Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 005787 22759713 na godz. na dobę w sumie
Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić? - książka
Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić? - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-236-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Projektowanie atrakcyjnych publikacji nie jest wyłącznie kwestią wrodzonego talentu projektanta i chwili natchnienia. Rządzi się ono pewnymi zasadami, które często 'czujemy', a które w tej książce zostały szczegółowo opisane i wyjaśnione. Poleganie wyłącznie na własnej intuicji może okazać się zwodnicze. Dlatego jeśli chcesz, by stworzone przez Ciebie publikacje przyciągały uwagę czytelnika swą elegancką formą, powinieneś przeczytać tę książkę.

Książka 'Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić?' została napisana z myślą o wszystkich osobach, które pragną zaprojektować różnego rodzaju publikacje, ale nie mają doświadczenia ani teoretycznych podstaw z zakresu projektowania. Posłużenie się opisanymi w niej podstawowymi zasadami gwarantuje, że projekty będą wyglądały profesjonalnie, będą lepiej zorganizowane, ujednolicone i interesujące, a ich autor poczuje się pewniej w swojej roli.

W książce omówiono między innymi: Wieloletnie doświadczenie Robin Williams i jej wyjątkowy styl trafiający w potrzeby osób bez specjalistycznego przygotowania, sprawi, że nauka projektowania stanie się dającą satysfakcję przygodą. Jeśli dopiero rozpoczynasz zabawę z projektowaniem publikacji, zacznij od tej książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA Komputerowy sk³ad tekstów. Jak to zrobiæ? Autor: Robin Williams T³umaczenie: Agata Bulandra ISBN: 83-7361-236-X Tytu³ orygina³u: The Non-Designer s Design Book Format: B5, stron: 152 Projektowanie atrakcyjnych publikacji nie jest wy³¹cznie kwesti¹ wrodzonego talentu projektanta i chwili natchnienia. Rz¹dzi siê ono pewnymi zasadami, które czêsto „czujemy”, a które w tej ksi¹¿ce zosta³y szczegó³owo opisane i wyjaġnione. Poleganie wy³¹cznie na w³asnej intuicji mo¿e okazaæ siê zwodnicze. Dlatego jeġli chcesz, by stworzone przez Ciebie publikacje przyci¹ga³y uwagê czytelnika sw¹ eleganck¹ form¹, powinieneġ przeczytaæ tê ksi¹¿kê. Ksi¹¿ka „Komputerowy sk³ad tekstów. Jak to zrobiæ?” zosta³a napisana z myġl¹ o wszystkich osobach, które pragn¹ zaprojektowaæ ró¿nego rodzaju publikacje, ale nie maj¹ doġwiadczenia ani teoretycznych podstaw z zakresu projektowania. Pos³u¿enie siê opisanymi w niej podstawowymi zasadami gwarantuje, ¿e projekty bêd¹ wygl¹da³y profesjonalnie, bêd¹ lepiej zorganizowane, ujednolicone i interesuj¹ce, a ich autor poczuje siê pewniej w swojej roli. FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce omówiono miêdzy innymi: • Dobór w³aġciwych odleg³oġci miêdzy poszczególnymi elementami graficznymi publikacji, organizacja treġci • Wyrównywanie i rozmieszczanie elementów na stronie • Stosowanie standardów graficznych prowadz¹ce do jednolitego wygl¹du projektu • Tworzenie atrakcyjnych projektów dziêki stosowaniu kontrastu miêdzy elementami • Najwa¿niejsze kategoria krojów pisma • £¹czenie i kontrastowanie krojów pisma Wieloletnie doġwiadczenie Robin Williams i jej wyj¹tkowy styl trafiaj¹cy w potrzeby osób bez specjalistycznego przygotowania, sprawi, ¿e nauka projektowania stanie siê daj¹c¹ satysfakcjê przygod¹. Jeġli dopiero rozpoczynasz zabawê z projektowaniem publikacji, zacznij od tej ksi¹¿ki. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Dla kogo jest ta książka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zasady projektowania 1 2 3 4 5 Zasada drzewa Jozuego 13 Cztery podstawowe zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wyrównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 15 Odległość Odległość — podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Podstawowy cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jak to osiągnąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Czego należy unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 Wyrównanie Wyrównanie — podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Podstawowy cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Jak to osiągnąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Czego należy unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43 Powtarzanie Powtarzanie — podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Podstawowy cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jak to osiągnąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Czego należy unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 55 Kontrast Kontrast — podsumowamie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podstawowy cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Jak to osiągnąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Czego należy unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 designer.indb 5 2003-10-16, 13:41:04 6 S P I S T R E Ś C I 6 65 Przegląd Odległość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wyrównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Szybki test #1 — zasady projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Szybki test #2 — zmiana projektu ogłoszenia . . . . . . . . . . . . 71 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Co zrobić, aby zwiększyć swoją wizualną świadomość . . . . . . . 73 Kroje pisma w projektowaniu 7 77 Druk (a życie) Harmonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Konflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Posumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 8 9 85 Klasyfikacja pism Antykwy renesansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Antykwy klasycystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Antykwy linearne szeryfowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Antykwy linearne bezszeryfowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pisanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ksenotypy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Świadomość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Szybki test #3 — grupy krojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Szybki test #4 — różnice grubości kresek . . . . . . . . . . . . . . . 94 Szybki test #5 — szeryfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Posumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 97 Kontrastowanie pism Rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Grubość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kierunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Łączenie kontrastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Szybki test #6 — kontrast czy konflikt . . . . . . . . . . . . . . . 126 Szybki test #7 — tak i nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ćwiczenie na łączenie kontrastów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 designer.indb 6 2003-10-16, 13:41:05 S P I S T R E Ś C I 7 Dodatki 10 11 To takie proste… 131 Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Ćwiczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Przeprojektujmy to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Odpowiedzi do testów 135 Odpowiedzi do testu #1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Odpowiedzi do testu #2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Odpowiedzi do testu #3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Odpowiedzi do testu #4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Odpowiedzi do testu #5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Odpowiedzi do testu #6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Odpowiedzi do testu #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 12 13 Bibliografia 141 Czasopisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Projektowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Poligrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Typografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Kroje pisma użyte w książce 145 Skorowidz 149 designer.indb 7 2003-10-16, 13:41:05 2W projektach nowicjuszy grafika, słowa i wyrażenia są zazwyczaj poroz- Odległość rzucane i porozciągane — wypełniają narożniki i zajmują wiele miejsca, nie pozostawiając wolnej przestrzeni. Patrząc na taki projekt można pomyśleć, że jego autor boi się pustej przestrzeni. Gdy elementy składowe są rozrzuco- ne po całej powierzchni projektu, wygląda on na niezorganizowany, a czy- telność informacji jest ograniczona. Zasada odległości mówi, by grupować powiązane ze sobą elementy, umiesz- czając je fizycznie blisko siebie w taki sposób, by były postrzegane jako jedna spójna całość, a nie wiele niezwiązanych ze sobą fragmentów. Infor- macje czy też grupy informacji, które nie są ze sobą związane, nie powinny znajdować się blisko innych elementów, ponieważ odległość jest wizualną wskazówką na temat organizacji projektu i jego treści. Kolejne strony ilu- strują tę zasadę. designer.indb 15 2003-10-16, 13:41:08 16 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Przyjrzyjmy się typowej wizytówce. Ile oddzielnych elementów można roz- różnić na tak małej przestrzeni? Ile razy zatrzymujemy wzrok, by na coś popatrzeć? t Zatrzymujemy wzrok pięć razy? Oczywiście, ponieważ na wizytówce znaj- duje się pięć oddzielnych elementów. Od którego miejsca rozpoczyna- my czytanie? Prawdopodobnie od środka, ponieważ tam znajduje się najwyraźniejszy napis. Na który element następnie pada wzrok? Czy idzie od lewej do prawej strony, ponieważ czytamy tekst napisany alfabetem łacińskim? Jeśli został już przeczytany napis w prawym dolnym rogu, to gdzie następnie podąża wzrok? Czy wędruje dookoła upewniając się, że nie pominął żadnego napisu? Reilly Pickett (717) 555 - 1212 Toad Hall 916 Old River Road Red River, NM t A co będzie, jeśli skomplikujemy przykład? Reilly Pickett (717) 555 - 1212 Toad Hall 916 Old River Road Red River, NM s Od którego miejsca rozpoczniemy czytanie, gdy wytłuszczone są dwa napisy? Od lewego górnego narożnika? A może od środka? Co zostanie przeczytane po tych dwóch elementach? Być może wzrok będzie prze- skakiwał tam i z powrotem pomiędzy wytłuszczonymi słowami, nerwowo próbując ogarnąć słowa znajdujące się w pozostałych rogach. Czy czy- telnik będzie miał pewność, że nic nie pominął? Czy inna osoba będzie czytać napisy w tej samej kolejności? designer.indb 16 2003-10-16, 13:41:10 2 . O D L E G Ł O Ś Ć 17 Gdy kilka elementów znajduje się blisko siebie, stają się wizualną jednostką, zamiast zbiorem oddzielnych jednostek. Tak jak w życiu, bliskość elementów sugeruje ich związek. Uzyskamy natychmiastową poprawę, grupując podobne elementy w jed- ną całość. Strona stanie się bardziej zorganizowana. Od razu rozpoznamy miejsce, od którego należy zacząć czytanie wiadomości i gdzie znajduje się koniec wiadomości. A „pusta przestrzeń” (obszar dookoła liter) stanie się również bardziej zorganizowana. t Problemem przedstawionym w poprzednim przykładzie jest brak widocznego związku pomiędzy poszczególnymi elementami wizytówki. Nie wiadomo, od którego napisu należy rozpocząć czytanie wizytówki, trudno też o przekonanie, że przeczytaliśmy wszystko. Zobaczmy, co się stanie, jeśli wprowadzimy w wizytówce jedną zmianę — pogrupujemy powiązane ze sobą elementy, zbliżając je do siebie. Toad Hall Reilly Pickett 916 Old River Road Red River, NM (717) 555 - 1212 s Czy można mieć teraz jakiekolwiek wątpliwości, od którego miejsca rozpocząć czytanie karty, albo gdzie jest jej koniec? Czy mamy pewność, że przeczytaliśmy wszystko? Dzięki zasto- sowaniu jednej prostej zasady wizytówka została zorganizowana informacyjnie i wizualnie. designer.indb 17 2003-10-16, 13:41:11 18 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Poniżej pokazany jest typowy nagłówek biuletynu. Ile jest w nim oddziel- nych elementów? Czy na podstawie rozmieszczenia elementów można wyciągnąć wniosek, że jakieś napisy są ze sobą związane? t Zastanówmy się przez chwilę nad tym, które elementy można zgrupować, a które należy od siebie oddzielić. REDWOOD COUNTY FORESTRY s Dwa elementy w górnym lewym narożniku znajdują się blisko siebie, sugerując jakiś związek. Czy rzeczywiście są ze sobą związane? t Czy o takiej zmianie myśleliście? Czy widoczne są teraz związki pomiędzy poszczególnymi napisami? Redwood County Forestry s Przy okazji dokonałam jeszcze paru zmian. Wszystkie napisy zmieniłam z wersalików na litery podrzędne. Dało mi to miejsce na wzmocnienie i pogrubienie tytułu oraz poprawiło czytelność tekstu. Zmieniłam zaokrąglone rogi obramowania na proste, dzięki czemu wygląda ono czyściej i solidniej. Powiększyłam rysunek, tak by drzewa wystawały trochę poza obramowanie. Jest to powszechnie stosowany trik graficzny. designer.indb 18 2003-10-16, 13:41:13 2 . O D L E G Ł O Ś Ć 19 Przy tworzeniu ulotki, broszury, biuletynu lub innych materiałów autor orientuje się, jakie informacje są ze sobą logicznie połączone, wie, które z nich należy uwypuklić, a które można przytłumić. Podkreślmy graficznie cha- rakter informacji, odpowiednio je grupując. CD ROMs CD ROMs Children’s CDs Educational CDs Entertainment CDs Laser discs Educational Early learning Language arts Science Math Teacher Tools Books Teacher tools Videos Hardware Accessories Cables Input devices Mass storage Memory Modems Printers supplies Video and sound CD ROMs CD ROMs Children’s CDs Educational CDs Entertainment CDs Laser discs Educational Early learning Language arts Science Math Teacher Tools Books Teacher tools Videos Hardware Accessories Cables Input devices Mass storage Memory Modems Printers supplies Video and sound s Oczywiście trzeba tę listę trochę sformatować, jeśli chcemy, by była zrozumiała. Jednak naj- większym problemem jest to, że wszystkie pozycje są umieszczo- ne bardzo blisko siebie — nie da się zobaczyć związków pomiędzy elementami ani jakiejkolwiek organizacji. s To ta sama lista, tylko sformato- wana w wizualne grupy. Jestem pewna, że taką operację każdy robi automatycznie — sugeruję jednak, by robić to jeszcze bar- dziej świadomie i z większym przekonaniem. Poza tym do nagłówków dodałam trochę kontrastu i powtórzyłam ten efekt w całej liście wraz z linią podkreślenia. designer.indb 19 2003-10-16, 13:41:15 20 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Czasami przy grupowaniu elementów trzeba wprowadzić dodatkowe zmia- ny — na przykład w rozmiarze, wadze, w rozmieszczeniu tekstu lub grafi- ki. Tekst nie musi mieć 12 punktów! Informacje drugorzędne w stosunku do głównej wiadomości (takie jak numer tomu i rok biuletynu) mogą być mniejsze; można je złożyć stopniem wielkości 7 lub 8 punktów. s Nie dość, że ta strona jest wizualnie nudna, to jeszcze trud- no znaleźć na niej konkretne informacje — co ma się wy- darzyć, gdzie to zdarzenie będzie miało miejsce, kiedy się odbędzie i tak dalej. designer.indb 20 2003-10-16, 13:41:17 2 . O D L E G Ł O Ś Ć 21 Istotą zasady odległości nie jest to, by wszystkie obiekty ustawić blisko siebie. Zgodnie z tą zasadą logicznie powiązane elementy, które w jakiś sposób ze sobą korespondują, powinny być również połączone wizualnie. Inne oddziel- ne elementy albo grupy elementów nie powinny znajdować się blisko siebie. Mała lub duża odległość wskazuje na istnienie bądź brak relacji pomiędzy elementami. s Informacje zostały najpierw pogrupowane logicznie (w myśli albo naszkicowane na papierze), a potem fizycznie umiesz- czone w grupach na stronie. Odstępy pomiędzy informacja- mi na temat trzech koncertów są takie same, co oznacza, że te trzy grupy informacji są jakoś ze sobą związane. Wia- domości drugorzędne odsunięto, dzięki czemu widać, że nie są to informacje na temat kolejnego koncertu. designer.indb 21 2003-10-16, 13:41:19 22 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Najprawdopodobniej każdy Czytelnik stosuje już w swojej pracy zasadę odległości, ale możliwe, że nie wykorzystuje jej jeszcze w takim stopniu, by była naprawdę efektywna. Popatrzmy obiektywnie na strony i ich elemen- ty i zobaczmy, co można zgrupować. s Najwidoczniej osoba projektująca to ogłoszenie dwukrot- nie naciskała przycisk Enter po każdym nagłówku i aka- picie tekstu podstawowego. Nagłówki są w takiej samej odległości od tekstu podstawowego, znajdującego się powyżej i poniżej ich, dlatego wydaje się, że są oddzielone i niezwiązane z pozostałymi elementami. W projekcie tym widać dużo pustej przestrzeni, ale jest ona mocno rozproszona. Pusta przestrzeń znajduje się tam, gdzie nie powinno jej być — na przykład pomiędzy nagłówkiem a odpowiadającą mu treścią akapitu. Tak „uwięziona” pusta przestrzeń wizualnie odpycha elemen- ty, pomiędzy którymi się znajduje. designer.indb 22 2003-10-16, 13:41:20 2 . O D L E G Ł O Ś Ć 23 Jeżeli w projekcie jest zbyt dużo oddzielnych elementów, należy zastano- wić się, które z nich mogłyby znaleźć się bliżej siebie. Jeżeli strona zawiera obszary, w których organizacja informacji nie jest zupełnie jasna, należy sprawdzić, czy jakieś elementy nie leżą zbyt blisko siebie. s Zmieniając w tym ogłoszeniu tylko jedną rzecz — przysu- wając nagłówki do odpowiednich akapitów — uzyskamy parę ulepszeń. Struktura tekstu stanie się bardziej wyraźna. Pusta prze- strzeń nie będzie już uwięziona pomiędzy elementami. Będzie można użyć pisma o jeden punkt większego (czyli 9 punktów), zwiększając tym samym czytelność tekstu podstawowego. Pozostanie też więcej miejsca na miniatu- rę plakatu, przez co całe ogłoszenie nie będzie sprawiało wrażenia przepełnionego. designer.indb 23 2003-10-16, 13:41:21 24 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Stosowanie zasady odległości tak naprawdę polega na bardziej świado- mym wykonywaniu intuicyjnych działań i rozwinięciu pojęcia odległości. Uświadomienie sobie istnienia związków pomiędzy liniami znaków po- zwala zauważyć, jakie efekty niosą te związki. Gdy zaczynamy zauważać te efekty, możemy je wykorzystać, zapanować nad nimi, kontrolować je. s Ogłoszenie to pochodzi z gazety. Naprawdę. Jednym z największych problemów w tym ogłoszeniu (poza tym, że całość tekstu napisana jest wersalikami) jest zgrupo- wanie całej informacji w jednym, dużym bloku. Zanim spróbujemy zmienić projekt tego ogłoszenia, wynotujmy niezależne części wiadomości, a następnie pogrupujmy elementy. To nic trudnego — wystarczy trochę pomyśleć. Gdy grupy informacji będą już wyodrębnione, można pożonglować nimi na stronie. designer.indb 24 2003-10-16, 13:41:23 2 . O D L E G Ł O Ś Ć 25 Rzadko zastosowanie samej zasady odległości jest rozwiązaniem korygują- cym zły układ strony. Kolejne trzy zasady są nieodzowne w procesie pro- jektowania i zazwyczaj używa się wszystkich czterech zasad. Stosujmy je jedna po drugiej, zaczynając od zasady odległości. s Oto tylko jedna z wielu możliwości rozmieszczenia grup informacji. Użyłam również zasady wyrównania i kontrastu; będzie o nich mowa wkrótce. Największym problemem, widocznym w oryginalnym ogłoszeniu, jest brak jakiegokol- wiek rozdzielenia informacji. Napisany wersalikami, w jednym dużym bloku tekst zajął cały obszar ogłoszenia, nie pozostawiając skrawka dodatkowej, pustej, białej prze- strzeni, pozwalającej odpocząć oczom. Naprawdę można zastosować pismo w stopniu mniejszym niż 12 czy 14 punktów! designer.indb 25 2003-10-16, 13:41:25 26 C Z Ę Ś Ć I : Z A S A D Y P R O J E K T O W A N I A Odległość — podsumowanie Kiedy kilka elementów znajduje się blisko siebie, przestają być traktowa- ne jako osobne jednostki i wizualnie zaczynają stanowić całość. Elementy w jakiś sposób powiązane ze sobą powinny być zgrupowane. Trzeba zda- wać sobie sprawę z tego, jaką drogą podąża nasz wzrok — gdzie patrzymy najpierw, jak wodzimy wzrokiem, co oglądamy na końcu, gdzie przenosi- my spojrzenie po przeczytaniu ostatniego elementu. W projekcie powin- no być widoczne logiczne następstwo elementów od samego początku do końca informacji. Podstawowy cel Podstawowy cel zasady odległości to porządkowanie. Pomocne są również inne zasady, ale zwyczajne grupowanie powiązanych ze sobą elementów i zmniejszenie odległości między nimi automatycznie tworzy strukturę. Je- śli informacja jest zorganizowana, to jest bardziej prawdopodobne, że bę- dzie przeczytana i zostanie zapamiętana. Dodatkowym efektem organizacji wiadomości jest uzyskanie bardziej atrakcyjnej (lepiej rozmieszczonej) pustej przestrzeni (pusta przestrzeń to ulubiony termin projektantów). Jak to osiągnąć Przymrużając lekko oczy sprawdźmy liczbę wizualnych elementów na stro- nie, licząc, ile razy zatrzyma się nasz wzrok. Jeżeli na stronie można wyróż- nić więcej niż trzy do pięciu elementów (oczywiście zależy to od projektu), trzeba zastanowić się, które z elementów można zgrupować tak, by stano- wiły jedną wizualną całość. Czego należy unikać Unikajmy zbyt wielu oddzielnych elementów na stronie. Nie umieszczajmy elementów w narożnikach i na środku strony. Unikajmy pozostawiania równych odstępów pomiędzy elementami, jeżeli nie są częściami jednego większego zbioru (patrz przykład na stronie 23). Unikajmy sytuacji zmuszających do zastanawiania się, którego fragmentu treści dotyczy nagłówek, podtytuł, podpis, grafika i tak dalej. Twórzmy re- lacje pomiędzy bliskimi sobie elementami. Nie twórzmy relacji z elementami, które nie są ze sobą powiązane! Jeśli tak jest, odsuńmy takie elementy od siebie. designer.indb 26 2003-10-16, 13:41:26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: