Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00004 000546 24504985 na godz. na dobę w sumie
Komunikacja w zarządzaniu - ebook/pdf
Komunikacja w zarządzaniu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-932472-1-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

W książce znajdziesz odpowiedzi na pytania:

· Jak skutecznie zarządzać zespołem i poszczególnymi pracownikami poprzez właściwą komunikację?

· Czy komunikacja ma wpływ wykonanie zadań?

· Jak właściwie komunikować się z innymi i jakiego używać języka?

· Jak unikać błędów komunikacyjnych

· Co komunikujemy pozawerbalnie?

· Kiedy wskazany jest dialog a kiedy monolog?

· Czy płeć ma wpływ na skuteczność komunikacji?

Psychologia zarządzania to kreowanie własnego, menedżerskiego wizerunku oraz umiejętne planowanie i realizowanie celów w czasie przy jednoczesnym skutecznym motywowaniu ludzi do osiągania tych celów.

Psychologia Zarządzania odnosi się do zarządzania zespołem, celami w czasie, motywowania, komunikacji, myślenia i zarządzania strategicznego, także w obliczu zmian.

Komunikacja jest niezwykle istotnym, można powiedzieć kluczowym czynnikiem skutecznego zarządzania i powodzenia w przedsięwzięciach. Jeśli źle się komunikujemy – tracimy czas na poprawianie niewłaściwie zrozumianych wypowiedzi, wyjaśnienia, powtórne tłumaczenie. Zła komunikacja jest powodem konfliktów i sporów.

Dobra komunikacja pomaga w budowaniu dobrych relacji ze współpracownikami, klientami i całym otoczeniem. Dobra komunikacja to mniej stresu i napięcia. Dobra komunikacja to warunek skutecznej sprzedaży.

Warto poprawić komunikację, chociażby po to by zaoszczędzić czas i być bardziej zadowolonym z efektów swoich działań!

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-932472-1-9 Spis treści: 1. Komunikacja. Psychologia komunikacji 2. Jawne i niejawne przekazywanie komunikatów 3. Błędy i zakłócenia komunikacyjne 4. Język językowi nierówny 5. Monolog i dialog. Komunikacja jednostronna i dwustronna 6. Treść jawna i treść ukryta 7. Prawda i fałsz w komunikacji 8. Bibliografia 3 4 9 16 23 25 27 32 Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 2 a n o r t S Komunikacja w zarządzaniu. Psychologia Komunikacji Psychologia (od gr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka – podaje definicja. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Można powiedzied, ze psychologia to po prostu nauka o motywach i zachowaniach człowieka. W tym ujęciu może byd bardzo przydatna w zarządzaniu wszędzie tam, gdzie istotną rolę odgrywa czynnik ludzki – ze swoimi obawami, ograniczeniami, motywacjami i tendencjami do określonych zachowao. Psychologia zarządzania to kreowanie własnego, menedżerskiego wizerunku oraz umiejętne planowanie i realizowanie celów w czasie przy jednoczesnym skutecznym motywowaniu ludzi do osiągania tych celów. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 3 a n o r t S Psychologia Zarządzania odnosi się do zarządzania zespołem, zarządzania celami w czasie, motywowania, komunikacji, myślenia i zarządzania strategicznego, także w obliczu zmian. Jawne i niejawne przekazywanie komunikatów podwładnym Komunikacja, tak w relacjach międzyludzkich, jak i w zarządzaniu, pełni niezwykle istotną rolę. Zarówno przekaz werbalny, czyli słowne delegowanie, przekazywanie i obieg informacji, jak również ukryte w mowie ciała komunikaty. Na przykład: niepewnośd decyzyjna przełożonego może byd odczytana na podstawie jego gestów i mimiki. Podobnie werbalne zawahanie się, zawieszenie w pół zdania, zająknięcie, drżący głos – bardzo często są traktowane jako zachowania osoby niezdecydowanej, niepewnej siebie i tego co mówi. Nie oznacza to, że przełożony powinien zwracad się do podwładnych grzmiącym głosem i donośnie oznajmiad treści nie podlegające dyskusji. Jeśli pełnisz odpowiedzialną funkcję, zajmujesz stanowisko na którym podejmujesz decyzje nie tylko dotyczące siebie, ale i innych – szczególną wagę przykładaj nie tylko do tego co mówisz, ale również do tego, jak to mówisz. Spośród licznych funkcji języka (komunikacyjnej, reprezentacyjnej) i wielu poziomów reprezentacji bardzo istotna jest komunikacja Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 4 a n o r t S menedżerska. I ta właśnie kompetencja powinna byd otoczona niezwykłą dbałością i to w pierwszej kolejności. Trudno wyobrazid sobie sukces człowieka na stanowisku kierowniczym, który nie potrafi się komunikowad. Bardzo wiele niepowodzeo w zarządzaniu wynika ze złej lub zaniedbanej komunikacji! Osoba zarządzająca, która dobrze się komunikuje i ze sobą i z przełożonymi i z podwładnymi – szybciej i skuteczniej osiąga cele. Nie można oddzielid prawdziwego przywództwa od dobrej komunikacji. Dlatego troska o właściwy język przekazu i dopasowanie go do odbiorców – jest kluczowym zagadnieniem, gdy mówimy o zarządzaniu efektywnym. Efektywnym to znaczy takim, opierając się na rozumowaniu Kaldora-Hicksa, kiedy inwestycje w ludzi przekładają się na mierzalne efekty i przynoszą zyski. Bardzo często zarządzający napotykają na problemy przy podejmowaniu decyzji i planowaniu działao. Jest to szczególnie skomplikowane wtedy, kiedy dotyczy pracownika. Niełatwo jest przekazad komunikat o zwolnieniu, wstrzymaniu premii, czy inne krytyczne uwagi. W temacie informacji zwrotnej polecam literaturę na ten temat, opisującą szerzej zagadnienia przekazywania informacji zwrotnej. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 5 a n o r t S Warto tu jednak wspomnied, że zanim przystąpimy do przekazania komunikatu – trzeba zadbad o spójnośd wypowiedzi werbalnej z komunikatem niewerbalnym. Twoja mimika nie może przeczyd wypowiadanym słowom! Dodatkowo trzeba spojrzed na planowany komunikat z punktu widzenia jego skutku. Przydatnym narzędziem będzie Matryca Zieleniewskiego: Matryca składa się z 4 pól, które odpowiednio obejmują: Działanie skuteczne, ale niekorzystne, bo spowodowało nie zamierzone skutki ocenione negatywnie, których wartośd łącznie z zamierzonymi i zrealizowanymi elementami kosztu przekroczyła 100 wartości osiągniętego wyniku użytecznego (korzystnego). Działanie nieskuteczne, ale korzystne. Cel nie został osiągnięty, ale skutki nie zamierzone są pozytywnie oceniane i przekraczają wartośd celu nie osiągniętego. Działanie nieskuteczne i niekorzystne, niepoprawne, celu nie osiągnięto, dodatkowo wystąpiły negatywne skutki uboczne. Działanie skuteczne i korzystne, a więc w pełni poprawne. Przeanalizujmy, jak wygląda matryca w przypadku planowanej rozmowy z pracownikiem, któremu mamy przekazad informacje Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 6 a n o r t S negatywne. Załóżmy, ze jest to handlowiec, który znacznie „obniżył loty”, nie osiąga już dawnych wyników, a dodatkowo odbierasz skargi od klientów, że spóźnia się lub w ogóle nie przychodzi na spotkania. Zamierzasz przeprowadzid z nim rozmowę dyscyplinująco – motywującą. Jakie mogą byd skutki tej rozmowy? Działanie skuteczne, ale Działanie skuteczne niekorzystne i korzystne Handlowiec poprawił wyniki sprzedaży, ale na skutek tej rozmowy przestał, chod czynił to wcześniej, przychodzid do Ciebie po radę i przynosid ciekawe pomysły. Może poczuł się urażony, bo uważał, że sam poradzi sobie z chwilowym (jak zapewne uważał) pogorszeniem wyników? Handlowiec poprawił wyniki sprzedaży, jest Ci wdzięczny za wyniki i relacje między Wami zdecydowanie się poprawiły. Poczuł się zmotywowany i jeszcze chętniej generuje nowe i ciekawe pomysły. 7 a n o r t S Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. Działanie nieskuteczne i Działanie nieskuteczne niekorzystne ale korzystne Handlowiec zdenerwował się i podczas rozmowy powiedział, że nie będzie niczego zmieniał, bo i tak zamierza się, zwolnid. Odchodzi, a Ty nie masz nikogo na jego miejsce. Handlowiec nie poprawił wyników, ponieważ zmienił stanowisko pracy! Podczas rozmowy okazało się ,ze jest zdemotywowany, sprzedaż nie jest marzeniem jego życia i chod dotychczas robił to co robił całkiem dobrze – jego marzeniem jest praca w reklamie. Zostaje przeniesiony do Działu Reklamy i Marketingu, gdzie okazuje się byd Kopalnią Doskonałych Pomysłów. Są one wprowadzane i bardzo korzystnie wpływają na wizerunek firmy na rynku. Pracownik poczuł się zmotywowany i jeszcze chętniej generuje nowe i coraz lepsze pomysły. 8 a n o r t S Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. Jak uniknąd niebezpiecznych skutków takiej rozmowy? Zaplanowad ją jak najstaranniej, z uwzględnieniem „za i przeciw” i przygotowad Plan B a nawet Plan C. Błędy i zakłócenia komunikacyjne Błędy takie mogą wynikad w komunikacji w zarządzaniu z kilku podstawowych przyczyn: 1. Nieumiejętności lub słabej umiejętności budowania komunikatów 2. Niepewności co do przekazywanych treści 3. Niezgodności przekazywanych treści z własnymi opiniami 4. Problem tłumaczeo i zapożyczeo Praca nad doskonaleniem wygłaszanych komunikatów – również w przypadku menedżera - jest procesem ciągłym. Należy do obowiązkowych zadao Świadomego Menedżera. Nawet jeśli opanowana jest poprawnośd językowa w mowie i piśmie, dopracowana umiejętnośd budowania zdao i komunikatów - może się okazad, że chod posługujemy się tym samym słowem, dla Ciebie ma ono odmienne znaczenie niż dla Twojego rozmówcy. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 9 a n o r t S Tak jak „zamek” ma kilka znaczeo – będzie to albo samodzielne dzieło obronne o zabudowie zwartej, albo zapięcie z ząbkami, suwak, albo też zabezpieczenie, zamknięcie drzwi – tak może byd i w przypadku języka używanego w biznesie. Dlatego też przy posługiwaniu się językiem należy mied na uwadze fakt, czy te same sformułowania mają takie samo znaczenie dla wszystkich uczestników procesu komunikacyjnego. Łukaszewski podaje jako przykład doskonałego pedagoga osobę, która potrafi na wiele sposobów powiedzied: ”chodź no tutaj” Opierając się na tym przykładzie, można zatem założyd, że aby byd doskonałym komunikacyjnie zarządzającym – warto opanowad sztukę mówienia na wiele sposobów „wykonajcie to zadanie” i sprawid aby pracownicy chcieli je wykonad! Jeśli pojawia się niepewnośd w zakresie wiedzy, umiejętności perswazyjnych, celowości tego, co mówię to wpływa ona na zachowania werbalne i niewerbalne w komunikacji. Koncentryczne kręgi ważności (Adair J.”Anatomia Biznesu – Komunikacja”, Studio Emka 2000r.) pomagają w budowaniu zrozumiałych, jasnych i prostych komunikatów w komunikacji menedżerskiej: Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 0 1 a n o r t S Muszę Powinienem Mogę Wszystkie powyższe elementy składają się na obraz tego, co mówisz do innych. Trzeba użyd kręgów do wyznaczenia proporcji i określenia ważności, co w komunikacie jest pierwszoplanowe, co drugoplanowe a co trzecioplanowe. „Muszę” to sedno wypowiedzi i powinno zająd w niej pierwsze miejsce; „powinienem” to ważne, ale wtórne; a „mogę” stanowi materiał peryferyjny komunikacyjnie. W komunikacji w zarządzaniu użyteczne będą też Maksymy Grice’a: a mianowicie: maksyma ilości, jakości, odpowiedniości i sposobu, czyli:  wkładaj w wypowiedź tyle energii i słów ile trzeba;  mów na temat; Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 1 1 a n o r t S  wypowiadaj się w kwestiach w których posiadasz odpowiednią wiedzę;  bądź logiczny i unikaj dwuznaczności. W przekazie informacji może się również pojawid element sympatii (lub jej braku) w stosunku do odbiorcy. „Ograniczony facet”, „Typowa blondynka” – tego rodzaju skojarzenia wywołują skutki komunikacyjne, jak dla przykładu postawę: „Szkoda zachodu, przecież ONA I TAK NIE ZROZUMIE”. Stereotypy mogą bardzo utrudnid komunikację, podobnie jak wyraźny brak sympatii lub tolerancji w stosunku do rozmówcy. I odwrotnie - przeciwne uczucia, czyli podziw, lubienie kogoś też potrafią wprowadzid zakłócenia. Trzeba zadbad aby osobiste sympatie nie przekładały się na stosunek do człowieka i nie wpływały zbyt silnie na proces komunikacyjny. Reguła lubienia (R.Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi) zadziaład może w dwie strony – w stosunku do osób, które lubimy i dla nich jesteśmy zbytnio tolerancyjni, jak również wobec nielubianych postaci – tu będziemy zdystansowani i krytyczni. Zdarza się, że nadawca komunikatu mało identyfikuje się z wypowiadaną treścią lub w ogóle nie zgadza się z tym, co mówi. Bywa tak, że przełożony przekazuje pracownikom treści, co do których sam nie ma pewności i przekonania. Zrozumiałym skutkiem jest wówczas Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 2 1 a n o r t S to, że jeżeli podwładni nie zostaną przekonani do celowości danego działania, nie wykonają go właściwie. Co można uczynid w tej kwestii? Można przedyskutowad temat i z samym sobą i z odbiorcami, odszukad plusy danej sytuacji (mając świadomośd również minusów). Następnie spójrz na dane działanie w taki sposób: to działanie zawiera w sobie ważny cel, skoro zostało zatwierdzone przez osoby decyzyjne i oczekuję się mojego/naszego udziału w jego wykonaniu. Wiadomo, że człowiek przekonany do danego działania – wykona je lepiej, szybciej i skutecznie. Warto zatem w ramach dwiczenia umiejętności komunikacyjnych – przekonad samego siebie do danej kwestii. Kolejny problem w porozumiewaniu się z pracownikami mogą stanowid zapożyczenia. We współczesnej komunikacji biznesowej używa się wielu zwrotów i sformułowao pochodzących z innych kręgów kulturowych i biznesowych. Niektóre są trudno przetłumaczalne, inne stosuje się bez tłumaczeo – w oryginale. Należy bardzo uważad na kwestię „przekładalności” języków. Bowiem nie wszystko da się przetłumaczyd a i nie zawsze istnieje taka potrzeba. Dla przykładu: „feedback” zadomowił się bardzo skutecznie w polskim języku biznesowym i jest zrozumiały, chod zastępuje się go czasem „informacją zwrotną”. Podobnie jest z „manualem” czy Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 3 1 a n o r t S „memo”. Trudnośd stanowi nadużywanie obcojęzycznych zwrotów . Uwaga na neosemantyzację czyli używanie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu. Wszystko zależy od celu i częstotliwości użycia takiego wyrazu, jego roli w zdaniu. Barbaryzm (z gr. barbarismós, od bárbaros - barbarzyoca, cudzoziemiec) – jest to element (wyraz albo zwrot) lub też forma (forma fleksyjna, konstrukcja składniowa) przeniesiona do wypowiedzi z języka obcego (zapożyczenie). Występuje jako wtrącenie pojedynczego słowa pochodzącego z obcego języka. Opiera się na zasadzie kontrastu między językami, w związku z tym może skutecznie wyróżniad pewne części wypowiedzi. W literaturze użycie wyrazów obcych to chwyt stylistyczny służący podkreśleniu kunsztowności wypowiedzi. Szczególnie wyróżniły się w tym zakresie makaronizmy w literaturze barokowej. Jeśli Twój barbaryzm wzmocni Twą wypowiedź, nie obawiaj się go użyd; jeśli jednak uczyni ją komiczną lub niezrozumiałą – skutek takiej wypowiedzi będzie zapewne i niekorzystny i nieskuteczny. Moda, wygoda, kultura organizacyjna firmy, snobizm to główne powody stosowania obcojęzycznych, najczęściej angielskich nazw. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 4 1 a n o r t S Pamiętam rozmowę zasłyszaną w pociągu relacji Warszawa - Kraków. Dwie panie około trzydziestki opowiadały sobie historie z pracy. Wypowiedź jednej z nich brzmiała mniej więcej tak: I wiesz, dostaliśmy takie memo i potem mieliśmy meeting z naszym bossem, bo my w naszym teamie to mamy takie regularne meetingi . Dla postronnego słuchacza te słowa brzmiały stosownie, poważnie i podnosiły rangę opisywanego środowiska pracy . Dbajmy o czystośd komunikacji biznesowej, jej jakośd informuje o tym, czy znamy nasze cele i umiemy je nazwad. Profesor Jerzy Bralczyk w jednej ze swoich wypowiedzi na łamach prasy (dotyczącej polityków) sformułował bezcenną myśl, która bardzo pasuje do tematu komunikacji w zarządzaniu: „(…) Żeby myśleli o tym, o czym mówią. Żeby słowa nie wybiegały im z ust zbyt szybko. Niech nie mówią tego, co ludzie chcą usłyszed. Niech mówią to, co chcą powiedzied”. Język stanowi system znaków, wyrażeo i symboli dzięki któremu można przekazywad komunikaty innym ludziom. W zarządzaniu dzięki właściwej komunikacji i zastosowaniu cyklu komunikacyjnego można nie tylko przekazywad ale skutecznie i sprawnie odbierad sygnały od osób, którym zostały zlecone zadania. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 5 1 a n o r t S Opieramy się na systemie dwutorowej komunikacji – werbalnej i niewerbalnej. Niepewnośd (gesty) w zachowaniu podwładnego, który słownie potakuje słowom przełozonego sygnalizuje, że byd może są problemy ze zrozumieniem polecenia. Przez język którego używasz – wyrażasz siebie, swoje poglądy, opinie, stosunek do świata i ludzi. Niezaleznie od tego, czy twój komunikat odbiera jedna czy więcej osób. Do zestawu błędów możnaby dodad jeszcze punkt piaty, to błąd wynikający z niewłaściwe … intonacji. Zdanie „No ładnie, ładnie Ci się udało” lub „Gratuluję świetnego spotkania” z uwagi na sposób wypowiedzenia może mied charakter pozytywny i poważny albo kpiarski. Język językowi nierówny… W zależności od przyjmowanej roli, funkcji, stanowiska w życiu zawodowym używamy różnych odmian tego samego języka. Różnice językowe dotyczą płci, środowisk, branży, regionu. Zwród uwagę na właściwe użycie słów w stosownym kontekście. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 6 1 a n o r t S Żargon branżowy, skomplikowana terminologia może przeszkodzid we właściwym przekazaniu zadania czy polecenia. W zarządzaniu istotne jest zwrócenie uwagi na zrozumiałośd komunikatu, szczególnie w przypadku pracowników nowych i mniej doświadczonych. Dodatkowy czas poświęcony nie tylko na wyjaśnienie skomplikowanych terminów ale i na sprawdzenie czy przekaz został właściwie odebrany z pewnością jest opłacalną menedżerską inwestycją. Porozmawiaj ze swoim podwładnym, niekoniecznie na tematy służbowe, zobacz jakiego używa języka, przekonaj się czy komunikacja jest jego silną czy słabą stroną. Następnie wpisz te informacje do Matrycy SWOT Twojego Pracownika. Warto regularnie nanosid informacje w Matrycy SWOT ( z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Dla przypomnienia, może ona wyglądad następująco: Pracownik Działu PR – Jan Kowalski Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 7 1 a n o r t S Mocne strony Słabe strony 10 – letni staż w Dziale Brak jasno wytyczonej strategii Wysoka komunikatywnośd działania – bez precyzyjnie Dobra opinia u klientów i zleconych zadao czuje się współpracowników Duże doświadczenie w branży niepewny Gadulstwo Lubiany z uwagi na kontaktowośd i uczynnośd Potencjalne szanse (wynikają z Potencjalne zagrożenia ((wynikają powyższego) z powyższego) Nawiązanie dalszych kontaktów Ryzyko pozostawienia bez handlowych delegowanego działania, Skuteczne podtrzymywanie niemożnośd działania samodzielnie istniejących relacji Koniecznośd ciągłego kierowania i Motywacja do pracy w zespole i z nadzorowania klientami Straty czasowe (rozmowy z Wykorzystanie wiedzy zawodowej kolegami, przedłużanie rozmów z klientami) W matrycy podkreślone zostały obszary związane z tematem niniejszego opracowani – czyli komunikacją. 8 1 a n o r t S Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. Jeśli zadbasz o dobór właściwej terminologii, aby uczynid Twój przekaz bardziej zrozumiałym, nie tylko poprawisz skuteczności tego przekazu, ale dodatkowo możesz zyskad po prostu wdzięcznośd osoby której pomożesz w zrozumieniu skomplikowanych treści, a co za tym idzie jej większe zaangażowanie. W przypadku pracownika, który boi się przyznad, że nie wszystko rozumie jest to podwójnie istotne! W kontaktach służbowych używamy raczej języka publicznego, rzadziej prywatnego. Chyba, że rozmawiamy „z równym” i/lub z kimś, kogo dobrze znamy, czasami również prywatnie. Zwracając się do podwładnych dbaj o język w tym znaczeniu, że zbytnim spoufalaniem się sprawisz, ze zaczną traktowad Cię jak kolegę, nie szefa. Kolegą możesz byd po pracy na basenie. W pracy bądź szefem. Interesujące jest, że przy wypowiedziach opisujących siebie i własne aktywności oraz cechy, zazwyczaj używa się określeo opisujących sprawności, postępowanie, kompetencje, umiejętności. Przy ocenie innych osób – wartościujemy. Używamy określeo: dobry, zły, pracowity, leniwy, koleżeoski, niekoleżeoski, punktualny, spóźnialski, wredny, złośliwy, prawdomówny itd… 9 1 a n o r t S Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. Zauważalna jest pewna skłonnośd do usprawiedliwiania własnych zachowao (i tych dobrych i tych złych) umiejętnościami i postrzeganie jako konsekwencje własnych sprawności. „Dałem radę, bo umiem pływad…” lub „Nie mogłam nic zrobid…” (Wojciszke B. „Człowiek wśród ludzi” Wyd. Scholar 2006, Łukaszewski W. „Wielkie Pytania Psychologii, GWP, 2003). Przy ocenie pracowników, szczególnie tych mniej lubianych (a pamiętaj, Szefie, że sympatia nie powinna przesłaniad Ci obiektywnej oceny!) chętnie używa się wartościujących określeo, nie zawsze sprawiedliwie. Zadaj sobie pytanie, ”Czy rzeczywiście ona taka jest?”, „Czy naprawdę tak o nim sądzę?”. Oceo z poziomu faktów, nie emocji. Zwracaj baczną uwagę na formę i treśd wypowiedzi przy rozmowach z pracownikiem, ocenach okresowych, zlecaniu zadao do wykonania. Uważnie dobieraj słowa i powstrzymaj się przed tendencją do oceniania i wartościowania ( „bo Ty zawsze…, Ty nigdy…). W inny sposób opisujemy swoje a inaczej obce środowisko, tendencja ta dotyczy to również własnego zespołu. Dobre, pozytywne zachowania „obcych” częściej postrzegamy jako „incydentalne”, jeżeli zaś występują we własnej grupę – klasyfikujemy je jako powtarzalne. I odwrotnie – „złe uczynki” u „swoich” są rzadkie i przypadkowe. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 0 2 a n o r t S Zjawisko to warto mied na uwadze, kiedy oceniasz ludzi. Bądź sprawiedliwy przy ocenie i lubianych i nielubianych pracowników (i zespołów). Uważaj, by jednych nie traktowad jako „swoich” a innych jako „obcych” . Czy trzeba inaczej rozmawiad z kobietą a inaczej z mężczyzną? Zróżnicowanie z uwagi na płed może mied wpływ na przekaz, chociaż w realiach biznesowych coraz częściej zauważa się podobieostwa językowe (a nie różnice) u obu płci. Zazwyczaj jako typowe dla kobiet jest używanie trybu przypuszczającego. Powszechnie uważa się, że kobiety częściej niż mężczyźni użyją zwrotów: „chciałabym”, ”zrobiłabym” „mogłabym”, „poprosiłabym”. Uważa się też, że język kobiet jest bardziej zawiły i emocjonalny, komunikaty przekazywane są w sposób zawoalowany, a męskie wypowiedzi logiczne i pragmatyczne i „do rzeczy”. Różnice komunikacyjne między płciami związane z budową mózgu (w męskim mózgu występuje silniejsza lateryzacja mowy i funkcji przestrzennych; u kobiet umiejętności językowe i przestrzenne są bardziej równomiernie rozłożone w obu półkulach). Co to oznacza? Osoby płci żeoskiej zazwyczaj lepsze umiejętności i predyspozycje w obszarze komunikacji werbalnej. Wniosek dla Ciebie - szefa: inaczej przekazuj zadanie kobiecie- pracownikowi, inaczej mężczyźnie-pracownikowi. Kobiecie opisuj, Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 1 2 a n o r t S używaj określeo dotyczących kolorów, kształtów, natężenia. Mężczyzna oczekuje konkretów, śmiało użyj języka bardziej „technicznego”. Przykład: Do kobiety Do mężczyzny Basiu, witaj, jaka ładna fryzura… Tomek, do godziny 12 tej zrób dla opisz proszę w raporcie wyniki mnie tabelę z wynikami sprzedaży za ubiegły miesiąc, handlowców z ostatniego skoncentruj się na zaangażowaniu miesiąca. poszczególnych handlowców, Dodaj analizę gdzie i dlaczego częstotliwości wizyt o klientów. najczęściej bywali. Tabela ma byd Zwród uwagę do kogo najczęściej zwięzłą i czytelna, możesz dane jeździli i przeanalizuj, czy to wynika z liczbowe przeliczyd na procenty. sympatii czy innych czynników. Zrób Wzmocnienie: Liczę na Ciebie! zestawienie w tabeli, może byd zaznaczone kolorami (wiem, że lubisz wyróżniad ważne kwestie w ten sposób). Potrzebuję zestawienia najpóźniej na godz. 12- tą. Wzmocnienie: wierzę, że zrobisz to jak zwykle terminowo i dokładnie! Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 2 2 a n o r t S Czy otrzymasz dwa różne raporty? Niekoniecznie. Chodzi o skuteczne dotarcie z komunikatem do systemu przetwarzania komunikatów odbiorcy. Powyższą tabelę potraktuj raczej jako żartobliwą wskazówkę niż wynik badania naukowego. Pamiętaj o różnicowaniu komunikatów, ale i o tym, że możesz trafid na kobietę myślącą „po męsku” i odwrotnie. Monolog i dialog. Komunikacja jednostronna i dwustronna Czy język monologu i język dialogu różnią się miedzy sobą? Monolog może byd prowadzony wewnętrznie („ - jaka fajna pogoda, może wrócid z pracy do domu piechotą … - ale z zakupami?- nie, no faktycznie z zakupami, to nie…””), albo również w obecności innych osób na głos („Pyszna kawa”, „Pani Zosia dzisiaj w świetnym humorze”). W monologu wewnętrznym dopuszcza się duże uproszczenia i skróty, jako że nadawca jest jednocześnie odbiorcą komunikatu i znane mu są intencje wypowiedzi. W przypadku dialogu takie założenie okazuje się błędne, ponieważ inni wcale nie muszą myśled podobnie jak my. Dlatego przy dialogu potrzebny jest staranny dobór słów i dodatkowy czas przeznaczony na sprawdzenie zrozumiałości przekazu. Można założyd, że w dialogu bardziej kontrolujemy język wypowiedzi i dobierane wyrażenia. Opracowanie: Iwona Kubis-Lazar . 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub fragmentach – tylko za zgodą autorki. 3 2 a n o r t S
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komunikacja w zarządzaniu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: