Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 007521 22961038 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM - ebook/pdf
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-502-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określa je Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, ale również ponad dwadzieścia rozporządzeń. Zarówno dyrektorzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i nauczyciele (będący członkami rad pedagogicznych), często popełniają błędy, przypisując radzie pedagogicznej kompetencję dyrektora, albo przypisują dyrektorowi kompetencję rady pedagogicznej. Z tych właśnie przyczyn istotne jest wymienienie i opisanie w jednej publikacji wszystkich kompetencji rady pedagogicznej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosowanie zawartych w książce wzorów zapewni zgodność podejmowanych przez radę pedagogiczną uchwał pod względem formalnym oraz merytorycznym, co uchroni przed ich uchyleniem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej obejmujących m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

kompetencje rady pedagogicznej komentarz praktyczny wzory uchwał kompetencje rady pedagogicznej komentarz praktyczny wzory uchwał Piotr Gąsiorek 2. WYDANIE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 20 stycznia 2017 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Beata Wawrzyńczak-Jędryka Układ typografi czny Beata Wawrzyńczak-Jędryka Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2017 ISBN: 978-83-8107-054-6 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Wprowadzenie ............................................................................................................................. 9 Wykaz skrótów ............................................................................................................................ 11 Spis treści Rozdział 1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej ................................................... 15 1.1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki ................................................. 15 1.2. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ............................................. 18 1.3. Wprowadzenie innowacji ....................................................................................... 24 1.4. Wprowadzenie eksperymentu ................................................................................ 28 1.5. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ............................... 35 1.6. Skreślenie ucznia z listy uczniów ........................................................................... 38 1.7. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki ........................................................................................................... 41 1.8. Przyjęcie regulaminu swojej działalności .............................................................. 47 1.9. Przyjęcie statutu lub jego projektu ......................................................................... 50 1.10. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych .... 61 1.11. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ..... 65 1.12. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych .... 70 1.13. Ustalenie warunków przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych ............ 76 1.14. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie ............................................................................ 78 1.15. Ustalenie programu wychowawczego, programu profilaktyki i programu wychowawczo-profilaktycznego ............................................................................ 81 1.16. Wskazanie przedstawiciela rady pedagogicznej w zespole oceniającym odwołanie nauczyciela od oceny pracy .................................................................. 85 1.17. Przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy .................................. 89 1.18. Zatwierdzenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów ................... 91 1.19. Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu ..................................... 93 1.20. Skrócenie okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym ................................................ 95 1.21. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego ....................................................................................................... 97 1.22. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej .... 100 1.23. Promowanie, w ciągu roku szkolnego, do klasy programowo wyższej ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej .......................................................................... 102 1.24. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ............................................. 104 1.25. Postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ............................................. 106 5 1.26. Zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego ....................................................... 108 1.27. Wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów dla ucznia, słuchacza lub absolwenta ..................... 110 1.28. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego .................. 114 1.29. Wybór obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego obowiązujących na egzaminie semestralnym ........................................................ 118 1.30. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji odwoławczej rozpatrującej odwołanie od odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej ................ 120 1.31. Skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym 122 1.32. Ustalenie warunków przeprowadzenia prób sprawności fizycznej ........................ 124 Rozdział 2. Opinie rady pedagogicznej .................................................................................. 127 2.1. Wyrażenie opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w danym przedszkolu lub w danej szkole programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania ................................................................................................................ 127 2.2. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora .................... 131 2.3. Wyrażenie opinii w przedmiocie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy .................................................................................. 134 2.4. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole lub placówce i odwołania z niego ...................................... 136 2.5. Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu planu finansowego ............................. 144 2.6. Wyrażenie opinii w przedmiocie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli ........................................................................................................ 147 2.7. Wyrażenie opinii w przedmiocie propozycji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ........................................................................... 151 2.8. Wyrażenie opinii w przedmiocie aktu założycielskiego zespołu szkół lub placówek ................................................................................................................ 154 2.9. Wyrażenie opinii w przedmiocie wzoru jednolitego stroju .................................... 158 2.10. Wyrażenie opinii w przedmiocie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ..... 161 2.11. Wyrażenie opinii w przedmiocie zezwolenia uczniowi na indywidualny tok lub program nauki ........................................................................................................ 164 2.12. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia średniej ocen warunkującej przyznanie stypendium za wyniki w nauce ............................................................ 179 2.13. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe ..................................................................... 181 2.14. Wyrażenie opinii w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe .................................................................................... 183 2.15. Wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi ............................................................................................... 185 2.16. Wyrażenie opinii w przedmiocie organizacji tygodnia pracy ................................ 187 2.17. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych .............................................................................. 192 2.18. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ................................................................ 196 2.19. Wyrażenie opinii w przedmiocie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły ............... 199 2.20. Wyrażenie opinii w przedmiocie form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów ............................................... 202 6 Spis treści 2.21. Wyrażenie opinii w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania ......................................................... 204 2.22. Wyrażenie opinii w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki ................ 206 2.23. Wyrażenie opinii w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki ...................... 208 2.24. Wyrażenie opinii w przedmiocie przystąpienia ucznia, słuchacza lub absolwenta do egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ............................................................................... 210 2.25. Wyrażenie opinii w przedmiocie organizacji pracy szkoły lub placówki oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych ................................................................. 216 2.26. Wyrażenie opinii w przedmiocie wydania przez poradnię psychologiczno- -pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ....................... 220 2.27. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zasad realizacji projektu edukacyjnego ......................................................................................................... 225 2.28. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych ..................................................... 228 Rozdział 3. Wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody ............................................. 233 3.1. Wystąpienie o opinię w przedmiocie wprowadzenia innowacji pedagogicznej .... 233 3.2. Wystąpienie o opinię w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ......................................................... 237 3.3. Wystąpienie o opinię w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki ........... 239 3.4. Wystąpienie o opinię w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki ................ 241 3.5. Wystąpienie o opinię w przedmiocie powtarzania klasy przez ucznia .................. 243 3.6. Wystąpienie o zgodę na promowanie ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego ........................................ 245 Rozdział 4. Porozumienia rady pedagogicznej ...................................................................... 247 4.1. Porozumienie w sprawie ustalenia programu wychowawczego, programu profilaktyki i programu wychowawczo-profilaktycznego ...................................... 247 4.2. Porozumienie w sprawie realizacji skróconego cyklu kształcenia przez osadzonych ............................................................................................................ 252 4.3. Porozumienie w sprawie przyjęcia warunkowo kandydatów do nauczania (osadzonych) w trakcie trwającego semestru nauki .............................................. 254 Rozdział 5. Zgody rady pedagogicznej ................................................................................... 257 5.1. Zgoda i cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego .................. 257 5.2. Zgoda na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju ..... 264 5.3. Zgoda na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ....................................................................... 267 5.4. Zgoda na powtórzenie przez ucznia klasy lub semestru ....................................... 269 5.5. Zgoda na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat ....................................................................... 271 5.6. Zgoda na powtórzenie ostatniej klasy i przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty ............................................................ 273 Rozdział 6. Wnioski rady pedagogicznej ............................................................................... 275 6.1. Wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego ...................................................................................... 275 6.2. Wniosek o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju ....................................................................................................................... 280 6.3. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ......................................................................................................... 283 7 Spis treści 6.4. Wniosek o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela ...................................................................... 285 6.5. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela .................................................... 288 6.6. Wniosek o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu .............................. 291 6.7. Wniosek o nadanie imienia przedszkolu ................................................................ 293 6.8. Wniosek o nadanie imienia szkole podstawowej ................................................... 295 6.9. Wniosek o nadanie imienia gimnazjum ................................................................. 297 6.10. Wniosek o nadanie imienia liceum ogólnokształcącemu ....................................... 299 6.11. Wniosek o nadanie imienia technikum .................................................................. 301 6.12. Wniosek o nadanie imienia zasadniczej szkole zawodowej .................................. 303 6.13. Wniosek o nadanie imienia szkole policealnej ...................................................... 305 6.14. Wniosek o nadanie imienia szkole specjalnej przysposabiającej do pracy ............ 307 6.15. Wniosek o nadanie imienia poradni psychologiczno-pedagogicznej .................... 309 6.16. Wniosek o nadanie imienia bibliotece pedagogicznej ........................................... 311 6.17. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia ustawicznego ............................. 313 6.18. Wniosek o nadanie imienia ośrodkowi dokształcania i doskonalenia zawodowego ........................................................................................................... 315 6.19. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia praktycznego ............................. 317 6.20. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi wychowawczemu ......... 319 6.21. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii ................... 321 6.22. Wniosek o nadanie imienia bursie ......................................................................... 323 6.23. Wniosek o nadanie imienia domowi wczasów dziecięcych ................................... 325 6.24. Wniosek o nadanie imienia szkole artystycznej ..................................................... 327 6.25. Wniosek o nadanie imienia placówce artystycznej – ognisku artystycznemu ....... 329 6.26. Wniosek o nadanie imienia placówce wychowania pozaszkolnego ...................... 331 6.27. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu ..... 333 6.28. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu ................ 335 6.29. Wniosek o nadanie imienia ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu ............. 337 6.30. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ..................................................................................................... 339 6.31. Zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej .................................... 342 Rozdział 7. Budowa i zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej .................................. 347 7.1. Zasady ogólne ........................................................................................................ 347 7.2. Oznaczenie przepisów i ich systematyzacja ........................................................... 348 7.3. Tytuł ....................................................................................................................... 350 7.4. Przepisy merytoryczne ........................................................................................... 351 7.5. Przepisy zmieniające .............................................................................................. 354 7.6. Przepisy epizodyczne ............................................................................................. 357 7.7. Przepisy przejściowe i dostosowujące ................................................................... 358 7.8. Przepisy końcowe ................................................................................................... 359 7.9. Podpis upoważnionej osoby ................................................................................... 361 Wykaz przykładów i wzorów uchwał ........................................................................................ 363 Indeks rzeczowy .......................................................................................................................... 371 8 Spis treści Wprowadzenie Niniejsza publikacja stanowi praktyczny przewodnik po kompetencjach rady pedagogicznej pu- blicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ustaw i rozporządzeń). Kompetencje rady pedagogicznej wynikają z wielu przepisów prawa. Określają je ustawa o sys- temie oświaty, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, jak również ponad dwadzieścia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno dyrekto- rzy szkół (będący przewodniczącymi rad pedagogicznych), jak i nauczyciele (będący członkami rad pedagogicznych) często popełniają błędy, przypisując radzie pedagogicznej kompetencję dyrektora lub rady rodziców, albo przypisują dyrektorowi kompetencję rady pedagogicznej. Z tych właśnie przyczyn istotne jest wymienienie i opisanie w jednej publikacji wszystkich kompetencji rady pe- dagogicznej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosowanie zawartych w publikacji wzorów uchwał zapewni zgodność podejmowanych przez radę pedagogiczną uchwał pod względem formalnym oraz merytorycznym. Uchroni to jednostkę oświatową przed błędami skutkującymi działaniami nadzorczymi organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jednostką oraz organu prowadzącego jednostkę. Treść publikacji podzielono na siedem rozdziałów. W pierwszych sześciu rozdziałach omówiono kompetencje rady pedagogicznej pogrupowane typami kompetencji: kompetencje stanowiące rady pedagogicznej, opinie rady pedagogicznej, wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody, poro- zumienia rady pedagogicznej, zgody rady pedagogicznej oraz wnioski rady pedagogicznej. Każda kompetencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskazaniem, na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświatowej jest wykonywana. W celu zwiększenia atrakcyjności publikacji opis każdej z kompetencji rady pedagogicznej jest uzupełniony przykładami uchwał rady pedagogicznej podjętymi w zakresie danej kompetencji, a także wzorami uchwał w postaci elektro- nicznej (w formie plików edytowalnych w najpopularniejszych edytorach tekstu). Wzory sporzą- dzone są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a zatem zawierają odniesienie do wszystkich dzienników ustaw, w których publikowane są zmiany aktów prawnych, na podstawie których uchwa- ły są przyjmowane. W siódmym rozdziale opisano budowę i szczegółowe zasady redagowania uchwał rady peda- gogicznej, co pozwoli Czytelnikom na sprawne edytowanie wzorów, a także samodzielne tworzenie uchwał rady pedagogicznej (w tym uchwał zmieniających uchwały rady pedagogicznej). W celu ułatwienia Czytelnikom odnalezienia szukanych zagadnień publikacja zawiera wykaz przykładów uchwał oraz indeks rzeczowy. Wykaz skrótów Akty prawne – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 r. oraz z 2017 r. poz. 60) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i ekspery- mentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. poz. 999) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywa- telami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za gra- nicą (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 454) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w spra- wie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania od- woławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035) – rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoły- wania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 819) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) 11 KN k.p.a. P.o. P.w.p.o. r.d.i.e. r.d.i.e.a. r.k.o.n.o. r.k.z.g. r.o.k.p. r.o.k.p.a. r.o.p.n. r.o.p.n.a. r.o.r.s. Wykaz skrótów – rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organiza- cji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2248) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz. U. Nr 120, poz. 1290) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ra- mowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.) – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ra- mowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28) – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny pro- gram lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 61, poz. 381) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) poz. 1943 z późn. zm.) z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. r.o.r.s.a. r.p.p.k.o. r.p.p.z. r.p.p.z.a. r.r.p. r.r.p.n. r.r.s.c.k. r.r.s.p. r.r.s.s. r.s. r.z.i.p. r.z.i.p.a. u.s.g. u.s.o. u.s.p. u.s.w. 12 Wykaz skrótów Inne – artykuł – Dziennik Ustaw – litera – punkt – pozycja – strona – to jest art. Dz. U. lit. pkt poz. s. tj. tj. [w tekstach wzorów uchwał] – tekst jednolity – tekst jednolity tekst jedn. – ustęp ust. z późn. zm. – z późniejszymi zmianami ROZDZIAŁ 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej 1.1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki Podstawa prawna kompetencji: – art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. – art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); – od 1 września 2017 r. Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję: – wszystkie typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek Opis kompetencji: Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 u.s.o. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę przedszkola, szkoły lub placówki. Przepisy u.s.o. nie określają szczegółowej treści, zasad ani terminów opracowywania planu pracy. W doktrynie prawnej (komentarz do art. 41 u.s.o. (w:) M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2013, s. 582) przyjmuje się, że jest to dokument strategicznego zarządzania szkołą lub placówką. „Z uwagi na zakres kompetencji rady, który dotyczy realizacji zadań statutowych, treść planu powinna koncen- trować się na programowaniu realizacji celów i zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły lub placówki; jedynie pośrednio może ona dotykać obszarów finansowania czy też administrowania szkołą”. Opracowanie planu pracy przedszkola, szkoły lub placówki należy do kompetencji jej dyrektora. Po jego opracowaniu dyrektor podkłada go radzie przedszkola, szkoły lub placówki (o ile została w szkole lub placówce utworzona). Rada przedszkola, szkoły lub placówki, działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 4 u.s.o., opiniuje plan. Jej opinia nie jest wiążąca. Następnie dyrektor przedkłada plan (wraz z opinią rady przedszkola, szkoły lub placówki) radzie pedagogicznej, która podejmuje uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia. Uchwała rady pedagogicznej jest wiążąca, co oznacza, że dyrektor nie może wykonywać planu, który nie został zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Zgodnie z art. 41 ust. 3 u.s.o. dyrektor szkoły lub placówki może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły lub placówki, jeżeli jest ona niezgodna z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzą- cy przedszkole, szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. regulacje prawne dotyczące zatwier- dzania przez radę pedagogiczną planów pracy przedszkola, szkoły i placówki zostały ujęte w art. 70 ust. 1 pkt 1 P.o. Jego treść jest zbieżna z treścią art. 41 ust. 1 pkt 1 u.s.o. Należy zaznaczyć, że również od 1 września 2017 r. dyrektor szkoły lub placówki będzie obowiązany wstrzymać wykonanie ww. uchwały niezgodnej z przepisami prawa. W takim przypadku będzie niezwłocz- nie zawiadamiał organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Or- gan sprawujący nadzór pedagogiczny będzie uchylał taką uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie or- ganu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie ostateczne. Stanowią o tym art. 71 ust. 1, 2 i 3 P.o. 15 Rozdział 1  Przykład nr 1 Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   UCHWAŁA Nr 1/2016/2017 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 1 września 2016 r. zatwierdzenia planu pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 w sprawie Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: § 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie zatwierdza przedstawiony przez Dy- rektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na rok szkolny 2016/2017. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 16 1.1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki Rozdział 1  Przykład nr 2 UCHWAŁA Nr 1/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 1 września 2017 r. zatwierdzenia planu pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na rok szkolny 2017/2018 w sprawie Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: § 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie zatwierdza przedstawiony przez Dy- rektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie na rok szkolny 2017/2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 17 Rozdział 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   1.2. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Podstawa prawna kompetencji: – art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. – art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.); – od 1 września 2017 r. Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompe- tencję: – wszystkie typy i rodzaje szkół Opis kompetencji: Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 u.s.o. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy po- dejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych przeprowadzane jest na podstawie przepisów rozdziału 3a u.s.o., tj. art. 44a–44zr u.s.o. Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych określone jest w rozpo- rządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (na podstawie art. 44zb u.s.o.) oraz w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (na pod- stawie art. 44zq u.s.o.). Są to odpowiednio r.o.k.p. i r.o.k.p.a. Na ich podstawie oraz na podstawie przepisów statutu szkoły dotyczących oceniania wewnątrz- szkolnego – ucznia lub słuchacza ocenia nauczyciel prowadzący z nim zajęcia (ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia). Ustalone przez nauczyciela oceny stanowią podstawę klasyfikowania śródrocznego i roczne- go (lub nieklasyfikowania) ucznia i słuchacza oraz promowania go (lub niepromowania) albo stwier- dzania, że kończy on szkołę. Decyzje w tym zakresie podejmuje rada pedagogiczna szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, a nie nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem. Dopiero podjęcie uchwały w tym przedmiocie przez radę pedagogiczną daje podstawę wpisu do arkusza ocen ucznia lub słuchacza o jego klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez niego szkoły. Stanowi o tym § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposo- bu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia albo słuchacza szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucz- nia albo słuchacza. W przypadku szkół i placówek artystycznych – stanowi o tym § 5 ust. 6 rozpo- rządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, dzia- łalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1375), zgodnie z którym podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej. Datę uchwały wpisuje się do arkusza ocen. Obok uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej oraz wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje również inne uchwały dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów, które zostaną omówione w dalszej części opracowania. Zgodnie z art. 41 ust. 3 u.s.o. dyrektor szkoły lub placówki może wstrzymać wykonanie uchwa- ły rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, jeżeli jest ona niezgodna z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzą- cy przedszkole, szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 18 1.2. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Rozdział 1  W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów będzie art. 70 ust. 1 pkt 2 P.o. Należy jednak zaznaczyć, że zasady i warunki oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie zostały ujęte w P.o. – w dalszym ciągu będą obowiązywały w tym zakresie przepisy u.s.o., r.o.k.p. i r.o.k.p.a. Należy zaznaczyć, że również od 1 września 2017 r. dyrektor szkoły lub placówki będzie obo- wiązany wstrzymać wykonanie ww. uchwały niezgodnej z przepisami prawa. W takim przypadku będzie niezwłocznie zawiadamiał organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie uchylał taką uchwałę w ra- zie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny będzie ostateczne. Stanowią o tym art. 71 ust. 1, 2 i 3 P.o. 19 Rozdział 1  Przykład nr 3 Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   UCHWAŁA Nr 2/2015/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. § 2. Wyniki klasyfikacji, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 20 1.2. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Rozdział 1  Przykład nr 4 UCHWAŁA Nr 3/2015/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa wyniki klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. § 2. Wyniki klasyfikacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie określa załącznik Nr 1 do uchwały. § 3. 1. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy uzyskali promocję do klasy pro- gramowo wyższej, określa załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy nie uzyskali promocji do klasy progra- mowo wyższej, określa załącznik Nr 3 do uchwały. § 4. 1. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy ukończyli szkołę, określa załącz- nik Nr 4 do uchwały. 2. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy nie ukończyli szkoły, określa załącznik Nr 5 do uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 21 Rozdział 1  Przykład nr 5 Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   UCHWAŁA Nr 2/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018. § 2. Wyniki klasyfikacji, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 22 1.2. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Rozdział 1  Przykład nr 6 UCHWAŁA Nr 30/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała określa wyniki klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018. § 2. Wyniki klasyfikacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie określa załącznik Nr 1 do uchwały. § 3. 1. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy uzyskali promocję do klasy pro- gramowo wyższej, określa załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy nie uzyskali promocji do klasy progra- mowo wyższej, określa załącznik Nr 3 do uchwały. § 4. 1. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy ukończyli szkołę, określa załącz- nik Nr 4 do uchwały. 2. Listę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie, którzy nie ukończyli szkoły, określa załącznik Nr 5 do uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 23 Rozdział 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   1.3. Wprowadzenie innowacji Podstawa prawna kompetencji: – art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.); – art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowa- cyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. poz. 999) Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompe- tencję: – wszystkie typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek Opis kompetencji: Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola, szkoły lub placówki. Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez przedszkola, szkoły i placówki, uwzględniające możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organiza- cyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a tak- że wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji przedszkoli, szkół i placówek, określają dwa rozporządzenia: 1) r.d.i.e., które nie dotyczy szkół i placówek artystycznych; 2) r.d.i.e.a., które dotyczy wyłącznie szkół i placówek artystycznych. Zgodnie z § 1 ust. 1 r.d.i.e. przez innowację pedagogiczną rozumie się nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, które mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola, nieartystycznej szkoły lub placówki, zaś zgodnie z § 3 r.d.i.e.a. innowacja w szkole lub placówce ar- tystycznej może w szczególności polegać na modyfikacji metod i sposobów nauczania, zachowującej cele i treści nauczania oraz osiągnięcia ucznia określone w przepisach w sprawie podstaw programo- wych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, tj. w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2248). Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez odpowiednio przedszkole, szkołę lub placówkę (zarówno nieartystyczne, jak i artystyczne) odpowiednich warunków kadrowych i orga- nizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. Jeżeli podjęcie innowacji wymaga przyznania przedszkolu, szkole lub placówce dodatkowych środ- ków finansowych, to może być ona podjęta wyłącznie po wyrażeniu przez organ prowadzący dane przedszkole, szkołę lub placówkę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. Zgodnie z § 2 i 3 r.d.i.e. innowacja w przedszkolu oraz w nieartystycznej szkole lub placówce może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę. Nie może ona naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalo- nym w u.s.o., a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określo- nych w odrębnych przepisach, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Eduka- cji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 24 1.3. Wprowadzenie innowacji Rozdział 1  (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.) oraz w rozdziale 3b u.s.o., w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na- rodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prze- prowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673). Natomiast innowacja w szkole lub placówce artystycznej zgodnie z § 1 i 2 r.d.i.e.a. może obej- mować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, w szczególności wy- dział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup. Nie może ona naruszać uprawnień ucznia: 1) do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie określonym w u.s.o.; 2) w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły określonych w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, tj. w przepisach r.p.p.k.o.; 3) w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przepro- wadzania sprawdzianów i egzaminów, dotyczących kształcenia ogólnego, określonych w przepi- sach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prze- prowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, tj. w przepisach rozdziału 3a i 3b u.s.o. oraz r.o.k.p.a. Powyższe warunki organizacji innowacji muszą być spełnione, aby rada pedagogiczna mogła podjąć zgodną z prawem uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji. Konieczne jest również za- chowanie prawidłowego trybu przyjęcia uchwały, tj. określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 r.d.i.e. lub w § 4 ust. 1 r.d.i.e.a. Zgodnie z § 4 ust. 2 r.d.i.e. uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu oraz w nieartystycznej szkole lub placówce może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 2) opinii rady szkoły (przedszkola lub placówki); 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przy- padku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. Zaś zgodnie z § 4 ust. 1 r.d.i.e.a. uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole i placów- ce artystycznej może być podjęta po uzyskaniu: 1) pisemnego projektu innowacji, obejmującego proponowane zmiany w metodach i środkach dzia- łalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły oraz w pracy nauczycieli, a także proponowany czas trwania innowacji; 2) pisemnej zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 3) pisemnej opinii rady szkoły lub placówki, jeżeli rada szkoły została powołana; 4) pisemnej zgody autora lub autorów innowacji na jej prowadzenie w szkole; 5) zgody organu prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 r.d.i.e.a. (pisemna zgo- da na finansowanie planowanych działań innowacyjnych). Zgodnie z art. 41 ust. 3 u.s.o. dyrektor szkoły lub placówki może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, jeżeli jest ona niezgodna z prawem (nie spełnia warunków organizacji innowacji lub została przyjęta w niewłaściwym trybie). O wstrzyma- niu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. regulacje prawne dotyczące innowacji pedagogicznych zostały usunięte z systemu oświaty (uchylono je z u.s.o. i nie ujęto ich w P.o.). Traci również moc r.d.i.e. oraz r.d.i.e.a. Wobec powyższego rada pedagogiczna nie będzie podejmowała już uchwał w przedmiocie wprowadzenia innowacji pedagogicznych. 25 Rozdział 1  Przykład nr 7 Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   UCHWAŁA Nr 4/2015/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WARSZAWIE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor- tu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i ekspery- mentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2011 r. Nr 176, poz. 1051) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Warszawie z dniem 1 września 2016 r. innowację pedagogiczną o nazwie „Kaligrafia nie jest taka trudna”, zwaną dalej „innowacją”. § 2. Opis zasad innowacji stanowi załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warszawie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 26 1.3. Wprowadzenie innowacji Rozdział 1  Przykład nr 8 UCHWAŁA Nr 5/2015/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ LICEUM PLASTYCZNEGO NR 1 W WARSZAWIE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Na- rodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 999) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się w Liceum Plastycznym Nr 1 w Warszawie z dniem 1 września 2016 r. innowację pedagogiczną o nazwie „Myszka zamiast pędzla”, zwaną dalej „innowacją”. § 2. Innowacja stanowi załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Plastycznego Nr 1 w Warszawie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 27 Rozdział 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   1.4. Wprowadzenie eksperymentu Podstawa prawna kompetencji: – art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.); – art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro- dowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. poz. 999); – art. 70 ust. 1 pkt 3 i art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – od 1 września 2017 r. Typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek, których rady pedagogiczne posiadają kompetencję: – wszystkie typy i rodzaje przedszkoli, szkół i placówek Opis kompetencji: Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola, szkoły lub placówki. Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez przedszkola, szkoły i placówki, uwzględniające możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organiza- cyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a tak- że wprowadzania odmiennych od powszechnie obowiązujących warunków działania i organizacji przedszkoli, szkół i placówek, określają dwa rozporządzenia: 1) r.d.i.e., które nie dotyczy szkół i placówek artystycznych; 2) r.d.i.e.a., które dotyczy wyłącznie szkół i placówek artystycznych. Zgodnie z § 1 ust. 2 r.d.i.e. przez eksperyment pedagogiczny rozumie się działania służące pod- noszeniu skuteczności kształcenia w przedszkolu, w nieartystycznej szkole lub placówce, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, pro- wadzone pod opieką jednostki naukowej, zaś zgodnie z § 7 r.d.i.e.a. eksperyment pedagogiczny w ar- tystycznej szkole lub placówce może w szczególności dotyczyć: 1) cyklu kształcenia; 2) ramowego planu nauczania określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, tj. w przepisach rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów na- uczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1408); 3) podstawy programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach w sprawie podstaw pro- gramowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach arty- stycznych, tj. w przepisach r.p.p.z.a.; 4) wprowadzenia specjalności lub specjalizacji nieujętej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, tj. w przepisach r.p.p.z.a.; 5) wprowadzenia kształcenia w zawodzie nieumieszczonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, tj. w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2094); 6) sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania sprawdzianów i eg- zaminów w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie określonej w przepisach w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w pub- 28 1.4. Wprowadzenie eksperymentu Rozdział 1  licznych szkołach artystycznych, tj. w przepisach r.p.p.z.a., pod warunkiem że w istotny sposób nie zmienia sytuacji ucznia objętego eksperymentem. Eksperyment nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez odpowiednio przedszkole, szkołę lub placówkę (zarówno nieartystyczne, jak i artystyczne) właściwych warunków kadrowych i orga- nizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. Jeżeli podjęcie innowacji wymaga przyznania przedszkolu, szkole lub placówce dodatkowych środ- ków finansowych, to może być ona podjęta wyłącznie po wyrażeniu przez organ prowadzący dane przedszkole, szkołę lub placówkę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. Zgodnie z § 2 i 3 r.d.i.e. eksperyment w przedszkolu oraz w nieartystycznej szkole lub placówce może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę. Nie może on naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalo- nym w u.s.o., a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określo- nych w odrębnych przepisach, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Eduka- cji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.) oraz w rozdziale 3b u.s.o., w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na- rodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prze- prowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673). Natomiast eksperyment w szkole lub placówce artystycznej zgodnie z § 1 i 2 r.d.i.e.a. może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, w szczególności wydział, sekcję, specjalność, specjalizację, klasę, grupę, ciąg klas lub grup. Nie może on naruszać uprawnień ucznia: 1) do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie określonym w u.s.o.; 2) w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły określonych w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, tj. w przepisach r.p.p.k.o.; 3) w zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przepro- wadzania sprawdzianów i egzaminów, dotyczących kształcenia ogólnego, określonych w przepi- sach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prze- prowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, tj. w przepisach rozdziału 3a i 3b u.s.o. oraz r.o.k.p.a. Powyższe warunki organizacji eksperymentu muszą być spełnione, aby rada pedagogiczna mo- gła podjąć zgodną z prawem uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu. Konieczne jest rów- nież zachowanie prawidłowego trybu przyjęcia uchwały, tj. określonego odpowiednio w § 5 ust. 1 i 2 r.d.i.e. lub w § 8 r.d.i.e.a. Zgodnie z § 5 ust. 1 r.d.i.e. uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu oraz w nieartystycznej szkole lub placówce podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z ce- lem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. Przed podjęciem uchwały, o czym stanowi § 5 ust. 2 r.d.i.e., konieczne jest również uzyskanie: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 2) opinii rady szkoły (przedszkola lub placówki); 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole. Należy pamiętać o tym, że uchwała powinna być pojęta najpóźniej 31 marca roku poprzedzają- cego rok szkolny, w którym planowane jest rozpoczęcie eksperymentu, bowiem zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 r.d.i.e. dyrektor przedszkola, nieartystycznej szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje (za pośrednictwem kuratora oświaty) do ministra właściwego do spraw 29 Rozdział 1  Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej   oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczę- cie eksperymentu. Zaś zgo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: