Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 005775 20267371 na godz. na dobę w sumie
Kompendium postępowania karnego - ebook/pdf
Kompendium postępowania karnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 448
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3483-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

,,Kompendium postępowania karnego' jest opracowaniem o cechach skryptu akademickiego, opartego na aktualnym stanie prawnym, adresowanego głównie do studentów wydziałów prawa. Kompendium omawia przede wszystkim zagadnienia dotyczące: ustroju polskiego sądownictwa, właściwości i składów orzekających sądów, czynności i przesłanek procesowych, dowodów, uczestników postępowania, rodzajów i trybów postępowań oraz środków odwoławczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Kompendium postêpowania karnego W sprzeda¿y: K. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE – CZÊŒÆ OGÓLNA, wyd. 3 Podrêczniki Prawnicze J. Grajewski PRAWO KARNE, wyd. 17 Podrêczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze M. Kuæ, M. Ga³¹zka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka J. Brylak, M. Mitera POSTÊPOWANIE KARNE Kazusy Becka H. Paluszkiewicz (wprow.) KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 27 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl KOMPENDIUM POSTÊPOWANIA KARNEGO Piotr W. Mierzejewski 2. wydanie Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3482-0 ISBN e-book 978-83-255-3483-7 SPIS TREŒCI Wykaz skrótów ............................................................................................................ XIX Spis treœci Spis treœci Przedmowa ................................................................................................................... XXI Rozdzia³ I. Podstawy ustrojowe s¹downictwa w Polsce ........................................... § 1. Podstawy konstytucyjne..................................................................................... § 2. Ustrój i kompetencje S¹du Najwy¿szego ......................................................... § 3. Ustrój s¹dów powszechnych ............................................................................. § 4. Zakres kompetencyjny s¹dów powszechnych ................................................. § 5. Podstawowe ustrojowo-procesowe zasady wymiaru sprawiedliwoœci ............ I. Zasada udzia³u czynnika spo³ecznego......................................................... II. Zasada kolegialnoœci orzekania ................................................................... III. Zasada jawnoœci .......................................................................................... IV. Zasada równoœci stron ................................................................................ V. Zasada prawa do obrony.............................................................................. VI. Zasada instancyjnoœci................................................................................... § 6. Nadzór nad s¹dami powszechnymi................................................................... I. Nadzór judykacyjny .................................................................................... II. Nadzór administracyjny................................................................................ § 7. Tworzenie i znoszenie s¹dów powszechnych i ich wydzia³ów....................... § 8. Podstawowe obowi¹zki i kompetencje s¹dów powszechnych......................... § 9. Warunki powo³ania na stanowisko sêdziego .................................................... § 10. Tryb powo³ywania sêdziów............................................................................... § 11. Rozwi¹zanie stosunku s³u¿bowego sêdziego.................................................... § 12. Zasada niezawis³oœci sêdziowskiej.................................................................... § 13. £awnicy .............................................................................................................. Rozdzia³ II. W³aœciwoœæ s¹du...................................................................................... § 14. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 15. Ustalanie jurysdykcji krajowej .......................................................................... § 16. Ustalanie kognicji .............................................................................................. § 17. Ustalanie w³aœciwoœci s¹du ............................................................................... I. W³aœciwoœæ ogólna ..................................................................................... 1. W³aœciwoœæ rzeczowa ............................................................................. 2. W³aœciwoœæ miejscowa ........................................................................... 1 1 3 4 4 6 6 7 7 9 9 11 11 11 11 12 13 13 15 16 17 18 21 21 21 22 23 23 23 26 VI Spis treœci II. W³aœciwoœæ funkcjonalna............................................................................. 1. W³aœciwoœæ funkcjonalna s¹du rejonowego .......................................... 2. W³aœciwoœæ funkcjonalna s¹du okrêgowego ......................................... 3. W³aœciwoœæ funkcjonalna s¹du apelacyjnego........................................ 4. W³aœciwoœæ funkcjonalna S¹du Najwy¿szego....................................... III. W³aœciwoœæ szczególna ................................................................................ 1. W³aœciwoœæ z ³¹cznoœci spraw............................................................... 1.1. £¹cznoœæ podmiotowa ...................................................................... 1.2. £¹cznoœæ przedmiotowa ................................................................... 2. W³aœciwoœæ z przekazania...................................................................... 3. W³aœciwoœæ z wyznaczenia ................................................................... IV. Spory kompetencyjne ................................................................................... Rozdzia³ III. Sk³ady orzekaj¹ce s¹dów ...................................................................... § 18. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 19. Sk³ady s¹dów ..................................................................................................... § 20. Formowanie sk³adów orzekaj¹cych................................................................... I. Formowanie sk³adu wed³ug kolejnoœci z listy i z wp³ywu ....................... II. Formowanie sk³adu w drodze losowania.................................................... Rozdzia³ IV. Czynnoœci procesowe............................................................................. § 21. Orzeczenia, zarz¹dzenia i polecenia ................................................................. § 22. Klauzula natychmiastowej wykonalnoœci ......................................................... § 23. Narada i g³osowanie .......................................................................................... § 24. Porz¹dek czynnoœci procesowych ..................................................................... § 25. Terminy............................................................................................................... § 26. Dorêczenia .......................................................................................................... § 27. Protoko³y ............................................................................................................ § 28. Przegl¹danie akt i sporz¹dzanie odpisów ......................................................... § 29. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt .............................................. Rozdzia³ V. Przes³anki procesowe .............................................................................. § 30. Uwagi ogólne ..................................................................................................... § 31. Ogólna klasyfikacja przes³anek ......................................................................... I. Przes³anki pozytywne (dodatnie) i przes³anki negatywne (ujemne).......... II. Przes³anki warunkuj¹ce ca³oœæ procesu i przes³anki stadialne .................. III. Przes³anki materialno-procesowe................................................................. IV. Przes³anki dotycz¹ce zasadniczej warstwy procesu i przes³anki dotycz¹ce warstwy akcydentalnej................................................................ § 32. Przes³anki procesowe – formalne, materialne i mieszane ............................... I. Kategorie przes³anek procesowych.............................................................. 1. Przes³anki dodatnie i ujemne ................................................................. 2. Przes³anki ogólne i szczególne .............................................................. 3. Przes³anki abstrakcyjne i konkretne ...................................................... 4. Przes³anki absolutne i wzglêdne .......................................................... 27 27 30 34 35 35 36 36 36 37 37 37 41 41 42 50 50 51 53 53 56 56 58 59 62 65 68 69 71 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 74 74 Spis treœci II. Katalog podstawowych ujemnych przes³anek procesowych .................... § 33. Immunitety.......................................................................................................... I. Immunitet Prezydenta RP ........................................................................... II. Immunitet parlamentarny ............................................................................. III. Immunitet cz³onków Trybuna³u Konstytucyjnego .................................... IV. Immunitet sêdziów Trybuna³u Stanu........................................................... V. Immunitet Prezesa NIK .............................................................................. VI. Immunitet sêdziowski................................................................................... VII. Immunitet prokuratorski ............................................................................. VIII. Immunitet adwokacki ................................................................................... IX. Immunitet Rzecznika Praw Obywatelskich ............................................... X. Immunitet zakrajowoœci .............................................................................. Rozdzia³ VI. Dowody ................................................................................................... § 34. Teoretyczne wprowadzenie w problematykê postêpowania dowodowego ..... I. Ró¿ne znaczenia okreœlenia „dowód” ......................................................... II. Ocena dowodów ........................................................................................... III. Zasada swobodnej oceny dowodów ............................................................ 1. Aprioryczna ocena dowodów................................................................. 2. Aposterioryczna ocena dowodów ......................................................... IV. Przedmiot dowodzenia ................................................................................. V. Prejudycjalnoœæ ............................................................................................. VI. Klasyfikacja dowodów ................................................................................. VII. Regu³y postêpowania dowodowego ............................................................ 1. Obowi¹zek dowodowy ........................................................................... 2. Formalny ciê¿ar dowodu........................................................................ 3. Materialny ciê¿ar dowodu...................................................................... 4. Notoryjnoœæ ............................................................................................. 5. Oczywistoœæ ............................................................................................ 6. Domniemania .......................................................................................... § 35. Pozytywne prawo dowodowe .......................................................................... I. Zasady postêpowania dowodowego ............................................................ 1. Wniosek dowodowy ............................................................................... 2. Niektóre zakazy dowodowe ................................................................... 3. Regu³y przeprowadzania dowodu z osobowych œrodków dowodowych ........................................................................................... 4. Przes³uchanie nieletniego ....................................................................... 5. Przes³uchanie sugeruj¹ce odpowiedŸ ..................................................... 6. Bezwzglêdne zakazy dotycz¹ce przes³uchañ......................................... 7. Konfrontacja .......................................................................................... 8. Okazanie.................................................................................................. II. Wyjaœnienia oskar¿onego ............................................................................. III. Œwiadkowie................................................................................................... 1. Przepisy ogólne....................................................................................... 2. Zakazy dowodowe dotycz¹ce œwiadków............................................... VII 75 84 85 85 86 86 86 86 87 88 88 88 91 91 91 93 93 94 95 95 96 97 100 100 100 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 106 107 108 108 109 109 109 110 VIII Spis treœci 2.1. Zakazy bezwzglêdne ........................................................................ 2.2. Zakazy wzglêdne .............................................................................. 2.3. Zakaz ujawniania tajemnicy pañstwowej ...................................... 2.4. Zakaz ujawniania tajemnicy s³u¿bowej, funkcyjnej i zawodowej .................................................................................... 2.5. Szczególne warunki ochrony tajemnicy dziennikarskiej ................ 3. Zaskar¿alnoœæ .......................................................................................... 4. Tryb i warunki przes³uchania osób zwi¹zanych tajemnic¹ .................. 5. Œwiadek – osoba najbli¿sza ................................................................... 6. Œwiadek (podejrzany, oskar¿ony) ......................................................... 7. Prawa œwiadka ....................................................................................... 8. Œwiadek anonimowy (incognito) ........................................................... 9. Œwiadek koronny .................................................................................... 10. Œwiadek – osoba pozostaj¹ca w bliskim stosunku osobistym ............. 11. Œwiadek nieletni...................................................................................... 12. Szczególne czynnoœci dotycz¹ce œwiadka ............................................ 13. Procedura przes³uchania œwiadka........................................................... 14. Obowi¹zki œwiadka................................................................................. IV. Biegli............................................................................................................. 1. Wymogi stawiane opinii......................................................................... 2. Opinia psychiatryczna............................................................................. 3. Opinia kompleksowa .............................................................................. 4. Wymóg szczególny opinii psychiatrycznej............................................ V. T³umacze....................................................................................................... VI. Specjaliœci ..................................................................................................... VII. Oglêdziny, oglêdziny cia³a........................................................................... VIII. Oglêdziny i otwarcie zw³ok, otwarcie grobu.............................................. IX. Eksperyment procesowy............................................................................... X. Wywiad œrodowiskowy ................................................................................ XI. Badanie osoby oskar¿onego......................................................................... XII. Zatrzymanie rzeczy ...................................................................................... 1. Szczególny tryb postêpowania z dokumentami obroñczymi................ 2. Szczególny tryb postêpowania z dokumentacj¹ psychiatryczn¹ .......... 3. Wykorzystanie dokumentów zawieraj¹cych tajemnice ......................... 4. Skutek zabezpieczenia przedmiotów lub ich odebrania ....................... 5. Procesowe organy w³aœciwe w postêpowaniu dowodowym ................ 6. Kontrola decyzji zapadaj¹cych w postêpowaniu dowodowym ............ 7. Odpowiednie stosowanie przepisów postêpowania dowodowego do dysponentów informatycznych ........................................................ XIII. Przeszukanie ................................................................................................. 1. Pora nocna .............................................................................................. 2. Warunki i tryb dokonywania przeszukania ........................................... 3. Obowi¹zki organu dokonuj¹cego czynnoœci przeszukania ................... XIV. Kontrola i utrwalanie rozmów..................................................................... 110 111 111 111 111 112 112 112 113 113 113 116 118 119 120 121 122 123 126 126 127 127 128 128 129 130 131 131 133 134 136 137 137 137 138 138 138 138 139 140 141 143 Spis treœci 1. Kr¹g podmiotów, które mog¹ byæ objête kontrol¹............................... 2. Obowi¹zki instytucji pocztowych i telekomunikacyjnych.................... 3. Zakres uprawnieñ organów procesowych w zwi¹zku z kontrol¹ ....... 4. Regu³y prowadzenia kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych..... Rozdzia³ VII. Œrodki przymusu .................................................................................. § 36. Zatrzymanie ........................................................................................................ I. Tryby dokonywania zatrzymania................................................................. 1. Zatrzymanie obywatelskie ...................................................................... 2. Zatrzymanie przez Policjê...................................................................... 3. Zatrzymanie przez prokuratora .............................................................. 4. Zatrzymanie przez s¹d............................................................................ § 37. Œrodki zapobiegawcze........................................................................................ I. Definicja........................................................................................................ II. Granica czasowa stosowania œrodków zapobiegawczych .......................... III. Treœæ postanowienia o zastosowaniu œrodka zapobiegawczego, uzasadnienie ................................................................................................ IV. Zaskar¿alnoœæ decyzji o stosowaniu œrodków zapobiegawczych .............. V. Wnioski oskar¿onego o uchylenie lub zmianê œrodka, rozstrzyganie IX 144 144 144 145 147 147 147 147 147 149 150 151 151 152 152 153 w przedmiocie wniosku, za¿alenie .............................................................. 154 VI. Zawieszenie postêpowania a orzekanie w przedmiocie œrodków zapobiegawczych .......................................................................................... VII. Nadzór nad stosowaniem œrodków zapobiegawczych................................ VIII. Katalog œrodków zapobiegawczych............................................................. 1. Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie dokumentów............................ 2. Zawieszenie w czynnoœciach s³u¿bowych, wykonywaniu zawodu, nakaz wstrzymania siê............................................................................ 3. Dozór Policji lub prze³o¿onego wojskowego........................................ 4. Porêczenie osoby godnej zaufania......................................................... 5. Porêczenie spo³eczne .............................................................................. 5.1. Obowi¹zki porêczyciela ................................................................... 6. Porêczenie maj¹tkowe ............................................................................ 6.1. Cofniêcie porêczenia maj¹tkowego ................................................. 6.2. Przepadek przedmiotów porêczenia œci¹gniêcia wartoœci 155 156 156 156 157 158 158 158 159 160 160 porêczenia......................................................................................... 161 6.3. Przekazanie, przelew na rzecz Skarbu Pañstwa, pierwszeñstwo zaspokojenia pokrzywdzonego, zwrot porêczenia.......................... 6.4. Orzekanie o przepadku, œci¹gniêciu sumy – kompetentny organ.... 7. Tymczasowe aresztowanie – podstawy, organy stosuj¹ce.................... 7.1. Tymczasowe aresztowanie jako œrodek zapobiegawczy ultima ratio .................................................................................................. 7.2. Podstawy szczególne tymczasowego aresztowania ........................ 7.3. Odst¹pienie od tymczasowego aresztowania .................................. 7.4. Szczególny tryb wykonania tymczasowego aresztowania.............. 161 162 162 163 163 164 164 X Spis treœci 7.5. Obowi¹zki s¹du zwi¹zane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania ..................................................................................... 164 7.6. Czas trwania tymczasowego aresztowania, przed³u¿enie i maksymalny czas trwania ............................................................. 7.7. Niezw³oczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego .................... 7.8. Zaliczenie okresu zatrzymania......................................................... 8. Poszukiwanie oskar¿onego ..................................................................... 9. List goñczy.............................................................................................. 10. List ¿elazny ............................................................................................. 11. Kary porz¹dkowe.................................................................................... 12. Zabezpieczenie maj¹tkowe ..................................................................... Rozdzia³ VIII. Uczestnicy postêpowania.................................................................... § 38. Oskar¿yciel publiczny........................................................................................ I. Organizacja Prokuratury............................................................................... 1. Zasada centralizmu Prokuratury............................................................. 2. Zasada jednolitoœci (niepodzielnoœci) Prokuratury................................ 3. Zasada hierarchicznego podporz¹dkowania........................................... 4. Zasada substytucji................................................................................... 5. Zasada dewolucji .................................................................................... 6. Zasada indyferencji................................................................................. II. Struktura i hierarchia Prokuratury ............................................................... III. Kryteria powo³ania na stanowisko prokuratora .......................................... IV. Rozwi¹zanie stosunku s³u¿bowego z prokuratorem ................................... 1. Fakultatywne rozwi¹zanie stosunku s³u¿bowego z prokuratorem ....... 2. Obligatoryjne rozwi¹zanie stosunku s³u¿bowego z prokuratorem ..... V. Zadania Prokuratury ..................................................................................... 1. Ogólny zakres dzia³alnoœci Prokuratury zwi¹zanej z postêpowaniem karnym ................................................................................................... 2. Bli¿sze okreœlenie kompetencji prokuratora w procesie karnym......... 2.1. Prokurator w postêpowaniu przygotowawczym ............................. 2.2. Prokurator w postêpowaniu s¹dowym ........................................... 3. Wy³¹czenie prokuratora .......................................................................... VI. Inni oskar¿yciele publiczni .......................................................................... § 39. Oskar¿yciel prywatny......................................................................................... I. Oskar¿yciel prywatny – pokrzywdzony ...................................................... II. Definicja pokrzywdzonego........................................................................... III. Osoba wykonuj¹ca prawa pokrzywdzonego ............................................... IV. Przestêpstwa œcigane z oskar¿enia prywatnego.......................................... V. Formy udzia³u pokrzywdzonego w procesie .............................................. 1. Oskar¿yciel prywatny dzia³aj¹cy poprzez pe³nomocnika ..................... 2. Pokrzywdzony w procesie jako strona zastêpcza i strona nowa ......... VI. Uprawnienia pokrzywdzonego w postêpowaniu przygotowawczym......... VII. Oskar¿yciel prywatny w postêpowaniu s¹dowym...................................... VIII. Oskar¿enie prywatne wzajemne .................................................................. 165 166 167 167 168 169 170 172 175 175 175 176 176 176 177 177 177 177 179 180 180 181 181 183 183 183 186 186 188 189 189 189 190 191 191 192 192 193 195 197 Spis treœci IX. Prokurator w postêpowaniu z oskar¿enia prywatnego ............................... X. Posiedzenie pojednawcze ............................................................................. XI. Odst¹pienie oskar¿yciela prywatnego od oskar¿enia ................................. XII. Ograniczenie uprawnieñ oskar¿yciela prywatnego ..................................... § 40. Oskar¿yciel posi³kowy ..................................................................................... I. Rodzaje oskar¿ycieli posi³kowych............................................................... 1. Oskar¿yciel posi³kowy dzia³aj¹cy obok prokuratora ............................ 2. Oskar¿yciel posi³kowy dzia³aj¹cy zamiast prokuratora (samoistny) .............................................................................................. II. Akt oskar¿enia oskar¿yciela posi³kowego samoistnego ............................. III. Kumulacja ról procesowych pokrzywdzonego ........................................... IV. Wieloœæ osób po stronie oskar¿yciela posi³kowego ................................... V. Skutki odst¹pienia oskar¿yciela posi³kowego od oskar¿enia, œmieræ oskar¿yciela posi³kowego............................................................................. VI. Zakres uprawnieñ procesowych oskar¿yciela posi³kowego ....................... § 41. Powód cywilny................................................................................................... I. Istota procesu adhezyjnego .......................................................................... II. Granice czasowe wytoczenia powództwa cywilnego ................................. III. Zaskar¿alnoœæ postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu XI 197 198 199 199 200 200 200 201 203 203 204 204 205 205 205 205 roszczenia...................................................................................................... 206 IV. Wniosek pokrzywdzonego o przekazanie powództwa s¹dowi cywilnemu..................................................................................................... V. Zakres przedmiotowy powództwa cywilnego ............................................. VI. Podmioty uprawnione do wnoszenia i popierania powództwa.................. VII. Pozew............................................................................................................ VIII. Wpis .............................................................................................................. IX. Formalne decyzje dotycz¹ce powództwa cywilnego.................................. X. Merytoryczne decyzje dotycz¹ce powództwa cywilnego........................... XI. Powód cywilny stron¹ procesow¹ ............................................................... § 42. Oskar¿ony........................................................................................................... I. Definicja oskar¿onego .................................................................................. II. Zasady okreœlaj¹ce prawa i obowi¹zki oskar¿onego.................................. III. Obowi¹zki oskar¿onego (podejrzanego) w procesie karnym..................... VI. Uprawnienia oskar¿onego ............................................................................ 1. Uprawnienia oskar¿onego w ca³ym procesie karnym .......................... 2. Uprawnienia oskar¿onego w postêpowaniu przygotowawczym .......... 3. Uprawnienia oskar¿onego w postêpowaniu s¹dowym I instancji ...... 4. Uprawnienia oskar¿onego w postêpowaniu s¹dowym II instancji ..... 5. Uprawnienia oskar¿onego w postêpowaniu pozainstancyjnym............ § 43. Obroñca .............................................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................... II. Kryteria kwalifikacyjne stawiane obroñcy.................................................. III. Formy œwiadczenia pomocy prawnej przez adwokata w postaci obrony w procesie karnym ....................................................................................... 206 207 207 207 208 208 210 211 211 211 212 213 214 215 216 219 222 223 224 224 224 226 XII Spis treœci 1. Obroñca z wyboru (ex contractu).......................................................... 2. Obroñca z urzêdu ................................................................................... IV. Rozwi¹zanie (ustanie) stosunku obroñczego ............................................. V. Obrona obligatoryjna.................................................................................... VI. Uprawnienia obroñcy w postêpowaniu przygotowawczym ....................... VII. Uprawnienia obroñcy w postêpowaniu s¹dowym I instancji .................... VIII. Skutki niestawiennictwa obroñcy ................................................................ IX. Uprawnienia obroñcy w postêpowaniu s¹dowym II instancji ................... X. Obroñca w postêpowaniu pozainstancyjnym .............................................. XI. Inne kwestie dotycz¹ce obroñcy.................................................................. § 44. Pe³nomocnik ....................................................................................................... § 45. Przedstawiciel spo³eczny ................................................................................... Rozdzia³ IX. Postêpowanie przygotowawcze............................................................. § 46. Definicja i cele................................................................................................... § 47. Organy postêpowania przygotowawczego ........................................................ § 48. Strony postêpowania przygotowawczego ......................................................... § 49. Podstawowe prawa podejrzanego w postêpowaniu przygotowawczym.......... § 50. Formy postêpowania przygotowawczego ......................................................... I. Dochodzenie ................................................................................................. 1. Ograny dochodzenia ............................................................................... 2. Wszczêcie dochodzenia .......................................................................... II. Postêpowanie rejestrowe .............................................................................. III. Dochodzenie w niezbêdnym zakresie ......................................................... IV. Dochodzenie skrócone.................................................................................. V. Œledztwo........................................................................................................ 1. Organy œledztwa ..................................................................................... 2. Wszczêcie œledztwa ................................................................................ 3. Przebieg œledztwa ................................................................................... 4. Organy œledztwa ..................................................................................... 5. Instytucja przedstawienia zarzutów ....................................................... 6. Aktywnoœæ stron w toku œledztwa......................................................... 6.1. Udzia³ stron w czynnoœciach œledztwa oraz udzia³ obroñcy i pe³nomocnika................................................................................. 6.2. Udzia³ stron postêpowania w czynnoœciach niepowtarzalnych...... 6.3. Strony postêpowania oraz pe³nomocnicy i obroñcy a dowód z opinii bieg³ego w œledztwie ......................................................... 7. Zamkniêcie œledztwa – zakres czynnoœci.............................................. 8. Sposoby zakoñczenia postêpowania przygotowawczego...................... 8.1. Umorzenie dochodzenia i wpisanie sprawy do rejestru przestêpstw (postanowienie)............................................................ 8.2. Umorzenie œledztwa (postanowienie) .............................................. 8.3. Wniosek o umorzenie postêpowania i zastosowanie œrodków zabezpieczaj¹cych ........................................................................... 8.4. Zawieszenie postêpowania (postanowienie).................................... 226 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236 237 239 239 240 240 241 242 242 244 244 249 249 250 251 252 252 254 255 256 257 257 258 259 259 260 260 261 261 262 Spis treœci 8.5. Akt oskar¿enia .................................................................................. 8.6. Wniosek o skazanie oskar¿onego bez rozprawy ............................ 8.7. Wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania........................... Rozdzia³ X. Postêpowanie przed s¹dem I instancji................................................... § 51. Uwagi wstêpne ................................................................................................... § 52. Etapy postêpowania przed s¹dem I instancji ................................................... I. Wstêpna kontrola oskar¿enia ....................................................................... 1. Dorêczenie odpisu aktu oskar¿enia........................................................ 2. OdpowiedŸ oskar¿onego na akt oskar¿enia .......................................... 3. Skierowanie sprawy na posiedzenie ...................................................... 4. Umorzenie postêpowania na posiedzeniu i orzeczenie przepadku ...... 5. Podmioty uprawnione do obecnoœci podczas posiedzenia ................... 6. Konsensualny charakter posiedzenia ..................................................... 7. Wyrok warunkowo umarzaj¹cy postêpowanie ...................................... 8. Wyrok skazuj¹cy bez rozprawy ............................................................. 9. Zwrot sprawy do uzupe³nienia postêpowania przygotowawczego....... 10. Rozstrzygniêcie w przedmiocie œrodka zapobiegawczego ................... II. Przygotowanie do rozprawy g³ównej .......................................................... 1. Skierowanie sprawy na posiedzenie ...................................................... 2. Formowanie sk³adu orzekaj¹cego .......................................................... 3. Dopuszczenie i sprowadzenie dowodów na rozprawê ......................... 4. Rozpoznanie wniosku prokuratora o umorzenie postêpowania z powodu niepoczytalnoœci sprawcy i zastosowanie œrodków zabezpieczaj¹cych ................................................................................... 5. Jawnoœæ rozprawy g³ównej .................................................................... 6. Ograniczenie jawnoœci (publicznoœci) rozprawy................................... 7. Wy³¹czenie jawnoœci (publicznoœci) rozprawy ex lege ........................ 8. Wy³¹czenie jawnoœci (publicznoœci) przez s¹d .................................... 9. Mê¿owie zaufania na rozprawie niejawnej (niepublicznej) ................. 10. Inne kwestie zwi¹zane z wy³¹czeniem jawnoœci (publicznoœci) rozprawy.................................................................................................. 10.1. Mass media na sali s¹dowej ......................................................... 11. Ustnoœæ postêpowania przed s¹dem ...................................................... 12. Policja sesyjna ........................................................................................ 13. Stosunek obroñczy w toku rozprawy .................................................... III. Rozpoczêcie rozprawy g³ównej ................................................................... 1. Skutki niestawiennictwa na rozprawê.................................................... 1.1. Niestawiennictwo oskar¿onego ........................................................ 1.2. Niestawiennictwo obroñcy oskar¿onego ......................................... 1.3. Niestawiennictwo pe³nomocnika...................................................... 1.4. Niestawiennictwo prokuratora.......................................................... 1.5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskar¿yciela prywatnego i jego pe³nomocnika ........................................................................ 1.6. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda cywilnego........... XIII 262 264 265 283 283 283 284 284 285 285 286 286 287 287 288 289 289 289 290 290 291 291 292 292 293 293 294 294 294 295 295 299 300 301 301 302 303 303 304 304 XIV Spis treœci 1.7. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskar¿yciela posi³kowego...................................................................................... 1.8. Niestawiennictwo przedstawiciela spo³ecznego .............................. 1.9. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo œwiadka, bieg³ego, 2. t³umacza lub specjalisty................................................................... Inne czynnoœci poprzedzaj¹ce rozpoczêcie rozprawy........................... IV. Przewód s¹dowy........................................................................................... 1. Wyjaœnienia oskar¿onego i pouczenie go o uprawnieniach ................ 2. Dobrowolne poddanie siê karze............................................................. 3. Ograniczenie przewodu s¹dowego......................................................... 4. Zasada bezpoœrednioœci w postêpowaniu s¹dowym I instancji ........... 5. Odczytanie protoko³ów wyjaœnieñ oskar¿onego ................................... 6. Odczytanie protoko³ów zeznañ œwiadka................................................ 7. Odczytanie protoko³ów s¹dowych ......................................................... 8. Odczytywanie protoko³ów, zakazy odczytywania................................. 9. Uzupe³nienie braków postêpowania przygotowawczego .................... 10. Rozszerzenie oskar¿enia, proces wpadkowy ......................................... 11. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie................................ 12. Szybkoœæ i sprawnoœæ prowadzenia rozprawy ...................................... 13. Przerwa i odroczenie rozprawy.............................................................. 14. Zamkniêcie przewodu s¹dowego ........................................................... V. G³osy stron .................................................................................................. VI. Wyrokowanie – narada nad wyrokiem ....................................................... 1. Wiêkszoœæ i sztuczna wiêkszoœæ g³osów............................................... 2. Sporz¹dzenie wyroku na piœmie ............................................................ 3. Rodzaje wyroków ................................................................................... 3.1. Wyrok skazuj¹cy............................................................................... 3.2. Wyrok umarzaj¹cy postêpowanie .................................................... 3.3. Wyrok umarzaj¹cy z powodu niepoczytalnoœci oskar¿onego ........ 3.4. Wyrok warunkowo umarzaj¹cy postêpowanie ................................ 3.5. Wyrok uniewinniaj¹cy...................................................................... 4. Rozstrzygniêcia ....................................................................................... 4.1. Rozstrzygniêcie w przedmiocie powództwa cywilnego ................. 4.2. Rozstrzygniêcie dotycz¹ce obowi¹zku zwrotu korzyœci maj¹tkowej ....................................................................................... 4.3. Inne rozstrzygniêcia zawarte w wyroku ........................................ 5. Podpisanie wyroku.................................................................................. 6. Og³oszenie wyroku ................................................................................. 7. Uzupe³nienie wyroku.............................................................................. 8. Wniosek o sporz¹dzenie uzasadnienia wyroku..................................... 9. Uzasadnienie orzeczenia – wyroku........................................................ Rozdzia³ XI. Postêpowanie odwo³awcze .................................................................... § 53. Zasady ogólne postêpowania odwo³awczego ................................................... I. Rodzaje œrodków odwo³awczych ............................................................... 304 304 304 305 306 307 307 308 308 308 309 309 309 311 312 312 313 313 314 315 316 316 317 318 318 319 319 320 321 321 321 322 322 322 322 323 324 325 331 331 331 Spis treœci 1. Œrodek zaskar¿enia ................................................................................ 2. Sprzeciw .................................................................................................. 3. Œrodki odwo³awcze ............................................................................... II. Instancyjnoœæ................................................................................................. III. Podmioty uprawnione do wnoszenia œrodków odwo³awczych .................. IV. Zakres zaskar¿enia, gravamen, kierunek œrodka odwo³awczego............... V. Treœæ œrodka odwo³awczego, wniosek odwo³awczy i zarzuty, nowoœci ... VI. S¹d w³aœciwy do rozpoznania œrodka odwo³awczego, forma wniesienia œrodka, odpowiedŸ na œrodek odwo³awczy................................................. VII. Kontrola miêdzyinstancyjna, zarz¹dzenie o odmowie przyjêcia œrodka XV 332 332 333 335 336 336 337 338 odwo³awczego............................................................................................... 338 VIII. Pozostawienie œrodka odwo³awczego bez rozpoznania, zarz¹dzenie i za¿alenie ..................................................................................................... 339 IX. Cofniêcie œrodka odwo³awczego, zgoda oskar¿onego na cofniêcie œrodka odwo³awczego ................................................................................. X. Pozostawienie cofniêtego œrodka odwo³awczego bez rozpoznania ........... XI. Granice rozpoznania œrodka odwo³awczego ............................................... XII. Zarzuty odwo³awcze, zakres zaskar¿enia.................................................... XIII. Zakaz reformationis in peius ....................................................................... XIV. Kierunek orzekania przez s¹d zgodnie z kierunkiem wniesionego 340 340 340 341 341 œrodka odwo³awczego .................................................................................. 341 XV. Wyjœcie poza granice œrodka odwo³awczego – rozpoznanie wobec wspó³oskar¿onych......................................................................................... XVI. Ograniczenie rozpoznania œrodka odwo³awczego....................................... XVII. Rozstrzygniêcia s¹du odwo³awczego .......................................................... XVIII. Wzglêdne przyczyny odwo³awcze............................................................... XIX. Bezwzglêdne przyczyny odwo³awcze ......................................................... XX. Trwa³oœæ orzeczenia w sprawie o wykroczenie ......................................... XXI. Niesprawiedliwoœæ jako podstawa wyjœcia poza granice zaskar¿enia....... XXII. Rozstrzyganie zagadnieñ prawnych przez S¹d Najwy¿szy........................ XXIII. Postêpowanie ponowne, zakresy badania i rozstrzygania.......................... XIV. Zakaz reformationis in peius, mo¿liwoœæ wydania wyroku surowszego ni¿ wyrok s¹du I instancji ........................................................................... § 54. Apelacja – podmioty legitymowane do wniesienia ......................................... I. Przymus adwokacki...................................................................................... II. Termin do wniesienia apelacji ..................................................................... III. Gravamen...................................................................................................... IV. Zakres apelacji.............................................................................................. V. Forma wnoszonej apelacji............................................................................ VI. Kontrola miêdzyinstancyjna wnoszonej apelacji ........................................ VII. Przyjêcie apelacji.......................................................................................... VIII. Rozpoznanie sprawy przed s¹dem odwo³awczym...................................... IX. Zwrot sprawy s¹dowi I instancji w celu sporz¹dzenia uzasadnienia........ 342 342 342 343 344 346 347 347 347 348 349 349 349 350 350 351 352 353 353 354 XVI Spis treœci X. Udzia³ stron, prokuratora, obroñców i pe³nomocników na rozprawie, skutki niestawiennictwa .............................................................................. XI. Przebieg postêpowania odwo³awczego........................................................ XII. Wyrokowanie s¹du odwo³awczego.............................................................. XIII. Poprawienie b³êdnej kwalifikacji prawnej przypisanego czynu ................ XIV. Uzasadnienie wyroku s¹du odwo³awczego ................................................. § 55. Za¿alenie – zakres przedmiotowy..................................................................... I. Podmioty uprawnione do wnoszenia za¿alenia ......................................... II. Termin wniesienia za¿alenia ........................................................................ III. Dewolutywnoœæ ........................................................................................... IV. Forma wniesienia za¿alenia ......................................................................... V. Za¿alenie na postanowienie prokuratora lub organu dochodzeniowego, organ rozpoznaj¹cy....................................................................................... VI. Udzia³ w posiedzeniu s¹du .......................................................................... VII. Suspensywnoœæ ............................................................................................. VIII. Za¿alenia na zarz¹dzenia, na czynnoœci lub zaniechania........................... Rozdzia³ XII. Nadzwyczajne œrodki zaskar¿enia...................................................... § 56. Postêpowanie kasacyjne..................................................................................... I. Wprowadzenie .............................................................................................. II. Formalny zakres zaskar¿enia kasacj¹.......................................................... III. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji.............................................. IV. Zasada jednokrotnego zaskar¿enia kasacj¹ ................................................. V. Podstawy wniesienia kasacji........................................................................ VI. Podstawy kasacji – kierunek ....................................................................... VII. Wy³¹czenie.................................................................................................... VIII. Warunek formalny wniesienia .................................................................... IX. Termin wniesienia kasacji............................................................................ X. Przywrócenie uchybionych terminów do wniesienia kasacji..................... XI. Tryb wnoszenia kasacji................................................................................ XII. Op³aty od wnoszonej kasacji ....................................................................... XIII. Przymus adwokacki...................................................................................... XIV. Kierunek kasacji ........................................................................................... XV. Niedopuszczalnoœæ wniesienia œrodka odwo³awczego .............................. XVI. Postêpowanie przedkasacyjne ...................................................................... XVII. Pozostawienie wniesionej kasacji bez rozpoznania, zwrot do uzupe³nienia.................................................................................................. XVIII. Wzglêdna niesuspensywnoœæ, stosowanie œrodków zapobiegawczych...... XIX. Sk³ad orzekaj¹cy........................................................................................... XX. Rozpoznanie kasacji ..................................................................................... XXI. Przebieg rozprawy kasacyjnej...................................................................... XXII. Rozstrzygniêcia S¹du Najwy¿szego ............................................................ XXIII. Suspensywnoœæ wyroku uchylaj¹cego......................................................... XXIV. Niedopuszczalnoœæ superkasacji .................................................................. 354 354 355 356 357 357 360 360 361 361 362 362 362 362 369 369 369 370 370 372 372 373 374 374 374 375 375 376 376 377 377 377 380 381 381 382 383 383 385 385 Spis treœci XVII § 57. Postêpowanie wznawiaj¹ce................................................................................ I. Charakter instytucji wznowienia postêpowania .......................................... II. Zasadnicze podstawy wszczêcia postêpowania wznawiaj¹cego ................ III. Dodatkowe podstawy wszczêcia postêpowania wznawiaj¹cego................ IV. Tryby wszczêcia postêpowania wznawiaj¹cego.......................................... V. Podmioty uprawnione do wniesienia wniosku o wznowienia ................... VI. Przymus adwokacki .................................................................................... VII. Wszczêcie postêpowania wznawiaj¹cego z urzêdu .................................... VIII. Odpowiednie stosowanie przepisów reguluj¹cych postêpowania odwo³awcze i kasacyjne ............................................................................. IX. Przedmiot i zakres wniosku......................................................................... X. Kierunek wniosku......................................................................................... XI. Wznowienie postêpowania w odniesieniu do roszczeñ cywilnych ........... XII. S¹d w³aœciwy do wszczêcia postêpowania wznawiaj¹cego ....................... XIII. Forma procedowania s¹du ........................................................................... XIV. Czynnoœci poprzedzaj¹ce postêpowanie wznawiaj¹ce, odpowiedŸ na wniosek o wznowienie postêpowania, odmowa przyjêcia do rozpoznania ................................................................................................... XV. Pozostawienie wniosku o wznowienie postêpowania bez rozpoznania .... XVI. Cofniêcie wniosku o wznowienie postêpowania ........................................ XVII. Procedura obowi¹zuj¹ca w postêpowaniu wznawiaj¹cym ......................... XVIII. Granice rozpoznania wniosku o wznowienie – wyjœcie poza granice wniosku ........................................................................................................ XIX. Sprawdzanie okolicznoœci faktycznych w postêpowaniu wznawiaj¹cym .... XX. Wzglêdna niesuspensywnoœæ, zastosowanie œrodków zapobiegawczych..... XXI. Orzeczenia koñcz¹ce postêpowanie wznawiaj¹ce....................................... XXII. Skutki uchylenia wyroku dla wykonania kary ........................................... XXIII. Zaskar¿alnoœæ orzeczeñ w postêpowaniu wznawiaj¹cym .......................... XXIV. Postêpowanie ponowne, zakres badania sprawy i orzekania..................... XXV. Zakaz reformationis in peius ....................................................................... Rozdzia³ XIII. Postêpowanie po uprawomocnieniu siê orzeczenia ......................... § 58. Wyrok ³¹czny ..................................................................................................... I. Wprowadzenie – istota wyroku ³¹cznego ................................................... II. Warunki wydania wyroku ³¹cznego ............................................................ III. S¹d w³aœciwy do wydania wyroku ³¹cznego .............................................. IV. Tryb wszczêcia postêpowania w przedmiocie wyroku ³¹cznego............... V. Orzeczenia..................................................................................................... § 59. Odszkodowanie za nies³uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie......................................................................................................... I. Wprowadzenie .............................................................................................. II. Powstanie prawa do odszkodowania i zadoœæuczynienia........................... III. Osoby uprawnione do ¿¹dania odszkodowania lub zadoœæuczynienia...... IV. Zastêpstwo procesowe.................................................................................. V. Wy³¹czenia i ograniczenia prawa do ¿¹dania odszkodowania .................. 385 385 386 388 388 388 389 389 390 390 391 391 392 392 392 393 394 395 395 396 396 397 398 398 398 399 403 403 403 404 405 405 406 407 407 407 408 409 409 XVIII Spis treœci VI. Terminy zg³aszania ¿¹dañ i terminy przedawnienia w postêpowaniu odszkodowawczym ....................................................................................... VII. S¹d w³aœciwy do wniesienia ¿¹dania odszkodowawczego ........................ VIII. Procedowanie w postêpowaniu w przedmiocie zas¹dzenia odszkodowania.............................................................................................. IX. Regresowe uprawnienie Skarbu Pañstwa.................................................... § 60. U³askawienie ...................................................................................................... I. Wprowadzenie .............................................................................................. II. Podmioty uprawnione do wnoszenia do Prezydenta RP proœby o u³askawienie .............................................................................................. III. Tryby wnoszenia proœby o u³askawienie .................................................... 1. Proœba wnoszona za poœrednictwem s¹du............................................. 2. Proœba wnoszona do Prezydenta RP bezpoœrednio ............................. 3. Wszczêcie postêpowania o u³askawienie z urzêdu ............................. IV. Termin rozpoznania proœby o u³askawienie przez s¹d............................... V. Postêpowanie przed s¹dem zmierzaj¹ce do wydania opinii w przedmiocie u³askawienia ........................................................................ VI. Rozpoznanie okolicznoœci uzasadniaj¹cych proœbê o u³askawienie .......... VII. Akt ³aski ....................................................................................................... VIII. Wstrzymanie wykonania kary do czasu ukoñczenia procedury u³askawieniowej............................................................................................ Indeks rzeczowy........................................................................................................... 410 411 411 411 412 412 412 413 413 414 414 415 415 415 416 416 419 WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów d.PrUSP ......................... ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) EKPCz ........................... Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC.................................. Kodeks cywilny KKS ............................... Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KPC ............................... Kodeks postêpowania cywilnego KPW .............................. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia MPPOiP ......................... Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) PrAdw............................ ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut.............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) ProkU............................. ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) SNU ............................... ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ŒwKorU ......................... ustawa z 25.6.1997 r. o œwiadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) WykMandPiSU.............. ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje PZPR.............................. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza RM ................................. Rada Ministrów RP .................................. Rzeczpospolita Polska SN .................................. S¹d Najwy¿szy TK.................................. Trybuna³ Konstytucyjny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompendium postępowania karnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: