Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 010426 21563399 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki - ebook/pdf
Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8339-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki

W książce omówiono zagadnienie kompetencji trenerskich, dając nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji.


Autorki dokładnie wskazują, jak stopniowo nabywać i doskonalić kompetencje trenerskie. Przedstawione innowacyjne rozwiązania są przygotowane do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W SERII „INSPIRACJE EDUKACYJNE” UKAZAŁY SIĘ: KOMPETENCJE COACHINGOWE NAUCZYCIELI. JAK ROZWIJAĆ POTENCJAŁ UCZNIA W SZKOLE Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa DYREKTOR SZKOŁY – MODERATOR, FACYLITATOR, COACH Jarosław Kordziński KOMPETENCJE EMOCJONALNE NAUCZYCIELA Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska ISTOTA UCZENIA SIĘ. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW BADAŃ W PRAKTYCE Redakcja Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides ZDROWE KIEROWANIE KLASĄ. MOTYWACJA, KOMUNIKACJA, DYSCYPLINA Raymond M. Nakamura ABY ŻADNE DZIECKO NIE POZOSTAŁO W TYLE. EDUKACJA W USA Thomas Wolanin PIERWSZY ROK NAUCZANIA. JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES Richard D. Kellough PROFESJONALIZM W UCZENIU. JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES Beth Hurst, Ginny Reding BELFER NA HUŚTAWCE. O AUTORYTECIE NAUCZYCIELA Lucyna Bojarska KOREPETYCJE. CIEŃ RZUCANY PRZEZ SZKOŁY Mark Bray I N S P I R A C J E E D U K A C Y J N E Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela Jak zmotywować ucznia do nauki Lilianna Kupaj Wiesława Krysa Warszawa 2015 Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Agata Czuj Łamanie Andrzej Gudowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN 978-83-264-8185-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl  Maćkowi i Justysi, moim ukochanym dzieciom – najlepszym nauczycielom komunikacji i miłości Lilianna Pawłowi i Paulince – moim bezgranicznym, życiowym Motywatorom Wiesia   SpiS treści Podziękowania............................................................... Wstęp ............................................................................ 1. Motywacja jako proceS .............................................. 1.1. Motywacja jako proces wewnętrzny i zewnętrzny ...................................................... 1.2. Motywacja jako proces myślowy........................ 1.3. Zjawisko emergencji a motywacja do nauki ....... 2. koMpetencje trenerSkie nauczyciela .......................... 2.1. Neuroplastyczność mózgu ................................. 2.2. Podział kompetencji ........................................... 3. koMpetencja pierwSza: uMiejętność autoprezentacji, czyli pierwSze pięć Minut wrażenia, jakie wywieraSz na innych .......................................... 9 11 13 14 38 43 51 2  59 4. koMpetencja druga: uMiejętność budowania relacji z pojedynczyM ucznieM i z całą klaSą .............. 68 8 Spis treści 5. koMpetencja trzecia: uMiejętności interperSonalne – nieocenianie, zaangażowanie, aktywne Słuchanie i zadawanie pytań ..................................................... 74 6. koMpetencja czwarta: uMiejętność rozpoznawania „oprograMowania” uMySłu ucznia ............................ 84 7. koMpetencja piąta: uMiejętność efektywnego prezentowania Materiału, czyli jak dobrze zaprezentować to, co chceSz .................................. 99 8. koMpetencja SzóSta: uMiejętność zarządzania proceSeM grupowyM ................................................. 105 9. koMpetencja SiódMa: uMiejętność zarządzania StreSeM ................................................ 129 10. koMpetencja óSMa: uMiejętność wydobywania głoSu i poSługiwania Się niM ...................................... 139 11. koMpetencja dziewiąta: uMiejętność wykorzyStania i wdrażania nowych technologii podczaS lekcji ....... 145 12. Model prowadzenia lekcji 4Mat według bernice Mccarthy .................................................. 152 13. Motywujący SpoSób oceniania .................................. 167 Zakończenie .................................................................. 209 Bibliografia .................................................................... 211 9 Z badań o funkcjonowaniu i uczeniu się mózgu wynika, że efektywność nauczania zależy głównie od trzech czynników: motywacji, czasu poświęconego danemu zagadnieniu oraz głębokości przetwarzania informacji. Marzena Żylińska, Neurodydaktyka, Toruń 2013 podziękowania Dziękujemy następującym osobom za pomoc w przeprowa- dzeniu badań nad motywacją ucznia: Pani Marlenie Duliban, wicedyrektorce Zespołu Szkół nr  w Rzeszowie, Pani pedagog Elżbiecie Kaplicie z Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie, Pani Magdalenie Rewers, nauczycielce Gim- nazjum nr 9 w Rzeszowie, Pani pedagog Barbarze Król z Gimna- zjum nr 9 w Rzeszowie, Pani pedagog Ewie Śniegowskiej z Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie, Pani Marcie Bąk, nauczyciel- ce Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, Pani Anettcie Święch, wicedyrektorce z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, Pani Alicji Kapci, dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kra- kowie, oraz Panu Krystianowi Sroce, dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku. Dziękujemy również Pani Ewie Obrzut za przeczytanie na- szej książki i spojrzenie na nią okiem polonisty. Ogromne podziękowania należą się Pani Joannie Nowic- kiej, która przez wiele dni analizowała ponad 2400 ankiet do- tyczących motywacji. 10 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... Pani Agacie Czuj z wydawnictwa Wolters Kluwer za wspa- niałą współpracę. Tobie, Wiesiu, dziękuję za niezwykłą współpracę przy tej książce, za wszystkie rozmowy, które odbyły się przy tej oka- zji. Za bezwarunkowe zrozumienie i porozumienie. Lilu, dziękuję Ci za wizjonerstwo, w którym po raz kolejny mogłam uczestniczyć w czasie pisania tej książki. 11 Czy jako dorośli ludzie jesteśmy zdolni do dania sobie takiej wolności, aby dać ją ... naszym dzieciom? Autorki wStęp Dzisiejszy świat nie potrzebuje ludzi przepełnionych wie- dzą, lecz kreatywnych umysłów, aby mogły tworzyć nowe idee, koncepcje i pomysły. Dlatego czytelnik nie znajdzie w tej książ- ce treści poszerzających dany warsztat dydaktyczny. Ta pozy- cja ma pomóc nauczycielom ułatwić im dotarcie do każdego ucznia, do jego serca i umysłu, aby dzięki temu zwiększyć jego i swoją elastyczność i kreatywność. Kontekst tej publikacji jest oparty na tym, jak motywować ucznia. Uważamy, że każdego człowieka, bez względu na jego wiek, można zmotywować. Jeśli nauczyciel ma niezmotywo- wanych uczniów, oznacza to, że jeszcze nie znalazł sposobu, aby do nich dotrzeć. W dzisiejszych czasach uczenie wymaga zmiany myślenia i postawy nauczyciela. Sugata Mitra, hinduski metodyk, zrealizował w Indiach eks- peryment edukacyjny pod nazwą „Dziura w ścianie”. Wszystko zaczęło się w slumsach Delhi, gdzie w 1999 roku Mitra umoż- liwił dzieciom dostęp do Internetu na komputerze umieszczo- nym dosłownie w dziurze ściany swojego biura. Następnie stał się świadkiem tego, jak maluchy, które nigdy nie chodziły do szkoły i nie znały języka angielskiego, nauczyły się podstaw 12 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... guglowania zaledwie w osiem godzin. Sugata, będąc pod wra- żeniem ogromnego głodu wiedzy i potrzeb edukacyjnych swo- ich małych sąsiadów, poprowadził eksperyment dalej i stwo- rzył „grannycloud” („chmurę babć”) składającą się z dorosłych ochotników, których zadaniem było wyłącznie zachęcanie dzie- ci do poszerzania swoich zainteresowań. Ponadto odpowiadali oni na ich pytania i służyli jako wirtualni mentorzy. Eksperymenty Sugaty Mitry dowiodły, że jeśli dzieci są zmo- tywowane ciekawością i zainteresowaniem, wówczas mogą uczyć siebie i innych nawet wtedy, gdy nie mają żadnego nadzoru ani nie są objęte nauczaniem formalnym. Naszym zdaniem jest to przyszłość dla dzisiejszej edukacji. Mamy też nadzieję, że o dużej wartości tej książki świad- czy badanie, zainspirowane pracami nad niniejszą publikacją. Zapytałyśmy ponad 2400 uczniów od IV klasy szkoły podsta- wowej do klasy maturalnej, co ich motywuje do nauki oraz jaki wpływ na ich motywację mają nauczyciele i rodzice. Wyniki zaskoczyły autorki tej książki. Wierzymy, że zaskoczą również czytelników, którzy wykorzystają je w swojej pracy. 1 kwietnia 2015 roku Lilianna Kupaj i Wiesława Krysa 13 Motywacja jest pochodną ciekawości i zainteresowań uczniów. Nauczyciele powinni pamiętać, że nie uwzględniając ich, niejako automatycznie niszczą motywację. Marzena Żylińska, Neurodydaktyka, Toruń 2013 1 MOTyWACJA JAKO PROCES Przypomnij sobie swój czas w szkole. • Przypomnij sobie, jaka była Twoja szkoła? Jak wyglądała? Jakie były w niej klasy? • Przypomnij sobie swojego ważnego nauczyciela. Jak wy- glądał? Jak brzmiał jego głos? Jaki miał wyraz twarzy, gdy z Tobą rozmawiał? • Jakie miał umiejętności? Jakie relacje budował z Tobą? Jak się komunikował? W jaki sposób uczył? • Co było dla niego ważne? Jakie miał wartości i przekonania? • Jak myślisz, za kogo się uważał? • Jaki był jego najważniejszy cel związany z uczeniem? To jest właśnie nauczyciel, o którym piszemy tę książkę. To właśnie o Tobie piszemy. 14 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... 1.1. MOTyWACJA JAKO PROCES WEWNęTRZNy I ZEWNęTRZNy Od kilku lat szkolimy nauczycieli biorących udział w przed- sięwzięciach o różnorodnej tematyce. Wiele szkół zdefiniowało nawet własne potrzeby w tym zakresie. Najczęstszymi temata- mi obecnie są te, które dotyczą motywacji uczniów. Nauczycie- le coraz głośniej mówią o tym, że dzieci i młodzież nie chcą się uczyć. Z kolei sami uczniowie często zadają im pytanie: A co z tego będziemy mieć? Po co nam to? ĆWICZENIE: Z czym kojarzy Ci się motywacja? Napisz kilka skojarzeń. Zrób to w sposób spontaniczny, na zasadzie pierwszej myśli, która przychodzi Ci do głowy: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Przeczytaj to, co napisałaś/napisałeś. Co dla Ciebie jako na- uczyciela oznaczają te skojarzenia? MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO PRACY Termin „motywacja” pochodzi od łacińskiego słowa move- re i oznacza „poruszanie się, ruch”. Już z etymologii tego słowa można wywnioskować, że motywacja jest powiązana ze swego rodzaju energią, aktywnością, pobudzeniem do działania. I tak jak trener sportowy pobudza swoich zawodników do aktyw- ności fizycznej w celu uzyskania sukcesu w postaci satysfakcji z wygranego meczu, tak trener nauczyciel pobudza inicjatywę swoich uczniów, aktywizuje ich zachowanie i organizuje ich ak- tywność w celu wzbudzenia motywacji do nauki. 1. Motywacja jako proces 1 Zatem motywacja jest procesem głęboko wewnętrznym. Proces ten sprawia, że przez dłuższy czas uczeń pragnie sa- modzielnie zaspokajać swoje potrzeby i rozwijać wartości, które są determinantami jego dążeń i dają mu poczucie sensu tego, czym codziennie zajmuje się w szkole. Sama struktura tego procesu składa się z zespołu pojedyn- czych motywów. Na terenie szkoły motywem można nazwać takie przeżycie, które pobudza ucznia do działania lub po- wstrzymuje go albo wręcz przeszkadza w jego wykonaniu. Motywację mogą bowiem wyzwalać różne czynniki. Zależ- nie więc od tego, z jakiego źródła ona pochodzi, wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. • Motywacja zewnętrzna to „tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą (uzyskanie nagrody lub innej uchwyt- nej korzyści), związana z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest zależna od jed- nostki”1. Do motywacji zewnętrznej możemy zaliczyć następujące czynniki: uczenie się dla rodziców, dla pochwały ze strony nauczyciela, dla oceny, dla korzyści finansowych lub material- nych, pod presją grupy, ze strachu przed karą lub krytyką. • Motywacja wewnętrzna to tendencje do podejmowa- nia i kontynuowania działania ze względu na jego treść, czyli osobistą satysfakcję lub przyjemność. Cechą tej motywacji jest ciekawość, związana z potrzebą samodeterminacji i skutecz- ności działania. Uogólniając, motywacja wewnętrzna zachodzi wówczas, gdy uczeń dąży do zaspokojenia wyłącznie swoich potrzeb. 1 W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa 198, s. 212. 1 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... ĆWICZENIE: Zapoznaj się z motywatorami wewnętrznymi wymieniony- mi poniżej i przy każdym z nich zaznacz w skali od 1 do , na ile Ty sama/sam oceniasz poziom swojej motywacji w odniesie- niu do swojej pracy zawodowej: • ciekawość ..... • zainteresowanie ..... • satysfakcja ..... • zadowolenie ..... • pragnienie samorealizacji ..... • zaangażowanie ..... Kształtowanie motywacji szkolnej nazywa się często sztuką motywowania ucznia. Nauczyciel, który posiadł taką sztukę, wie, jak wielka satysfakcja z tego płynie. Warto przy tym zwrócić uwa- gę na fakt, że aby nauczyciel mógł motywować uczniów do pra- cy, sam musi tę motywację posiadać, ponieważ zależność między poziomem tych dwóch motywacji jest wprost proporcjonalna. „Nauczając, masz wypracować u swojego ucznia takie wewnętrzne zainteresowanie tym, czego masz zamiar go na- uczyć, że każdy inny przedmiot uwagi zostaje przepędzony z jego myśli, następnie przedstaw mu temat tak sugestywnie i frapująco, by zapamiętał go aż do śmierci, na koniec wzbudź w nim zżerającą go ciekawość i pragnienie poznania następu- jących elementów wiedzy związanych z tym tematem (...)”. Ch. Galloway, Psychologia uczenia się i nauczania, Warszawa 1988 Wszyscy wiemy, że każdy człowiek jest inny, dlatego ma inne potrzeby. Dotyczy to również motywowania uczniów, z których każdy jest przecież inną osobowością. Stąd między innymi codzienna nauczycielska praca z gruntu zakłada ucze- nie z zastosowaniem indywidualizacji. 1. Motywacja jako proces 1 Wniosek płynie z tego jeden: u każdego ucznia motywacja wewnętrzna jest inna. Dla Matyldy z klasy IV są to dobre relacje koleżeńskie w jej klasie, dla Jakuba z klasy VI duma z wykony- wanych projektów ekologicznych, dla Ingi z gimnazjum radość z każdego prawidłowo rozwiązanego zadania matematycznego, a dla Maćka ze szkoły średniej spokój, który odczuwa podczas zajęć prowadzonych przez charyzmatycznego nauczyciela. Mog- łoby się wydawać, że są to bardzo różne motywatory, jednak tak naprawdę uczniowie ci odczuwają wewnętrzną motywację dzięki temu, że są zaangażowani w działania podjęte przez nich samych. Oni czują, że dzięki własnej pracy mogą coś osiągnąć dla siebie, ale także i dla tych, z którymi codziennie wypełniają swój obowiązek szkolny. Jeśli jeszcze uczeń zidentyfikuje się z tym, co robi, to z całą pewnością będzie mocno zmotywowa- ny wewnętrznie. Można to odnieść do pracy zawodowej doros- łych: pracownik widzi, że wykonuje dobrą robotę. „Mózg to organ społeczny, którego rozwój wymaga interakcji z innymi ludźmi”. Gerald Hüter Nauczyciel trener może rozwijać motywację wewnętrzną, a pomogą mu w tym pewne czynniki. Należą do nich: 1. Współpraca, która zapewnia uczniom odczuwanie ak- ceptacji i integracji z grupą. W rezultacie dziecko czuje się po- trzebne, bo ma wrażenie, że jest swego rodzaju niezbędnym ogniwem jednego łańcucha. Wspólna praca wyzwala wzajemną pomoc podczas podążania do zakończenia zadania czy osiąg- nięcia wspólnego sukcesu. Ponadto w grupie zachodzi zawsze proces, który może być źródłem silnej energii, wywołującej mobilizację do pomyślnego ukończenia dzieła. 2. Zadowolenie. Uczeń będzie wykazywał większą moty- wację do nauki, gdy będzie czerpał zadowolenie z tego, co robi 18 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... w klasie w czasie zajęć lekcyjnych. Nauczyciel trener ma świa- domość tego, że w ten czynnik warto inwestować, mimo że obudzenie w uczniach dumy i pasji do własnej pracy nie jest łatwe. Jednak zadowolenie z uczenia się powoduje niepraw- dopodobny wzrost poziomu zaangażowania ucznia w swoją własną pracę. 3. Prawo do podejmowania decyzji sprawia, że uczniowie czują, iż coś od nich zależy, że nie są tylko „pionkami”, których ustawowy obowiązek zmusza do przychodzenia do szkoły. Zdarza się również, że motywację do nauki mogą hamo- wać lub wręcz ograniczać pewne czynniki. Zapoznaj się teraz z niektórymi z nich, wyodrębnionymi przez Tomasza Biernata. Następnie zapisz, co możesz zrobić, aby te czynniki ogranicza- jące zniwelować: 1. Brak niezbędnej energii potrzebnej do nauki, wynikający ze słabej stymulacji ze strony domu rodzinnego ucznia. Dziecku w domu przyczepia się etykietę „ofiary”, „nieudacznika”; at- mosfera tam panująca blokuje pozytywną motywację do nauki. Co mogę zrobić: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 2. Brak celów i ustalonego kierunku działania. Z drugiej strony zbyt wygórowane cele mogą przerastać ucznia. Co mogę zrobić: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 3. Brak określonych i usystematyzowanych działań w po- staci stałego harmonogramu dnia/tygodnia. 1. Motywacja jako proces 19 Co mogę zrobić: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 4. Brak konsekwencji i wytrwałości zarówno ze strony na- uczyciela, jak i rodziców. Co mogę zrobić: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... „Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecież my lepiej wiemy, co nam dolega, przecież my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, prze- cież my lepiej siebie znamy, więcej razem jesteśmy. Jedno dziecko wiele może nie wiedzieć, a w gromadzie zawsze się ktoś znajdzie, co lepiej rozumie”. Janusz Korczak, Miłość, Pisma wybrane, t. III, Warszawa 198 W lutym 2014 roku realizowałam z uczniami z klas IV i V szkoły podstawowej pewien projekt edukacyjny. Pracowaliśmy z wykorzystaniem ćwiczenia pod nazwą „World cafe” (czyli globalna kawiarnia) według następujących zasad: Wprowadziłam dzieci w ćwiczenie, zachęcając je do wyobra- żenia sobie spotkania w kawiarni, a więc „piliśmy kawę, herbat- kę, jedliśmy ciasteczka ...”. Uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, któ- re dyskutowały przy stolikach na zadany temat. Każdy stolik wybrał spośród siedzących przy nim osób swego „gospodarza”. W trakcie trwania rundy gospodarze nie mogli przenosić się do innego stolika. Natomiast mieli za zadanie notować na kartce 20 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... uwagi uczestników pojawiające się w czasie dyskusji. Po 15 mi- nutach następowała zmiana siedzących przy stolikach. Wszyscy, oprócz gospodarza, musieli przenieść się do innych stanowisk, przy czym uczestnicy starali się podejść do stolika z tymi osoba- mi, z którymi jeszcze nie pracowali. Następnie zaczynali oma- wiać inny aspekt opracowywanego zagadnienia. Obowiązywała zasada, aby nie siadać dwa razy przy tym samym stoliku. Tym- czasem gospodarz zostawał przy swoim stoliku i wprowadzał za każdym razem nowych uczestników we wnioski sformułowane przez poprzednią grupę. Celem tego ćwiczenia było jak najlep- sze zgłębienie tematu i poznanie różnych punktów widzenia jak największej liczby uczestników. Na koniec gospodarze stołów krótko przedstawili rezultaty dyskusji. Oto wyniki: CZYM JEST MOTYWACJA I CO MOŻE NAS MOTY- WOWAĆ? – zachęta do nauki; – pochwała od rodziców za dobre oceny; – możliwość spotkań z przyjaciółmi; – szansa na zdobycie dobrze płatnej pracy (motywacja do pracy); – pomoc i rady nauczycieli; – wsparcie przez rodzinę lub bliską osobę; – świadectwo z paskiem; – uwagi (będziemy się wówczas motywować, by ich nie do- stawać); – wynagrodzenie; – złe oceny (będziemy się motywować, by móc poprawić je na dobre); – otrzymanie wymarzonej rzeczy; – wyjazd na wakacje; – motywacja to wzięcie się w garść; 1. Motywacja jako proces 21 – motywacja to uświadomienie sobie, że nie uczymy się dla kogoś; – uświadomienie sobie, że warto się uczyć; – postanowienie poprawy; – polepszenie. Zdjęcia: materiały własne. CO WAS MOTYWUJE? Nagroda, pochwały, osiągnięcia, chęć, pochwała przed wszystkimi, satysfakcja, zdobycie pracy, nowe sukcesy, strach przed nauczycielem, szóstki, piątki, przedmiot, który lubię, mądrość koleżanki, koledzy, fajne lekcje, pocieszanie kolegów i koleżanek, współpraca, koleżeństwo. CO WAS DEMOTYWUJE? Lenistwo, stres, krzyk, głośna muzyka, nauczyciele – po- nieważ powtarzają wciąż to samo, dużo zadań i nauki, strach, groźby, złe oceny, denerwowanie się, brak przyjaciół, bicie się, 22 Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela... kłótnie, kłamstwa, upominanie, nudne lekcje, nienawiść, złe oceny, negatywne uwagi. DLA KOGO SIĘ UCZYCIE? Dla siebie, dla rodziców, dla dyrektorki, dla mózgu, dla przyszłości, dla męża, dla żony, dla denerwujących nauczy- cieli, dla chłopaka, dla przyjemności, żeby nie krzyczeli, dla innych ludzi, dla przyjaciół. PO CO SIĘ UCZYCIE? Żeby wiedzieć, żeby umieć, by w przyszłości kimś zostać, żeby mieć rozum, dla piątek i szóstek, żeby jakoś spędzić wolny czas, żeby być mądrym, żeby być kimś w życiu, dla koleżanek, żeby stać się sławnym, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć wy- kształcenie, żeby mieć dobre oceny, żeby występować w telewi- zji, dla dobrego życia. GDZIE MOŻECIE WYKORZYSTAĆ ZDOBYTĄ WIE- DZĘ? W domu, w szkole, na korepetycjach, w przyszłości, w pra- cy, w rodzinie, w kościele, w życiu codziennym, w innym kraju, w społeczności, w dorosłym życiu. Po zajęciach w tej szkole uzyskałam informację zwrotną od dyrektora, że powinnam korygować to, co negatywnego o na- uczycielach napisały dzieci. Zauważył, że nie można tego zosta- wić bez zwrócenia im uwagi na ich nieprawidłowy tok myślenia. Z mojej perspektywy jest to jednak bardzo wartościowa infor- macja zwrotna dla nauczyciela, któremu daje to sposobność po- rozmawiania o tym na lekcjach. A co Ty o tym sądzisz? Tylko chęć do nauki sprawia, że można się czegoś nauczyć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: