Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00310 004080 21713130 na godz. na dobę w sumie
Komputery PC. Nieoficjalny podręcznik - książka
Komputery PC. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 672
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0451-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Zajrzyj pod maskę swojego komputera.

Komputery PC towarzyszą nam od dłuższego czasu. Jednak nadal dla wielu z nas pozostają czymś niezwykle tajemniczym, czego nawet trochę się obawiamy. Na dodatek prasa straszy zagrożeniami związanymi z wirusami, hakerami i cyberterroryzmem, a producenci sprzętu regularnie zasypują użytkowników PC zagadkowo brzmiącymi nazwami i skrótami. Krótko mówiąc -- korzystanie z komputera może być źródłem stresu. Może -- ale nie powinno. Przecież komputery mają ułatwiać życie, a nie komplikować.

Książka 'Komputery PC. Nieoficjalny podręcznik' pomoże Ci zrozumieć i poznać swój komputer. Przestaniesz traktować go jak tajemniczą skrzynkę i zaczniesz świadomie wykorzystywać wszystkie jego możliwości. Dowiesz się, jak podłączyć do niego urządzenia peryferyjne i sprawić, aby działały tak, jak powinny. Nauczysz się nagrywać płyty CD i DVD, korzystać z WWW i poczty elektronicznej oraz zabezpieczać komputer przed wirusami. Zbudujesz domową sieć bezprzewodową, a także poznasz sposoby radzenia sobie z usterkami sprzętu i oprogramowania.

Wyciśnij z komputera wszystko, na co go stać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputery PC. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Andy Rathbone T³umaczenie: Adam B¹k, Zbigniew Smogur, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0451-7 Tytu³ orygina³u: PCs: The Missing Manual Format: B5, stron: 672 Zajrzyj pod maskê swojego komputera (cid:129) Rozwi¹¿ problemy sprzêtowe. (cid:129) Zbuduj sprawnie dzia³aj¹c¹ sieæ domow¹. (cid:129) Obroñ siê przed wirusami i programami szpieguj¹cymi. Komputery PC towarzysz¹ nam od d³u¿szego czasu. Jednak nadal dla wielu pozostaj¹ czymœ niezwykle tajemniczym, czego nawet trochê siê obawiamy. Na dodatek prasa straszy zagro¿eniami zwi¹zanymi z wirusami, hakerami i cyberterroryzmem, a producenci sprzêtu regularnie zasypuj¹ u¿ytkowników PC zagadkowo brzmi¹cymi nazwami i skrótami. Krótko mówi¹c — korzystanie z komputera mo¿e byæ Ÿród³em stresu. Mo¿e — ale nie powinno. Przecie¿ komputery maj¹ u³atwiaæ ¿ycie, a nie komplikowaæ. Ksi¹¿ka „Komputery PC. Nieoficjalny podrêcznik” pomo¿e Ci zrozumieæ i poznaæ swój komputer. Przestaniesz traktowaæ go jak tajemnicz¹ skrzynkê i zaczniesz œwiadomie wykorzystywaæ wszystkie jego mo¿liwoœci. Dowiesz siê, jak pod³¹czyæ do niego urz¹dzenia peryferyjne i sprawiæ, aby dzia³a³y tak, jak powinny. Nauczysz siê nagrywaæ p³yty CD i DVD, korzystaæ z WWW i poczty elektronicznej oraz zabezpieczaæ komputer przed wirusami. Zbudujesz domow¹ sieæ bezprzewodow¹, a tak¿e poznasz sposoby radzenia sobie z usterkami sprzêtu i oprogramowania. (cid:129) Elementy komputera PC (cid:129) Pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych (cid:129) Wykorzystywanie w³aœciwoœci multimedialnych komputera (cid:129) Nagrywanie p³yt CD i DVD (cid:129) Konfiguracja po³¹czenia z sieci¹ (cid:129) WWW i poczta elektroniczna (cid:129) Budowa i konfiguracja domowej sieci komputerowej (cid:129) Ochrona przed wirusami (cid:129) Konfigurowanie BIOS-u Wyciœnij z komputera wszystko, na co go staæ Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Spis treści Nieoficjalna czołówka ......................................................................................... 9 Wstęp .................................................................................................................. 11 Część I Podstawowe podzespoły komputera PC ..........................17 Rozdział 1. W środku komputera .......................................................................19 Sprawdzanie konfiguracji komputera ......................................................... 20 Obudowa komputera ................................................................................. 23 Otwieranie obudowy komputera ................................................................ 25 Instalowanie kart rozszerzeń ..................................................................... 36 Porty ......................................................................................................... 43 Zasilacz i bateria ....................................................................................... 57 Rozdział 2. Klawiatury i myszy komputerowe ................................................ 65 Podstawowe informacje o klawiaturach ..................................................... 66 Podstawowe informacje o myszach komputerowych .................................. 80 Kontrolery gier .......................................................................................... 89 Rozdział 3. Monitory i karty graficzne ..............................................................91 Podstawowe informacje o monitorach ....................................................... 91 Instalacja monitora ................................................................................... 96 Podłączanie dwóch monitorów do jednego komputera ............................... 97 Podłączanie dwóch komputerów do jednego monitora ............................. 101 Wykorzystanie odbiornika telewizyjnego jako monitora ........................... 103 Przekształcenie komputera w odbiornik telewizyjny ................................ 108 Rozwiązywanie problemów z monitorem ................................................. 110 Karta graficzna ........................................................................................ 113 Rozdział 4. Drukarki ..........................................................................................121 Podstawy .................................................................................................121 Instalacja drukarki ..................................................................................127 Wybór papieru .........................................................................................134 Zmiana ustawień drukarki ......................................................................136 Drukowanie kopert .................................................................................138 Drukowanie na materiałach niestandardowych ........................................140 Profesjonalne drukowanie zdjęć ...............................................................141 Cyfrowe zdjęcia i drukarki atramentowe ..................................................143 Drukowanie stron internetowych ............................................................146 Rozwiązywanie problemów ......................................................................148 Część II Multimedia ...................................................................... 153 Rozdział 5. Aparaty i kamery cyfrowe oraz kamery internetowe ................155 Aparaty cyfrowe — podstawowe informacje ..............................................155 Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera ..............................................156 Przenoszenie zdjęć z czytnika kart do komputera .....................................159 Przeglądanie i edycja zdjęć .......................................................................161 Współdzielenie zdjęć z przyjaciółmi .........................................................165 Rozwiązywanie problemów ......................................................................169 Kamery — podstawowe informacje ...........................................................171 Podłączanie kamery do komputera ...........................................................171 Edycja video ............................................................................................175 Edycja plików w programie Movie Maker .................................................179 Kamery internetowe ................................................................................184 Rozwiązywanie problemów ......................................................................187 Rozdział 6. Skanery ..........................................................................................189 Wybór skanera ........................................................................................189 Instalacja skanera ....................................................................................190 Trzy metody skanowania obrazów ...........................................................192 Kreator skanera i aparatu cyfrowego .........................................................194 Stare fotografie i slajdy .............................................................................199 Rozwiązywanie problemów ......................................................................201 Rozdział 7. Dźwięk .......................................................................................... 203 Karty dźwiękowe — podstawowe informacje .............................................203 Przesyłanie dźwięku do i z komputera ......................................................208 Komputery dla muzyków .........................................................................218 Rozwiązywanie problemów ......................................................................221 4 S P I S T R E Ś C I Rozdział 8. Cyfrowe odtwarzacze muzyczne ............................................... 225 Wybór odtwarzacza ................................................................................. 225 Twój cyfrowy odtwarzacz i Twój komputer .............................................. 229 iPod i iTunes ........................................................................................... 229 Media Player sytemu Windows XP .......................................................... 240 Rozwiązywanie problemów z odtwarzaczami cyfrowymi .......................... 248 Część III Przechowywanie informacji .........................................255 Rozdział 9. Dyski twarde i stacje dyskietek ................................................... 257 Dyski komputera — zarys ........................................................................ 257 Dyski twarde — wprowadzenie ................................................................ 260 Dostępne miejsce na dysku twardym ....................................................... 260 Usuwanie nieużywanych programów i plików ......................................... 260 Przyspieszanie pracy dysku twardego ....................................................... 265 Podłączanie dysku twardego .................................................................... 267 Rozwiązywanie problemów z dyskami twardymi ..................................... 279 Stacje dyskietek — wprowadzenie ............................................................ 283 Formatowanie dyskietek ......................................................................... 285 Podłączanie stacji dyskietek .................................................................... 286 Rozdział 10. Napędy CD oraz DVD .................................................................. 289 Płyty CD — wprowadzenie ...................................................................... 289 Odczytywanie płyt CD ............................................................................ 290 Zakup odpowiedniego typu czystej płyty CD ............................................ 292 Ripowanie płyt CD .................................................................................. 295 Wypalanie płyt CD .................................................................................. 300 Powielanie płyt CD ................................................................................. 309 Kasowanie płyt CD .................................................................................. 309 Płyty DVD — wprowadzenie .................................................................... 311 Odtwarzanie filmów DVD ....................................................................... 312 Wybór właściwego typu czystej płyty DVD .............................................. 313 Specjalne formaty płyt ............................................................................. 315 Ripowanie płyt DVD ............................................................................... 316 Nagrywanie płyt DVD ............................................................................. 317 Zakup napędu CD lub DVD .................................................................... 318 Podłączanie nowego napędu CD lub DVD ............................................... 320 Rozwiązywanie problemów z napędami CD i DVD .................................. 324 S P I S T R E Ś C I 5 Część IV Kontaktowanie się ze światem ....................................329 Rozdział 11. Łączenie się z internetem ............................................................331 Różnorodne sposoby łączenia się z internetem .........................................331 Konfiguracja modemu .............................................................................337 Wykupywanie dostępu do internetu .........................................................341 Konfigurowanie połączenia z internetem ..................................................343 Dzwonienie do internetu .........................................................................349 Rozwiązywanie problemów z połączeniami ..............................................351 Rozdział 12. Poczta elektroniczna ...................................................................357 Wybór programu pocztowego ...................................................................357 Konfigurowanie programu Outlook Express .............................................366 Tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych ....................................369 Czytanie i edycja listów elektronicznych ..................................................375 Netykieta ................................................................................................384 Rozwiązywanie problemów ......................................................................385 Rozdział 13. Surfowanie po sieci .................................................................... 389 Wybór i konfiguracja przeglądarki ............................................................389 Zarządzanie hasłami i formularzami ........................................................398 Blokowanie wyskakujących okienek i innych niedogodności ....................402 Przeglądanie sieci ....................................................................................402 Przeglądanie kanałów RSS .......................................................................415 Rozdział 14. Sieci ..............................................................................................417 Wybór sieci komputerowej ......................................................................418 Niezbędny osprzęt sieciowy .....................................................................423 Montowanie prostej sieci domowej ..........................................................429 Kreator konfiguracji sieci .........................................................................434 Zabezpieczanie sieci ................................................................................441 Udostępnianie połączenia internetowego .................................................450 Udostępnianie drukarek ..........................................................................452 Wymiana plików pomiędzy komputerami ................................................455 Udostępnianie monitorów .......................................................................464 Sieć z dwóch komputerów ........................................................................465 Rozwiązywanie problemów sieciowych ....................................................476 6 S P I S T R E Ś C I Część V Eksploatacja, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów ........................................ 481 Rozdział 15. Bezpieczeństwo ..........................................................................483 Korzystanie z mechanizmu kopii zapasowej ............................................ 483 Tworzenie haseł ...................................................................................... 498 Aktywowanie usługi Windows Update .................................................... 501 Unikanie kradzieży ................................................................................. 504 Phishing ................................................................................................. 505 Oprogramowanie typu Adware, Spyware i inne zagrożenia ....................... 506 Instalowanie zapory systemu Windows ................................................... 514 Rozdział 16. Rozwiązywanie najczęstszych problemów ...............................521 Odzyskiwanie usuniętych plików ............................................................ 521 Kończenie pracy zawieszonych programów .............................................. 523 Przywracanie systemu ............................................................................. 524 Resetowanie haseł systemu Windows XP ................................................. 528 Rozwiązywanie problemów ze sterownikami ........................................... 530 Przyspieszanie pracy wolnego komputera ................................................ 546 Aktywowanie systemu Windows ............................................................. 547 Narzędzia do rozwiązywania problemów ................................................. 548 Rozdział 17. Usuwanie problemów ................................................................549 Obserwacja rozruchu komputera ............................................................. 550 Edytowanie ustawień BIOS-u .................................................................. 553 Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego .......................................... 560 Szukanie porad w Google ......................................................................... 562 Przywracanie poprzednich wersji programów ........................................... 564 Podmiana sprzętu ................................................................................... 564 Microsoft Knowledge Base ....................................................................... 565 Ostatnia deska ratunku: ratowanie danych w Knoppiksie ........................ 566 Dodatki ..........................................................................................571 Dodatek A Ustawianie stanowiska komputerowego ................................... 573 Wyjmowanie komputera z pudła ............................................................. 573 Wybieranie miejsca dla komputera .......................................................... 574 Podłączanie akcesoriów ........................................................................... 575 Aktywowanie systemu i aktualizacje Windows ........................................ 579 S P I S T R E Ś C I 7 Dodatek B Karty pamięci i napędy USB ...........................................................581 Karty pamięci ..........................................................................................581 Napędy USB ............................................................................................591 Wykrywanie i usuwanie problemów z kartami pamięci ............................594 Dodatek C Rzeczy, które można robić w internecie .......................................597 Faksowanie .............................................................................................597 Hazard w sieci .........................................................................................604 Mapy Google ...........................................................................................606 Wysyłanie kart okolicznościowych ...........................................................609 Komunikatory internetowe ......................................................................610 Gry sieciowe ............................................................................................616 Tworzenie stron WWW ...........................................................................620 Telefonia internetowa .............................................................................625 Dodatek D Pomoc techniczna ..........................................................................631 Jakość pomocy technicznej ......................................................................631 Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną ....................................632 Tryby konsultacji ....................................................................................633 Odstawianie komputera do serwisu .........................................................638 Dodatek E Pakowanie torby z laptopem ....................................................... 639 Naładowana bateria .................................................................................639 Zasilacz sieciowy i akcesoria ....................................................................640 Wizytówka ..............................................................................................640 Adaptery sieci bezprzewodowych .............................................................640 Mysz .......................................................................................................641 Kable .......................................................................................................641 Czytnik kart pamięci ...............................................................................642 Instrukcje ................................................................................................642 Płyty DVD i CD ......................................................................................642 Koperty ...................................................................................................643 Konto Skype ............................................................................................643 Skorowidz ........................................................................................................ 645 8 S P I S T R E Ś C I
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputery PC. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: