Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 003224 24076827 na godz. na dobę w sumie
Kompost, czyli meandry myśli obywatelsko-patriotycznej - ebook/pdf
Kompost, czyli meandry myśli obywatelsko-patriotycznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89113-79-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ludziom potrzebna jest przestrzeń publiczna czytelna i zrozumiała. Dopiero system uregulowany i czytelny jest przewidywalny. Takiego systemu potrzebuje jednostka, obywatel, człowiek zorientowany na wolność, która daje mu możliwość dokonywania wyboru i zmusza go do ponoszenia odpowiedzialności, jest szansą na społeczeństwo obywatelskie i państwo prawa. Immanuel Kant pokazał, że społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, w którym rezultatem wolności jest sprawiedliwość. Mędrzec z Królewca objaśnia nam tę najbardziej istotną zależność, która pozwala rozumieć rzeczywistość realną i ją diagnozować. Diagnoza wymaga rozumienia. Spóźnione i nietrafne diagnozy były przyczyną upadków imperiów. Pomylona diagnoza skutkuje błędnymi decyzjami i działaniami. To, co się zdarza jest zwykle wieloprzyczynowe i jest trudne do zdiagnozowania. Tak, jak prawie każda choroba. Wolność powoduje różnorodność wyborów i różnorodność rezultatów, co daje różnice interesów i trwałą dynamikę systemów politycznych. W układy trwale dynamiczne trwale wpisana jest entropia, więc układy te muszą mieć trwałą zdolność regulacyjną, żeby reagować na nierównowagę i konflikt. Konflikt to najpoważniejszy problem i można do niego nie dopuszczać na etapie chaosu i narastających sprzeczności, żeby nie dochodziło do konfrontacji. Konfliktu nie wolno moralizować. Nie wolno ulegać złudzeniom, że można o czymkolwiek zdecydować w sposób kategoryczny, ciągle się mylimy i im większe mamy aspiracje tym większy musimy zakładać margines błędów. Zawsze jest tylko szansa, nie ma gwarancji sukcesu. Tak ważna dla ludzi sprawiedliwość jest możliwa tylko w układach uregulowanych. Ludzie muszą mieć zawsze nadzieję, również nadzieję na sprawiedliwość. Bez nadziei nie da się żyć. Konkurencja, która jest rezultatem wolności, wymusza odpowiedzialność i dyscyplinę. Człowiek rozwija się przez zmianę. Doświadczenie zyskuje przez dokonywanie wyborów, za które ponosi odpowiedzialność i to są sytuacje najbardziej wychowawcze i najbardziej kształcące. Wymiar egzystencjalny wymusza konieczność dostępu do zasobów i uprawnień i w tym miejscu bardzo wyraźnie widać, że dostęp ten winien być zasłużony. Demokracja daje możliwości, po które trzeba się schylić i zamienić je na sukces. Na wszystko trzeba zasłużyć. Nie można lansować prawa do życia na cudzy koszt, co zwykle się robi przy pomocy wzniosłej frazeologii. Wszędzie tam, gdzie konieczne są efekty, jest niezbędna organizacja, która wymaga dyscypliny, organizacji i odpowiedzialności. Osiągnięte efekty pozwalają myśleć o aktywnej polityce społecznej, która poprzez kompromis, służy społecznej sprawiedliwości. Wolność jest kompromisem, a liberalizm i demokracja są strategią kompromisu. Rynek i konkurencja umożliwiają budowanie potencjału. Polityka jest trwałym dążeniem do przewagi i należy to uwzględniać w budowaniu warunków dla rozwoju i dla przetrwania. Gospodarka jest nieustannym dążeniem do korzyści, co daję szansę na osiągnięcie przewagi. Strategia zorientowana na przetrwanie wymaga zdolności do rozwoju, bo rozwój to optymalna szansa na siłę i dynamikę. Rozwój nie musi oznaczać zwiększania konsumpcji, a jedynie jej racjonalizację, co już jest udziałem społeczeństw o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Kantowska formuła społeczeństwa obywatelskiego jest formułą logicznie ścisłą i koherentną, ale może się realizować w nieskończonej liczbie wariantów, nie jest formułą zamykającą. Ciągle poszukuje się nowych pomysłów i nowych możliwości, jednak i historia i doświadczenie pokazują, że system polityczny potrzebuje wartości w oparciu o które może budować struktury, instytucje i procedury. W walce o wolność zginęły miliony ludzi i nadal jest dla człowieka wartością najważniejszą i nie widać dla niej alternatywy. Więc jest, jak jest i trzeba się tego trzymać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

czyli meandry myœli k a s u ł K n o r i M Miron Kłusak KOMPOST czyli Meandry myśli obywatelsko-patriotycznej elbląg 2016 Recenzent Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski Korekta, skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Korekta Zofia Ciecierska © Copyright by Miron Kłusak, Gdynia 2016 Wyd. 2 Wydawca Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg tel. 0-55 239 38 02, fax 0-55 239 38 01 www: euh-e.edu.pl ISBN 978-83-89113-62-7 druk ISBN 978-83-89113-79-5 on-line pdf Druk i oprawa: Totem.com.pl sp. z o.o., sp. k. spis treści Wprowadzenie / 13 Wstęp / 9 Część I. Marzenia zadymiarza Część II. Na pohybel i na chwałę polityce / 57 / 141 Zakończenie / 377 jest bo to historyczny, nieuchronnie PaTriOTyzM akt solidarności ze wspólnotą, która istnieje w czasie. Ale równocześ- nie patriotyzm jest czymś naturalnym dla człowieka. Podział na swoich i obcych ma solidne podłoże psychologiczne. I to nie jest źle, jeśli ci swoi to nie tylko rodzina, ale szersza grupa; abstrakcyjna wspólnota narodowa. Człowiek tej wspólnoty potrzebuje. Jesteśmy też istotami terytorialnymi. Byłoby bardzo smutno gdyby nastąpiło ujednolicenie i zatarcie różnic. Sceptycznie patrzę na przyszłość kosmopolityzmu ro- zumianego jako obywatele świata, mówiący jednym językiem i wyzna- jący jeden system wartości. Ponury byłby wtedy świat. To chyba wizja nierealistyczna. Prof. Jerzy Szacki, „Gazeta Wyborcza”, 28–29 lipca 2012, s. 3. Społeczeństwo obywatelskie, to społeczeństwo, w którym rezultatem wolności jest sprawiedliwość. Immanuel Kant Ajuż na pewno nie są patriotami ci, którzy w Święto Niepodległości na- pier…ą się na ulicach. To są barany, nie patrioci. Dariusz Tiger Michalczewski, „Gazeta Wyborcza”, 8–14 grudnia 2014, s. 34 Ażycie ciągle buja cię i buja Bo każdy chciałby zrobić cię w ch…a „Grabarz” Grabowski, artysta Polacy nic się niestało Kibol Na ziemi naszej jedynej Co innej nie mamy Musimy iść jakąś drogą Nie jesteśmy pojedynczymi pasażerami Jesteśmy załogą Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, bo wybraliśmy wolność. Chcemy mieć porządek, dyscyplinę i sprawiedliwość. Chcemy państwa prawa I nie chcemy jak barany chodzić od ściany do ściany i wbrew nieustannym potwarzom nie chcemy się dawać ogrywać zadymiarzom Nie jesteśmy własnością partii Jesteśmy własnością obywateli I jak mawiał pewien polityk ex AMOR PATRIAE SUPREMA LEX wstęp Ludziom potrzebna jest przestrzeń publiczna czytelna i zrozu- miała. Dopiero system uregulowany i czytelny jest przewi- dywalny. Takiego systemu potrzebuje jednostka, obywatel, człowiek zorientowany na wolność, która daje mu możliwość dokonywania wyboru i zmusza go do ponoszenia odpowiedzial- ności, jest szansą na społeczeństwo obywatelskie i państwo pra- wa. Immanuel Kant pokazał, że społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo, w którym rezultatem wolności jest sprawiedli- wość. Mędrzec z  Królewca objaśnia nam tę  najbardziej istot- ną zależność, która pozwala rozumieć rzeczywistość realną i ją diagnozować. Diagnoza wymaga rozumienia. Spóźnione i  nie- trafne diagnozy były przyczyną upadków imperiów. Pomylona diagnoza skutkuje błędnymi decyzjami i działaniami. To, co się zdarza jest zwykle wieloprzyczynowe i jest trudne do zdiagno- zowania. Tak, jak prawie każda choroba. Wolność powoduje róż- norodność wyborów i różnorodność rezultatów, co daje różnice interesów i trwałą dynamikę systemów politycznych. W układy trwale dynamiczne trwale wpisana jest entropia, więc układy te muszą mieć trwałą zdolność regulacyjną, żeby reagować na nierównowagę i  konflikt. Konflikt to najpoważniejszy problem i można do niego nie dopuszczać na etapie chaosu i narastają- cych sprzeczności, żeby nie dochodziło do konfrontacji. Konfliktu nie wolno moralizować. Nie wolno ulegać złudzeniom, że można o  czymkolwiek zdecydować w  sposób kategoryczny, ciągle się mylimy i im większe mamy aspiracje tym większy musimy za- kładać margines błędów. Zawsze jest tylko szansa, nie ma gwa- rancji sukcesu. Tak ważna dla ludzi sprawiedliwość jest możli- wa tylko w układach uregulowanych. Ludzie muszą mieć zawsze nadzieję, również nadzieję na sprawiedliwość. Bez nadziei nie da się żyć. Konkurencja, która jest rezultatem wolności, wymu- sza odpowiedzialność i dyscyplinę. Człowiek rozwija się przez zmianę. Doświadczenie zyskuje przez dokonywanie wyborów, za które ponosi odpowiedzialność i  to są sytuacje najbardziej wychowawcze i najbardziej kształcące. Wymiar egzystencjalny wymusza konieczność dostępu do zasobów i uprawnień i w tym miejscu bardzo wyraźnie widać, że dostęp ten winien być zasłu- żony. Demokracja daje możliwości, po które trzeba się schylić i zamienić je na sukces. Na wszystko trzeba zasłużyć. Nie można lansować prawa do życia na cudzy koszt, co zwykle się robi przy pomocy wzniosłej frazeologii. Wszędzie tam, gdzie konieczne są efekty, jest niezbędna organizacja, która wymaga dyscypli- ny, organizacji i odpowiedzialności. Osiągnięte efekty pozwalają myśleć o aktywnej polityce społecznej, która poprzez kompro- mis, służy społecznej sprawiedliwości. Wolność jest kompromi- sem, a liberalizm i demokracja są strategią kompromisu. Rynek i konkurencja umożliwiają budowanie potencjału. Polityka jest trwałym dążeniem do przewagi i należy to uwzględniać w bu- dowaniu warunków dla rozwoju i dla przetrwania. Gospodarka jest nieustannym dążeniem do korzyści, co daję szansę na osiąg- nięcie przewagi. Strategia zorientowana na przetrwanie wyma- ga zdolności do rozwoju, bo rozwój to optymalna szansa na siłę i dynamikę. Rozwój nie musi oznaczać zwiększania konsumpcji, a jedynie jej racjonalizację, co już jest udziałem społeczeństw o wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Kantowska for- muła społeczeństwa obywatelskiego jest formułą logicznie ścisłą i  koherentną, ale może się realizować w  nieskończonej 10 Kompost, czyli myśl obywatelsKo-patriotyczna liczbie wariantów, nie jest formułą zamykającą. Ciągle poszu- kuje się nowych pomysłów i nowych możliwości, jednak i histo- ria i doświadczenie pokazują, że system polityczny potrzebuje wartości w oparciu o które może budować struktury, instytucje i  procedury. W  walce o  wolność zginęły miliony ludzi i  nadal jest dla człowieka wartością najważniejszą i nie widać dla niej alternatywy. Więc jest, jak jest i trzeba się tego trzymać. Gdynia, grudzień 2014 Miron Kłusak 11 Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompost, czyli meandry myśli obywatelsko-patriotycznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: