿ½Êª¤Ë¾Ÿ ž© ž²ª¦©¦Ÿ§¦Ÿ¡ž§»¦¿¥ª¦¥ª¤Ÿ¶ª¤¥ª«ŸÉªµÇ±ªµÇ£¢Ÿ ½Ìž©¿²ª¤£±¤¥ª¦¾Ÿ§¦Ÿ ¡§·¶ª¤¯¥ª¦¥ª¤Ÿ ¥¦»»¦¿¥ª¤»¢§·¶ÇŸž¸¢§¦¡­²«Ÿ§¦¿ŸÏ©»®¢£¯¤¥£¢Ÿ ½Áž ¦¢ž²¦¥ª¦¾Ÿ§¦Ÿ¬ž±ž¡·¢£·¬¨Ÿž¡¦§Ÿ¬ž¥£¡¦¢£ ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@ABCD=@=EFBGABHIJKL=MBNIO?NKPQBKQ?RQBLGASBTIKRIBRQ?BOILP=URQEBIGO=LCVBWJAKP=B KQ?TRAKXBIGML=OYDBMHO=DQ=FB@?BMS=PZBMQ[BIR?BHIBHOIMSCBML=O?FBKIBRQ?BDA ZJ=BJIGOL?B R=BDAJOCNCB=RQBHIJKL=MBHO?L?RS=KPQBR=B?NO=RQ?BTIRQSIO=VB ]^_`abcdef]ga_`hijklmBnBSIBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BCTI@ QDQ=PZK?BRQ?DQ? NZBNIO?NS[B ?NMHILAKPQBLJP[EBKAoOIDAKXBpOAMCR?NBqVrstVB =SCO= RQ?BRQ?BTI@R=BIKL?NQD=EFB @?BNITH ?SRQ?BRQ?CJ=R=BQBRQ?JIUDQ?S IR=BoISIO=u=BDBO?LC S=KQ?BC@AKQ=Bvwxyz{|}B pv~zxy€‚ƒtBMS=RQ?BMQ[BH?Oo?NKAPRQ?BR=UDQ?S IR=FBP?JR=NBTI@ QD?BP?MSBDHOID=JL=RQ?B K=„NQ?TBQMSISRAKXBTIJAuN=KPQB?NMHILAKPQVB ¥ £˜¶”™–Ÿ¤ž¦ ·¸¹dcºef»¼½c¾¿mBpÀÁ|ÂÃÄtBnBSDIOL?RQ?BKAoOID?IBR?=SADCBIGO=LCVBÅ?MSBSIB HI ?K?RQ?BRQ?DHOID=JL=PZK?BSOD=„AKXBLTQ=RBDBDA ZJLQ?BIGO=LCFBP?JARQ?BGCJCP?B P?IBIJDOISRIUEVBÆIRIDR?BDADI„=RQ?BoCRNKPQBÄÇÈ}|ÁÉpÊËÌ|ÍÎtBHILDI QBHOLADOYKQEB IGO=LBJIBP?IBHQ?ODISR?PBHIMS=KQV ]ÏblÐÑhdefÒic¾½¸lkmBnBSIB=CSIT=SAKLR?BR=OL[JLQ?BJIBDAOYDRAD=RQ=B QBOYDRITQ?OR?IBOILTQ?MLKL=RQ=BHILQITYDBP=MRIUKQBIGO=LCVB Q?MS?SAFBOL=JNIBB J=P?BJIMNIR=„?BO?LC S=SABQFBHIJIGRQ?BP=NBDQ? ?BQRRAKXBR=OL[JLQB=CSIT=SAKLRAKXFBB JLQUBMSO=KQ„IBRQ?KIBR=BLR=KL?RQCV ÓcdaÔ`мefÕc¾ÖmBnBKQ?N=D?BR=OL[JLQ?BHOL?NMLS=„K=PZK?BO=uN[BDBIGO=LBKL=ORI× GQ=„ABG?LB@=JRAKXBSIRYDBHIUO?JRQKXBpOAMCR?NBqVrØtVBÙMLAMSNQ?BNI IOABR=B ?DIBB IJBMCD=N=BÚ|}zÛyÂËBpÜ|ÍÝtÉMS=PZBMQ[BKL=OR?FBHILIMS=„?BpR=BHO=DIBIJBMCD=N=tBMS=PZBMQ[B GQ=„?VBÞIBJIUEBHOLAJ=SR?BR=OL[JLQ?BJIBL==D=RMID=R?PBNIO?NSABIGO=LCFBMLH=OID=RQ=B KLABSDIOL?RQ=B?o?NSYDBMH?KP= RAKXV Õ`aºdcÑhdefÕ`aºdcihbkmBnBHIMS?OAL=KP=BSIBHOL?NMLS=„K?RQ?BIGO=LCBDBO=uN[BIBMS=„?PB QKLGQ?BHILQITYDBP=MRIUKQBpOAMCR?NBqVßàtVBÙBS?RBMHIMYGBCMCD=R?BMZBH„ARR?B HOL?PUKQ=FBT= ?P?B QKLG=BDANIOLAMS=RAKXBNI IOYDBHO=KAVBáL[MSIBJ=P?BSIB?o?NSB HOLAHITQR=PZKABMS=O?BH =N=SABJOCNID=R?BL=BHITIKZBMQSIJOCNCVBâTBDA@ML=B QKLG=B HILQITYDFBSATBIGO=LBG=OJLQ?PBLG Q@IRABJIBMD?PBIOAQR= R?PBHIMS=KQV …†‡ˆ‰Š‹Œ…ŽŽ ‘’“”•–—˜™š‘›•“”œžŸ ¡™¢”™£ —œ¤¥œ¦˜™ –§”¨©¦ª¦ Ÿ«ž˜™£¦˜ª¦˜©›«™›”—˜›¢¤™ ˜›•“”œžŸ¦™œ¥Ÿ¤¬™ž­—”ªž®¯™°¦˜•¢˜¢™£¦ž±™ £ ª˜¢™‘’“”•–—˜™š‘›•“”œžŸ ¡±™£¦˜™Ÿ˜•¢™ ª™•¢ £¦˜™–— ¢”ª ¬™ž ²›”ª¦ž¦˜™ž¦˜§£ž®™ ©–³™ª“ ©”£ž®™–Ÿ¤¬¯™´ ™“”§”ž«™¢—œ˜ž®™ •–ª ›µª™§”¨˜§™Ÿ˜¥£¦˜™² ¢ª”™ •›”—¶”ª ¬™£¦˜œ³¢™“”“— ª£«™˜›•“”œžŸ¤™        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?=@?ABCDEF= ?=GHIJKLKMNKOPQRSTQKUSVWXYWPQKTZVNTSYWSUPSKT[WQO[MVNUUQ]K RNVQRM^K]S[UN_OP`KRNaNVbTKOW^KPOKUS[^OQUPSKWSKZNcNOdKUPQWT^RaQKZVN[MQeNKPUMQVfQ][gK hV^[gUQRKijklmjKnVW^OP[RPKM^ZgKopqrsqthuvswxvsym`Kzv{|}sqth~pxvsym`K€qst‚sƒƒ„t h…v†‡sytˆ‰Š‡vm`K€qst‹ƒŒsth…v†‡sytxvsvsŽr‡vmKYN[RNUSaQKNZP[g]dK[TQKYWPSSUPQjK KebVUQ]KOWX_OPKNRUSKTPYNOWU^K]Q[MKNV^ePUSaU^KN‘VSWQRKLK’qv{vxpƒKh’q“{vxpƒx“mt LKNVSWKMQUKZNYYSU^KUS[WQ]KQY^O]PKLKuŒqqsx}t”v‡rth•r}Œpƒx“t„“‰qmjK–SMTPSKMNK[MS^K ZNYeadYKTZVNTSYWSU^OKWcPSUj —NKRNVQRO]PK]S[UN_OPKcN˜Qc^KT^RNVW^[MS™KMSR˜QKVXOWUQKUSVWXYWPQKoš{st›ƒK hœypxvpxvsmKNVSWK‹Œqxt›ƒthž‡vswxvpxvsm`KYN[MXZUQKTKZSaQOPQK›ƒŽthŸpq†švpmjK —NKRNVQRM^KUS[^OQUPSKRNaNVbTKYN[RNUSaQK[ZVSTYWSK[PXKMSR˜QKVXOWUQKUSVWXYWPQK  ¡x{st›ƒth¢£rpmjK^RNVW^[MSUPQKUSVWXYWPKWKZSaQM^K›ƒŽKhŸpq†švpmtgSMTPSK TZVNTSYWSUPQKRNVQRM^K]QY^UPQKTKT^‘VSU^OKcPQ][OSOKZVSO^jK¤SKZNcNOdKMS‘aQMgK cN˜Qc^KMNKWVN‘P™KWKUPQcSaKSZMQRSV[RdKZVQO^W]dj     ¥¦§¨©ª«¬¥­®¯°® ±²³´µ²¶·¸¹º»³¼½¾¹¿¶ÀÁ·¹¿³À´ÃµÀÄÂÅÆÇȹ ¸¶Á¶·Éʹ¶Ë³ÂÀ¹Á¹½³ÂÌÃ͹δ¸É¶ËÇĶÁϹ¹ йÆÀʷǹÆÀ³ɶÑËÇÂÅÏÒ¹Ó¹³´ÀÔ·ÄÂÆÇ´¹ ÁµÀʵÄÃÇ´¹¶ËµÀ³ʹ¿¶ÉÇմι¿¶ÀǶÖÔ¹ ¶Ã³´×·¶É´½¶¹µÔÁÂÃÇ´Ö¹±²³´µ²¶·¸¹Ø´Ù´·¹ º»¶ÀǶֹ¿³¶½Ô¾¹µÄÂÎϹµÇ͹ÆÀ³ɴڹÀÂ×¹ ¿¶À¶µÄÂÅ´¹Ð¹ËÇÂŴڹ˴À¹Õ¸ÉÊƲ¹¶¸ÆÇ´ÉÇ ¥¦§¨©ª«¬¥­®ÛÜ® »¶µÄ´³ÇÀ´¹º»¶µÄ´³ÊÀÔξڹÆÀʷǹ¿¶µÄ´³ÊÀÂÆÎÂÚ¹ Ķ¹¿³À´ÃµÀÄÂÅÆ´ÉÇ´¹¶Ë³ÂÀÔ¹Á¹½³ÂÌÃ͹¶¹µÄÂŴι ·ÇÆÀËÇ´¹¿¶ÀǶּÁ¹Îµɶ×ÆÇÚ¹¶Ã³´×·¶É´Î¹¹ À¹¿¶Ö¶ÆϹµÔÁÂùشٴ·µ¹º»¶ÀǶÖʾ ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 ; = ?@ABCD EF GHICABJK L@FCFC? KM=BJMN OPQRSTUVWUPXYVZYVY[RWRP]RVY^_WPWPSYTRVZ`PRVQa_bPcTR_P[aSYTQaVZ`]UdaP [PcTRSZa_UP]UXaWUPSeWSRPRTQfXQWgPhRQ[a_QR]PViPZYPjklkmnopqrstruvwxPyz{lkno p|{sv}kwxP~€r}n‚ƒt„mt„…nPpytk†‚qr‡}tk…mkˆtkwPYTRQPWUSWUXaP‰{t„…ˆknn‚ yrˆ…{€n…opŠ€nˆr‡‹‚|rˆ…{€n…wgPhRSTUVPdYŒeW[Y^_WxPSZTaPYUPYŽUT`]ixPQPcU[Y^_WiP QRVcYSYWPRVQUPR][WfSVQUP[adRRWRPWPY_QUSW[RWRg RŒXUPRTQfXQWUPSYTUS_a]UPYŽUT`]UPW\aPdU_bRWQdPXQWR‘RWRxP]UXRSPWUQReUŒWUPP YXP[a’TRUYPVcYVY’`PcTR_aPX`ŒiPcYdY_iPYSRŒUPVWfP[aSYTQaVZRWUPcReUZaPƒtn…r„{€uo pƒtn…r„{€uwPpTaV`USP“g””wxPXYVZfcU]P[PdU`PTadP•tˆr}op–—ˆrwgP˜WU[WUeSWUP YSYPQR[WUTRP[aSTUVPQ[RaPƒtn…r„{€ukuxPcTQUXVZR[WRPYPTYQS‘RXPcWSVUeWPY’TRQ`gPP ˜RPcYQWYdU]PYVWPQR]X`]iPVWfPcYQWYdaP]RVY^_WgP™XPeU[U]PcYQWYdPQUTY[aPšP›œžŸ  ¡¢£¤¥xPcYPcTR[U]PVZTYWUPcYQWYdP”¦¦xP_QaeWPcYQWYdPR]]R^WU]VQašPZRSPQ[RaP›œžŸ  §¥£¨¥gP˜RPYVWPcWYY[U]P[WXY_QRP]UVZPeW_Q’RPcWSVUeWPYPXRadPcYQWYdWUP]RVY^_Wg ©ª«¬­®¯°©±²³´² µ¶·¸¶¹¸º»¼½¾¿¶·¸¶ÀÁÂý¹º½»¶·ÄÅÆĸ½ÂÆÇÀÁ¸½ÈºÉº·Ê˽¸½Á¶¼»ºÌÀ¸½Ä¶½ÍºÎºÀϽ»¸ÂÀº½ÐÍ·º¼ÄÀĺ»ÂѺ½¸»¹Â·ÒÂÁ¼ÐÓ½Ô·ÄÇÀ¸¼È¸½º½»¶Ä˶ÀÕ½¹ÇÍн Öº·Â½×·Â»½¾¿¸ÅÀÂÁ½Ä¸ÂÉ»¸Ãؽֺ·Â½ÙÂÉɺ˽¾¿¸ÅÀÂÁ½ÚÊÛÀ¸Ã½Æº¼Èº»¶É½ºÆƶÁϽ¼Íº¼ÊܽÁÂѺ½Æĸ¶Û¶»¸¶Ó½¿½ÑÊ·»ÂÁ½¼ÂÈÀÁ¸½Ë¸ÆºÀĻǽÁ¼¹½ ͺÆÑÉÏƽº·ÇѸ»¶Ûн¾Ý·¸Ñ¸»¶ÉÃؽÁ¶È½¸½Ü¸ÂÚÏÀÂÁ½ÂÆÇÀÁ¸½¾Þз·Â»¹½Ô¸ÀÈà        ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 = ?@AB=ACDEF?GHF?EAICJKLACDEMI?F?ENAOPHMQJRESJTICUEVQJ=?EF?GEUJSELJUFJQI ACUE O CQHSAEAERHTKA@ACE@?QW@LJL?XEYACEP?KSHEZGJP@AJEPHESHQCSP[EAEIHVJOH@JLACEHFQJ ZE IHELJO ?=NEVHPQ CFDEJKCEPJSTCEIJUCEIHOSHLJGCECCSP?EVHI= JOEIQZSZXE FQJ ?E F?PE =ACRLCERJU]ENAOPHMQJRE@?QJ^LACEVQ COZLA[P?E@EKC@HDEHFQJ ?EVH FJ@AHLCE=ACLAE J@ACQJU]EVASOCKCEOSZVAHLCEMGW@LACE@EVQJ@CUE= [B=AE@?SQCOZX _JEVHRH=]EHV=UAEIHOP[VL?=NE@EVJKC=ACE`abcdefghERHTCR?E@?B@ACPKAiESHKHQH@?E @?SQCOEIKJESJTICMHESJLJGZESHKHQZELAC JKCTLACEjQ?OZLCSEkXlmnXE     opqrstuvowxyyx z{|}{|~€‚€~|ƒ€„{…ƒ†‡ˆ€‰‚ˆŠ|‹…ƒ€}{€ ˆ†ŠŒ€‹‚†Š{†‰}Ž€…†‘{‚{…|~{€…Š|Ž‚ˆ€‘’ opqrstuvowxy“x ”€‚†‰†‘•†‚‘Ž{–ˆ’ƒ’‘—}‰|– †ƒ|…ƒ†}’‰‚€~|ƒ’„{…ƒ†‡ˆ€‰ ‰†˜|‰’}’}{|ƒ~{™‚†‹‡~•‹}…Š’…ƒ{‘— €€Œ}}†~†ˆŠ| ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 ; = ?@ ABCDEFGDC?@HI@ECGJFKFLAGMN @E O P QRSRTUVWXYZ[Y]^_`aVbcdefghidVjkal`dVbmkenoecdVoaVhakdhpqcVjaecarsfVqmlbatpcV fVbmledqVjkmpguVvaefmimVkaeqmtbcwVpegV`dxVempcdrbcwVeoqnpcdyVmV`mhxdVoafaibcdV oal`alafmwVqdzaVhab`kml`uV{dl`VbcdefghidVleg|hcdVfVoecm}mbc~VcVfghakegl`~qdrgVqdVV oaVfjkafmoembcmVjkal`dqVhakdh`guV Voal`njbgrVahbcdVocmiazafgrVbmVjcdkflegVjimbVfgl~fmVlcnVo~xgVfghkdlVV €V[U‚Yƒ„…V€Vjkedol`mfcmq†pgVkaeh}moVjchldicVbmledqVjkmpgVakmeyVfcoapebgV jabcxdqyVedl`mfVjcnpc~Vl~fmhsfV~raxicfcmq†pgp‡VfjkafmoedbcdVaojafcdobcdqV hakdhpqcuVˆahab~qdrgVqdqVfVofsp‡Vbcdemidxbgp‡Vldhpqmp‡yV‰Š‹Œ‚_QRSRTUVWXYZ[Y]_ RŽ[YR^_akmeV‘Œ‚‹Œ‚_QRSRTU_WXYZ[Y]_]Ž[YR^uVvaecargVfdqtpcafdV€V‰Š‹Œ‚_ QRSRTUV€Vjaefmimq†VbmVfjkafmoedbcdVhakdh`gVqmlbatpcVakmeVhab`kml`~VbmledqVjkmpguV ’dhpqmV`mVqdl`VbmqpentpcdqV~xgfmbmVjaopemlVhakdh`gV“a`azkm”cuV•kegVl~fmhcVjaefmimq†V j}gbbcdVkdz~iafmwVjaecargVqmlbatpcVfVjkmpguV–emkbgyVja}axabgVjaVidfdqVl`kabcdyV aojafcmomVemVbmqbcxledVjaecargVqmlbatpcVWbmqpcdrbcdqledVrcdqlpmVbmledqVjkmpg^uV —mbcj~iafmbcdVbcrVjkedl~fmVj~bh`VpedkbcVcVqdobapedtbcdVempcdrbcmVzkm”hnuV’~fmhV jaVjkmfdqVl`kabcdVl}~xgVoaVkdz~impqcVj~bh`~V|cdicyVmVem`drVhakdh`gVbmqqmtbcdqlegp‡V didrdb`sfVa|kme~uV’~fmhVtkaohafgyVpenl`aVefmbgVjmkmrd`kdrV˜…\…yVaojafcmomV emVqmlbatwV`absfVtkdobcp‡yVpegicVfVjkmh`gpdVemVhab`kml`Va|kme~uV vaecargVfgqtpcafdV€V‘Œ‚‹Œ‚_QRSRTUV€V~raxicfcmq†VahkdtidbcdVemhkdl~VjaecarsfV qmlbatpcVa|kme~uV™p‡Vraog”hmpqmVazkmbcpemVbmqpcdrbcdqledVi~|VbmqqmtbcdqledV jaecargVa|kme~uV{dl`V`aVfmxbdVemzmobcdbcdyVjabcdfmxVfVjkmh`gpdVkemohaVrmrgVoaV pegbcdbcmVeVlg`~mpq†yVzogVraxicfgVqdl`Vok~hVflegl`hcp‡VjaecarsfVqmlbatpcuVšrcmbmV jmkmrd`ksfV‘Œ‚‹Œ‚_QRSRTUVWXYZ[Y]_]Ž[YR^_jaefmimVaojafcdobcaVjkegza`afmwV a|kmeVoaVok~h~yVlepedzsibcdVbmVzakledqVqmhatpcVjmjcdkedV€VbmVjkegh}moVVzmed`afgruV šmVjarap†VchabdhVemhkmjimpemVraxdrgVfVjkmpgVknpebcdVflhmemwV›œžŸ ¡¢£¤¢V WjkmfgVemhkmjimpe^yV¥¦£§¢VWidfg^VakmeV£œŸ§¨¤£© ª¦¨§«¬¥¢VWtkaohafg^uVvkegpclhV ­Œ‚Y_W­Œ‚Y^VjaefmimVm~`arm`gpebcdVoahabmwVhakdh`gVa|kme~yVpaVqdl`VksfbaebmpebdV eV~xgpcdrVjaidpdbcmV­Œ‚Y_QRSRTU_W­Œ‚Y®‹YZ[Y]^u Vjkmh`gpdVeVbmkenoecmVQRSRTUVWXYZ[Y]^Vhakegl`mrgVfVp‡fcicVhabcdpebatpcV fjkafmoedbcmVleg|hcdqVhakdh`gVqmlbatpcVcVhab`kml`~uVghakegl`mbcdV|cm}dzayV jkmfdzaVl~fmhmVfVldhpqcV‰Š‹Œ‚_QRSRTUVWXYZ[Y]_RŽ[YR^_jaefmimVbmVleg|hcdV kaeqmtbcmbcdVa|kme~yV~xgpcdVidfdzayVpemkbdzaVl~fmhmVbmVempcdrbcdbcdVjkmpguV šmefgpemqVa|mVoecm}mbcmVfgrmzmq†V`mhxdVoaom`hafdqVhakdh`gVhab`kml`~yV kdmiceafmbdqVemVjarap†VtkaohafdzaVl~fmhmu legl`hcdVercmbgVjaecarsfVqmlbatpcVfcoapebdVl†VbmVjaozi†oecdV‡cl`azkmr~yV emksfbaVfVahbcdVQRSRTUVWXYZ[Y]^yVqmhVcVjmidpcdV[U‚Yƒ„…uV¯}m`fcmV`aV|mkoecdqV oatfcmopeabgrV~xg`hafbcharVjkdpgegqb†Vhab`kainVkaeh}mo~VjchldiVa|kme~V Wkgl~bdhV°u±²^uV        ! !#$ ( ) *+ , -+ . / 0 12034$ 5$16 # 2720,8 -.234$9:2 }~€‚~ƒ„…†‡ˆ‰‚~Šˆ‹‰€†„…ƒ„Œ‰‰†…‚Ž‚‡ˆ‰Œ‘ˆƒ‰’“‚~Šˆ” = ?@A@BC D=EFGHFI= JKLKMN OPQRSQTUV A@WXAY Z?E@Z=HF=[ @EX]G ^=_D@`BI B=aXb@ @cE=Fde =fX ]=WX @HHFIXfDYBg =D=ahZ @f@Edi j@FZ=f= ]@ ?EXBYFY^DIX H@_]E@I[ @f@EY_]YG FH^GBI= H@ ?@]EFXc HEdd fdc ?EXFXD]=B^I D= XE=DIX A@DI]@E=i j@HBF=_ ?E=BY Z ]EYcIX klm D=EFGHFIX JKLKMN OPQRSQTUV dA@WfIZI= @EX]G =WHXb@ =D=ad klm n oKpqOrRKstQuUVe vsKKuqOwSKMQuUVe xMyK OzSK{SKN|SVq n @_@cD@i k@F^=`DI=DIX ?E@Z=HFI Z]XHY H@ dZY?dfXDI= H=DXb@ @f@Ed Z @cE=FIXi =BIXADI=DIX H=^X Z EXFdf]=BIX ^Xb@ @_a=cIXDIXi     •=EFGHFIX rysLKNqO–sRUtKVe ?@H@cDIX ^= Z ?EFY?=Hd JKLKMN OPQRSQTUVe @HHFI=ad^X D= ZYcE=DX ?@FI@AY ^=_D@`BI bf@c=fDIXe Z B=aYA @cE=FIXe fdc DIXF=fXWDIXe Z @H?@ZIXHDIBg =D=a=Bg @f@EhZi —˜XEd^X DIX?E=ZH@?@H@cDX A@WfIZ@`BI _]XE@Z=DI= DIX ]Yf@ ^=_D@`BIC I @D]E=_]XAe =fX ]=WX H@_]@_@Z=DI= @f@EY_]YI D=_FX^ ?E=BYi ™FG_]@ Z EXFdf]=BIX @EX]Y F= ?@A@BC EFYZYBg @cE=F FY_d^X DIXB@ D= @_]E@`BIi šX_] ]@ F=]XA DIXFZYfX ?EFYH=]DX I Z=WDX D=EFGHFIXi ›œžŸ ¡¢›£¤¥¦¤ §¨©ª«¬ª­®¯°®±®²³¯´µ¶ª­¶·¸¹¯¬¶³º¶»¨²®¯³¼©¨½¾¿®¯³­«¯¼¶¬Àª¨³¯³ª¸Áº­®¿¯º¶©®ºÂ¸¯¿¨³»¶ÃÀ­Ä¯Å¨¯¼¶·¶ÀƯ¼©¨½®Ç¶È¯Á­¨É®Ç¶¯³¾½¨º¨¯´¼¾»ºÂ¯ Á­®²­¹¯©¶ª¿¨Ã»­¨·¸¯»¨³ªÆ¯¼©¨À«Ä¯µ¶¬¶Á»­®¯ª¨¯¼¶·¶ÀƯ²®½®Ç¶¯³¾½¨º¨¯´¼¾»ºÂ¯Àª®©»­¹¯¼©ª¸À­®·»­¨·¸¯¿Æįʩ¶¬º¶½¸¯³¾½¨º¯´Ë¨··¨¹¯ ¼¶ª½¨²¨¯»¨¯ª¨©ªÆ¬ª¨»­®¯º¶»Â©¨³Â®·¯¶Á©¨ª¾ ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@AB=CDEFGH=IJKLMKNOP=QB@RSTU@VW= XAB?RBW=YBZR=[V?SBZ=[T@V=?SV[]= ? @RSTZR^_= =Z[VW=` WVaU@VW=b c dB@A^=?SV[T=YBZR=bS ZR]=UA@A]=bSBQe `]Q]= QB@RSTU@AB=bSB=aS `B?=[V?SBZ^=A=[=RT?AW=bSVbT`?^=@AB=[bS [T`T=dT`@VQe= WAT@=fSTg?A_=h bABS =bSBZ^@AiQAB=` [ U@Bf =YBY=b^@?R^=b [ `^YB= `b [AB`@AB= WAT@V=[=@TZBY=bSTQV_ jT=[V?SBZAB= a=b A WT=SBbSBB@R^YB=b A WV=[BYaQA [Bk=Ta= a=bA @ [T=b A WV= [VYaQA [B_=l`V=?SV[T=? @RSTZR^=@TY`^Y]=ZAi=[=b c dB@A^=@B^RSTU@VW=IUA@AT= bSB?]R@TPk=b A W=[BYaQA [V=Sm[@T=ZAi=b A W [A=[VYaQA [BW^=A=[=SB^URTQAB= @AB= XZBS[^YBWV=dT`@VQe=WAT@_=n `QTZ=bSTQV=[=RSVXAB=olp=WAT@V=b c dB@AT= A=?ZRTcR^=?SV[BY=b [TUTY]=b [Ai?ZVq=IS^Qe=` =fmSVP=U^X= X@AdVq=b A W=YTZ@ aQA= IS^Qe=[=`mcr=SVZ^@B?=s_tuP_=jABQ =A@TQBY=[VfU]`T=? SB?QYT=?SV[VWA=b `QTZ=bSTQV= [=RSVXAB=vwxy_= =RVW=bSVbT`?^= ZAB=[V?SBZ^=SBbSBB@R^Y]=AU aq=zTSXV=? @ABQ@BY= ` =SBbS `^?QYA= XST^_=n `@ ZB@AB=?SV[BY=[bS [T`T=[Ai?Z]=AU aq=zTSXV=A=`TYB= [=SB^URTQAB=QABW@ABYZV= XST\_=o^Qe=?SV[BY=[=`mc=[bS [T`T=YBf =S YTa@AB@AB_ {|}~€‚{ƒ„…†„ ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Ž’”‰˜™•šŠ™› –šˆ‰œ‰‘˜š•–ž–“šŸ›• ŽŠ ¡¢•–—Ž£–š¤Ž¥˜’ŽŠ™‰™•Œ› ”‰¤‰•‹—š”™—˜Ž¦‰‰Œ•š–”š§ ¨ˆ•–ˆš”›ˆ•š‘—œ‰Ž¤› ©ª«ˆ‰˜‰Š–Ž˜“Ž”•–—Ž’ —ˆ¬—š˜š—¥Š–ˆ‰–“‰œ ­—“Ž‘Ž˜“š®‘–¤“•‰–’š­˜“š˜“Ž ‰Œ•š–›§¨ˆ•–ˆš”›ˆ•š‘ —™•Œ“ŽŸ¯°¢ˆ‰˜‰Š–Ž˜“Ž ”•–—Ž’ˆ‰—“ž”Š–š“¤‰­± Š”¬š‰—‘²Ÿ¯°¢®š–š™Žœ ‰Œ˜“¥šˆ‰–“‰œ’šŠ˜‰­‘“ “ˆ•–‘“Žœ˜“šˆ•š‘ž        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 †‡ˆ‰Š‹ŠŒŽ‰ŠŒˆ‘‹ŽŠ‡‹’Œ = ?@ABCDEFD=GHIEFJKLM@=FBNDL?LMOF HCIFPQKG@?QRSF?LTQNJFQTCD=NJFUN=MLVF BIWNLFP=FDQCI=SFUQXX=YLFQTNWTMHZF[HRG@FUN=MJ HPLF?FINLT@HF]^VFMDARSFBNDL?H F DGQB=G@DQ?=Y=F?FGH?LPFXQGYLPFY=NQKY@BJF?LBNHCJFQXUQ?@=X=FD=FY= M@HPY@H CDHF IQYLFQTN=DJZF_N=?=F@F`WNY=FMDARSF?LBNHCJFQXXD@=aJ EFY=FY= =RY@H CDHFIQYLFY=CDH F UN=MLZF =IJN=GY@HF?FINLT@HFbcdeFQTCD=NLFIHFDGQB=G@DQ?=YHFCEFXQBa=XY@HFY=FQX?NWIZF fIHNQ?=Y@HFUQMDEIB@HPFBNDL?H FgGH?LFXQGYLFY=NQKY@BhFP=F?UaL?FY=FY= =RY@H CDHF QTCD=NLFY=CDH FUN=MLVFD=RFUN=?=FMDARSF?LBNHCJFJa=I?@=FBQNHBIAFY= M@HPY@H CDLMOF H FQTCD=NW?ZFiD@AB@FIHPJFP=PLFPQKG@?QRSF?UNQ?=XD=Y@=FBQNHBILF HXLY@HF ?FQTCD=N=MOVFBIWNHF?LP=`= EFI=B@H FPQXLjB=M @ZF iJKLPFJa=I?@HY@HPF HCIFI=BKHFUQX`GEXFklmnopqrstVFUQD?=G=FQYFa=I?@H FQXY=GHuSF ?a=RM@?LFUJYBIF?LBNHCJFQXUQ?@HXD@=GYLFD=FUQD@QPF =CYQRM@FQXUQ?@HXY@MOF QTCD=NW?FUN=MLZ vFUN=BILMHFY=NDAXD@HFwxyz{|}g~y€{hFXQCBQY=GHFCUN=?XD=FC@AFI=BKHFXQFCDLTB@MOF DP@=YF =CYQRM@F@FBQYIN=CIJZF_QXMD=CFUN=MLF?FINLT@HF]^FXHG@B=IYHFUQXY@HC@HY@HF RNQXBQ?H FMDARM@FBNDL?H FBQYIN=CIJF?UNQ?=XD=FY@H?@HGB@HFNQD =RY@HY@HFQTN=DJZF cQKG@?HF HCIF HXY=BF?UNQ?=XD=Y@HFUQUN=?HBF HXYQMDHRY@HF?FB@GBJFUJYBI=MOF BNDL?H ZF[H FY=MOLGHY@HFXHMLXJ HFTQ?@HPFQFBQYIN=RM@HFQTN=DJVFCIEXF?UNQ?=XDHY@HF XQX=IBQ?LMOFUJYBIW?FPQKHFUQPWMF?FUNDL?N=M=Y@JFDP@=YF?L?Qa=YLMOF?FQTN=D@HF UQF?UNQ?=XDHY@JFU@HN?CDH FBQNHBILF@FJCI=GHY@JFUQUN=?YH`QFBQYIN=CIJFQTN=DJZF ‚TLFUNHMLDL Y@HFXQBQY=SFDP@=YFILGBQF?FP@H CM=MOVFBIWNHF?LP=`= EF?UNQ?=XDHY@=F BQNHBM @VFPQKHPLF?CB=D=SFQXUQ?@HXY@FUJYBIVFBG@B= EMFDFBG=?@CDHPFwƒy„F THDUQRNHXY@QF?FQBY@HFQTN=DJZF_QD?QG@FIQFJI?QNDLSFUJYBIFD=MDHU@HY@=F?FQBY@HF ?LBNHCJF@FY=CIAUY@HFXQBQY=SFUNHMLDL YH FBQNHBILZF…H`QFILUJFXD@=a=Y@HFPQKHPLF UNDHUNQ?=XD@SFXG=FB@GBJF@CIQIYLMOFQTCD=NW?FQTN=DJFY@HD=GHKY@HZ _QXMD=CF?HNIQ?=Y@=FD=CQTW?F“YIHNYHIJFMDACIQFPQKHPLFCUQIB=SFC@AFDFUQ AM@HPF HCQ?=IH FBNDL?H FBQYIN=CIJZF…QFY@HD?LBGHFUNDLX=IY=FIHMOY@B=F?UNQ?=XD=Y@=F DXHMLXQ?=YH FUQUN=?LF =BQRM@FBQGQNW?F@FBQYIN=CIJVFNH=G@DQ?=Y=FD=FUQPQMEF Y=NDAXD@=Fwxyz{|}g~y€{hZF[H FXD@=a=Y@HFPQKY=FQU@C=SF?FX?WMOFUNQCILMOFBNQB=MO” •ZF^=NXDQFXHG@B=IYHFNQD =RY@HY@HFQTN=DJFNH=G@DQ?=YHF?FY= T=NXD@H F?LCJY@AIH FY=F UN=?QFMDARM@FBNDL?H ZF–=D?LMD= FUQXMD=CFI=B@H FBQNHBILF?LBQNDLCI=SFPQKHPLF     XQ?QGYLF—N=`PHYIFBNDL?H F?@XQMDYLF?FUN=?LPF`WNYLPFQTCD=NDHFC@=IB@FDY= XJ EMH F C@AF?FIGHF?LBNHCJZFQD =RY@HY@HFUQGH`=FY=FUQXY@HC@HY@JF?LTN=YH`QF—N=`PHYIJF BNDL?H ZF_H?YEFCDIJBEF HCIFIJFQXY=GHD@HY@HFUJYBIJVFBIWNLFX=FY= GHUCDHFH—HBILZ ˜ZF @H?@HGB@HFD=M@HPY@HY@HFQTN=DJF?UNQ?=XDQYHF?FXQ?QGYLPFUJYBM@HFBNDL?H F DGQB=G@DQ?=YLPF?FGH?LPFXQGYLPFCHBIQNDHFC@=IB@FUQPQMY@MDH ZF ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@ABC=DEFGHIJI=C?=D@KILM=NDMDIA@K=H?=DJ?=C?DMKAIDIDGC?=H?=C?=ODMDEPHIAKI=D CANNAQC?=NHILJRDBECSMDCATAN=DN=ND@HIBAUBDC?=JEDFETEPCLDTEDPAKTIEDKEIJ?VWC?XB=ND ?B=KLDYZ[KLHGC=@D]^\_]D`BVTDMLKAa=C?=Db=HEMABAD@KILMAD@ECBKAHBGc]DdFKEMATIECAD @EK=@BADIML@ =DFETCEH?D@ECBKAHBDEPKAIGD[M?X@HILD@VBDFEJRL =C?AD@KILM=N_D ?DFEFKAM?ADCAHLJ=C?=D@E EKSMDEKAIDEHBKEQeDEPKAIG]DfEKVJEDIAJRXJAOgDPLDM=D MUAHCLODIA@K=H?=DB=HBEMAeDTI?AUAC?=D=HEMAB=ND@KILM=ND@ECBKAHBGDCADKSaCEKETCLJRD hEBEWKAiAJR]DjTCA =I?=C?=DEFBLOA CLJRDEPHIAKSMDTEDFETC?=H?=C?ADEKAIDEFGHIJI=C?AD @KILM=NDMLOAWADC?=JEDMFKAML]DkAIMLJIAND@EK=@BADBADTAN=DTEH@ECAU=D=h=@BLD?DMAKBED FKI=FKEMATI?eDNVDCADC?=OA D@AaTLOD=TLBEMACLODEPKAI?=] omspu‚osp •–—˜™š›œ•žŸž  ¡¢£¤¥¤¦§¨©ª£¤¦§¢«¥¨¤¡¥¬¦£¦¥¨ª­®¯¦°±²¦¥¢¦³¢´«®¯¡®¯«®¯¦µ¶¨«¯·¦®¦¢³¬¡©¸©¯«®¯¦´¢¹«¯·¦¸©º»¸®¦§¨©ª£¯·¼¦½¦¨¯©¬¹¥¤¸®¯¦¢¥¨©ª¾¬·¯¾ª¦«®¯¸¢¦£ª¿¡©ª¦ §¢«¥¨¤¡¥À¦¹¯³¡©Á¦¢¡¥¨¢»Â¦®¦¢µ¶¹«®¯¦¹¯³¡©Á¦³¨¤¸º¼¦Ã¢´¸©¤¡¦³¨¤¸ª¦£¦¥¨ª­®¯¦ÄÅÆǦµ¶¨«Á¦¸©º»Â¦£ª§¨¯¡¬¦¢³¬¡©¸©¤¾ªÀ¦©¤»¦´¢¹«Á¦³¢´«¢¡®¾ª lmnopqprstuvoprsnwqtpmqxrorqtvyz{r|}~rqnrn€wz{mz{wz{r‚tw{ƒrzrnxmu„u{wz{r €n…w{ƒr„u†‡„zrstuvo{ƒˆr‰rt{ux…qp„z{rnqtuvŠxƒ{Švrwz{„nrov‹muvrsnwqtpmqŒr…{mur nmqtn‡Žrzrn‚…wz{r…{murtp„†ˆrn€„upmrtp„vrorqtvyz{r‘’“Œr€uzp”pŠvr n€otnqwz{Œrr‚twr„u†‡Žrovst{mxrnxmu„upŠvrup‡r€n…wrwz{„nrxwnmzŠvˆ        ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 ¥«¨¤¯¿¥¨¤ÀÁÂÃÄÅÆÇÀÈÉÊËÉ = ?@A@BC DEFGHGBI J KLMNOPQRSMTUVOW J A@XYAG Z@D@[= H]FYBI]^E@[[Y_ D@EYD^G [`Y ^GaD@ @bE=Fc Fd@X@[Ye@ fgh BFG ijklm j@Xa`H= _Y]^ ^=DXY [`YF=aYX[= D@EYDB_= eE=nD` H D=XZGA D=[=aY D@a@EoH @]@b[@ REG]c[YD pmqrWm sd=^H`= ^@ ?EYBGFG_[C YZGB_t D@a@EoH Z@uH`=ZBF@[GA cXG^D@H[`D@A ?E@eE=Ac vI@^@]I@?m w=_b=EZF`Y_ F==H=[]@H=[GA ]?@]@bYA D@EYD^G @bE=Fc _Y]^ cXGB`Y DEFGHGBI ` D@EYDB_= F= ?@A@BC a`BFbm x`YaY BY[[GBI H]D=FoHYD F=A`YuB`d H ]HY_ ]dG[[Y_ ?cba`D=B_` yz{|}z~€‚ƒm xGZ=[= [=Dd=ZYA „…‚†{€ D]`CXD= ‡ˆ‰Š‰Pˆ‰‹QŒŒQKŽ S‰MO‘’“Q”QPO‹“M“‘’“Q•“–O—O‘L—Q‹M‰˜OP’‰™“š”PŠU ]^=[@H` Z@]D@[=dG ?@ZEtBF[`D D@EYDB_` Za= @?YE=^@EoH ›œv ` eE=nDoHm     ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÎÖ×ÐÒÖÒÐ×ÍØÎÙÒÕÒÓÑØÑÚÛÖÒ ÍÑÐ×ÒÜÕÏÕ×ÝÛÞØß×ÒÍàáÔ×ÒßÒÚÑâÖ×Ò ÍàÒãÔÕ×ÖßÍÕ×ØßÑÒ×ä×ÓâÎÒãàÍÏÕÑÜÒ ãÔÑÏÎÒÖÒâÔÎáß×ÒåæçèéÒêß×ÒàÕØÑÏÕÑÒ âàëÒì×ÒØß×ÒÙàìØÑÒÍàÓàØÑíÒÓàÔ×ÓâÎÒ ãàÐ×ÍÎØÏÕÎÏîÒÓÑØÑÚÛÖÒàáÔÑÕÛÖÒ ïðñéÒòÒâÎÙÒãÔÕÎãÑÍÓóÒâÔóÍØß×ÐÒ Ð×ÜâÒÐ×ÍØÑÓÒ×ÍÎâàÖÑíÒÓàØÓÔ×âØ×Ò ÓàÞàÔÎÒãÔÑÏÎ žŸ ¡¢¡£¤¥¦§ ¨¢©ª£¤«ª¬ ¨¢­¢£Ÿ«ªŸ¨® ¢£¤¯ ¢«ª£¢°§ ¢ž£¤¯±¬ ²¢³´²Ÿ ¯¤«ª¢«¢¥¤§  ´«¢¥¤ªµ ¨£¯Ÿ¥µ ¨¢©ª£¤«ª±¶ ·¸´¨ª ª´© ¡¢­´¹¤ ©¤ ¡¢º©¦´«¦´©¦± ¨£¯Ÿ¥´»  ¥ ¢ž«¯¤£¯´ °¥¦¤ª´¼ ¦ »´º©¢½¯´«©Ÿ² ¢ž©¦³´©¦± »´» ¥ ¢ž«¯¤£¤½¾ ½¦´©¦¶ ! # $ () * +,!-!.,!/ 0 1!23145 6 27 $ 3831-9 ./345 :;3 = ?@ABCDEAFGHBEB?EGIEBJABKLML?NBIAOJP=JEABQ RSA=LDTUVEWSXEWSFTBYZEG[UL=CDEGFXGIEG] ^_`abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnsktukvuwxyzv{kx|zu}~{€|kyx‚ƒv‚„|…k †u‚zy}ykyk‡‚{ˆ‰„|k~‚{‡‰y„|k|Š|‰t‹zktx~v{ŒkˆvŽk„|‚z{‰}|k‚y‡uŒu{Œk zkwx‚{wyv‰~k„{Œkyx‚ƒv‚„k‰ux|‰{€{Œ…k ‰uk^_`abcdefgh_igh_jdklmgnoepbaqcgnjinrgnsk‚u‘u|k€|‡tk‚ktx‚|Œk‡|‰€„k lyt~xy}„|kwxy~€|’{kzktx{ˆ„|k‚yyzy‡uzy{’“kvu‡tƒw{’kwuk‚y‚y‚|„~kuw€„k ^_bc”•b–n”—˜jgbrd”lpb™`š”cg›œn”b˜œgssžk ÔÔÔ Ÿ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬k­kuvwuz„|v‚„y}|€k‚ykxu‚€y®„y„|ky€„|’„|€‡‚{Œk uˆ‡‚yx‹zkwxy{…k¯„|k’yk‚yt|’kzw{z~kyk®x|v„|kuxy‚ky€€y®„|€‡‚|k Šxy°’|t{kuˆxy‚~…k±‘{„|k‡|‰€„k^_`abcdklmgnoskwu‚zy}ykykxu‚€y®„y„|k „|’{Œkuˆ„|‰t‹z“kwu‚u‡tyz„y€kˆ|‚k’uv{²‰y€„k€y®„|€‡‚|ktu… ³©´ µ©´ ¶¥¦§·£¢¸¤©ª¶µª¹©¡¬k­kuvwuz„|v‚„y}|€k‚ykwx‚{„|’„y„|k y€€y®„|€‡‚{Œkwyxt„„kuˆxy‚~…kºkx|‚~}ty„|k’y’{k’u‘}„zu®»k®„|’„y„yk uˆ‡‚yx‹zk®z„yt|“kˆ|‚kzw{z~kykw‹tu{kuxy‚k„|„|…k¼u‡‰uy}|k‡wxyzv‚yk ‡„ƒkwuv‚y‡k|v{€„k
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: