Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 002762 20870954 na godz. na dobę w sumie
Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP) - ebook/pdf
Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 254
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8608-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawia występujące współcześnie zagadnienia prawne komunalizacji i uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Stanowiąc polemikę z dominującą linią orzeczniczą sądów administracyjnych w nadal toczących się postępowaniach komunalizacyjnych, autorka kładzie nacisk na prezentację przyczyn, celów i zakresu komunalizacji mienia państwowego. Książka ukazuje negatywny (zawężający) i niezamierzony przez ustawodawcę wpływ, jaki wywiera szeroka, sądowa wykładnia przepisów komunalizacyjnych na zakres uwłaszczenia państwowych osób prawnych. Źródła problemów związanych z interpretacją przepisów komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych autorka upatruje w zapoznawaniu i pomijaniu znaczenia koncepcji własności obowiązującej w okresie PRL w sferze własności państwowej, w tym zwłaszcza zasady jedności własności państwowej oraz zasady jedności władzy i własności państwowej. Sens prawny i rola tych zasad została w książce szczegółowo omówiona.

Książkę wyróżnia sposób ujęcia tematu. Punkt wyjścia do podjęcia analizy stanowi bowiem sytuacja prawna nieruchomości jednego tylko podmiotu, tj. PKP S.A. Niemożność wykazania, że nieruchomości znajdujące się w posiadaniu PKP S.A. są przedmiotem „prawa zarządu”, powoduje, iż w ocenie orzecznictwa, nieruchomości takie podlegają komunalizacji ex lege. Stanowisko judykatury w tym względzie zachęca do polemiki, jak również skłania do rozważań natury ogólnej. Zatem swoiste studium przypadku pełni rolę motywu do generalnego omówienia problematyki prawnej przekształceń własnościowych – komunalizacji mienia państwowego oraz uwłaszczenia państwowych osób prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KOMUNALIZACJA VERSUS UWŁASZCZENIE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH (NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI PKP) MAŁGORZATA BEDNAREK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA BEDNAREK • KOMUNALIZACJA VERSUS UWŁASZCZENIE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH (NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI PKP) Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Piotr Zacharczuk OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Krzysztof Horubski ADMINISTRACYJNOPRAWNE INSTRUMENTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Szymon Słotwiński STATUS PRAWNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO WYZNACZNIK STOSUNKÓW UMOWNYCH W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM Marcin Kiełbasa PRAWA SOCJALNE W UNII EUROPEJSKIEJ A GRANICE SWOBÓD RYNKU WEWNĘTRZNEGO Michał Bernaczyk „DOKUMENT WEWNĘTRZNY” JAKO OGRANICZENIE KONSTYTUCYJNEGO PRAWA DO INFORMACJI. ROZSTRZYGANIE KOLIZJI W TEORII I PRAKTYCE PRAWA Krzysztof Drozdowicz DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAKAZANIE OPUBLIKOWANIA SPROSTOWANIA PRASOWEGO www.ksiegarnia.beck.pl KOMUNALIZACJA VERSUS UWŁASZCZENIE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH (NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI PKP) MAŁGORZATA BEDNAREK Z UDZIAŁEM PRZEMYSŁAWA CISZAKA I BARTOSZA CHABIORA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Aneta Flisek Recenzja naukowa: dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8607-7 ISBN e-book 978-83-812-8608-4 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz aktów prawnych .......................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Status oraz pozycja prawna PKP wobec ich majątku nieruchomego – rys historyczny .................................................................... § 1. Okres dwudziestolecia międzywojennego ............................................. I. Przejęcie kolei pod zarząd państwowy ......................................... II. Polskie Koleje Państwowe jako zakład administracyjny ............ III. Polskie Koleje Państwowe jako osoba prawna ............................ § 2. Okres czterdziestolecia PRL .................................................................... I. Dalsze obowiązywanie Rozporządzenia Prezydenta RP o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” z 1926 r. .............................................................................................. II. Ustawa o kolejach z 1960 r. ............................................................ III. Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” z 1989 r. ....................................................................... § 3. Akty prawne po zmianie ustrojowej w 1989 r. ..................................... I. Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” z 1995 r. ....................................................................... II. Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP z 2000 r. – wzmianka ........................................................................................... § 4. Uwłaszczenie PKP a komunalizacja, czyli rzeczywisty zakres uwłaszczenia PKP – dane statystyczne .................................................. Rozdział II. Sądowa wykładnia prawa jako źródło kolizji przepisów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych ...................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zagadnienia rozstrzygane w orzecznictwie sądowo- administracyjnym – zapatrywania prawne sądu „neutralne” podmiotowo ................................................................................................ I. Relacja między postępowaniem komunalizacyjnym a uwłaszczeniowym .......................................................................... IX XV XXI XXV XXIX 1 1 1 2 2 4 4 5 6 9 9 10 10 17 17 19 19 V Spis treści II. Strony postępowania komunalizacyjnego ................................... III. Komunalizacja – ogólne poglądy sądów ...................................... IV. Przesłanki komunalizacji ex lege a stanowisko orzecznictwa .... 1. Przesłanki komunalizacji ......................................................... 2. Dodatkowa przesłanka komunalizacji ex lege wykreowana w orzecznictwie – „prawo zarządu” ....................................... § 3. Orzecznictwo w sprawach komunalizacyjnych dotyczących nieruchomości PKP ................................................................................... I. Cel badawczy oraz materiał normatywny ................................... 1. Powody dokonania analizy orzecznictwa w sprawach komunalizacyjnych „z udziałem” gruntów PKP .................. 2. Materiał normatywny ............................................................... II. Wpływ dodatkowych przepisów uwłaszczających i komunalizacyjnych na orzecznictwo w sprawach komunalizacyjnych z „udziałem” gruntów PKP ......................... III. Tytuł prawny PKP do nieruchomości znajdujących się w ich władaniu ............................................................................................ 1. Dominujący nurt w orzecznictwie sądowo-administracyjnym ....................................................... A. Typowy tok rozumowania i argumentacji prawnej w sprawach komunalizacyjnych „z udziałem” gruntów PKP ..................................................................... B. Szczegółowe zapatrywania prawne w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości PKP .................................. a. Przesłanka „należące do” a przesłanka „organu założycielskiego” ......................................................... b. Przesłanka „należące do” a tytuł prawny do nieruchomości ............................................................. c. Pojęcie „prawa zarządu” ........................................... d. Źródła „prawa zarządu” ............................................ e. Dowody ustanowienia „prawa zarządu” ................ 2. Mniejszościowy nurt w orzecznictwie sądowo- administracyjnym ...................................................................... § 4. Uchwała NSA (7) i jej krytyka ................................................................ I. Okoliczności podjęcia Uchwały NSA (7) ..................................... II. Treść Uchwały NSA (7) .................................................................. III. Polemika ze stanowiskiem wyrażonym w Uchwale NSA (7) .... Rozdział III. Model własności i koncepcja zarządzania mieniem państwowym w okresie PRL ........................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... VI 22 27 30 30 34 44 44 44 45 47 52 52 52 56 56 58 61 63 65 70 75 75 77 78 91 91 Spis treści § 2. Model własności i koncepcja zarządzania mieniem państwowym w okresie PRL ............................................................................................. I. Koncepcja własności w okresie PRL ............................................. II. Własność państwowa – zasady: jedności własności państwowej oraz jedności władzy i własności państwowej oraz model zarządzania mieniem państwowym ......................... 1. Charakterystyka zasad: jedności władzy i własności państwowej oraz zarządu w teoretycznym ujęciu J. Wasilkowskiego ....................................................................... 2. Zasada jedności własności państwowej w piśmiennictwie . 3. Zasada jedności własności państwowej w orzecznictwie SN ................................................................................................. 4. Zasada jedności własności państwowej i zarząd mieniem państwowym w świetle Uchwały NSA (7) ............................ 5. Zasady: jedności własności państwowej oraz jedności władzy i własności państwowej oraz pojęcie zarządu – ujęcie własne .............................................................................. § 3. Przekazywanie nieruchomości państwowych w zarząd oraz inne źródła powstania zarządu mieniem państwowym (ogólnonarodowym) ................................................................................. I. Decyzja o przekazaniu w zarząd .................................................... II. Decyzja o zmianie podporządkowania ......................................... III. Odmiany użytkowania według ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach z 1961 r. .................................................... IV. Inne źródła zarządu nieruchomościami państwowymi ............. V. Przekazywanie nieruchomości w okresie PRL – podsumowanie .................................................................................. Rozdział IV. Przeobrażenia własnościowe po zmianie ustroju w 1989 r. ... § 1. Kierunek zmian ustrojowych .................................................................. § 2. Zniesienie zasady jedności własności państwowej i skutki tej decyzji .......................................................................................................... § 3. Komunalizacja mienia państwowego ..................................................... I. Przyczyny i cele komunalizacji ...................................................... II. Zakres przedmiotowy komunalizacji i jej tryby ......................... III. Komunalizacja przedsiębiorstw państwowych i ich mienia ...... IV. Przesłanki uwłaszczenia gmin (art. 5 ust. 1 PWST) ................... 1. Przesłanki komunalizacji ex lege – uwagi ogólne ................. 2. Przesłanka komunalizacji „należące do” ............................... A. Przesłanka „należące do” w praktyce orzeczniczej – przypomnienie ................................................................... B. Przesłanka „należące do” w świetle orzecznictwa TK . 92 92 96 96 100 102 110 112 120 120 123 123 124 125 129 129 129 134 134 138 142 144 144 148 148 149 VII Spis treści § 4. Uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych w ustawie o zmianie ustawy o gospodarce gruntami z 1990 r. .......... Rozdział V. Status prawny nieruchomości PKP ............................................... § 1. Status prawny PKP – przypomnienie .................................................... § 2. Pozycja prawna PKP wobec nieruchomości kolejowych do 5.12.1990 r. .................................................................................................. § 3. Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z 2000 r. ........................... § 4. Uwłaszczenie PKP ..................................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Ogólna podstawa uwłaszczeniowa – art. 2 Noweli UGG 1990 . III. Dodatkowe podstawy prawne uwłaszczenia PKP oraz zakaz komunalizacji .................................................................................... 1. Art. 34 UPKP 2000 – uwłaszczenie PKP ............................... 2. Art. 37a i 37b UPKP 2000 – nacjonalizacja i uwłaszczenie PKP .............................................................................................. 3. Art. 34a UPKP 2000 – zakaz komunalizowania nieruchomości PKP .................................................................. 4. Wnioski ....................................................................................... § 5. Nieruchomości PKP a komunalizacja ex lege ....................................... § 6. Zagadnienia towarzyszące komunalizacji nieruchomości PKP ......... I. Pojęcie organu założycielskiego .................................................... II. Problem dopuszczalnych środków dowodowych ....................... III. Wyłączenie od komunalizacji ex lege (art. 11 ust. 1 pkt 2 PWST) w odniesieniu do nieruchomości PKP ........................... Podsumowanie .......................................................................................................... 157 163 163 164 174 177 177 179 182 182 185 191 200 201 208 208 209 213 215 VIII Wykaz skrótów W Wykazie skrótów podano ostatnie teksty jednolite i miejsca ich publikacji. Wer- sje aktów prawnych relewantne dla analizowanych w książce zagadnień zostały wska- zane w Wykazie aktów prawnych; niekiedy również w tekście książki. 1. Akty prawne Dekret 1949 .................................... dekret z 26.4.1949 r. o nabywaniu i przekazy- waniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) Dekret PKP 1948 ........................... dekret z 28.7.1948 r. o zmianie rozporządze- nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. Nr 35, poz. 255) Dekret PKWN ................................ dekret PKWN z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu re- formy rolnej (tekst jedn. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) Dekret p.p. 1947 ............................ dekret z 3.1.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 8, poz. 42) Dekret p.p. 1950 ............................ dekret z 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (tekst jedn. Dz.U z 1960 r. Nr 18, poz. 111) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Konstytucja 1952 ........................... Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22.7.1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja 1997 ........................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA .................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Nowela KC 1989 ............................ ustawa z 31.1.1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11) IX Wykaz skrótów Nowela KC 1990 ............................ ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) Nowela UGG 1990 ........................ ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospo- darce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) Nowela UGG 1992 ........................ ustawa z 7.10.1992 r. o zmianie ustawy o go- spodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 91, poz. 455) Nowela UPKP 2003 ...................... ustawa z 28.3.2003 r. o zmianie ustawy o komer- cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię- biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo- ściami (Dz.U. Nr 80, poz. 720) Nowela UPKP 2008 ...................... ustawa z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o ko- mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed- siębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Pań- stwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 206, poz. 1289) PrPrzew ........................................... ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) PWST ............................................... ustawa z 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ustawę o pra- cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Rozp. KW 1932 .............................. rozporządzenie Prezydenta RP z 25.9.1932 r. o wpi- sywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwo- wych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa PKP (Dz.U. Nr 81, poz. 714) Rozp. PKP 1926 ............................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.9.1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Pol- skie Koleje Państwowe” (tekst jedn. Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 312 ze zm.) Prezydenta Rzeczypospolitej z17.3.1927 r. o wydzieleniu z administracji pań- stwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysło- wych, handlowych i górniczych oraz ich komercja- lizacji (Dz.U. RP Nr 25, poz. 195) Rozp. RP 1927 ................................ rozporządzenie RozpUwł 1993 ................................ rozporządzenie Rady Ministrów z 16.3.1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami X Wykaz skrótów będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytko- waniu (Dz.U. Nr 23, poz. 97 ze zm.) RozpUwł 1998 ................................ rozporządzenie Rady Ministrów z 10.2.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytko- waniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120 ze zm.) RozpUwłPKP 2001 ........................ rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1.2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Pań- stwowe” gruntów będących własnością Skarbu Pań- stwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz.U. Nr 4, poz. 29) UFinPubl ......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) UGG ................................................. ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce grun- tami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) UGN ................................................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) UGNR .............................................. ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 91) UGospTer 1961 ............................. ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach (tekst jedn. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) UKol 1960 ....................................... ustawa z 2.12.1960 r. o kolejach (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310 ze zm.) UKWH ............................................ ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) UNacjon .......................................... ustawa z 3.1.1946 r. o przejęciu na własność Pań- stwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.) UPKP 1989 ..................................... ustawa z 27.4.1989 r. o przedsiębiorstwie państwo- wym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 26, poz. 138 ze zm.) UPKP 1995 ..................................... ustawa z 6.7.1995 r. o przedsiębiorstwie państwo- wym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 95, poz. 474 ze zm.) UPKP 2000 ..................................... ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji i restruktu- ryzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Ko- XI Wykaz skrótów leje Państwowe” (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 680 ze zm.) UPP 1981 ........................................ ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2152) USamGm ........................................ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) UNacjon .......................................... ustawa z 3.1.1946 r. o przejęciu na własność Pań- stwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17 ze zm.) UTerOrg 1950 ................................ ustawa z 20.3.1950 r. o terenowych organach jed- nolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130 ze zm.) UTransKol 1997 ............................ ustawa z 27.6.1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.) UTransKol 2003 ............................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) Wykaz PJO 1990 ............................ rozporządzenie Rady Ministrów z 9.7.1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw pań- stwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji (Dz.U. Nr 51, poz. 301) 2. Organy i instytucje jednostka gospodarki uspołecznionej jednostka samorządu terytorialnego j.g.u. ................................................. j.s.t. ................................................... KKU ................................................. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa k.o.p. ................................................ komunalna osoba prawna NBP .................................................. Narodowy Bank Polski NSA .................................................. Naczelny Sąd Administracyjny PFZ ................................................... Państwowy Fundusz Ziemi p.j.o. ................................................. państwowa jednostka organizacyjna PKP .................................................. Polskie Koleje Państwowe PKWN ............................................. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PLK .................................................. Polskie Linie Kolejowe S.A. p.o.p. ................................................ państwowa osoba prawna p.p. ................................................... przedsiębiorstwo państwowe PRL .................................................. Polska Rzeczpospolita Ludowa RM ................................................... Rada Ministrów RN .................................................... rada narodowa RP ..................................................... Rzeczpospolita Polska XII Wykaz skrótów Uchwałę NSA (7) Sąd .................................................... powiększony skład sędziów NSA, który podjął SN ..................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny t.o.a.p. .............................................. UE .................................................... Unia Europejska WSA ................................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny terenowy organ administracji państwowej 3. Publikatory Annales UMCS .............................. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUL .................................................. Acta Universitatis Lodziensis Dz.Praw P.Pol. ............................... Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ................................................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej IKAR ................................................ Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regu- w Lublinie lacyjny MoP ................................................. Monitor Prawniczy MP .................................................... Monitor Polski NP .................................................... Nowe Prawo PiP .................................................... Państwo i Prawo PN U.Śl ........................................... Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego PS ...................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent SC ..................................................... Studia Cywilistyczne ST ..................................................... Samorząd Terytorialny St.Iur. ............................................... Studia Iuridica ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty apr. ................................................... aprobujący arg. ................................................... argument cyt. .................................................... cytowany kom. ................................................. komentarz kr. ..................................................... krytyczny n. ....................................................... następny niepubl. ............................................ niepublikowany Nr ..................................................... numer oprac. ............................................... opracowany XIII Wykaz skrótów rozporządzenie wykonawcze orz. ................................................... orzeczenie podkreśl. .......................................... podkreślenie post. ................................................. postanowienie poz. ................................................... pozycja publ. ................................................. publikowany rozp. ................................................. rozporządzenie rozp. wyk. ....................................... sygn. ................................................. sygnatura tekst jedn. ....................................... tys. .................................................... uchw. ............................................... uchwała Uchwała NSA (7) .......................... uchwała NSA (7) z 27.2.2017 r., I OPS 2/16 ust. .................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zd. ..................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami z.j.w.p. .............................................. zasada jedności własności państwowej w zw. ................................................ w związku tekst jednolity tysiąc XIV Wykaz aktów prawnych Dekret Naczelnika Państwa z 7.2.1919 r. o przejściu kolei zbudowanych przez b. władze okupacyjne pod zarząd Ministerstwa Komunikacji (Dz.Praw P.Pd. z 1919 r. Nr 14, poz. 155) Ustawa z 14.12.1920 r. w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupa- cyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych (Dz.U. z 1921 r. Nr 3, poz. 5) Ustawa z 12.6.1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i organizacji urzę- dów kolejowych (Dz.U. z 1924 r. Nr 57, poz. 580 ze zm.) Ustawa z 31.7.1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.U. z 1924 r. Nr 71, poz. 687) Rozporządzenie Prezydenta RP z 28.12.1924 r. o przedsiębiorstwie dla eksploatacji kolei państwowych (Dz.U. z 1924 r. Nr 116, poz. 1034) Ustawa z 22.7.1925 r. o zniesieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 28.12.1924 r. o przedsiębiorstwie dla eksploatacji kolei państwowych (Dz.U. RP z 1924 r. Nr 116, poz. 1034; Dz.U. z 1925 r. Nr 86, poz. 589) Rozporządzenie Prezydenta RP z 24.9.1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa ,,Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 1926 r. Nr 97, poz. 568 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1930 r. Nr 89, poz. 705 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 312 ze zm.) Rozporządzenie Prezydenta RP z 17.3.1927 r. o wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstw państwowych, przemysłowych, handlowych i górniczych oraz ich komercjalizacji (Dz.U. RP z 1927 r. Nr 25, poz. 195) Rozporządzenie Prezydenta RP z 29.11.1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozpo- rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.9.1926 r. o utworzeniu przedsiębior- stwa ,,Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 1930 r. Nr 82, poz. 641) Rozporządzenie Prezydenta RP z 25.9.1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 1932 r. Nr 81, poz. 714) Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (tekst jedn. Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) Dekret z 13.12.1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz.U. z 1945 r. Nr 51, poz. 295) Ustawa z 3.1.1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17 ze zm.) Dekret z 8.3.1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. z 1946 r. Nr 13, poz. 87) XV Wykaz aktów prawnych Dekret z 3.1.1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1947 r. Nr 8, poz. 42) Dekret z 28.7.1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa ,,Polskie Koleje Pań- stwowe” (Dz.U. z 1948 r. Nr 36, poz. 255) Dekret z 26.4.1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. z 1949 r. Nr 27, poz. 197 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.8.1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. z 1949 r. Nr 47, poz. 354) Ustawa z 20.12.1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. z 1949 r. Nr 63, Ustawa z 20.3.1950 r. terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. poz. 494 ze zm.) z 1950 r. Nr 14, poz. 130 ze zm.) Dekret z 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1950 r. Nr 49, poz. 439 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111 ze zm.) Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.10.1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1955 r. Nr 4, poz. 23 ze zm.) Ustawa z 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1958 r. Nr 17, poz. 70; tekst jedn. Dz.U. Nr 7, poz. 70 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji, zakładów, nieru- chomości i innych obiektów majątkowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 67, poz. 332 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1970 r. Nr 28, poz. 225 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Ustawa z 2.12.1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310 ze zm.) Uchwała Nr 189 RM z 26.5.1961 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu „Polskie Koleje Państwowe” (MP Nr 47, poz. 210) Ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.5.1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1962 r. Nr 35, poz. 159) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.5.1969 r. przekazywaniu terenów w miastach i osiedlach (tekst jedn. Dz.U. z 1969 r. Nr 3, poz. 19) XVI Wykaz aktów prawnych Ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1981 r. Nr 24, poz. 122 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201 ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) Ustawa z 20.7.1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 ze zm.) Ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) Ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 99 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 ze zm.) Ustawa z 1.2.1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11) Ustawa z 27.4.1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Pań- stwowe” (Dz.U. z 1989 r. Nr 26, poz. 138 ze zm.) Ustawa z 8.3.1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 94) Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 ze zm.) Ustawa z 22.3.1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. z 1990 r. Nr 21, poz. 273 ze zm.) Ustawa z 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Ustawa z 17.5.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szcze- gólnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.7.1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsię- biorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji (Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 301 ze zm.) Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z 9.7.1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwen- taryzacji mienia komunalnego (MP z 1990 r. Nr 30, poz. 235) Ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r. Nr 55, poz. 321) Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z 1.8.1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 316 ze zm.) Ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru- chomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464 ze zm.) Ustawa z 19.10.1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 1991 r. Nr 107, poz. 463) Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 91) Ustawa z 7.10.1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru- chomości (Dz.U. z 1992 r. Nr 91, poz. 455) XVII Wykaz aktów prawnych Ustawa konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą usta- wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorial- nym (Dz.U. z 1992 r. Nr 84, poz. 426) Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.3.1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotych- czas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. z 1993 r. Nr 23, poz. 97 ze zm.) Ustawa z 6.7.1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Pań- stwowe” (Dz.U. z 1995 r. Nr 95, poz. 474 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z 27.6.1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591 ze zm.) Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.2.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotych- czas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. z 1998 r. Nr 23, poz. 120 ze zm.) Ustawa z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Ustawa z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 ze zm.) Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1160 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 680 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1.2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania po- siadania przez przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowią- cych dowody w tych sprawach (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 29) Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) Ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 ze zm.; tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) Ustawa z 28.3.2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty- zacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 720) Ustawa z 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmia- nie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 ze zm.) Ustawa z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa- tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1289) Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) XVIII Wykaz aktów prawnych Ustawa z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mie- niem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) Ustawa z 20.2.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 623) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 z 26.6.1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej (Dz.Urz. UE Nr 156 z 28.6.1969 r.) Dyrektywa Nr 91/440/EWG z 29.7.1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. UE Nr 237 z 24.8.1991 r.) Dyrektywa Nr 92/106/EWG z 7.12.1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE Nr 368 z 17.12.1992 r.) Dyrektywa Nr 2001/12/WE z 26.2.2001 r. zmieniająca dyrektywę 91/440/EWG w spra- wie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.Urz. UE Nr 75 z 15.3.2001 r.) Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pa- sażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.Urz. UE Nr 315 z 3.12.2007 r.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komunalizacja versus uwłaszczenie państwowych osób prawnych (na przykładzie nieruchomości PKP)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: